Comedia O Scrisoare Pierduta de I L Caragiale

Description
tema si viziune

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  O SCRISOARE PIERDUTĂ   de Ion Luca Caragiale Reprezentată pe scenă în 1884, comedia   O scrisoare pierdută   este a treia dintre cele patru scrise de autor, fiind o capodoperă a genului dramatic. Piesa este o   comedie de moravuri  în care sunt satirizate aspecte ale societăţii contemporane autorului, fiind inspirată de farsa electorală din anul 1883.   Ca specie a genului dramatic, comedia este destinată reprezentării scenice, dovadă fiind lista cu  Persoanele de la începutul piesei şi   didascaliile , singurele intervenţii directe ale autorului în piesă.   Piesa este structurată în   patru acte   alcătuite din scene, fiind construit sub forma schimbului de replici între personaje. Principalul mod de expunere este dialogul,  prin care personajele îşi dezvăui intenţiile,   sentimentele, opiniile. Prin dialog se prezintă evoluţia acţiunii dramatice, se definesc relaţiile dintre  personaje şi se realizează caracterizarea directă sau indirectă.   Titlul    pune în evidenţă contrastul comic dintre esenţă şi aparenţă. Pretinsa luptă p entru putere  politică se realizează, de fapt, prin lupta de culise, având ca instrument al şantajului politic   „o scrisoare  pierdută” , pretext dramatic al comediei. Articolul nehotărât   „o”   indică atât banalitatea întâmplării, cât şi repetabilitatea ei. Tema   comediei o constituie prezentarea vieţii social -politice dintr- un oraş de provincie în circumstanţele tensionate ale alegerii unui deputat, eveniment care antrenează energiile şi capacităţile celor angajaţi, într  - un fel sau altul, în farsa electorală.   O s crisoare pierdută   este o comedie în patru acte, primele trei urmărind o acumulare gradată de tensiuni şi conflicte, iar al patrulea anulând toată agitaţia şi panica stârnite în jurul scrisorii pierdute. În construcţia piesei, se remarcă trei elemente care subliniază arta de dramaturg a lui Caragiale: piesa începe după consumarea momentului intrigii (pierderea scrisorii), găsindu - l pe Tipătescu într  - o stare de agitaţie şi nervozitate; nu există propriu - zis o acţiune, totul se derulează în jurul scrisorii, adică a pretextului; chiar dacă începutul şi finalul piesei nu sunt simetrice, piesa are o arhitectură circulară, în sensul că atmosfera destinsă din final reface situaţia iniţială a personajelor, aceea de dinaintea pierderii scrisorii, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Fiind destinată reprezentării scenice, creaţia dramatică impune anumite limite în ceea ce  priveşte amploarea   timpului   şi a   spaţiului   de desfăşurare a acţiunii. Întreaga acţiune se desfăşoară în „capitala unui judeţ de munte”,   la sfârşitul s ecolului al XIX-lea, în perioada campaniei electorale, într- un interval de trei zile. Scena iniţială din   actul I  prezintă personajele Ştefan Tipătescu şi Pristanda, care citesc ziarul  Răcnetul Carpaţilor    şi numără steagurile. Pretextul dramaturgic, adică   intriga , care încinge spiritele şi activează conflictul, este pierderea de către Zoe, soţia lui Zaharia Trahanache, a unei scrisori de amor ce i- a fost adresată lui Tipătescu, prefectul judeţului. Scrisoarea, găsită de Cetăţeanul turmentat şi sustrasă acestuia de Caţavencu, este folosită de acesta din urmă ca mijloc de şantaj pentru a obţine candidatura. Comicul de situaţie constă aici între calmul lui Zaharia Trahanache, soţul înşelat, care crede însă că scrisoarea este un fals, şi zbuciumul celor doi amanţi care încearcă să găsească soluţii pentru  a recupera scrisoarea.  Actul II  prezintă numărarea voturilor, dar cu o zi înaintea alegerilor.   Conflictul dramatic    principal constă în confruntarea pentru puterea politică a două forţe opuse: reprezentanţii  parti dului aflat la putere (prefectul Ştefan Tipătescu, Zaharia Trahanache, preşedintele grupării locale a  partidului şi Zoe, soţia acestuia) şi gruparea independentă constituită în jurul lui Nae Caţavencu, ambiţios avocat şi proprietar al zairului    Răcnetul Carpaţilor.   Conflictul are la bază contrastul dintre ceea ce sunt şi ceea ce vor să pară personajele, între aparenţă şi esenţă. Este utilzată   tehnica amplificării treptate a conflictului . O serie de procedee compoziţionale  (modificarea raporturilor dintre per  sonaje, răsturnări  bruşte de situaţie, introducerea unor elemente - surpriză, anticipări, amânări) menţin tensiunea dramatică,  prin complicarea şi multiplicarea situaţiilor conflictuale.   Conflictul secundar  este reprezentat de grupul Farfuridi-Brânzovenescu, care se teme de trădarea prefectului. Tensiunea dramatică este susţinută prin apariţia şi dispariţia scrisorii, prin felul cum evoluează încercarea de şantaj a lui Caţavencu.   În timp ce Zoe este dispusă la acceptarea condiţiilor cerute de Caţavencu, Tipătescu îi oferă acestuia diferite funcţii în schimbul scrisorii, dar adversarul nu cedează. Dacă, în zarva acestui conflict, Zaharia Trahanache pare a fi convins că este vorba de o plastografie, Farfuridi şi Brânzovenescu bănuiesc o trădare şi se decid să ex  pedieze o anonimă la centru.  În actul III, care constituie şi   punctul culminant, acţiunea se mută în sala mare a primăriei unde au loc discursurile candidaţilor. Moment de maximă încordare, în care cei doi posibili candidaţi, Farfuridi şi Caţavencu, rostesc discursuri antologice. Într timp, Trahanache găsşte o poliţă falsificată de Caţavencu pe care intenţionează să o folosească pentru contra - şantaj. Apoi anunţă în şedinţă numele candidatului susţinut de comitet: Agamiţă Dandanache. Bătaia dintre taberele de alegători se declanşează imediat după anunţarea candidatului, astfel încercarea lui Caţavencu de a vorbi în public despre scrisoare eşuează. În încăierare, Caţavencu pierde pălăria cu scrisoarea, găsită pentru a doua oară de Cetăţeanul turmentat, care o duce destinatarei. Actul IV, deznodământul,   aduce rezolvarea conflictului iniţial pentru că scrisoarea revine la Zoe, prin intermediul Cetăţeanului turmentat, trimisul de la centru este ales, iar Caţavencu apare umil şi speriat. Propulsarea ploitică a candidatului- surpriză se datorează unei poveşti asemănătoare deoarece şi el găsise o scrisoare compromiţătoare.   Caţavencu este nevoit să accepte să conducă festivitatea în cinstea noului ales, şi totul se termină într  - o atmosferă de sărbătoare şi împăcare . Două personaje secundare au un rol aparte în construcţia subiectului şi în menţinerea tensiunii dramatice. În fiecare act, în momentele de maximă tensiune, Cetăţeanul turmentat intră în scenă, având intervenţii involuntare, dar decisive în derularea intr  igii. El apare ca un instrument al hazardului, fiind cel care găseşte scrisoarea din întâmplare, în două rânduri, face să - i parvină mai întâi lui Caţavencu şi o duce în final „adrisantului”,   coana Joiţica. Dandanache este elementul - surpriză prin care se realizează deznodământul , el rezolvă ezitarea cititorului între a da mandatul prostului de Farfuridi sau canaliei Caţavencu. Personajul întăreşte semnificaţia piesei, prin generalizare şi îngroşare a trăsăturilor, candidatul trimis de la centru fiind „mai prost ca Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu”.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks