โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง PDF

Description
โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 10 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน อ น ๆ 1) คาอธ บายรายว ชา ศ กษาศ กษาว ธ การทางานให บรรล ตามเป าหมายเป นการทางานตามลาด บอย างเป นข นตอนตามกระบวนการทางาน ในเร อง.การซ อมแซม ซ ก ตาก เก บ ร ด และพ บเส อผ า การปล กพ ช การทาบ ญช คร วเร อน จ ดการระบบงานและระบบคนเพ อให ทางานสาเร จตามเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพในเร องการจ ดโต ะอาหาร ต เย น ห องคร ว การทาความสะอาดห องน าห องส วม การ ซ อมแซมอ ปกรณ ของใช ภายในบ าน การประด ษฐ ของใช ของตกแต งจากว สด เหล อใช ท ม อย ในท องถ น การจ ดเอกสารสาค ญการด แลร กษาและใช สมบ ต ส วนต ว มารยาทในการทางานก บสมาช กใน ครอบคร ว การใช พล งงานและทร พยากรธรรมชาต โดยใช กระบวนการตระหน ก การว เคราะห การสร างความร ความเข าใจ การสร างท กษะปฏ บ ต และการสร างเจตคต เพ อให ม ค ณล กษณะม ว น ย ใฝ เร ยนร ม งม นในการทางาน และม จ ตสาธารณะ 2) ต วช ว ดช นป (หล กส ตรแกนกลาง) 1. อภ ปรายแนวทางในการทางานและปร บปร งการทางานแต ละข นตอน 2. ใช ท กษะในการจ ดการทางานและท กษะการทางานร วมก น 3. ปฏ บ ต ตนอย างม มารยาทในการทางานก บครอบคร ว 4. อธ บายส วนประกอบของระบบเทคโนโลย 5. สร างส งของเคร องใช ตามความสนใจอย างปลอดภ ย โดยกาหนดป ญหาหร อความต องการ รวบรวมข อม ล เล อกว ธ การออกแบบโดยถ ายทอดความค ดเป นภาพร าง 3 ม ต หร อแผนท ความค ดลงม อสร าง และประเม นผล 6. นาความร และท กษะการสร างช นงานไปประย กต ในการสร างส งของเคร องใช 7. บอกหล กการเบ องต นของการแก ป ญหา 8. สารวจต วเองเพ อวางแผนในการเล อกอาช พ 9. ระบ ความร ความสามารถและค ณธรรมท ส มพ นธ ก บอาช พท สนใจ 3) ต วช ว ดช นป (รายว ชา) ต วช ว ดช นป ความสอดคล องก บหล กส ตรแกนกลาง 1. อภ ปรายแนวทางในการทางานและปร บปร งการทางานแต ละข นตอน ส1/มฐ ง1.1/1 2. ใช ท กษะในการจ ดการทางานและท กษะการทางานร วมก น ส1/มฐ ง1.1/2 3. ปฏ บ ต ตนอย างม มารยาทในการทางานก บครอบคร ว ส1/มฐ ง1.1/3 4. อธ บายส วนประกอบของระบบเทคโนโลย ส2/มฐ ง2.1/1 5. สร างส งของเคร องใช ตามความสนใจอย างปลอดภ ย โดยกาหนดป ญหาหร อความต องการ รวบรวมข อม ล เล อกว ธ การออกแบบโดย ส2/มฐ ง2.1/2 ถ ายทอดความค ดเป นภาพร าง 3 ม ต หร อแผนท ความค ดลงม อสร างและประเม นผล 6. นาความร และท กษะการสร างช นงานไปประย กต ในการสร างส งของเคร องใช ส2/มฐ ง2.1/3 7. บอกหล กการเบ องต นของการแก ป ญหา ส3/มฐ ง3.1/1 8. สารวจต วเองเพ อวางแผนในการเล อกอาช พ ส4/มฐ ง4.1/1 9. ระบ ความร ความสามารถและค ณธรรมท ส มพ นธ ก บอาช พท สนใจ ส4/มฐ ง4.1/2 4) เน อหาว ชา ภาคเร ยนท 1 ระยะเวลา เน อหาการเร ยน เน อหาการเร ยนก อนสอบกลางภาค สอบกลางภาค หน วยท 1 เร อง การทางาน - การด แลร กษาสมบ ต ภายในบ าน - การปล กไม ดอก หร อ ไม ประด บ หร อ ปล กผ กหร อเล ยงส ตว ปลาสวยงาม - การบ นท กรายร บ รายจ ายส วนต ว - การจ ดเก บเอกสารการเง น เน อหาการเร ยนหล งสอบกลางภาค สอบปลายภาค หน วยท 2 เร อง การจ ดการ - การเตร ยม ประกอบอาหารพ นบ านหม ต มชะมวง - มารยาทการทางานก บสมาช กในครอบคร วและผ อ น - การม จ ตสาน กในการใช พล งงาน หน วยท 3 เร อง การออกแบบเทคโนโลย - ส วนประกอบของเทคโนโลย - การสร างส งของเคร องใช ภาคเร ยนท 2 ระยะเวลา เน อหาการเร ยน เน อหาการเร ยนก อนสอบกลางภาค สอบกลางภาค หน วยท 2 เร อง การจ ดการ - การต ดต ง ประกอบของใช ในบ าน - การประด ษฐ ของใช ของตกแต งให สมาช กในครอบคร วหร อเพ อนในโอกาสต าง ๆ เน อหาการเร ยนหล งสอบกลางภาค สอบปลายภาค หน วยท 4 เร อง การแก ป ญหา - หล กการเบ องต นของการแก ป ญหา - การใช คอมพ วเตอร ในการค นหาข อม ล - การเก บร กษาข อม ลในร ปแบบต าง ๆ - การนาเสนอข อม ล หน วยท 5 เร อง การอาช พ - สารวจต วเอง - ค ณธรรมในการประกอบอาช พ 5) ว ธ การว ดผลประเม นผล ส ดส วนคะแนนการว ดผลประเม นผล = คะแนนประเม นตามสภาพจร ง ( 40 คะแนน ) : คะแนนสอบ ( 10 คะแนน ) การว ดต วช ว ดช นป ภาคเร ยนท ต วช ว ดช นป ท ต องการว ด (ข อท ) 1 1,2,4,6,8,9 2 1,2,5,7 6) รายละเอ ยดการเก บคะแนน ภาคเร ยนท 1 การเก บคะแนนก อนสอบกลางภาค (ประเม นตามสภาพจร ง) : 20 คะแนน 1 - ใบงาน การด แลร กษาสมบ ต ภายในบ าน 10 - ปฏ บ ต การปล กผ กกวางต ง 2 - ปฏ บ ต การปล กไม ดอก (ดอกดาวเร อง) 10 - ใบงาน การจ ดเก บเอกสารการเง น การเก บคะแนนสอบกลางภาค (ประเม นตามสภาพจร ง) : 5 คะแนน 1 - แบบทดสอบ (การบ นท กรายร บ-รายจ ายของตนเอง) 5 การเก บคะแนนหล งสอบกลางภาค (ประเม นตามสภาพจร ง) : 20 คะแนน 4 - ปฏ บ ต การเตร ยมประกอบอาหารพ นบ านหม ต มชะมวง ใบงาน การออกแบบเทคโนโลย 5 8,9 - ใบงาน ออกแบบภาพร าง 3 ม ต 5 การเก บคะแนนสอบปลายภาค (ประเม นตามสภาพจร ง) : 5 คะแนน 8 - แบบทดสอบ เร อง มารยาทในการทางานก บสมาช กในครอบคร ว, การม จ ตสาน กในการใช พล งงาน 5 ภาคเร ยนท 2 การเก บคะแนนก อนสอบกลางภาค (ประเม นตามสภาพจร ง) : 20 คะแนน 2 - ปฏ บ ต การประกอบช นพลาสต ก 10 - ปฏ บ ต การประด ษฐ ของใช ของตกแต ง (หมวกจากกล องนม) 5 - ใบงานหล กการเบ องต นของการแก ป ญหา 10 การเก บคะแนนสอบกลางภาค (ประเม นตามสภาพจร ง) : 5 คะแนน 1 - แบบทดสอบ เร องอาช พ 5 การเก บคะแนนหล งสอบกลางภาค (ประเม นตามสภาพจร ง) : 20 คะแนน 2 - ปฏ บ ต การเล ยงส ตว ปลาสวยงาม 20 การเก บคะแนนสอบปลายภาค (ประเม นตามสภาพจร ง) : 5 คะแนน 7 - แบบทดสอบ การเล ยงส ตว 5 หน งส ออ างอ ง และเอกสารประกอบการสอน 1. หน งส อเร ยน การงานอาช พและเทคโนโลย ป.6 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาคอมพ วเตอร รห สง คร ผ สอน ม สจรรยา น ลรดางก ร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน อ น ๆ 1) คาอธ บายรายว ชา รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย จะเป นการอภ ปรายถ งแนวทางในการทางาน การปร บปร งการทางานของแต ละข นตอน ม การใช ท กษะการจ ดการของการทางานและการทางานร วมก น ปฏ บ ต ตนอย างม มารยาทในการทางานก บครอบคร วและผ อ น ม จ ตสาน กในการใช พล งงานและทร พยากรอย างประหย ดและค มค า ม ค ณธรรมในการทางาน ม การอภ ปรายส วนประกอบของเทคโนโยล สร างส งของเคร องใช ตามความสนใจอย างปลอดภ ย ม การกาหนดป ญหาหร อความต องการ รวบรวมข อม ล เล อกว ธ การ ออกแบบถ ายทอดความค ด ตามแผนท ความค ด ลงม อสร างและประเม นผล และนาความร ท กษะในการสร างช นงาน ไปประย กต ใช ในการสร างส งของเคร องใช หล กการเบ องต นของการแก ป ญหา ใช คอมพ วเตอร ในการค นหาข อม ล และม การเก บร กษาข อม ลท เป นประโยชน เพ อจะนาเสนอข อม ลในร ปแบบท เหมาะสม เล อกใช ซอฟต แวร ประย กต ใช คอมพ วเตอร เพ อช วยสร างช นงาน จากจ นตนาการ อย างม จ ตสาน กและความร บผ ดชอบ ม การสารวจตนเองเพ อวางแผนเล อกอาช พ ระบ ความร ความสามารถและค ณธรรมท ส มพ นธ ก บอาช พท สนใจ เห นค ณค าและม ค ณธรรม ม ล กษณะน ส ยในการทางาน ม จ ตสาน กในการใช พล งงาน ทร พยากรและส งแวดล อม เพ อการดารงช ว ตและครอบคร ว ใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการ ส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหาและการทางาน เห นแนวทางในงานอาช พ ใช เทคโนโลย เพ อพ ฒนาอาช พ ม ค ณธรรม ม เจตคต ท ด ต ออาช พ โดยใช กระบวนการตระหน ก การว เคราะห การสร างความร ความเข าใจ การสร างท กษะปฏ บ ต และการสร างเจตคต 2) ต วช ว ดช นป (หล กส ตรแกนกลาง) 1. บอกหล กการเบ องต นของการแก ป ญหาได 2. ใช คอมพ วเตอร ในการค นหาข อม ล 3. เก บร กษาข อม ลท เป นประโยชน ในร ปแบบต าง ๆ 4. ใช คอมพ วเตอร ช วยสร างช นงานจากจ นตนาการหร องานท ทาในช ว ตประจาว นอย างม จ ตสาน กและความร บผ ดชอบ 5. นาเสนอข อม ลในร ปแบบท เหมาะสม โดยเล อกใช ซอฟต แวร ประย กต 3) ต วช ว ดช นป (รายว ชา) ต วช ว ดช นป ความสอดคล องก บหล กส ตรแกนกลาง 10. บอกหล กการเบ องต นของการแก ป ญหาได ส3/มฐ ง3.1/1 11. ใช คอมพ วเตอร ในการค นหาข อม ล ส3/มฐ ง3.1/2 12. เก บร กษาข อม ลท เป นประโยชน ในร ปแบบต าง ๆ ส3/มฐ ง3.1/3 13. ใช คอมพ วเตอร ช วยสร างช นงานจากจ นตนาการหร องานท ทาในช ว ตประจาว นอย างม จ ตสาน กและความร บผ ดชอบ ส3/มฐ ง3.1/4 14. นาเสนอข อม ลในร ปแบบท เหมาะสม โดยเล อกใช ซอฟต แวร ประย กต ส3/มฐ ง3.1/5 4) เน อหาว ชา ภาคเร ยนท 1 ระยะเวลา เน อหาการเร ยน เน อหาการเร ยนก อนสอบกลางภาค สอบกลางภาค หน วยท 1 ช อม ลและสารสนเทศ และกระบวนการแก ป ญหา ( 4 คาบ ) - กระบวนการแก ป ญหา - ข อม ลและสารสนเทศ หน วยท 2 การค นหาและจ ดเก บข อม ล ( 6 คาบ ) - การใช คอมพ วเตอร ในการค นหาข อม ล - การจ ดการข อม ลและสารสนเทศ เน อหาการเร ยนหล งสอบกลางภาค สอบปลายภาค หน วยท 3 ผลงานจากคอมพ วเตอร (10 คาบ ) - การวางแผนออกแบบช นงานอย างสร างสรรค - ร จ กไมโครซอฟต เว ร ด - การสร างแผ นพ บจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ภาคเร ยนท 2 ระยะเวลา เน อหาการเร ยน เน อหาการเร ยนก อนสอบกลางภาค สอบกลางภาค หน วยท 4 การนาเสนอข อม ล ( 20 คาบ ) - การนาเสนอข อม ลโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล - การนาเสนอข อม ลโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต เน อหาการเร ยนหล งสอบกลางภาค สอบปลายภาค หน วยท 4 การนาเสนอข อม ล ( 20 คาบ ) - การนาเสนอข อม ลโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล - การนาเสนอข อม ลโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต 5) ว ธ การว ดผลประเม นผล ส ดส วนคะแนนการว ดผลประเม นผล = คะแนนสอบ ( 40 คะแนน ) : คะแนนสอบ ( 10 คะแนน ) การว ดต วช ว ดช นป ภาคเร ยนท ต วช ว ดช นป ท ต องการว ด (ข อท ) 1 1,2, ) รายละเอ ยดการเก บคะแนน ภาค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks