Crânganu proiectare unitate

Description
proiect

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 17 | Pages: 6

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    PROIECTARE DIDACTIC   Ă    COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ  CLASA A II A ANDRONIC MARIANA  –  GRUPA 1 TITLUL TEXTULUI COMPETENŢE SPECIFICE   ACTIVITĂŢI DE    ÎNVĂŢARE  RESURSE MATERIALE RESURSE TEMPORALE EVALUARE Textul narativ  „FURNICA ŞI  PORUMBIŢA”   de Lev Tolstoi Lectura textului 1.1   Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate 3.1 Citirea unor mesaje scrise , întâlnite în mediul cunoscut 3.2 Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut - formularea unor răspunsuri orale la întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat; -citirea în forme variate : în gând, cu voce tare , selectiv; - citirea în ritm propriu a unui text scurt , cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie  - citirea selectivă în funcţie de anumite repere: alineatul , linia de dialog sau respectând un detaliu- idee din text (  joc - Găseşte şi citeşte ! ); - formularea unor răspunsuri la întrebări în legătură cu textul citit;  - explicarea cuvintelor noi şi a expresiilor necunoscute şi introducerea acestora în vocabularul copiilor; - exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe baza textului  citit ; - exerciţii de redare prin cuvinte proprii ,    2.1 Formularea unor enunţuri proprii în situaţii de comunicare concrete;  4.1 Scrierea unor mesaje în diverse contexte de comunicare 4.2 Redactarea unor mesaje simple cu respectarea convenţiilor de bază  cu sprijin a unui fragment dintr-un textul citit; - exerciţii de formulare de enunţuri folosind cuvinte date ; - transcrierea selectivă de cuvinte pentru completarea unor enunţuri din textul citit; - formularea în scris a răspunsurilor la nume , cuvinte familiare şi expresii elementare - formularea de întrebări pe baza textului citit; nţelegerea textului  –     „ Furnica şi  porumbiţa” de Lev Tolstoi 3.1 Citirea unor mesaje scrise întâlnite în mediul cunoscut 3.2 Identifcarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut; 4.1 Scrierea unor mesaje în diverse - citirea textului pe fragmente; - identifcarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit;  - discutarea textului frază cu frază , relevând nume cuvinte familiare şi expresii elementare; -formularea orală a învăţăturii desprinse din textul citit; - formularea unor î ntrebări şi răspunsuri  pe baza textului citit; - redarea prin cuvinte proprii , cu sprijin a unui fragment dintr-un textul citit; - exerciţii de exprimare a opiniei , de stimulare a creativităţii  - completarea unei fişe după modele date  contexte de comunicare : titlu , autor, personaje,locul, timpul , întâmplări , învăţătura desprinsă din text şi un desen –    HARTA POVEŞTII  - transcrierea selectivă a unui fragment din textul citit respec tând aşezarea corectă în pagină a titlului şi autorului;   Cuvinte cu sens asemănator Text suport –     „ Furnica şi  porumbiţa”   de Lev Tolstoi 2.1 Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare   3.1 Citirea unor mesaje scrise , întălnite în mediul cunoscut 4.1 Scrierea unor mesaje în diverse contexte de comunicare ; . transformarea unor enunţuri prin înlocuirea unor cuvinte cu altele care au înţeles asemănător după modele date - citirea selectivă în funcţie de anumite repere ; cuvinte cu înţeles asemănator   -  joc : Găseşte şi citeşte!  - jocuri cu imagini , cuvinte, simboluri; - transcrieri selective de cuvinte dintr-un text pe teme cunoscute;    Cuvinte cu sens opus –   text suport  „Furnica şi  porumbiţa”   de Lev Tolstoi 5 . Comunicarea cu dialog   –  text suport Furnica şi  porumbiţa  de Lev Tolstoi 2.1 Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;  3.1 Citirea unor mesaje scrise , întâlnite în mediul cunoscut; 4.1 Scrierea unor mesaje în diverse situaţii de comunicare ;  1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute; 2.3 Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare ; 4.2 Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază - transformarea unor enunţuri prin înlocuirea unor cuvinte cu altele care au înţeles opus după modele date ;  - citirea selectivă în funcţie de anumite repere : cuvinte cu sens opus -  joc : Găseşte şi citeşte !  - jocuri cu cuvinte , imagini, sugerând cuvinte cu înteles opus - transcrieri de cuvinte dintr-un scurt text  pe teme cunoscute; - conversaţii pe teme de interes pentru copii; - utilizarea formulelor de începere, continuare şi incheiere a dialogului corespunzătoare unui context;  - realizarea unor postere care să ilustreze reguli de comunicare eficientă ( vorbirea  pe rând, ascultarea , păstrarea ideii );  - formularea, în scris , a unor întrebări pe teme familiare sau care prezintă interes ; - formularea , în scris , a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare sau care  prezintă interes ;  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks