Construir un envàs

Description
Presentació de l'activitat transversals de Ciències, Matemàtiques i Tecnologia de treball globlalitzat "Existeix l'envàs perfecte?" fet a 2n d'ESO a l'Institut-Escola Les Vinyes

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 4 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. TG1 - Existeix l’envàs perfecte? Activitat transversal Ciències, Matemàtiques i Tecnologia Construir l’envàs pel vostre producte* Inspirat en una idea original de Santi Vilches.
 • 2. Construir l’envàs pel vostre producte complint dos requisits
 • 3. 1Ha de tenir una capacitat de 750 ml Construir l’envàs pel vostre producte complint dos requisits
 • 4. 21Ha de tenir una capacitat de 750 ml Només podeu fer servir prismes, cilindres, cons, piràmides i esferes Construir l’envàs pel vostre producte complint dos requisits
 • 5. Què us cal saber per construir el vostre envàs?
 • 6. Com mesurar superfícies?
 • 7. Com mesurar superfícies?
 • 8. 1 cm
 • 9. 1 cm² 1 cm 1 centímetre quadrat
 • 10. 1 cm Quantes centímetres quadrats mesura l’àrea d’aquesta figura?
 • 11. I l’àrea d’aquesta?
 • 12. I aquesta?
 • 13. I aquesta?
 • 14. I aquesta àrea, podem calcular-la amb precisió?
 • 15. Calculem l’àrea del palmell de la mà?
 • 16. Àrees de figures importants Quadrat Rectangle Triangle Paral·lelogram Circumferència A = a² a a b a b h h b A = a·b A = h·b / 2 A = b·h r A = π·r²
 • 17. Calculem àrees de figures simples i compostes
 • 18. I ara, com mesurem el volum de cossos en 3D?
 • 19. De nou ens cal una unitat de mesura nova
 • 20. 1 cm
 • 21. 1 cm 1 cm³ 1 centímetre cúbic
 • 22. 1 cm Quants centímetres cúbis (cm³) mesura aquest objecte?
 • 23. 1 cm
 • 24. Si els cubs fossin de 2 cm de costat, quants cm³ mesuraria aquesta figura? 2 cm
 • 25. Si els cubs fossin de 2 cm de costat, quants cm³ mesuraria aquesta figura?
 • 26. Si els cubs fossin de 2 cm de costat, quants cm³ mesuraria aquesta figura?
 • 27. Volums de figures importants
 • 28. Volum tronc de con Volum tronc piràmide
 • 29. Calcular volums de cossos simples i compostos
 • 30. Estem preparats per dissenyar? Recordem quines condicions havia de complir l’envàs?
 • 31. Construir l’envàs pel vostre producte complint dos requisits
 • 32. 1Ha de tenir una capacitat de 750 ml Construir l’envàs pel vostre producte complint dos requisits
 • 33. 1Ha de tenir una capacitat de 750 ml Construir l’envàs pel vostre producte complint dos requisits Recordeu que 1 dm³ = 1 litre per tant 1 cm³ = ___ ml
 • 34. 21Ha de tenir una capacitat de 750 ml Només podeu fer servir prismes, cilindres, cons, piràmides i esferes Construir l’envàs pel vostre producte complint dos requisits
 • 35. Recordeu que 1 dm³ = 1 litre per tant 1 cm³ = ___ ml
 • 36. Proposta d’envàs Alçat Planta Perfil Croquis 3D indiqueu les mesures dels elements principals Càlcul del volum anoteu amb detall els càlculs que us calguin per saber el volum de l’envàs Càlcul de la superfície anoteu amb detall els càlculs que us calguin per saber la superfície de l’ envàs Volum = …………..…….. Indiqueu les unitats! Superfície = ………..………….. Indiqueu les unitats! Membres del grup: Grup:
 • 37. Croquis del desenvolupament pla heu d’incloure les mesures dels elements principals
 • 38. Proposta d’envàs Alçat Planta Perfil Croquis 3D indiqueu les mesures dels elements principals Càlcul del volum anoteu amb detall els càlculs que us calguin per saber el volum de l’envàs Càlcul de la superfície anoteu amb detall els càlculs que us calguin per saber la superfície de l’ envàs Volum = …………..…….. Indiqueu les unitats! Superfície = ………..………….. Indiqueu les unitats! Membres del grup: Grup:
 • 39. Proposta d’envàs Alçat Planta Perfil Croquis 3D indiqueu les mesures dels elements principals Càlcul del volum anoteu amb detall els càlculs que us calguin per saber el volum de l’envàs Càlcul de la superfície anoteu amb detall els càlculs que us calguin per saber la superfície de l’ envàs Volum = …………..…….. Indiqueu les unitats! Superfície = ………..………….. Indiqueu les unitats! Membres del grup: Grup:
 • 40. Cada grup teniu 2 sessions per fer 4 propostes d’envàs diferents Després prototipem en paper i construïm en plàstic!
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks