Computer Basic ความหมาย - PDF

Description
Computer Basic ภาคว ชาว ทยาศาสตร คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ความหมาย คอมพ วเตอร มาจากภาษาละต นว า Computare ซ งหมายถ ง การน บ หร อ การค านวณ พจนาน กรม ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Devices & Hardware

Publish on:

Views: 31 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Computer Basic ภาคว ชาว ทยาศาสตร คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ความหมาย คอมพ วเตอร มาจากภาษาละต นว า Computare ซ งหมายถ ง การน บ หร อ การค านวณ พจนาน กรม ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ.2525ให ความหมาย ของคอมพ วเตอร ไว ว า เคร ออ เล กทรอน กส แบบอ ตโนม ต ท าหน าท เหม อน สมองกล ใช ส าหร บแก ป ญหาต างๆ ท ง ายและซ บซ อนโดยว ธ ทางคณ ตศาสตร คอมพ วเตอร จ งเป นเคร องจ กรอ เล กทรอน กส ท ถ กสร างข นเพ อใช ท างานแทน มน ษย ในด านการค ดค านวณและสามารถจ าข อม ล ท งต วเลขและต วอ กษรได เพ อการเร ยกใช งานในคร งต อไป นอกจากน ย งสามารถจ ดการก บส ญล กษณ ได ด วยความเร วส งโดยปฏ บ ต ตามข นตอนของโปรแกรม คอมพ วเตอร ย งม ความสามารถในด านต างๆอ กมาก อาท เช น การเปร ยบเท ยบทางตรรกศาสตร การร บส งข อม ลการจ ดเก บข อม ลในต วเคร องและสามารถประมวลผลจาก ข อม ลต างๆ 1 ว ว ฒนาการคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ย คท 1 อย ระหว างป พ.ศ ถ ง พ.ศ เป นคอมพ วเตอร ท ใช หลอดส ญญากาศซ งใช ก าล งไฟฟ าส ง จ งม ป ญหาเร องความร อนและไส หลอด ขาดบ อย ถ งแม จะม ระบบระบายความร อนท ด มาก การส งงานใช ภาษาเคร องซ ง เป นรห สต วเลขท ย งยากซ บซ อน เคร องคอมพ วเตอร ของย คน ม ขนาดใหญ โต เช น มาร ค ว น (MARK I), อ น แอค (ENIAC), ย น แวค (UNIVAC) คอมพ วเตอร ย คท 2 คอมพ วเตอร ย คท สอง อย ระหว างป พ.ศ ถ ง พ.ศ เป นคอมพ วเตอร ท ใช ทรานซ สเตอร โดยม แกนเฟอร ไรท เป น หน วยความจ า ม อ ปกรณ เก บข อม ลส ารองในร ปของส อบ นท กแม เหล ก เช น จาน แม เหล ก ส วนทางด านซอฟต แวร ก ม การพ ฒนาด ข น โดยสามารถเข ยนโปรแกรม ด วยภาษาระด บส งซ งเป นภาษาท เข ยนเป นประโยคท คนสามารถเข าใจได เช น ภาษาฟอร แทน ภาษาโคบอล เป นต น ภาษาระด บส งน ได ม การพ ฒนาถ งป จจ บ น ว ว ฒนาการคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ย คท 3 คอมพ วเตอร ย คท สาม อย ระหว างป พ.ศ ถ ง พ.ศ เป นคอมพ วเตอร ท ใช วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) โดยวงจรรวม แต ละต วจะม ทรานซ สเตอร บรรจ อย ภายในมากมายท าให เคร องคอมพ วเตอร จะ ออกแบบซ บซ อนมากข น และสามารถสร างเป นโปรแกรมย อย ๆ ในการก าหนด ช ดค าส งต าง ๆ ทางด านซอฟต แวร ก ม ระบบควบค มท ม ความสามารถส งท งในร ป ระบบแบ งเวลาการท างานให ก บงานหลาย ๆ อย คอมพ วเตอร ย คท 4 คอมพ วเตอร ย คท ส ต งแต ป พ.ศ จนถ งป จจ บ น เป น ย คของคอมพ วเตอร ท ใช วงจรรวมความจ ส งมาก(Very Large Scale Integration : VLSI) เช น ไมโครโพรเซสเซอร ท บรรจ ทรานซ สเตอร น บหม นน บ แสนต ว ท าให ขนาดเคร องคอมพ วเตอร ม ขนาดเล กลงสามารถต งบนโต ะใน ส าน กงานหร อพกพาเหม อนกระเป าห วไปในท ต าง ๆ ได ขณะเด ยวก นระบบ ซอฟต แวร ก ได พ ฒนาข ดความสามารถส งข นมาก ม โปรแกรมส าเร จให เล อกใช ก นมากท าให เก ดความสะดวกในการใช งานอย างกว างขวาง 2 ว ว ฒนาการคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ย คท 5 คอมพ วเตอร ย คท ห าเป นคอมพ วเตอร ท มน ษย พยายาม น ามาเพ อช วยในการต ดส นใจและแก ป ญหาให ด ย งข นโดยจะม การเก บความรอบ ร ต างๆเข าไว ในเคร องสามารถเร ยกค นและด งความร ท สะสมไว มาใช งานให เป น ประโยชน คอมพ วเตอร ย คน เป นผลจากว ชาการด านป ญญาประด ษฐ (Artificial Intelligence : AI) ประเทศต างๆท วโลกไม ว าจะเป นสหร ฐอเมร กาญ ป นและ ประเทศในทว ปย โรปก าล งสนใจค นคว าและพ ฒนาทางด านน ก นอย างจร งจ ง ประเภทของเคร องคอมพ วเตอร เคร องคอมพ วเตอร ม มากมายหลายประเภทด วยก น ซ งแต ละประเภท ม ว ธ การใช ระบบการท างานและการอ านวยความสะดวกแตกต างก นไปแต ส งท เหม อนก นค อ สามารถ บวกลบ ค ณ หาร ได ประเภทของเคร อง คอมพ วเตอร แบ งได หลาย ประเภทตามหล กการแบ งต างๆ ด งน ค อ 1. คอมพ วเตอร ท แบ งตามล กษณะของข อม ล สามารถแบ งได 3 ประเภท เคร องคอมพ วเตอร แบบอนาลอก (Analog Computer) 3 ประเภทของเคร องคอมพ วเตอร เคร องคอมพ วเตอร แบบด จ ตอล (Digital Computer) เคร องคอมพ วแบบไฮบร ค (Hybrid Computer) ประเภทของเคร องคอมพ วเตอร 2. คอมพ วเตอร ท แบ งตามว ตถ ประสงค ของการใช งาน แบ งได 2 ประเภท ค อ คอมพ วเตอร แบบท วไป (General Purpose Computer) คอมพ วเตอร เฉพาะก จ (Special Purpose Computer) 4 ประเภทของเคร องคอมพ วเตอร 3. คอมพ วเตอร ท แบ งตามขนาดของเคร อง สามารถแบ งได 3 ประเภท คอมพ วเตอร ขนาดใหญ (Mainframe Computer หร อ Large Scale Computer) คอมพ วเตอร ขนาดเล ก (Minicomputer) ไมโครคอมพ วเตอร (Microcomputer) ส วนประกอบของคอมพ วเตอร 1. จอภาพ ( Monitor) อาจเร ยกท บศ พท ว า มอน เตอร ( Monitor), สกร น ( Screen),ด สเพลย ( Display) ใช แสดงผลท งข อความ ภาพน ง และ ภาพเคล อนไหวม ล กษณะคล ายจอโทรท ศน ม ท งส และขาวด า ป จจ บ นน ยมใช จอภาพส 5 ส วนประกอบของคอมพ วเตอร 2. ต วเคร อง ( Computer Case) เป นส วนท เก บอ ปกรณ อ เล กทรอน กส หล กของ คอมพ วเตอร เช น CPU, Driver, Chip ฯลฯ เป นห วใจของเคร อง ความเร วม หน วย Hz (Hertz = Cycle/Second) น บความถ เป น จ านวนค าส ง หร อ จ านวนคร ง หร อ จ านวนรอบ ในหน งว นาท 3. ค ย บอร ด (Keyboard) หร อแป นพ มพ เป นอ ปกรณ ท ใช พ มพ ค าส ง หร อป อน ข อม ลเข าส คอมพ วเตอร ค ย บอร ดม ล กษณะคล ายแป นพ มพ ด ด แต จะม ป มพ มพ พ เศษมากกว าเคร องพ มพ ด ด ส วนประกอบของคอมพ วเตอร 4. เมาส ( Mouse) เป นอ ปกรณ ท ใช บ งค บต วช บนจอภาพ เพ อเล อกค าส งต าง ๆ แทนการป อนค าส งทางค ย บอร ด 5. เคร องพ มพ ( Printer) เป นอ ปกรณ แสดงผลข อม ล ออกมาทางกระดาษ 6. สแกนเนอร ( Scanner) เป นอ ปกรณ น าเข าข อม ล โดยเอาร ปภาพหร อข อความมาสแกนเข า ไปไว ในเคร อง 6 ฮาร ดแวร (Hardware) หมายถ ง ต วเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ รอบข าง (Peripheral) ท สามารถ ส มผ สได โดยจะประกอบด วยอ ปกรณ ทางด านอ เล กทรอน กส ท ควบค มการ ประมวลผลข อม ลการร บข อม ลการแสดงผลข อม ลของเคร องคอมพ วเตอร เป น อ ปกรณ ท จ บต องส มผ สและสามารถมองเห นได อย างเป นร ปธรรมม ท งท ต ดต ง ภายในต วเคร องคอมพ วเตอร (Case) และเช อมต อภายนอกเคร องคอมพ วเตอร เราสามารถแบ งส วนประกอบของฮาร ดแวร ออกได เป น 5 หน วยท ส าค ญด งน 1. หน วยร บข อม ล (Input Unit)ท าหน าท ในการร บโปรแกรมและข อม ลเข าส คอมพ วเตอร ต วอย างอ ปกรณ ท ใช ในการร บข อม ลเข าได แก แป นพ มพ หร อ ค ย บอร ด (Keyboard) เคร องสแกนต างๆเช นเคร องร ดบ ตรสแกนเนอร ฯลฯ ฮาร ดแวร (Hardware) 2. หน วยความจ า (Memory Unit)ท าหน าท เก บโปรแกรมหร อข อม ลท ร บมา จากหน วยร บข อม ลเพ อเตร ยมส งให หน วยประมวลผลกลางท าการประมวลผล และร บผลล พธ ท ได จากการประมวลผลเพ อเตร ยมส งออกหน วยแสดงข อม ลต อไป RAM: Random Access Memory ( ใช บ นท กข อม ลหร อโปรแกรมเร ยกค าส งจากหน วยความจ า หล ก เม อป ดเคร องค าท อย ในหน วยความจ าจะหายไป ) ROM:Read Only Memory (เป นช ปท ใช บ นท กโปรแกรมต างๆ โดยบร ษ ทผ ผล ตเคร อง ผ ใช งานไม สามารถเปล ยนแปลงข อม ลได แม ว าจะป ด เคร องไปแล วค าส งต างๆ ท บรรจ อย ในหน วยความจ า รอมจะไม หายไป) 3. หน วยประมวลผลกลาง (CPU หร อCentral Processing Unit)ท าหน าท ปฏ บ ต งานตามค าส งท ปรากฏอย ในโปรแกรมหน วยน จะประกอบด วยหน วย ย อยๆอ ก 2 หน วยได แก หน วยค านวณเลขคณ ตและตรรกว ทยา(ALU หร อ Arithmetic and Logical Unit)และหน วยควบค ม (CU หร อControl Unit) 7 ฮาร ดแวร (Hardware) 4. หน วยเก บข อม ลส ารอง (Secondary Storge) ท าหน าท เก บข อม ลหร อ โปรแกรมท จะป อนเข าส หน วยความจ าหล กภายในเคร องก อนท าการประมวลผล โดยซ พ ย รวมท งเป นแหล งเก บผลล พธ จากการประมวลผลด วยเพ อการใช งานใน ภายหล ง - ซ ด รอมไดร (CD-Rom Drive) - ฮาร ดไดร (Hard Drive) - ฟลอปป ไดรฟ (Floppy Drive) 5. หน วยแสดงข อม ล (Output Unit) ท าหน าท แสดงผลล พธ จากการ ประมวลผลเช นจอภาพเคร องพ มพ เป นต น ซอฟต แวร ( Software ) Software (ซอฟต แวร ) เป นองค ประกอบของคอมพ วเตอร ท เราไม สามารถ ส มผ สจ บต องได โดยตรงเป นช ดค าส งหร อโปรแกรม (Program) ท เข ยนข น เพ อให คอมพ วเตอร ท างานซอฟต แวร จ งเป นเสม อนต วเช อมระหว างผ ใช งานก บ คอมพ วเตอร ให สามารถเข าใจก นได ซอฟต แวร แบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ 1.ซอฟต แวร ระบบ (System Software หร อOperating Software : OS) หมายถ งโปรแกรมท ท าหน าท ประสานการท างานต ดต อการท างานระหว าง ฮาร ดแวร ก บซอฟต แวร ประย กต เพ อให ผ ใช สามารถใช Software ได อย างม ประส ทธ ภาพและท าหน าท ในการจ ดการระบบด แลร กษาเคร องการแปล ภาษาระด บต าหร อระด บส งให เป นภาษาเคร องเพ อให เคร องอ านได เข าใจ 8 ซอฟต แวร ( Software ) 2. ซอฟต แวร ประย กต ( Application Software ) เป นซอฟต แวร ท ใช ก บงานด านต างๆตามความต องการของผ ใช ท สามารถ น ามาใช ประโยชน ได โดยตรงป จจ บ นม ผ พ ฒนาซอฟต แวร ใช งานทางด านต างๆ ออกจ าหน ายมากการประย กต งานคอมพ วเตอร จ งกว างขวางและแพร หลายเรา อาจแบ งซอฟต แวร ประย กต ออกเป นสองกล มค อซอฟต แวร ส าเร จและซอฟต แวร ท พ ฒนาข นใช งานเฉพาะซอฟต แวร ส าเร จในป จจ บ นม มากมายเช นซอฟต แวร ประมวลค าซอฟต แวร ตารางท างานฯลฯ การท เทคโนโลย คอมพ วเตอร ได พ ฒนา ก าวหน าอย างรวดเร วโดยเฉพาะการท ม คอมพ วเตอร ขนาดเล กท าให ม การใช งาน คล องต วข นจนในป จจ บ นสามารถ น าคอมพ วเตอร ขนาดเล กต ดต วไปใช งานในท ต างๆได สะดวก ว ตถ ประสงค การใช งาน เคร องคอมพ วเตอร เพ องานเฉพาะก จ (Special Purpose Computer) หมายถ ง เคร องประมวลผลข อม ลท ถ กออกแบบต วเคร องและ โปรแกรมควบค มให ท างานอย างใดอย างหน งเป นการเฉพาะ (Inflexible) โดยท วไปม กใช ในงานควบค มหร องานอ ตสาหกรรมท เน นการประมวลผลแบบ รวดเร วเช นเคร องคอมพ วเตอร ควบค มส ญญาณไฟจราจรคอมพ วเตอร ควบค ม ล ฟท หร อคอมพ วเตอร ควบค มระบบอ ตโนม ต ในรถยนต เป นต น 9 เคร องคอมพ วเตอร เพ องานอเนกประสงค (General Purpose Computer) หมายถ ง เคร องประมวลผลข อม ลท ม ความย ดหย นในการท างาน (Flexible) โดยได ร บการออกแบบให สามารถประย กต ใช ในงานประเภทต างๆ ได โดยสะดวกโดยระบบจะท างานตามค าส งในโปรแกรมท เข ยนข นมาและเม อ ผ ใช ต องการให เคร องคอมพ วเตอร ท างานอะไรก เพ ยงแต ออกค าส งเร ยก โปรแกรมท เหมาะสมเข ามาใช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks