Comedia

Description
CCVB

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Comedia  Comedia - este o specie a genului dramatic, în proză sau în versuri, care  provoacă râsul prin prezentarea unor acțiuni și personaje hazlii, cu un deznodământvesel. Trăsături: -conflitul comediei este derizoriu( neînsemnat, ridicol), personajele confruntându-se cu proleme aparent importante!-spre deoseire de tragedie, în care se confruntă personaje puternice,  purtătoare ale unor valori morale, în comedie, acestea( adică personajele) sunt inferioare, fiind ridiculizate!-apare o categorie estetică, contrastul dintre aparență și esență, limaj, etc.-modurile de e punere dominante sunt dialogul și monologul dramatic!-intenția autorului este de a critica anumite defecte umane, urmărind îndreptarea lor.  #n funcție de aspectele prezentate, e istă mai multe tipuri de comedii$ - de situație - acțiunea cuprinde răsturnări de situații, confuzii, încurcături, etc.!- de caracter - prezintă personaje care stârnesc râsul prin contrastul dintre ceea ce vor să pară și ceea ce sunt în realitate, dintre aparență și esență!- de moravuri - prezintă defecte umane la nivel social sau individual.   Comicul  este o categorie estetică ce rezultă din anumite situații, caracterul personajelor, felul acestora de a vori, diferența dintre aparență și esență etc. #n funcție de elementul declanșator, există mai multe tipuri de comic $ 1.comic de intenție  % e primă intenția critică și moralizatoare a autorului! 2.comicul de limbaj  % rezultă din felul de a vori al personajelor, reprezentând și o modalitate indirectă de caracterizare a acestora. &ste declanșat de greșelile de logică și de vocaular, lipsa coerenței discursului,deformarea unor neologisme etc.! 3.comicul de nume  % rezultă din numele personajelor alese de autor, cu scopul de a sugera o trăsătură! 4.comicul de caracter  % vizează caracterul personajelor, acestea putând fi încadrate în mai multe tipologii$ tipul junelui prim, tipul slugarnicului și allingușitorului, tipul parvenitului și al demagogului etc.! 5.comicul de situație  % rezultă din anumite situații, confuzii, etc.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks