Conceptul Şi Evoluţia Marketingului Turistic

Description
Marketingul turistic

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 22 | Pages: 7

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Conceptul şi evoluţia marketingului turistic Mobilitatea deosebită a fenomenelor pieţei în condiţiile actuale impune întreprinderilor modalităţi noi de implicare în mecanismul acesteia, o capacitate   sporită de reacţie faţă de cerinţele pieţei. Drept urmare, întreprinderile moderne au adoptat o nouă viziune faţă de piaţă şi au pus în acţiune metode şi tehnici noi de investigare, de adaptare sau de influenţare a ei. Acest nou demers al întreprinderilor moderne, care presupune atît o nouă orientare a activităţii lor, cît şi mijloace specifice de acţiune în această direcţie, este cunoscut sub denumirea de „marketing” sau „promovare”.   Marketingul modern este considerat astăzi factorul esenţial al succesului unei organizaţii, indispensabil în dezvoltarea sa economico- socială, soluţie miraculoasă ce rezolvă problemele acesteia, instrument de bază în atingerea marilor performanţe, dar şi în evitarea riscului. El a devenit omniprezent întrucît „influenţează viaţa fiecăruia, fiind mijlocul prin care se oferă oamenilor nivelul de trai”.   Raportat la sfera turismului marketingul reprezintă politica promovată de întreprinderea de turism, care studiază în permanenţă cerinţele de consum turistic, şi urmareşte prin metode şi tehnici adaptarea permanentă a ofertei proprii la aceste cerinţe, în vederea satisfacerii lor şi a realizării unei activităţi economice rentabile, în codiţiile date ale pieţei.   Funcţiile marketingului în turism   Ca şi în definirea marketingului, şi   în domeniul funcţiilor există o mulţime de teorii. Unii consideră funcţia marketingului, transportul, alţii vînzarea sau depozitarea şi alţii cumpărarea mărfurilor. Însă putem afirma că implementarea marketingului prezintă particularităţi în funcţie de sp ecificul firmelor, de domeniul de aplicare, de natura pieţelor. Cercetarea pieţei şi a consumatorului constituie punctul de plecare în orientarea întregii activităţi de marketing. În acest mod se asigură firmei turistice fluxul continuu de informaţii de c are au nevoie managerii pentru fundamentarea prognozelor, a deciziilor şi a programelor de marketing. Informaţiile obţinute se referă la pieţele prezente sau la cele potenţiale, la ansamblul nevoilor de consum (solvabile sau nesolvabile), la motivaţia aces tora, la comportamentul consumatorilor. Piaţa şi consumatorii au un caracter extrem de dinamic, fiind influenţate de numeroşi factori de ordin economic, social-cultural, etnic. Acest lucru este deosebit de accentuat mai ales în sfera turismului unde se obs ervă o dinamică importantă care ţine atît de consumatori: preferinţe, mărimea mijloacelor financiare alocate pentru petrecera vacanţelor, perioada, destinaţia etc, cît şi de tendinţele ce au loc pe piaţa turistică: noi întreprinderi, zone turistice, divers ificarea cererii ş.a. Permanenta mişcare şi transformare a pieţei determină continua modificare a poziţiei firmei  pe piaţă. În consecinţă, informaţiile referitoare la piaţă şi la consumatori au un pronunţat grad de  perisabilitate, ceea ce impune ca studiul  pieţei şi al consumatorului să aibă un caracter sistematic, continuu. Satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor şi dorinţelor consumatorilor se concretizează într  - un ansamblu de măsuri ce au ca obiective crearea numai a acelor produse utile consumul ui,  promovarea (informarea reală şi operativă a consumatorilor asupra modalităţilor raţionale de folosire a produselor) şi distribuirea lor în condiţii optime, asigurarea unor posibilităţi de alegere a produselor în concordanţă cu gusturile şi preferinţele   consumatorilor. Aşa cum turistul este  unul din cei mai „capricioşi” clienţi, este necesară de a stabili o ofertă cu o gamă cît mai diversă de servicii care ar putea atrage interesul acestora dar care ar putea asigura totodată calitatea şi necesitatea serv iciilor prestate precum şi răspunderea la aşteptările a unui segment cît mai mare al pieţei.   Creşterea eficienţei economice se poate realiza numai pe calea satisfacerii nevoilor şi dorinţelor consumatorilor. Pentru îndeplinirea acestei funcţii sunt necesare măsuri de raţionalizare a activităţii economice în toate etapele ei: - repartizarea judicioasă a resurselor pentru investiţii, a capacităţilor de prestare a serviciilor turistice şi a forţei de muncă; - eficienţa economică ce determină optimizarea structurilor prestării serviciilor; - optimizarea proceselor economice (producţie, comercializare ş.a). 6 Pe întregul flux producţie -consum al produselor sau serviciilor, marketingul furnizează informaţiile necesare pentru fundamentare, evaluare şi opţiune   PART ICULARITĂȚILE DE CONȚINUT AL MARKETINGULUI SERVICIILOR    Industria turistică constituie un segment al industriei serviciilor, dar aplicarea în mod specific a marketingului în domeniul turismului s- a realizat cu mult timp înaintea conceptualizării marketingul ui serviciilor. Serviciile oferite de industria turistică au anumite particularităţi prin care se diferenţiază de celelalte servicii, pe care marketerii trebuie să le aibă în vedere, şi anume :   1) preponderenţa factorului emoţional în raport cu cel raţional în decizia de cumpărare a  produsului turistic 2) complexitatea serviciilor turistice 3) dependenţa serviciilor turistice de serviciile oferite de întreprinderile complementare   4) influenţa canalelor de distribuţie utilizate  5) sezonalitatea serviciilor turistice Conceptul de produs turistic si caracteristicile produsului turistic Într- o concepţie integratoare, ca fenomen şi proces economic, cei mai mulţi specialişti privesc  produsul turistic într-o viziune de sistem, drept un complex de bunuri şi servicii, rezultat al intercondiţionării elementelor sale componente. Astfel produsul turistic este definit ca fiind “rezultatul asocierilor, interdependenţelor dintre resurse (patrimoniu) şi servicii”.  Patrimoniul constituie cadrul fizic de bază şi se concretizează în produse turistice variate numai  prin intermediul prestărilor de servicii specifice, numite servicii turistice, respectiv cele care dau conţinut produsului turistic şi care constau într  - o serie de servicii de bază (organizarea şi comercializarea ofertei turistice, cazare, restauraţie, agrement, transport) şi servicii suplimentare. La rîndul lor, resursele pot fi naturale şi antropice, respectiv pot fi naturale, culturale, artistice, istorice, arhitecturale şi constituie   suportul atracţiei turistice. În calitatea lor de componentă a  produsului turistic, ele trebuiesc asamblate corespunzător, în scopul satisfacerii nevoii turistice.   În mod obiectiv, produsul turistic este inima marketingului turistic. El reprezintă de fap t acele avantaje pe care potenţialii consumatori le aşteaptă.  Datorită elementelor componente ale produsului turistic, respectiv tangibile şi intangibile, în întreaga politică de produs, marketerul trebuie să aibă în vedere cele trei nivele de ofertă ale lui. Conform teoriei lui Philip Kotler , aceste nivele sunt: 1) esenţa produsului (reprezintă ceea ce cumpără de fapt clientul). Cuprinde principalele avantaje pe care cumpărătorul le identifică sub forma unor necesităţi personale care vor fi satisfăcute prin respectivul produs. Sarcina marketerului este de a transforma esenţa produsului (primul nivel) în produs tangibil (nivelul următor). 2) produsul tangibil - include şi caracteristicile, marca, stilul, calitatea şi ambalajul  3) completarea produsului - cuprinde toate serviciile şi avantajele adiţionale, extrinseci  produsului, pe care consumatorul le primeşte şi care pot influenţa decizia lui de cumpărare (livrare, servicii post- vînzare, garanţii etc.)  . Concluzionînd, produsul tangibil este compus din nivelele 1 şi 2, iar produsul dezvoltat este compus din nivelele 1, 2 şi 3. Spre deosebire de celelalte produse, produsul turistic dezvoltat cuprinde şi accesibilitatea, climatul, interacţiunea consumatorului cu sistemul de servicii, interacţiunea consuma torilor între ei şi participarea consumatorilor în realizarea lui.   Conceptul şi factori ce influenţează deciziile de preţ în turism Eficienţa activităţii de marketing constă şi în modul în care preţul este orientat de întreprindere ca mijloc de realizare a profitului (după acoperirea tuturor cheltuielilor), dar şi de atragere a clienţilor spre produsul respectiv.   De aceea, preţul se află în strînsă legătură cu produsul, constituind unul din elementele acorporale ale acestuia. Politica de preţ cuprinde ,,numeroase decizii, aflate în strînsă legătură cu stabilirea condiţiilor  pentru obţinerea unui anumit rezultat al întreprinderii’’.      Canalul de distribuţie Distribuţia este un element important al mixului de marketing şi este definită ca fiind ,,totalitatea activităţilor prin care bunurile materiale sunt aduse de la producător la consumator’’ sau, cu alte cuvinte cuprinde ,,totalitatea activităţilor care au loc în spaţiul şi timpul care separă prestatorul de servicii de consumator’’.   Membrii unui canal de distribuţie (intermediarii) îndeplinesc următoarele funcţii: informarea,  promovarea, contactarea, modelarea, negocierea, distribuţia propriu - zisă, finanţarea şi asumarea riscului. Informarea constă în culegerea şi furnizarea de informaţii de marketing în legătură cu clienţii actuali şi potenţiali, concurenţă etc.   Promovarea se referă la crearea şi trasmiterea de comunicări convingătoare despre ofertă în scopul atragerii de consumatori. Contactarea are ca obiect căutarea şi comunicarea cu consumatorii potenţiali. Modelarea se rezumă la formarea şi echiparea ofertei în funcţie de necesităţile şi dorinţele consumatorului, incluzînd activităţile de prestare, gradare, asamblare şi împachetare.  Negocierea reprezintă încercarea de a ajunge la un acord final asupra preţului şi a altor condiţii, astfel încît să poată fi realizat trasferul dreptului de proprietate sau de posesie, sau să fie prestat serviciul. Distr  ibuţia propriu - zisă se referă la bunurile de consum, respectiv la transportul şi depozitarea lor.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks