Confes i Une

Description
confesiune

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 3

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    Confesiune   de Mihai Eminescu  Aci este lumea… de - o sfărâm –   e sfărâmată.   De sfărâm pe vecie acest idol de lut Eterna pace-ntinde imperiul ei mut Şi soarele pe ceruri se - nchide ca o rană  Ce arde- n universul bolnav de viaţă vană.   Şi marea tace -n ceată; cântau strigoi; mişcare;   O noapte condensată, în veci nepieritoare,   Ca noaptea din sicrie, din groapă, din caverne –   Povestea liniştită a morţii cei eterne…   Nu vezi că deşi chipu -mi arat- a fi de gheaţă,   Un vis al meu căldura - i, lumina şi viaţa?  V- am înşelat, nemernici, v -am închegat în vreme, V- am aruncat în viaţă plecaţi sub anateme   Să vă urâţi din leagăn, să v - omorâţi în vain,  V- am semănat în spaţiu pe voi sămânţa Cain,   Să curăţ am vrut sânu -mi de tot ce-i crud, spurcat Şi pentru voi anume creai al vieţii iad.   Şi să vă - nşele vecinic l - am îmbrăcat frumos   Cu nopţi senine -n stele, cu soare auros.  În sâmburii durerii eu pus-am fericire,  În vicii am pu s miere şi în păcat zâmbire.  Tot ce- aspiraţi în lume, toate - au acelaşi fine.   În mantie de rege m- am îmbrăcat pe mine   Şi de vă - ntindeţi mâna dup -a mea umbra- avară,   Las mantia să - mi cadă şi mă revedeţi iară.   Coroană, aur, glorii, cântare şi comori,      Istorie şi nume, iubire şi onori  Sunt basmele ce-nconjur, râzânde, chipul meu: Atingeţi - le numai şi veţi vedea că - s… eu.  Din frazele istoriei mirosul meu v- atinge…   Am zugrăvit în ochii - ţi semănături de stele.   Moarte şi nemurire sunt numai umbre a mele. Ca să vă - nşel privirea am născocit eu timpul.   El vă arată iadul, imperiul, Olimpul   Şi cu mândrie poartă a veciniciei mască  Când mama lui e- o clipă, care când stă să - l nască    Îl şi ucide. Totuşi, în clipa suspendată,   Dacă din noapte - eternă o fiinţă se arată,   El vede cer şi stele, oceanul, universul;  El nu- mi zăreşte ochii, el nu -mi aude mersul Ce-l sperie –  trecutul –  gigant cu visuri sumbre. Viitorul gol, nimica şi umbra unei umbre.   A clipelor cadavre din cărţi el stă s -adune,  În petice de vreme cătând înţelepciune.   Ce înţeles au ele… ce este a lor fire?   Nimicnicie, umbră, mizerie, pieire.  Nu vrei s- asculţi de mine. –   Nu ştii s - asculţi. –  Mi- e milă.   Nu este dat ca omul cel muritor, în silă   Să poarte -n a lui suflet confesia- mi cumplită,   Să ducă -n piept durerea –   aceea ce menită  A fost c a să o poarte o omenire toată,   Prea grea pentru un om e… ea trebuie sfărmată       În mii bucăţi, ca astfel să o puteţi purta.   Nefericite iată confesiunea mea.  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks