Comert_Protectia Cons Si a Med_STAGII PRACTICA_XI_PC

Description
Comert_Protectia Cons Si a Med_STAGII PRACTICA_XI_PC

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 18 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
   1 Unitatea de învăţământ:LICEUL TEHNOLOGIC PĂTÂ RLAGELE Avizat, Profilul: Servicii Director Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: Comerţ / Tehnician în ac tivităţi de comerţ  Modulul:  PROTECŢIA CONSUMATORILOR ŞI A MEDIULUI   - STAGII  DE PREGĂTIRE PRACTICĂ    Nr de ore/an: 90 ore/an Nr . ore /săptămână : din care: IP 90 Clasa: a XI-a A Profesor: HAIDUC ELENA PETRONELA Avizat, Plan de învăţământ a probat prin Ordinul MEdC nr. 3172/30.01. 2006 (Anexa 2)   Şef catedră  Programa aprobata prin Ordinul MEdC nr. 3172/30.01.2006   PLANIFICARE CALENDARISTICĂ   AN ŞCOLAR: 201 6-2017 Nr. crt. Unitatea de competenţă   Competenţe specifice Conţinuturi  Nr. ore Săptămâna  Obs. T LT IP T LT IP (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. UC. 18   Protecţia consumatorului si a mediului  C1 . Apără drepturile consumatorilor de produse şi servicii 1. Drepturile consumatorilor de produse şi servicii   1.1. Analizarea cadrului legislativ şi instituţional  privind protecţia consumatorilor  : 1.1.1. Cadru instituţional: organisme, asociaţii, federaţii, confederaţii neguvernamentale  1.1.2. Cadru legislativ: legi, ordonanţe, HG  1.2. Respectarea drepturilor consumatorilor de produse 5 5 6 S 13 S 13 S 13   2 Nr. crt. Unitatea de competenţă   Competenţe specifice Conţinuturi  Nr. ore Săptămâna  Obs. T LT IP T LT IP (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) C2.   Utilizează mijloace de informare a consumatorilor şi servicii: drepturile consumatorilor România şi în lume, drepturile consumatorilor pe domenii de activitate 1.3. Identificarea cauzelor încălcării drepturilor consumatorilor: comercializarea de produse care  prezintă abateri de la caracteristicile de calitate, comercializarea de produse fără etichetă tradusă sau instrucţiunile de utilizare produse păstrate necorespunzător, comercializarea de produse falsificate sau contrafăcute   2. Mijloace de informare a consumatorilor 2.1.   Respectarea reglementărilor legale privind etichetarea mărfurilor: pentru etichetarea mărfurilor alimentare, nealimentare 2.2.   Eliminarea mijloacelor de influenţare a consumatorilor în decizia de cumpărare: publicitate înşelătoare la locul vânzăr  ii 2.3. Informarea consumatorilor: afişe , pliante   3. Relaţia produs - ambalaj în relaţie cu cerinţele 6 5 5 6 S 13 S 17 S 17 S 17   3 Nr. crt. Unitatea de competenţă   Competenţe specifice Conţinuturi  Nr. ore Săptămâna  Obs. T LT IP T LT IP (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2. UC 2.  Gândirea critică şi rezolvarea de probleme C3. Eva luează cuplul produs - ambalaj în relaţie cu cerinţele  protecţiei consumatorilor şi protecţia mediului   C1. Identifică  probleme complexe C2. Rezolvă  probleme C3. Evaluează rezultatele obţinute   protecţiei consumatorilor   3.1. Analizarea caracteristicilor ambalajului având în vedere cerinţele protecţiei consumatorilor: compatibilitate cu produsul, preze ntare atractivă, informare, cost, vizibilitate, posibilităţi de reciclare, depozitare, manevrare, transport compatibilitate cu  produsul, prezentare atractivă, informare, cost, vizibilitate, posibilităţi de reciclare, depozitare, manevrare, transport   1.1. Argumentarea caracterului ecologic al ambalajului: ambalaj ecologic, etichetă ecologică (Blue Angel, Environmental Choice, Ecomark, Nordic logo), eticheta ecologică europeană  2.1. Descrierea impactului materialului de ambalare asupra mediului: lemn, hârti e, metal, sticlă, plastic  3.1. Monitorizarea recuperării ambalajelor: observare, sortare, expediere 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 S 17 S 24 S 24 S 24 S 24 S 24 S 33 S 33 S 33 S 33
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks