Contract+de+comodat.doc

Description
CONTRACT DE COMODAT I. PĂRŢILE CONTRACTANTE Subsemnatul _________________________________________________________ domiciliat în ___________________________________________________________________________ identificat cu B.I. / C.I. seria ____ nr. ________, eliberat de __________ la data de ______, în calitate de COMODANT/COMODANŢI, şi ______________________________________________________________________________ Birou de mediator/ Birou de m

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  CONTRACT DE COMODAT   I. PĂRŢILE CONTRACTANTESubsemnatul _________________________________________________________ domiciliatîn ___________________________________________________________________________ identificat cu B.I. / C.I. seria ____ nr. ________, eliberat de __________ la data de ______, în calitate de COMODANT/COMODANŢI , şi  ______________________________________________________________________________ Biru !e me!iatr/ Biru !e me!iatr as ia#i / S ietate i$il% &r'esinal% !e me!iatri , având careprezentant legal pe _________________________________________________ domiciliat în __________________________________________________________ identificat cu B.I. / C.I. seria ___ nr. _________ , eliberat de ____________ la data de __________, în calitate de COMODATAR  ,  am n$enit (n )eierea &re*entului ntra t !e m!at u res&e tarea urm%tarelr lau*e+ II. OBIECT,L CONTRACT,L,I  Art.. !biectul contractului este ob inerea folosin ei spa iului în suprafa # de ____ m.p. situat în ____________, la adresa din ____________________________________________________________  _______________________________________, pentru desf#şurarea activit# ii profesionale ca mediator.Art.$. %redarea&primirea obiectului comodatului va fi consemnat# în procesul verbal de predare& primire care se înc'eie pân# la data de ______________ şi constituie ane(a nr.  la prezentul contract şi parte integrant# din acesta )în procesul verbal de predare&primire se va men iona gradul de uzur# al bunului fi( şi stadiul în care se pred#*. III. +-AA C!-AC0IArt.1. +urata contractului este de __________ cu începere de la data de __________ pân# ladata de ____________.  I-. OBLIAŢIILE COMODATAR,L,I Art.2. Comodatarul se oblig#3a* s# se îngri4easc# de conservarea lucrului împrumutat ca un bun proprietar şi c'iar mai binedecât de lucrurile sale, pe care este obligat s# le sacrifice la nevoie în vederea conserv#rii lucruluiîmprumutat, întrucât contractul este înc'eiat în interesul s#u5 b* s# întrebuin eze lucrul numai la destina ia determinat# prin natura lui sub sanc iunea pl# ii dedaune interese5c* s# suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu e(cep ia întrebuin #rii normale şi f#r# culp# din partea sa5  d* s# suporte c'eltuielile necesare folosin ei lucrului, neavând dreptul s# cear# restituirea lor deoarece acestea sunt accesoriu al folosin ei5e* s# nu încredin eze lucrul cu orice titlu unei ter e persoane5f* s# restituie la scaden # lucrul împrumutat în natura sa specific#.  -. RĂSP,NDEREA COMODATAR,L,I Art. 6. Comodatarul r#spunde pentru deteriorarea sau pieirea în tot sau în parte a lucrului, dac# nudovedeşte c# deteriorarea sau pieirea s&a produs fortuit sau c# deteriorarea este consecin a folosirii potrivit destina iei şi f#r# culp# din partea sa.  -I. STINEREA EECTELOR COMODAT,L,I  Art.7. -aporturile contractuale înceteaz# prin restituirea lucrului în stare corespunz#toare latermenul prev#zut în contract.8n cazul nerespect#rii obliga iilor de c#tre comodatar, comodantul poate cere reziliereacontractului conform regulilor generale.8n caz de moarte a uneia dintre p#r i obliga iile trec asupra succesorilor în drepturi potrivitregulilor generale.9oştenitorii comodatarului sunt obliga i s# restituie imediat bunul, c'iar dac# termenul prev#zutîn contract nu a a4uns la scaden #.  -II. LITIII  Art.:. 0itigiile de orice fel decurgând din e(ecutarea prezentului contract de comodat, se vor solu iona pe cale amiabil#.8n cazul în care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre solu ionare instan elor  4udec#toreşti de drept comun. 8nc'eiat ast#zi ......................... conform art. 67; C. civ. în ____ e(emplare srcinale pentrufiecare parte. COMODANT0 COMODATAR0
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks