CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA P R O I E C T REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI A ANIMALELOR ŞI ECARISAJ PDF

Description
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA P R O I E C T REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI A ANIMALELOR ŞI ECARISAJ DE PROTECŢIE C U P R I N S Cap. I Cap.II Cap.III Cap.IV

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 121 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA P R O I E C T REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI A ANIMALELOR ŞI ECARISAJ DE PROTECŢIE C U P R I N S Cap. I Cap.II Cap.III Cap.IV - Dispozitii generale -Definitii -Organizarea si gestiunea serviciului pentru protectia animalelor si ecarisaj A). Organizarea si functionarea serviciului pentru protectia animalelor si ecarisaj B). Gestiunea serviciului pentru protectia animalelor si ecarisaj - Realizarea serviciului pentru protectia animalelor si ecarisaj Asigurarea conditiilor sanitare Sectiunea I - Caini fara stapan Sectiunea II - Gestionarea animalelor ( altele decat caini ) si pasarilor de pe domeniul public Sectiunea III - Reglementari privind revendicarea, adoptia, returnarea si abandonul Sectiunea IV Reglementari privind detinerea cainilor de companie SectiuneaV- Reglementari privind cresterea bovinelor, cabalinelor, ovinelor, porcinelor si a pasarilor de curte. Sectiunea IV/VI - Colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de neutralizare Sectiunea V/VII - Colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei Cap. V -Drepturile si obligatiile autoritatii administratiei publice locale, ale operatorului si utilizatorului Sectiunea 1 - Drepturile si obligatiile autoritatii administratiei publice locale Sectiunea 2 - Drepturile si obligatiile operatorului Sectiunea 3 - Drepturile si obligatiile utilizatorului Cap. VI Cap. VII Cap. VIII Cap. IX Cap. X - Finantarea serviciului pentru protectia animalelor si ecarisaj - Preturi, tarife, taxe. - Indicatori de performanta - Raspunderi si sanctiuni - Dispozitii finale Anexa nr. la H.C.L.M. nr. 2 REGULAMENT de organizare si functionare a serviciului Protectia animalelor si ecarisaj din Municipiul Braila C A P I T O L U L I DISPOZITII GENERALE Art.1.Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar si conditiile in care se desfasoara serviciul de protectie a animalelor si ecarisaj in Municipiul Braila, in conformitate cu prevederile legale. Art.2.Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu urmatoarele prevederi legale: - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata prin Legea nr. 227/2001 modificata prin Legea 391/2006 si Legea nr. 258/2013, - Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, modificata prin Legea nr.9/2008; - Ordinul ANSVSA si al Ministerului de Interne nr.31/523/ pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004 cu modificari; - Legea nr.60/martie 2004 privind ratificarea Conventiei Europene pentru protectia animalelor de companie semnata la Strasbourg/2003 ; - O.G. nr. 47/ privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală aprobată şi completată cu Legea nr. 73/2006; - O.G. nr. 42/ privind organizarea activităţilor sanitar veterinare aprobată prin Legea nr. 215/2004 modificată şi completată de O.U.G. nr. 88/2004; - HGR nr.323/ privind stabillrea sistemului de monitorizare a capturilor si uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de pasari, precum si ale speciilor strict protejate prevazute in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; - Regulament CE nr.1774/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 oct de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman ; - Legea 51/ privind serviciile comunitare de utilităţi publice; - Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2003; - Hotararea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; - Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata cu modificari prin Legea nr.515/ OUG NR.55/202 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau gresivi. - Ordin ANSVSA nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei Sanitare Veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare in cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala. Art.3.Serviciul pentru protectia animalelor si ecarisaj se desfasoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braila, care raspunde de organizarea, administrarea, coordonarea acestui serviciu si urmareste realizarea strategiilor in acest domeniu. Art.4.Conditiile tehnice si indicatorii de performanta prevazuti in prezentul regulament au caracter obligatoriu. Consiliul Local al Municipiului Braila poate aproba si alti indicatori de performanta sau alte conditii tehnice pentru serviciul de protectia animalelor si ecarisaj, pe baza unor studii de specialitate. 3 C A P I T O L U L II DEFINITII Art. 5. Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii termeni: a) domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau prin hotărâre a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public naţional; b) domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile, altele decât cele prevăzute la lit. c), intrate în proprietatea unităţilor administrativteritoriale prin modalităţile prevăzute de lege şi care nu fac parte din domeniul public al acestora; c) infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale, dotări specifice şi mobilier urban, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară şi terenurile aferente, destinate desfăşurării unor activităţi edilitar-urbane; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii; d) operator - persoană juridică de drept public sau de drept privat înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat sau, după caz, structură fără personalitate juridică în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, care are competenţa şi capacitatea de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, unul sau mai multe servicii/activităţi din sfera serviciului de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi care asigură nemijlocit gestiunea propriu-zisă a serviciului/activităţii, precum şi funcţionarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente acestuia/acesteia; prin derogare de la prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările ulterioare, activitatea operatorilor furnizori/prestori de servicii/activităţi din sfera serviciului de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ teritoriale nu presupune obţinerea şi deţinerea unei licenţe. e) activităţi edilitar gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes public local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea administraţiei publice locale, prin care se asigură, într-o concepţie unitară şi coerentă, buna gospodărire şi modernizarea localităţii, precum şi condiţii normale de muncă, de viaţă şi de locuit pentru comunitatea locală; f) caine fără stăpân orice caine crescut, adapostit, tinut pe domeniul public, in locuri publice sau in spatiile adiacente acestora, in afara proprietatii stapanului sau detinatorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificati prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de catre autoritatea nationala sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor. ( conform art. 1 din OUG 155/2001, L - 258/2013 ) g) animal fara stapan se intelege orice animal gasit in afara proprietatii stapanului, detinatorului acestuia, nesupravegheat, necontrolat, liber, abandonat conform L 205/2004); h) animal de companie orice animal detinut sau destinat a fi detinut de catre om, in special pe langa casa, pentru agrement sau companie (conform, Conventie Europeana ratificata prin Legea nr.60/2004 ) ; i) caine agresiv orice caine care, fara sa fie provocat, musca sau ataca persoane ori animale domestice in locuri publice sau private ( OUG 55/2002) j) detinator de animale se intelege proprietarul, persoana fizica sau juridica care detine cu orice titlu valabil in ingrijire animale in apartamente, gospodarii individuale sau 4 comune,sedii sau incinte de societati comerciale, institutii, fundatii. (Legea nr.205/2004 cu modificari) ; k) abandonul consta in lasarea unui animal aflat in proprietatea si ingrijirea omului, pe domeniul public fara hrana, adapost si tratament ( Legea nr.205/2004 cu modificari ); l) sterilizarea câinilor - intervenţia chirurgicală de îndepărtare a organelor sexuale; m) eutanasiere inducerea pe cale medicala a morţii fără durere prin injectarea de substanţe letale; n) revendicare animal- recuperarea câinelui de către proprietar, detonator ; o) adopţie animal - înfierea unui câine fără stăpân, adoptatorul capatand calitatea de detinator de animal de companie; p) ecarisaj activitate de colectare a deseurilor de origine animala /subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, in scopul procesarii sau incinerarii /coincinerarii acestora, incluzand activitatile de transport, depozitare si manipulare a acestora, dupa caz ; r) deseuri de origine animala subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre intregi sau portiuni de cadavre provenite de la animale. s) returnare (operatiune prevazuta in art.10din L 258/2013) 5 C A P I T O L U L III ORGANIZAREA SI GESTIUNEA SERVICIULUI PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR SI ECARISAJ A. Organizarea si functionarea serviciului pentru protectia animalelor si ecarisaj Art.6.Serviciul pentru protectia animalelor si ecarisaj va asigura protectia animalelor de pe raza Municipiului Brăila, conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protectia cetatenilor, precum şi colectarea, tratarea şi neutralizarea cadavrelor de animale din Municipiul Braila. Art.7.Prin serviciul pentru protectia animalelor si ecarisaj se vor realiza urmatoarele activitati: 1.Capturarea si transportul cainilor fara stapan ( conf. Anexa 2 din L 258/2013 ) pe baza reclamatiilor scrise ale persoanelor fizice si juridice inregistrate la sediul operatorului (art.17(3), lit.a, HG nr.955/2004) precum si in baza programului anual/ lunar de prestari servicii; 2.Examinarea (la capturare si zilnic pe toata perioada cazarii), deparazitare, vaccinare, identificare, cazare in boxe (HG nr.955/2004, art17(1),lit.c si anexe 1si 2 din OUG155/2001 cu modificari) 3.Inregistrarea cainilor in registre speciale, vizate de medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, in care se mentioneaza urmatoarele : data capturarii, data si ora cazarii in adapost, caracteristicile individuale ale animalului, numarul de caini prinsi, revendicati, adoptati, returnati, si eutanasiati, motivul eutanasierii, substanta utilizata si numele persoanei care realizeaza eutanasia, numarul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de catre ANSVSA, numarul fisei de adoptie, data deparazitarii, data vaccinarii antirabice, data sterilizarii, data predarii cadavrelor la societatile care vor executa incinerarea, precum si persoanele care au instrumentat manoperele respective ( Art. 10 din OUG155/201, L 258/2013, amenda lei ) 4.Cazare si adapostire, asigurare hrana si curatenia adapostului (anexele 1 si 2 din OUG155/2001 modificata) 5.Eutanasierea : -de indata ce au fost aduse in adapost animalele cu boli incurabile ( art.7^1, Legea nr.205/2004); - a celor accidentate grav pentru a le scuti de suferinte fizice si psihice inutile (vezi art.10,alin.2 din Legea 205/2004.) - cainii nerevendicati sau neadoptati conform art. 7alin 2 din L 258/ Tratarea cainilor bolnavi in vederea adoptarii de catre persoane fizice si juridice, reprezentanti ONG (art.10, alin.1 din Legea nr205/2004). 7.Sterilizarea: cainilor revendicati sau adoptati, exceptie facand cainii cu regim special, astfel cum sunt ei definiti in normele metodologice de aplicare a OUG 155/2001, L 258/2013, (art.8, alin 1., amenda ), conform precizarilor Colegiului Medicilor Veterinari prin corespondenta nr.280/ prin ovariohisterectomie la femele si orhidectomie la masculi. 8. Adoptia si revendicarea animalelor sunt gratuite( conf art 7alin 1lit c OUG 155/2001 si L 258/2013) persoanelor fizice si juridice dupa completarea si semnarea declaratiei /angajament exceptie facand adoptia la distanta pentru care se aproba tarif. 9. Crearea unei baze de date a persoanelor care au adoptat, revendicat caini fara stapan prin infiintarea Registrului de evidenta a cainilor cu stapan; ( conf art 13.3 alin 1 din L 258/2013, amenda ) pentru a monitoriza bunastarea animalelor asigurata de 6 detinatorii acestora, precum si pentru a furniza informatii institutiilor cu atributii de control. 10. Pune la dispozitia fundatiilor, asociatiilor animale sterilizate, vaccinate antirabic si identificate in vederea intretinerii acestora in adaposturi proprii autorizate, unde se va asigura asistenta medicala veterinara, dupa completarea formularelor declaratie angajament pentru adoptie (art.3,alin 1si2 din OUG155/2001) 11. Strangerea, transportul si cazarea animalelor ( altele decat cainii), pasarilor, abandonate sau fara stapan de pe domeniul public ; 12. Colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere din gospodariile populatiei; 13. Colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de pe domeniul public ; 12.Tine evidente distincte pentru fiecare activitate in parte, avand contabilitate separata pentru fiecare tip de activitate, serviciu ; 15. Inregistreaza toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor intr-un registru si ia toate masurile ce se impun pentru solutionare; 16.Stabileste cantitatile de lucrari pe baza numarului de capete capturate/ colectate, tratate, date spre adoptie sau revendicate, eutanasiate, cantitati de materiale utilizate conform retetelor /dozelor stabilite, cantitatea de deseuri animaliere predate unitatii de ecarisaj in vederea neutralizarii. Art.8.Conform normelor europene, cainii sunt considerati animale comunitare, in acest sens fiind interzise: - omorarea cainilor in afara institutiilor specializate; - prinderea si maltratarea cainilor; -organizarea luptelor cu caini.(conform art.14(2) litc) OUG 155/2001, L258/2013, constituie infractiune, INCHISOARE 2 LA 5 ANI.) Art.9.In Municipiul Braila activitatile serviciului pentru protectia animalelor si ecarisaj se realizeaza prin instituirea de norme privind capturarea, transportul, ingrijirea si eutanasierea animalelor fara stapan, care reprezinta un grad ridicat de pericol social. Art.10.Consiliul Local al Municipiului Braila. prin serviciul pentru protectia animalelor si ecarisaj, va coopera cu alte autoritati publice locale si centrale, care utilizeaza caini in diverse scopuri ( paza, salvare de vieti omenesti ). Art. 11.(1) Infiintarea, organizarea, coordonarea si reglementarea serviciului pentru protectia animalelor si ecarisaj, constituie obligatia exclusiva a Consiliului Local al Muncipiului Braila, iar monitorizarea si controlul functionarii si gestionarii acestui serviciu intra in atributiunile si responsabilitatea acestuia. (conf art1 din L 258/2013 amenda ) (2) Consiliul local are obligatia de a amenaja si a suplimenta din fonduri proprii in functie de necesitati, in conditiile prevazute in anexa nr.1, adaposturi publice pentru cainii fara stapan ( art.2 alin 1 L 258/2013, amenda ) (3) Consiliul local are obligatia de a incadra in serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan cel putin un tehnician veterinar pentru evidenta si supraveghere. ( art.2 alin 2, L 258/2013, amenda ) (4) Consiliul local are obligatia de a asigura prin servicii specializate asistenta medicala veterinara,efectuarea unor actiuni sanitar-veterinare prevazute de legislatia sanitara-veterinara, precum si identificarea si inregistrarea cainilor fara stapan exclusiv cu medicii veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii. Art.12.Administrarea si exploatarea serviciului pentru protectia animalelor si ecarisaj se face 7 prin intermediul unui operator autorizat in baza hotararii de dare in administrare/gestiune delegata, in baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului. Art.13.(1).Functionarea serviciului pentru protectia animalelor si ecarisaj se va face in conditii de transparenta, prin consultarea cu utilizatorii si asociatiile lor reprezentative, precum si cu organizatiile si asociatiile de protectia animalelor. (2).Prin grija operatorului se va comunica in mas smedia locala si prin afisare in locuri publice programul de vizitare a adapostului de animale, care va fi zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar (conform art.2, alin5 din OUG 155/2001, L258/2013 ). B. Gestiunea serviciului pentru protectia animalelor si ecarisaj Art. 14.Gestiunea serviciului pentru protectia animalelor si ecarisaj se organizeaza la nivelul Municipiului Braila, dupa criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciul prestat si tinanduse cont de marimea, gradul de dezvoltare si de particularitatile economico-sociale ale municipiului, de starea infrastructurii edilitar-urbane a municipiului Braila, de posibilitatile de dezvoltare. Art. 15.(1) Gestiunea serviciului pentru protectia animalelor si ecarisaj se realizeaza prin gestiune directa şi / sau gestiune delegată. (2) Alegerea formei de gestiune a serviciului pentru protectia animalelor si ecarisaj se stabileste prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Brăila. (3) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan pot fi concesionate numai catre persoane juridice, asociatii sau fundatii care desfasoara activitati in domeniul protectiei animalelor. Acestea vor contracta servicii veterinare potrivit reglementarilor legale in vigoare ( conform art2, alin. 5 din OUG 155/2001, L 258/2013 ). 8 C A P I T O L U L IV REALIZAREA SERVICIULUI PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR SI ECARISAJ Art.16.(1)Serviciul pentru protectia animalelor si ecarisaj se realizeaza prin organizarea si desfasurarea la nivelul municipiului a activitatilor edilitar-gospodaresti specifice domeniilor componente ale acestui serviciu. ( amenda ) (2)Serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan infiintat la nivelul unitatii administrativ-teritoriale va gestiona baza de date organizata la nivelul acesteia. (conform art 1 OUG 155/2001, L 258/2013, amenda ) (3)La nivelul serviciului pentru protectia animalelor si ecarisaj se infiinteaza registrul de evidenta a cainilor fara stapan capturati de pe raza unitatii administrativ teritoriala ; ( amenda ) (4)ANSVSA prin DSVSA verifica modul de aplicare a OUG 155/2001 cu modificari si completari. ( amenda ) A s I g u r a r e a c o n d i t i i l o r s a n I t a r e Secţiunea I. Câini fără stăpân Art.17.Gestionarea câinilor fără stăpân se realizeaza prin instituirea de norme privind capturarea, transportul, ingrijirea si eutanasierea cainilor fara stapan. Art.18.Normele privind capturarea si transportul c
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks