Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô - PDF

Description
Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Windows of Opportunity หากต องการประสบความสำเร จในโลกท ม การแข งข นอย างส ง ผ นำย อมเป ดหน าต างร บความท าทายใหม ๆ เป ดร บ ไอเด ยใหม ๆ อย อย างสม ำเสมอ และผ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Psychology

Publish on:

Views: 15 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Windows of Opportunity หากต องการประสบความสำเร จในโลกท ม การแข งข นอย างส ง ผ นำย อมเป ดหน าต างร บความท าทายใหม ๆ เป ดร บ ไอเด ยใหม ๆ อย อย างสม ำเสมอ และผ ท หย ดน งทางความค ดน นก ไม ต างอะไรก บผ ท เด นถอยหล งหร อล าหล งลง เร อยๆ การปร บปร งกระบวนการทำงานในธ รก จให ย ดหย น คล องต ว ม ประส ทธ ภาพ และปลอดภ ยย งข น น บเป น หล กใหญ ใจความท องค กรธ รก จท กระด บปฏ เสธไม ได ว าม ความสำค ญอย างย งยวด Ricoh Family ในฉบ บ เป ดศ กราชร บป ม า เราจะพาค ณผ อ านไปเป ดหน าต างบานใหม ก บระบบปฏ บ ต การต วล าส ด Windows 8.1 ท จะ ทำให พน กงาน และธ รก จของค ณค กค กกระฉ บกระเฉง ไม ต างอะไรจากม าศ กท พร อมบ กตะล ยร บความท าทาย ตลอดป 2014 ไปได อย างเร ยบร อย สง างาม สว สด ป ม าคร บค ณผ อ านท น าร กท กท าน กาลเวลาผ นเปล ยน เว ยนไป ส งเก าๆ ผ านไป ส งใหม ๆ แวะเว ยนเข ามา ขอให ป ใหม ป ม า เป นป ท ด สำหร บท กๆ คน และในป น ก ม ความเปล ยนแปลงใหญ เก ดข นก บ RICOH FAMILY เราจะเปล ยนโฉมจากหน งส อเล มกระดาษ ไปเป น E-Lifestyle Magazine ภายใต ช อ RELAX by Ricoh ซ งเป น E-Book ราย 2 เด อนท หาอ านได ฟร จาก Appstore ของระบบ ios นำเสนอครบท ง ความค ดสร างสรรค สาระ และบ นเท ง และย งม อ กหน งนว ตกรรมใหม ร บ ป ม าก บ RICOH House (www.ricoh.co.th/ricoh_house) บ านหล งใหม ท เป ดกว างเพ อนำเสนอโซล ช น และผล ตภ ณฑ ทางด านการพ มพ ท ช วยแก ป ญหา และตอบโจทย ขององค กรธ รก จท กระด บ ตามต ดด วยอ กหน งนว ตกรรม ภายใต ช อ Ricoh 360º E-catalogue (www.ricoh.co.th/products/ e_catalogue/) นำเสนอสเปกและจ ดเด นของเคร องพ มพ /ม ลต ฟ งก ช นอย าง ละเอ ยดท กแง ม ม ความภาคภ ม ใจของเรา ชาวร โก (ประเทศไทย) ในป ท ผ านมา ก บการคว า รางว ล RICOH Asia Pacific Excellence Award ระด บ Platinum Class ภายใต กรอบการบร หารจ ดการองค กรท เป นเล ศ เป นส งย นย นว าเราม ระบบ การจ ดการองค กรท ด อ นเป นแรงสน บสน นสำค ญท จะช วยให เราส งผ านส นค า และบร การท ด เย ยมส ล กค าของเรา และอ กหน งรางว ลแห งความภาคภ ม ใจ ท เราได ร บมาในป 2013 ค อการผ านการร บรองตามมาตรฐานความร บผ ดชอบ ของผ ประกอบการอ ตสาหกรรมต อส งคม หร อ CSR-DIW for Beginner Award 2013 เน องด วยการนำเสนอโครงการส งแวดล อมศ กษาส การพ ฒนาอย าง Contents New Channel 3 Movement 6 Cover Story 10 Sponsorship 14 Attitude 18 Innovation 22 Solution 24 CSR 28 Award 30 Tip & Service 31 Office Solution 32 Catch the Trend 34 Inspire 36 Relax 38 Family Relation 39 ย งย น (ECO School) ท เราดำเน นโครงการต อเน องมาเป นระยะเวลา 4 ป อ กหน งก จกรรมด ๆ ท ชาวร โก ร วมแรงร วมใจก นไปทำมาเม อช วงปลายป 2013 ค อก จกรรม ป ากล บมา ปลากล บบ าน คร งท 3 ก บการปล กป าชายเลน เพ อนำป าธรรมชาต ท ด ค นส ส ตว ทะเลชายฝ ง ณ อ ทยานส งแวดล อมนานาชาต จ งหว ดเพชรบ ร ในงานน ชาวร โก ร วมก นปล กต นไม ไปหลายร อยต น เน อหาสาระในเล มย งคงเข มข นน าอ านเหม อนอย างเคย เป ดห วก นด วยคอล มน Cover Story ก บเร องราวของระบบปฏ บ ต การ Windows 8.1 ท สามารถ สร างสรรค ส งใหม ๆ ให เก ดข นในโลกของการทำธ รก จได อย างมากมาย ลองอ าน แล วค ณจะร ว าไม ธรรมดาจร งๆ ตามต ดมาด วยคอล มน Attitude ท นำเสนอ เร องราวของบร ษ ท Minebea ผ ผล ตตล บล กป น, มอเตอร และอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ช นนำของโลก บร ษ ทน ได เล อกใช โซล ช น Managed Document Services (MDS) ของร โก เพ อจ ดการอ ปกรณ การพ มพ และระบบงานเอกสาร ช วยลดค าใช จ ายได ถ ง 2,633,929 บาทต อป พบก บสาระเบาๆ ในคอล มน Inspire ท ขอเช ญชวนค ณผ อ านท กท านมา ข จ กรยานไปทำงานก น นอกจากจะประหย ดน ำม นแล ว ย งสน กและส ขภาพด อ กด วย และใครท ม ไอแพดอย ในครอบครอง ร บพล กอ านคอล มน Relax ท นำเสนอ 6 ส ดยอดแอพแห งไอเด ย ท จะทำให ค ณม ความค ดด ๆ ใหม ๆ ตลอดป 2014 และเช ญอ านเร องราวของ Freemium โมเดลธ รก จใหม ท ใครร ก อน ทำก อน ประสบความสำเร จก อน ต ดตามได ในคอล มน Catch the Trend คร บ 2 Ricoh Family Volume 47 January - April 2014 ÃÐ Ò ÒÇÊÒü Ò¹ª Í Ò ãëá New Channel เปล ยนท กความค นเคยของหน งส อท ค ณเคยอ าน ส ก าวใหม ก บคร งแรกของ E-Lifestyle Magazine จากร โก ท จะพาค ณ ไปพบก บข มพล งแห งจ นตนาการท ไม ม ว นส นส ด RELAX รวบรวมท ก Lifestyle เน นไปท ความ Creative ผสมผสานด วยกล นอายความหร หราระด บ Luxury อ ดแน นในคอล มน ท รวบรวมมาให ผ อ านได พบก บความค ดสร างสรรค ท หลากหลาย ในช วงเวลา Relax สบายๆ ไม ว าจะเป นการพบก บ Gadget ส ดล ำนำเทคโนโลย ร านอาหารด ไซน ส ดเก สถานท ท องเท ยวส ดฮ ตในม มมอง ใหม ๆ การด แลร กษาส ขภาพส ดอ นเทรนด ไปจนถ งอ พเดตความบ นเท ง ท งภาพยนตร ดนตร หน งส อ สถาป ตยกรรม และด ไซน รวมท งบทส มภาษณ เซเลบร ต และคนด งท ประสบความสำเร จ ซ งเป นแรงบ นดาลใจในการทำงาน และการใช ช ว ต โดยนำเสนอในร ปแบบอ นเทอร แอกท ฟแบบเต มอรรถรส ให ช วงเวลา Relax ของท าน สร างสรรค ได มากกว าท ค ด พบก บ RELAX ได ท ก 2 เด อน บน Appstore เส ร ช RELAX by Ricoh The power of collective ctive imagination. ใกล ช ดก บ พ ธา ล มเจร ญร ตน ผ บร หารหน ม ไฟแรง และ เก า จากซ ร ส ฮอร โมนว ยว าว น ได ใน RELAX by Ricoh January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family 3 New Channel 5F Production Printing Services RICOH House ย นด ต อนร บท กท านเข าส บ านร ปโฉมใหม พาท กท านมาเป นส วนหน งก บ 5 ครอบคร วร โก ท พร อมเป นส วนหน ง ในความสำเร จของท กครอบคร ว เร มต นทำความร จ กก บครอบคร วร โก ได ท Showroom ช น 1 จากน นพาท กท าน ส มผ สก บผ นำทางเทคโนโลย ไอท ก บ ITS หร อ IT Services Solutions ท ช น 2 ต อเน องด วยช น 3 ก บ DSS หร อ Document Solutions & Services พ นธม ตร ผ ให บร การและโซล ช นด านการจ ดการเอกสาร ท จะช วยเพ มประส ทธ ภาพ ในการจ ดการเอกสาร และท ช น 4 เราย งม ครอบคร ว Audit ท ช วยตรวจสอบ ค าใช จ ายท เก ดข นจากระบบอ ปกรณ การพ มพ ก บ MDS : Managed Document Services และครอบคร วส ดท าย เพ อนท ร ใจสำหร บกล มล กค าโรงพ มพ ก บ PPS : Production Printing Solution เคร องพ มพ ระด บโปรด กช นท มาพร อมก บ ซอฟต แวร และผ เช ยวชาญท ย นด ให คำปร กษาท กป ญหาเสมอ 4F Managed Document Services 3F Document Solutions & Services 4. Scanning Services Solution 5. R-PASS 2. Ricoh MFP 1. Wristband Print 3. Fax Server 2F IT Services Solutions 1F Showroom Vertical Market Mix and match RICOH to your business เพราะแต ละครอบคร วม ความต องการท แตกต างก น ส งท มาตอบโจทย ความ ต องการน นๆ จ งแตกต างก นด วย ธ รก จก เช นเด ยวก น ร โก จ งได จ ดหมวดหม ผล ตภ ณฑ และโซล ช นการบร การเพ อตอบโจทย ธ รก จท ง 9 กล มได อย าง เหมาะสม โดยแบ งออกเป น กล มธนาคาร, กล มธ รก จขนส ง, กล มโรงงาน, กล มโรงแรม, กล มสถาบ นการศ กษา, กล มโรงพยาบาล, กล มประก นภ ย, กล มธ รก จขนาดเล ก และกล มธ รก จขนาดกลางถ งใหญ โดยม ผล ตภ ณฑ และ บร การเฉพาะสำหร บธ รก จน นๆ อาท เช น เคร องพ มพ ของร โก ท สามารถพ มพ สายร ดข อม อ (Wristband) แบบก นน ำสำหร บผ ป วย ซ งนอกจากจะช วย ให ข อม ลและบาร โค ดท สายร ดข อม อคงทน และใช ประโยชน ได อย างเต ม ประส ทธ ภาพและแม นยำแล ว ก ย งปลอดภ ยจากเช อโรคอ กด วย ค นหาคำตอบสำหร บท กธ รก จก บครอบคร วร โก ท 4 Ricoh Family Volume 46 January-April 2014 New Channel อ กระด บของความเหม อนจร งก บ Ricoh 360 o E-catalogue ครบท งเคร องม ลต ฟ งก ช น และเคร องพร นเตอร น บเป นอ ก 1 ช องทางออนไลน ให ล กค าส มผ สก บผล ตภ ณฑ ท เต มเป ยมไปด วยประส ทธ ภาพของร โก ได ท กท ท กเวลา ท านสามารถคล กเล อกม มท ต องการชมได อย างใกล ช ดสมจร งท กม มมอง และมาพร อมด วย ค ณสมบ ต อ นโดดเด นของเคร อง เข าไปท e_catalogue/ ประหย ดและค ณภาพส ง กลไกภายในถ กออกแบบใหม ให ประหย ด ต นท นการใช งานมากท ส ดโดยไม ลด ความสามารถในการทำงาน ใช งานง าย ม หน าจอ LCD ควบค มการทำงาน ทำให ใช งานง าย ทำงานได ราบร น ม ความจ กระดาษส งส ดถ ง 2,300 แผ น เหมาะสำหร บ งานพ มพ ปร มาณมาก ย ดหย นและสะดวก ในการใช งาน เพ มความสะดวกสำหร บ การพ มพ งานจาก USB/ SD, PDF Direct printing 360 o 360 o January-April 2014 Volume 46 Ricoh Family 5 Movement ÒÇ ÃÒÇ ÇÒÁà Å èí¹äëçáåð Ô ÃÃÁÊ àêãôá ÒÃμÅÒ Com & Mobile Expo ว นท กรกฎาคม 2556 สถานท มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ ดเด นของงาน งานแสดงส นค า และเทคโนโลย คอมพ วเตอร รวมถ งม คอร สอบรมเพ อให ความร แก ผ ท มาร วมงาน โดยเคร องพร นเตอร ร น SP C240DN ได ร บความสนใจจากล กค า ท เข าชมงานเป นอย างมาก การประช มส มมนา สภาการศ กษาคาทอล ก แห งประเทศไทย คร งท 43 ว นท ส งหาคม 2556 สถานท โรงแรมเอเช ยพ ทยา จ งหว ดชลบ ร จ ดเด นของงาน สภาการศ กษาคาทอล กแห งประเทศไทย ประช มส มมนา สภาการศ กษาประจำป คร งท 43 ห วข อ โรงเร ยนคาทอล กไทย ในบร บท ของประชาคมอาเช ยน ในงานน ร โก ได นำผล ตภ ณฑ ในกล มเคร องพ มพ และม ลต ฟ งก ช น มาแสดงหลายร น อาท MP C2551, SP C430DN รวมถ งอ ปกรณ Unified Communication System P3000 งานประช มประจำป ของ สมาคมว ทยาล ยเทคโนโลย และอาช วศ กษาเอกชน แห งประเทศไทย คร งท 38 ว นท 6-8 ต ลาคม 2556 สถานท ห องประช มมาร นบอลร ม ช น 2 โรงแรมจอมเท ยนปาล มบ ช ร สอร ท พ ทยา จ งหว ดชลบ ร จ ดเด นของงาน ม ผ บร หารจากสถาบ นว ทยาล ย และอาช วศ กษาต างๆ ท วประเทศ เข าร วมงานประช ม ท งน นายจาต รนต ฉายแสง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ให เก ยรต มาเป นประธานในพ ธ และได บรรยายพ เศษ เร อง ท ศทางการอาช วศ กษาเอกชนส สากล ท งน บร ษ ทร โก ได นำผล ตภ ณฑ เคร องพ มพ และม ลต ฟ งก ช นมาแสดง อาท SP C240DN, SP C430DN, MP C2030 และ MP C3002 รวมถ งโปรเจ กเตอร ร นใหม ล าส ด 6 Ricoh Family Volume 47 January-April 2014 Movement Commart Next Gen 2013 ว นท ม ถ นายน 2556 สถานท ศ นย ประช มแห งชาต ส ร ก ต จ ดเด นของงาน ร โก ได นำไฮไลต เป น เคร องพร นเตอร ร น SP 1200SF ไปโชว ในงาน และม ยอดส งจองกว าร อยต ว WUNCA ว นท กรกฎาคม 2556 สถานท มหาว ทยาล ยมห ดล ว ทยาเขตกาญจนบ ร จ ดเด นของงาน งานประช มสำหร บบ คลากรด านไอท ท มาจาก สถาบ นการศ กษาระด บอ ดมศ กษาท วประเทศ จ ดโดยสำน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา เคร องท นำไปจ ดแสดงในงานค อ MP C2030, MP C Greenlan & ESA Transformer และ SP C240DN January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family 7 Movement ÒÇ ÃÒÇ ÇÒÁà Å èí¹äëçáåð Ô ÃÃÁÊ àêãôá ÒÃμÅÒ งานส มมนาผ บร หารระด บส ง ด านคอมพ วเตอร ของสมาคม ประก นว นาศภ ยไทย ว นท 1-3 พฤศจ กายน 2556 สถานท โรงแรมด ส ตธาน ห วห น จ งหว ดเพชรบ ร จ ดเด นของงาน โดยส นค าท นำไปจ ดแสดงในงาน ได แก 1. MP C SP C242SF 3. IWB 4. UCS 5. Short throw projector ซ งนอกเหน อจากเคร องพ มพ และเทคโนโลย ทรงประส ทธ ภาพท ร โก นำเสนอในบ ธแล ว ย งเพ ม ความสน กสน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks