แผนการสอน (Course Syllabus) คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ. การตลาดอ เลคโทรน กส Marketing Electronic - PDF

Description
แผนการสอน (Course Syllabus) คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ 1. ข อม ลท วไป รห สว ชา จานวนหน วยก ต/ช วโมง 3(2-2-5) ภาคเร ยนท 1/2555 BCOM4501 การตลาดอ เลคโทรน กส Marketing Electronic ผ สอน อาจารย

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Celebrities

Publish on:

Views: 15 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการสอน (Course Syllabus) คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ 1. ข อม ลท วไป รห สว ชา จานวนหน วยก ต/ช วโมง 3(2-2-5) ภาคเร ยนท 1/2555 BCOM4501 การตลาดอ เลคโทรน กส Marketing Electronic ผ สอน อาจารย ฉ ตรช ย ไตรธรรม ห องพ ก อาจารย ท ศน ย ทองภ ห องพ ก คาอธ บายรายว ชา กลย ทธ ประย กต เทคโนโลย สารสนเทศ การส อสาร และเทคโนโลย อ นๆ เข าก บกลย ทธ การจ ดการส วนผสมการตลาด และการดาเน นการตลาด การตลาดบนอ นเทอร เน ต การสร าง การออกแบบ การจ ดการเว บไซต เพ อให เก ดปฎ ส มพ นธ และ สร างล กค า 3. ว ตถ ประสงค รายว ชา 1. เพ อให ผ เร ยนสามารถนาความร ทางด านการตลาดอ เล กทรอน กส ไปประย กต ใช งานได 2. เพ อให ผ เร ยนม ความร และท กษะในการทาการตลาดอ เล กทรอน กส 3. เพ อให ผ เร ยนสามารถว เคราะห วางแผน และเล อกใช เคร องม อในการพ ฒนาเว บไซต การตลาดอ เล กทรอน กส ได อย างเหมาะสม 4. เพ อให ผ เร ยนสามารถพ ฒนาการตลาดอ เล กทรอน กส ได 4. เน อหารายว ชาต อส ปดาห ส ปดาห ห วข อการสอน ว ธ สอน/ก จกรรม ส อการเร ยน 1 ช แจงกระบวนการเร ยนการสอน และแบบประมวล รายว ชา (Course Syllabus) An overview Classification of E-commerce to E- business - Integrated online and offline business model - Basic type of Storefront and Sales Techniques 2 Online Consumer Behaviors - Segmentation-Targeting-Positioning (STP) - CEM/CRM strategies for E-business 3 - Basic knowledge on how internet works: www, , domain name etc. - How to get start with building website: domain name, web hosting, web statistics, database Online payment system and internet security 4 Marketing information systems and online marketing research 5 Online Marketing Communication tool: Interactive display ads, Podcast, Banner, , Live Chat, MSN, Blogging, Mobile Ad, Google Adwords, Affiliate, Widget etc 6 Workshop: Build and design a complete E- Commerce website using Joomla and Virtual Mart 7 Workshop: Build and design a complete Blog website using Wordpress. 8 สอบกลางภาค 9 Process management through E-business: an integrated supply-chain and selling chain management, and Enterprise Resources Planning (ERP) Current mobile technology and trends: iphone, Android, Blackberry, Windows Mobile, Symbian. - Case study on developing mobile applications and success stories. - Interesting enterprise mobile applications. 11 Social media marketing: Get your website social media ready, market effectively inside Facebook, twitter, foursquare etc. - ฝ กปฏ บ ต กรณ ศ กษา - ฝ กปฏ บ ต กรณ ศ กษา 12 Workshop: Social media marketing 13 E-Marketing for B2B and new technology for E- business Presentation Group Work 16 สอบปลายภาค - ฝ กปฏ บ ต กรณ ศ กษา - ฝ กปฏ บ ต กรณ ศ กษา เก ยวก บการสร างเว บไซต E- Commerce - ฝ กปฏ บ ต กรณ ศ กษา - ฝ กปฏ บ ต กรณ ศ กษา 5. การว ดผล และการประเม นผล ม การว ดผลด วยการเก บคะแนนระหว างภาคเร ยน และสอบปลายภาค รวม 100 คะแนน ด งน 5.1 คะแนนระหว างภาค 50 คะแนน - โครงงานการพ ฒนาเว บไซต ฯ สาหร บการตลาดอ เลคโทรน กส 30 คะแนน - จ ตพ ส ย (การเข าเร ยน การตรงต อเวลา การแต งกาย และบ คล กภาพ) 10 คะแนน - แบบฝ กห ดในช นเร ยน 10 คะแนน 5.1 คะแนนสอบ 50 คะแนน - สอบกลางภาค 20 คะแนน - สอบปลายภาค 30 คะแนน 6. เกณฑ การให คะแนน ระด บคะแนน A ระด บคะแนน C ระด บคะแนน B ระด บคะแนน D ระด บคะแนน B ระด บคะแนน D ระด บคะแนน C ระด บคะแนน F รายช อหน งส ออ านประกอบ 7.1 ตารา และเอกสารหล ก ฉ ตรช ย ไตรธรรม. เอกสารประการสอนรายว ชา การตลาดอ เลคโทรน กส 7.2 ตาราอ านประกอบ Efraim Turban, jae lee, David king and H. Michael Chung. Electronic Commerce A Managerial Perspective. Prentice Hall International Edition, 2008 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร. ค ม อการออกแบบเว บไซต อ คอมเม ร ซ Design for E- Commerce. กร งเทพฯ: หน า กอบเก ยรต สระอ บล. เว บไซท สวยแบบม ออาช พ ด วย Joomla! Step by step. กร งเทพฯ: อ นเตอร ม เด ย, หน า ณ ฐพงศ พ นธเก ยรต ไพศาล และ ดาว ไวร กษ ส ตว ผ แปล. Web Marketing กลย ทธ การทาตลาดให ก บเว บไซต, กร งเทพฯ: ซ เอ ดด เคช น, หน า ทรงช ย ณะอาภ ย. เท ยวไป รวยไป ก บ Travel Affiliate Program. กร งเทพฯ: ตลาด ดอท คอม. 200 หน า ทว ศ กด กาญจนส วรรณ. การพาณ ชย อ เลคโทรน กส = E-Commerce. กร งเทพฯ: เคท พ คอมพ แอนด คอลซ ลท, หน า ปว ตน เลาหะว ร. ชนะค แข งด วยการตลาด ก บ Facebook + Twitter. กร งเทพฯ: ว ดด กร ป, หน า อน ชา ล วรก ล. Wordpress สร างบล อกอ จฉร ยะ ก าวก อนใครในโลกออนไลน. กร งเทพฯ: ซ เอ ด เอด เคช น, หน า อรภ ค ส วรรณภ กด. ทาตลาดบน Facebook ฉบ บประย กต ใช แอพพล เคช น. กร งเทพฯ: ดร ม แอนด แพชช น, หน า หน า 1 มหาว ทยาล ล ยราชภ ราชภ ฏจ นทรเกษม โครงการสอน(Course Syllabus) คณะวทยาการจ ดการ สาขาคอมพวเตอร ธ รกจ วชา การจ ดการพาณ ชย อ เล กทรอน กส (Electronic Commerce Management) รห สวชา BCOM4501 3(3-0-6) ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ผ สอน อ.เอกบด นทร เกต ขาว โทร. ห อง 923//1 โฮมเพจประจาวชา: คาอธบายรายวชา หล กการเบ องต นของระบบอ นเตอร เน ต โครงสร างพ นฐานของระบบการค าอ เล กทรอน กส และหล กการเบ องต นในการจ ดการ ทางธ รก จร ปแบบใหม ประเภทของระบบการค าอ เล กทรอน กส ระบบการแลกเปล ยนข อม ลอ เล กทรอน กส หร อ EDI ระบบการร บ- จ ายเง นบนอ นเตอร เน ต ระบบความปลอดภ ย ป ญหาอ ปสรรคของการค าอ เล กทรอน กส การพ ฒนาและจ ดต งเว บไซต การจดโดเมนเนม รวมท งศ กษาระบบการจ ดส งส นค า การขนส งส นค า การตลาดอ เล กทรอน กส และกฎหมายท เก ยวข อง และศ กษาเทคโนโลย การค า อ เล กทรอน กส ในอนาคต จ ดประสงค หล งจากผ านการเร ยนการสอนแล ว น กศ กษาจะม ความสามารถ ด งต อไปน 1. เพ อให ผ เร ยนสามารถนาความร ทางด านพาณ ชย อ เล กทรอน กส ไปประย กต ใช งานได 2. เพ อให ผ เร ยนม ความร และท กษะในการทาการตลาดออนไลน 3. เพ อให ผ เร ยนสามารถว เคราะห วางแผน และเล อกใช เคร องม อในการพ ฒนาเว บไซต 4. E-Commerce ได อย างเหมาะสม 5. เพ อให ผ เร ยนสามารถพ ฒนาระบบพาณ ชย อ เล กทรอน กส ได เน อหาสาระ คร งท เน อหา กจกรรม 1 ช แจงกระบวนการเร ยนการสอนและแบบประมวลรายว ชา บรรยาย ซ กถามป ญหา ยกต วอย างป ญหา (Course Syllabus) อภ ปรายกล ม 2 ความร เบ องต นเก ยวก บการเข ยนผ งงาน ความร เบ องต นเก ยวก บภาษาซ บรรยาย ซ กถามป ญหา ยกต วอย างป ญหา 3 การร บและการแสดงผลข อม ล อภ ปรายกล ม บรรยาย ศ กษาต วอย าง ฝ กปฏ บ ต การเข ยน 4-5 คาส งในการควบค มโปรแกรม โปรแกรมและแก ป ญหาโปรแกรม บรรยาย ศ กษาต วอย าง ฝ กปฏ บ ต การเข ยน 6 ต วแปรอะเรย และสตร ง บรรยาย ศ กษาต วอย าง ฝ กปฏ บ ต การเข ยน 7 พอยน เตอร บรรยาย ศ กษาต วอย าง ฝ กปฏ บ ต การเข ยน 8 สอบกลางภาค 9-10 ฟ งก ช น บรรยาย ศ กษาต วอย าง ฝ กปฏ บ ต การเข ยน หน า 2 คร งท เน อหา กจกรรม ข อม ลชน ดโครงสร าง บรรยาย ศ กษาต วอย าง ฝ กปฏ บ ต การเข ยน โปรแกรมและแก ป ญหาโปรแกรม 13 แฟ มข อม ล บรรยาย ศ กษาต วอย าง ฝ กปฏ บ ต การเข ยน โปรแกรมและแก ป ญหาโปรแกรม 14 ฟ งก ช นควบค มจอภาพ บรรยาย ศ กษาต วอย าง ฝ กปฏ บ ต การเข ยน โปรแกรมและแก ป ญหาโปรแกรม 15 สอบปฏ บ ต และนาเสนองานท มอบหมาย ปฏ บ ต การเข ยนโปรแกรม นาเสนอผลงานรายกล ม 16 สอบปลาย ภาค นาเสนอผลงานรายกล ม การว ดผล การเข เข าช นเร ยน 10 % สอบกลางภาค 20% รายงาน 20 % สอบปลายภาคาค 30% ทดสอบย อย /การบ บ าน 20% การประเม นผล 0-49 เกรด F เกรด D เกรด D เกรด C เกรด C เกรด B เกรด B เกรด A เอกสารตารา และ กจกรรม - เข ยนโปรแกรมภาษาซ ฉบ บสมบ รณ C Programming / น ร ธ อานวยศ ลป - ค ม อการเข ยนโปรแกรมภาษา C ไกรศร ต งโอภาก ล และคณะ - ค ม อเร ยนภาษาซ ฉบ บปร บปร งใหม /อรพ น ประว ต บร ส ทธ - เอกสารค ม อต างๆ จากเว บไซด มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม โครงการสอน (Course Syllabus) คณะว ทยาการจ ดการ สาขา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การเข ยนโปรแกรมเช งว ตถ ทางธ รก จ (Object Oriented Programming in Business) รห สว ชา BCOM2702 3(2-2-5) ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ผ สอน โทร. ห อง โฮมเพจประจาว ชา : หน า 1 คาอธ บายรายว ชา ความเป นมาในร ปแบบการเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร โดยให ความสาค ญก บ ว ตถ ซ งสามารถนามาประกอบก น โดยแลกเปล ยนข าวสาร เพ อนามาประมวลผลและส งข าวสารท ได ให ว ตถ อ นๆ ท เก ยวข องเพ อให ทางานต อไป และเป นการเข ยนโปรแกรมแบบเช งกระบวนการ โดยให ความสาค ญก บข นตอนกระบวนการท ทา โดยแบ งโปรแกรมออกเป นส วนๆตามลาด บข นตอนการทางานซ งแนวค ดการเข ยนโปรแกรมเช งว ตถ น นต องให ความสาค ญก บ ข อม ล และ พฤต กรรม ของว ตถ และความส มพ นธ ก นระหว างว ตถ ก นมากกว า หร อ สามารถนาไปประย กต ทางธ รก จ จ ดประสงค หล งจากผ านการเร ยนการสอนแล ว น กศ กษาจะม ความสามารถ ด งต อไปน 1. ร ความเป นมาและเข าใจร ปแบบการเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร โดยให ความสาค ญก บว ตถ 2. ม ความร ความเข าใจเก ยวก บหล กการทางานของว ตถ โดยสามารถนาว ตถ มาประกอบก น สามารถแลกเปล ยนข าวสารระหว างว ตถ เพ อ การประมวลผล 3. ม ความร ความเข าใจเก ยวก บเข ยนโปรแกรมแบบเช งกระบวนการ โดยสามารถแบ งโปรแกรมออกเป นส วนๆ ตามลาด บข นตอนการ ทางานได 4. ม ความร ความเข าใจเก ยวก บความสาค ญระหว างข อม ล พฤต กรรมของว ตถ และ ความส มพ นธ ก นระหว างว ตถ โดยสามารถนา แนวความค ดของการเข ยนโปรแกรมเช งว ตถ มาใช หร อ นาไปประย กต ทางธ รก จได เน อหาสาระ คร งท เน อหา ก จกรรม 1 แนะนาเน อหารายว ชา บอกว ตถ ประสงค รายว ชา เกณฑ ให คะแนน 2 บทนา ว ว ฒนาการการเข ยนโปรแกรม ร ปแบบการเข ยนของ บรรยาย และ ซ กถาม อภ ปราย ฝ กใช งานโปรแกรม J- ภาษาคอมพ วเตอร ภาษาเช งว ตถ ภาษา JAVA, J-Creator Creator 3 น ยามว ตถ ความเหม อนความใกล เค ยงของว ตถ องค ประกอบของว ตถ บรรยาย และ ซ กถาม อภ ปราย ฝ กแยกองค ประกอบ ของว ตถ 4 หล กและแนวค ด Inheritance, Encapsulation, Polymorphism ว ตถ Association, Aggregation, tree, message บรรยาย และ ซ กถาม อภ ปราย ปฏ บ ต เข ยนกราฟว ตถ ร ปแบบต าง ๆ 5 ความหมายคลาส ส วนประกอบของคลาส, อ นสแตนท, พฤต กรรม, ความ แต งต างของคลาสก บว ตถ บรรยาย และ ซ กถาม อภ ปราย ปฏ บ ต ออกแบบคลาส บนกระดาษ 6 ว ศวกรรมซอฟต แวร, จรการพ ฒนาระบบ, UML, CASE Tools บรรยาย และ ซ กถาม อภ ปราย ฝ กใช โปรแกรม Visio คร งท เน อหา ก จกรรม 7 Use Case Diagram, Class Diagram, Object Diagram บรรยาย และ ซ กถาม อภ ปราย ปฏ บ ต เข ยน Diagram 8 สอบกลางภาค 9 Sequence Diagram, Activity Diagram, Deployment Diagram บรรยาย และ ซ กถาม อภ ปราย ปฏ บ ต เข ยน หน า 2 และ Diagram อ น ๆ Diagram 10 การสร างคลาส, Abstract class, การสร างว ตถ ใหม บรรยาย และ ซ กถาม อภ ปราย ปฏ บ ต เข ยนโปรแกรม 11 การส บ Inheritance, Multi-Inheritance, Polymorphism บรรยาย และ ซ กถาม อภ ปราย ปฏ บ ต เข ยนโปรแกรม 12 Visibility, Constructer, Overloaded Constructer บรรยาย และ ซ กถาม อภ ปราย ปฏ บ ต เข ยนโปรแกรม 13 Composition, String object, ต วดาเน นการ เปร ยบเท ยบ ประมวลผล บรรยาย และ ซ กถาม อภ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks