Comunicarea orală

Description
Comunicarea orală

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 3

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Proiect didactic Profesorul: Palanciuc Elena Grupa: TA 4/1 Data: Disciplina: Bazele comunicării Subiectul lecție: Comunicare orală. Pregătirea și susținerea unei prezentări orale. Interviul de angajare   Tipul lecției: lecție mixtă  Timp: 90 min Competențe:  1.   Producerea personalizată a actelor de comunicare   Subcompetențe:  1.   Prezentarea orală a actelor de comunicare  Obiective: 1.   Să determine trăsăturile principale ale comunicării orale.  2.   Să identifice   formele comunicării orale . 3.   Să să alcătuiască întrebări  pentru interviu.. 4.   Să cunoască regulile de redactare;  Strategii didactice: conversaţia, explicaţia, demonstrarea,exerciţii.  Resurse didactice: Cultura comunicării, 2010   Evaluarea: orală, individuală, în grup.    Secvențele lecției  Timpul Competențe/ Subcompetențe  Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluarea Evocarea 15 min Apelul. Verificarea temei, actualizându-se cunoştinţele dobândite în orele anterioare. Anunţarea temei noi.  Brainstorming -captarea atenţiei prin dezbatere, se stabileşte un climat pozitiv prin dezbatere şi conversaţie   Frontală  Realizarea sensului 40 min C1 S1 - Caracterizare generală a comunicării orală  -Form ele comunicării orale sunt: monologul, expunerea, relatarea, dialogul, seminarul, interviul, colocviul, toastul, discursul,  povestirea, pledoaria, dezbaterea, conferinţ a, prelegerea etc. - Profesorul prezintă tehnici de comunicarea orală.  - Cum ne pregătim pentru susținerea unei prezentări orale?  -Câte tipuri de interviu ri cunoaște?  - Care sunt tipurile de întrebări într  -un interviu? -Elevii ascultă și fac notițe în caiet.   -Elevii lucrează la tablă.   Pentru a fi ascultați trebuie :  pregătire prezentării, folosirea mijloacelor vizuale Întrebările pot fi: întrebări deschise și întrebări închise.      Reflecția  30 min S1 - Prezentați o comunicare orală, abordând o temă preferată.  - Alcătuiți o listă de întrebări (10 la număr) pentru interviu, utilizând întrebări deschise și închise.   -Elevii lucrează individual.  Individual Extinderea 5 min Generalizarea lecției   Tema pentru acasă:   De pregătit un discurs având o temă liberă. .Notarea elevilor -Elevii notează temă pentru acasă.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks