การสร างบทความ (Content) - PDF

Description
การสร างบทความ (Content) 1. ข นตอนการสร างบทความ 1) หน าแผงวงจรหล ก คล กไอคอนการจ ดการบทความ หร อ เล อกจากเมน บทความ การจ ดการบทความ 2) คล กป ม สร างใหม 1 2 3) ช อเร อง : พ มพ ช อบทความหร อห วข อข าว

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Press Releases

Publish on:

Views: 23 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การสร างบทความ (Content) 1. ข นตอนการสร างบทความ 1) หน าแผงวงจรหล ก คล กไอคอนการจ ดการบทความ หร อ เล อกจากเมน บทความ การจ ดการบทความ 2) คล กป ม สร างใหม 1 2 3) ช อเร อง : พ มพ ช อบทความหร อห วข อข าว Alias : xxxx (เป นภาษาอ งกฤษเท าน น) ) คล กเล อก Section และ Category ท ต องการ 5) เผยแพร : คล ก ใช หน าแรก : คล ก ใช (หากต องการเผยแพร บทความในหน าแรก) 6) คล กป ม ตาราง เพ อสร างตารางส าหร บพ มพ ข อความ ค ม อการใช โปรแกรม CMS : Joomla V 7) ต งค าตารางตามท ต องการ 8) คล กท Parameters Advanced และคล กเล อกก าหนดค าพาราม เตอร ตามท ต องการ (ส วนน จะปรากฏบร เวณบทความ) 9) คล กป ม Insert จะได ตารางเพ อสร างบทความ * ค าแนะน าการก าหนดค าตาราง ไม ม ภาพ : Cols = 1 Rows = 1 ม 2 ภาพ : Cols = 1 Rows = 2 ม ภาพ : Cols = 1 Rows = 3 Alignment = Center ค ม อการใช โปรแกรม CMS : Joomla V แทรกร ปภาพ ข นตอนการแทรกร ปภาพ 1) คล กเมาส ในบรรท ดท ต องการแทรกร ปภาพ 2) คล กป มแทรกร ปภาพ 3) คล กเล อกโฟลเดอร ท จ ดเก บภาพ ) คล กเล อกร ปภาพ (จะเห นภาพต วอย างทางด านขวา) 5) ปร บขนาดภาพเป น 200 x 150 โดยประมาณ 6) คล กป ม Insert * ค าแนะน า ในการสร างบทความหร อเน อหาใดๆ ควรตรวจสอบการแสดงผลจากสภาพจร งก อน โดยเล อก การต งค าห วข อ เผยแพร : ไม / หน าแรก : ใช คล ก น าไปใช แสดงต วอย าง ว ธ การพ มพ เน อหา คล กเมาส ในแถวท ต องการ พ มพ ข อความ และจ ดร ปแบบข อความตามต องการโดยใช เคร องม อของระบบ Editor ซ งท างานเหม อนโปรแกรมพ มพ เอกสาร Word (ค าแนะน า การข นบรรท ดใหม ให กดป ม Shift + Enter ระยะห างระหว างบรรท ดจะน อยลง) ค ม อการใช โปรแกรม CMS : Joomla V . การเช อมโยงเอกสาร (การล งค เอกสาร) เอกสารท น ามาข นส ระบบควรเป นแฟ มประเภท.PDF ยกเว นแบบเก บข อม ลหร อแบบรายงานต างๆ ควรเป นแฟ มประเภท word (.doc) เพ อให ผ ใช สามารถน าไปกรอกข อม ลเพ มเต มได สะดวก ห ามน า แฟ มข อม ลประเภท.exe หร อนามสก ลอ นๆ ท ไม อน ญาตข นส ระบบ เพราะระบบจะไม ยอมให เผยแพร และโรงเร ยนปลายทางจะไม สามารถดาวน โหลดแฟ มท ส งข นระบบได เน องจากเป นมาตรการด านการ ร กษาความปลอดภ ยของระบบเองท ง 2 ทาง และเพ อป องก นไวร ส การล งค เอกสาร ม ข นตอนด งน : 1) ท าแถบคล มข อความท ต องการล งค 2) คล กป ม Insert/edit link 3) คล กป ม Browse ไฟล ข อม ล ) คล กเล อกโฟลเดอร เก บข อม ล 5) คล กเล อกแฟ มข อม ลท ต องการล งค 6) กดป ม Insert เพ อก าหนดค า การล งค ข อม ล 7) กดป ม Insert เพ อสร างจ ดเช อมโยง ข อม ล * เม อด าเน นการเสร จ ต องทดลองเป ดจากเคร องท ท างานก อน โดยเล อกป ม น าไปใช งาน คล กป ม แสดงต วอย าง และเป ดเอกสารท ล งค ไว จากหน าเว บว าเป ดได หร อไม หากเป ดไม ได ให กล บมาแก ไขใหม ตามข นตอนท 1-7 เม อเป ดเอกสารได ถ กต องจ งจะคล กป ม บ นท ก ค ม อการใช โปรแกรม CMS : Joomla V 5. การจ ดล าด บบทความ เราสามารถจ ดล าด บบทความท แสดงผลในหน าเว บไซต ได ด งน 1) เล อก เมน บทความ การจ ดการบทความหน าเว บ 2) ต องการให บทความใดแสดงเป นล าด บแรก ให เปล ยนต วเลขในช องเร ยง เป น 1 และ คล กบ นท ก ระบบจะจ ดล าด บข าวให ใหม 3) หากต องการป ดการเผยแพร ให คล กท เคร องหมายถ ก 6. การสร างล งค ในบทความ เพ ออ านต อ (Read more) เป นการสร างบทความในส วนของไตเต ลกล าวน าก อน แล วให ผ อ านคล กเพ ออ านต อด านใน ข นตอน 1) น าเคอร เซอร มาวางตรงส วนท ต องการจะต ดบทความให เข ามาอ านต อ 2) คล กท ป ม read more จะเก ดเส นส แดงข น จากส วนใต เส นน ลงไปจะเป นส วนท ต อง ใส รายละเอ ยดเพ อท จะเข ามาอ านต อ 3) เล อก น าไปใช แสดงต วอย าง บ นท ก ต วอย างหน าเว บไซต การใช อ านต อ (read more ) ในบทความ ค ม อการใช โปรแกรม CMS : Joomla V 7. การแบ งหน าบทความ (Page Break) ในกรณ ท บทความหน งๆ ม ความยาวมากและต องการแบ งออกเป นส วนๆ เพ อให ด ด หร อ ไม ยาวเก นไป ต องการจะแบ งบทความตรงส วนไหนให น าเคอร เซอร มาวางแล วคล กท หน าใหม (Page Break) จะปรากฏหน าต าง Page title ข นมา พ มพ ช อหน าตามต องการ ช อเร ยกตารางบทความ ต องเป นภาษาอ งกฤษเท าน น คล ก แทรก ต วค นหน า จะม เส นค นหน าเพ มข นมา เพ อเร มหน าใหม พ มพ บทความใต เส นลงไป จะเร มหน าใหม คล ก น าไปใช คล ก แสดงต วอย าง บ นท ก การแบ งหน าบทความหน าเว บไซต การน าเสนอบทความหน าเว บไซต ท ม เน อหาจ านวน มากในหน าเด ยว จะเป นการส นเปล องพ นท และด ไม สวยงาม ไม น าอ าน โปรแกรม Joomla สามารถจ ดการ แบ งเน อหาบทความได อย างสะดวก โดยม ข นตอนด งน ร ปแบบการแสดงผลการแบ งหน าบทความ จะปรากฏสารบ ญอย ด านข างของบทความ ค ม อการใช โปรแกรม CMS : Joomla V 8. การแทรกค าส งในเอกสาร (การแทรก HTML) ยกเล ก (Tool editor ) แถบเคร องม อใน Joomla เช น JCE_157 (Joomla Content Editor ) ม หน าท อ านวย ความสะดวกในพ มพ เน อหา หร อการแทรกค าส งต างๆ ได อย าสะดวกรวดเร วโดยไม ต องพ มพ ค าส งเอง ท งหมด แต ถ าผ พ ฒนาเว บไซต ม ความร ด านภาษา HTML ก สามารถป ดแถบเคร องม อท งหมด และเป ด ใช พ นท ส าหร บเข ยนค าส งเองได หากต องการแทรกค าส ง HTML เองก สามารถท าได โดยคล กท ซ อน editor (Toggle Editor ) จะปรากฏพ นท ท สามารถแทรกค าส ง HTML และสามารถแก ไขได เอง พ มพ ค าส งเสร จ เล อกน าไปใช แสดงต วอย าง บ นท ก (ห ามเป ดแถบเคร องม อ) ค ม อการใช โปรแกรม CMS : Joomla V
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks