การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาคอมพ วเตอร และสารสนเทศ (COM) ดร.ไก ร ง เฮงพระพรหม - PDF

Description
การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาคอมพ วเตอร และสารสนเทศ (COM) ดร.ไก ร ง เฮงพระพรหม Learning from negative examples: application in combinatorial optimization ศาสตราจารย ดร.ประภาส จงสถ ตย ว ฒนา อาจารย ประจ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 15 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาคอมพ วเตอร และสารสนเทศ (COM) ดร.ไก ร ง เฮงพระพรหม Learning from negative examples: application in combinatorial optimization ศาสตราจารย ดร.ประภาส จงสถ ตย ว ฒนา อาจารย ประจ าภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร คณะว ศวกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย Abstract This talk introduces Coincidence Algorithm which is designed for combinatorial optimization. Coincidence Algorithm (COIN) belongs to the class of Estimation of Distribution Algorithm. The algorithms in this class use probabilistic models to solve hard problems. They are considered to be the modern successor of Genetic Algorithms. The emphasise in this talk is on the use of negative examples in Coincidence Algorithm. Learning from negative examples helps the algorithm to avoid repeating the mistakes that had already been found. I will give background about Coincidence Algorithm including its working mechanism. Then I will report the recent result from my research team. The strength of COIN in solving multimodal puzzles will be demonstrated. The analysis on the behavior of the algorithm based on what it learn from negative examples is presented. Some applications in industrial engineering field will be highlighted. Speaker's biography Prabhas Chongstitvatana earned B.Eng. in Electrical Engineering from Kasetsart University, Thailand in 1980 and Ph.D. from the department of artificial intelligence, Edinburgh University, U.K. in Presently, he is a professor in the department of computer engineering, Chulalongkorn University. His research includes robotics, evolutionary computation and computer architecture. He is actively promote the collaboration to create Thai national grid for scientific computing. He is the lifetime member of Thailand Engineering Institute, Thai Academy of Science and Technology, Thai Robotics Society and Thai Embedded System Association. Presently he is the presidence of ECTI Association of Thailand. He had been awarded National Distinguished Researcher, from National Research Council, Thailand in _การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย ระบบค นเง นภาษ ม ลค าเพ มแก น กท องเท ยวโดยใช อาร เอฟไอด VAT Refund System for Tourist by using RFID อ านาจ ต งก รต ก ล 1 ณ ฐชามญฑ ศร จ าเร ญร ตนา 2 1* และ กายร ฐ เจร ญราษฎร 1 ภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ก าแพงแสน * 2 โปรแกรมว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม บทค ดย อ เน องด วยป จจ บ นม การค นภาษ โดยใช การพ มพ หล กฐานเป นกระดาษ ซ งเป นการส นเปล องทร พยากร และก อให เก ด ความไม สะดวกแก น กท องเท ยว ผ จ ดท าจ งท าการพ ฒนาระบบท สามารถเก บหล กฐานการค นภาษ ได ผ านบ ตร โดยน กท องเท ยว สามารถน าบ ตรน นไปซ อส นค าและน ากล บมาขอค นภาษ ได โดยระบบด งกล าวเจ าหน าท จะเป นผ ลงทะเบ ยนและค นภาษ ให แก น กท องเท ยว และน กท องเท ยวจะน าบ ตรเพ อไปซ อส นค าจากทางร านค า ซ งร านค าจะท าการบ นท กข อม ลลงในฐานข อม ลผล จากการด าเน นการท าให สามารถท าการค นภาษ ได ผ านบ ตรโดยน กท องเท ยวใช บ ตรท ต วเองได ลงทะเบ ยนก บเจ าหน าท และ น าไปใช จ าย เม อน กท องเท ยวต องการจะเด นทางกล บก สามารถน าบ ตรมาขอค นภาษ ได ค าส าค ญ: อาร เอฟไอด การค นเง นภาษ ม ลค าเพ ม Abstract Nowadays paper is used to record the tax refund. VAT Refund System for Tourist by using RFID is the system that develops for recording tax refund by RFID card. Tourist can use this card for buying and bring it back for refunding tax. This system record tourist data and refund tax by officer. Tourist can take this card and buying goods from the store. The store will insert buying data in database and tourist can refund tax back when they depart. Keywords: RFID, VAT refund 1. บทน า เม อน กท องเท ยวเข ามาเท ยวแล วซ อส นค าต างๆ จากภายในประเทศ จะต องเส ยเง นภาษ ม ลค าเพ มรวมเข าอย ในราคา ของส นค าต วน นๆ โดยท น กท องเท ยวไม สมควรท จะต องเส ยภาษ ในส วนน น กรมสรรพากรจ งได ม นโยบายให ม การค นเง น ภาษ ม ลค าเพ มแก น กท องเท ยว [3] โดยในป จจ บ นเป นการค นเง นภาษ โดยท น กท องเท ยวจะต องขอใบ ภพ.10 และต องเก บใบ น นเอาไว เป นหล กฐานตอนขอค นเง นภาษ ซ งเป นการเปล องทร พยากร และไม สะดวกแก น กท องเท ยว และบางคร งอาจม การ เส ยหายของเอกสารเก ดข น ในป จจ บ นเทคโนโลย ต างๆ ได เข ามาม บทบาทเป นอย างมากต อการใช ช ว ตประจ าว นของมน ษย เพ อช วยอ านวยความ สะดวกสบายและถ าเราจะพ ดถ งเทคโนโลย ท เร ยกก นท วไปว าระบบบ งช อ ตโนม ต ด วยคล นว ทย หร อ RFID (Radio Frequency Identification) [1][2] ม โครงสร างสถาป ตยกรรมคล ายก บเทคโนโลย สมาร ทการ ดกล าวค อข อม ลจะถ กจ ดเก บไว ใน หน วยความจ าของป าย RFID ซ งม หลายร ปแบบโดยการต ดต อส อสารระหว างเคร องอ านและป าย RFID จะม ล กษณะเป นแบบ การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย_321 ไร ส มผ ส ท าให ต องม กระบวนการส งพล งงานไฟฟ าจากเคร องอ านไปป อนให ก บป าย RFID ในร ปแบบต างๆ เพราะฉะน นจ งท า ให เก ดการก าหนดมาตรฐานทางเทคน คเพ อใช ในการร บส งข อม ล ส ญญาณนาฬ กา และพล งงานไฟฟ า ระหว างเคร องอ านและ ป าย RFID โดยอาศ ยคล นความถ ว ทย ผ านต วน าท เป นอากาศ [4] ผ จ ดท าจ งได น าเอา ระบบบ งช อ ตโนม ต ด วยคล นว ทย หร อ RFID มาใช เป นส วนหน งของระบบค นเง นภาษ ม ลค าเพ ม แก น กท องเท ยว โดยพ ฒนาด วยภาษาจาวา และพ เอชพ ซ งสามารถใช งานผ านหน าเว บ และท าให การค นภาษ เป นเร องท ง าย ม การใช ทร พยากรน อยลง และม ความสะดวกท นสม ยมากย งข น 2. ทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1 RFID Tag แท กส (Tag) [4] น นเร ยกอ กช อหน งว าทรานสปอนเดอร (Transponder) มาจากค าว าทรานสม ตเตอร (Transmitter) ผสมก บค าว าเรสปอนเดอร (Responder) ถ าจะแปลให ตรงตามศ พท แท กส ก จะท าหน าท ส งส ญญาณหร อ ข อม ลท บ นท กอย ในแท กส ตอบสนองไปท ต วอ านข อม ล การส อสารระหว างแท กส และต วอ านข อม ลจะเป นการส อสารก นโดย อาศ ยช อง ความถ ว ทย ผ านอากาศ โครงสร างภายในแท กส จะประกอบไปด วย 2 ส วนใหญ ได แก ส วนของไอซ ซ งเป นช ปสาร ก งต วน า (Semiconductor Chip) และส วนของขดลวดซ งท าหน าท เป นเสาอากาศส าหร บร บส งข อม ลโดย ท งสองส วนน จะ เช อมต ออย ด วยก น โดยท วไป RFID Tag จะม ขนาดของหน วยความจ า หร อท เร ยกก นว า ความจ ข อม ล (data capacity) [1] ต งแต ไม ก ไบต (byte) จนถ งหลายก โลไบต (KB) นอกจากน ย งม ป าย RFID อ กแบบหน งท ถ กออกแบบให ม ความจ เพ ยง 1 บ ต ซ งม ราคาถ กและสามารถเก บข อม ลได เพ ยงสองสถานะเท าน น (เช น 0 หร อ 1 ) ด งน นป าย RFID แบบหน งบ ตจ งน ยมใช ในระบบ EAS (electronic article surveillance) เพ อป องก นส นค าภายในร าน 2.2 มาตรการค นภาษ ม ลค าเพ มแก น กท องเท ยว [3] น กท องเท ยวชาวต างชาต ม ส ทธ ได ร บเง นภาษ ม ลค าเพ มส าหร บของท ซ อจากร านค าท ร วมมาตรการการค น ภาษ ม ลค าเพ มแก น กท องเท ยว โดยต องม เง อนไขด งน 1) เป นผ ท ม ได ม ถ นท อย ถาวรอย ในประเทศไทยและม ได อย ภายในประเทศไทยเก น 180 ว นข นไปในป ภาษ หน งๆ 2) ม ได เป นน กบ นหร อล กเร อในขณะปฏ บ ต หน าท ของสายการบ นใดๆ ท เด นทาง ออกนอกประเทศไทย 3) เป นผ ท ซ อส นค าจากร านท แสดงป าย ค นภาษ ม ลค าเพ มแก น กท องเท ยว 4) การค นภาษ ม ลค าเพ มแก น กท องเท ยวน นใช ได ก บส นค าท ถ กน าออกนอกประเทศไทย โดยต ดต วไปก บ น กท องเท ยวภายใน 60 ว น น บจากว นท ซ อส นค า 5) เป นผ ท เด นทางออกนอกประเทศไทยโดยท าอากาศยานนานาชาต ภาระการพ ส จน ส งของท น าออกนอกประเทศน นจะเก ดข นเม อน กท องเท ยวต องการขอค นเง นภาษ ม ลค าเพ มท ได จ าย ไปส าหร บของท ร วมรายการค นภาษ การขอค นเง นภาษ ม ลค าเพ มน กท องเท ยวต องต ดต อเจ าหน าท ศ ลกากร ณ ท าอากาศยาน ก อนการเช คอ น โดยย นเอกสารให เจ าหน าท ศ ลกากรตรวจสอบ หากการส าแดงเพ อการขอค นภาษ ม ลค าเพ มน นถ กต อง เจ าหน าท ศ ลกากรจะลงช อและตราประท บลงบนแบบค าขอค นภาษ ม ลค าเพ ม ต ดสต กเกอร บนกระเป าท บรรจ ของน นและค น แก น กท องเท ยวผ เป นเจ าของ ท านต องแสดงแบบค าขอค นภาษ ม ลค าเพ มท อน ม ต โดยเจ าหน าท ศ ลกากรด งกล าวต อเจ าหน าท สรรพากรหล งจากผ านกระบวนการตรวจคนเข าเม องเพ อร บเง นภาษ ม ลค าเพ มค น 3. การออกแบบและว เคราะห ผล ผ จ ดท าได พ ฒนาระบบข นด วยภาษาจาวา [5] และ ภาษาพ เอชพ [6] เพ อให สามารถท างานในระบบเว บ และเร ยกใช จากบราวเซอร ต างๆ ได 322_การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย 3.1 ภาพรวมของระบบ The 5 th NPRU National Academic Conference 2013 ภาพท 1 ภาพรวมการท างานของระบบ จากภาพท 1 ระบบคอมพ วเตอร ของแต ละฝ ายจะเช อมต อเข าก บระบบฐานข อม ล และม การใช RFID เป นต วกลาง ในการบ นท กข อม ลต างๆของน กท องเท ยวลงในบ ตรและฐานข อม ล โดยท น กท องเท ยวจะน าบ ตรท ตนได ลงทะเบ ยนไว ส มผ ส ก บเคร องอ าน และเข าหน าท จะเป นผ ด าเน นการข อม ลต างๆให 3.2 โครงสร างข นตอนการท างาน เน องจากข นตอนการค นภาษ ม รายละเอ ยดมาก ด งน นทางผ จ ดท าจ งได แยกออกเฉพาะส วนท เก ยวข องก บระบบ และ ส วนอ นน นจะไม ม การพ ดถ ง โดยระบบจะแบ งออกเป น 3 ส วน ด งภาพท 2 ค อ 1) ผ ด แลระบบ ม หน าท คอยจ ดการเก ยวก บ User Password ของเจ าหน าท และร านค า 2) ส วนของเจ าหน าท ม หน าท ลงทะเบ ยนบ ตร ลบข อม ลบ ตรท ไม ได ใช งาน ตรวจด สถ ต การใช งานโดยรวม และ การค นภาษ ให ก บน กท องเท ยว 3) ส วนของร านค า ท าให ท แสดงให น กท องเท ยวเห นว าน กท องเท ยวได ท าการซ อส นค าจากท ใดไปบ าง ราคา เท าไหร และได ร บเง นค นภาษ เท าไหร และร านค าย งม หน าท ในการน าข อม ลการซ อส นค าของน กท องเท ยวลงไปในฐานข อม ล ส วนกลาง การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย_323 ภาพท 2 ออกแบบการท างานก อนการพ ฒนา 3.3 การออกแบบฐานข อม ล ผ จ ดท าได ท าการออกแบบฐานข อม ลไว ด งแสดงในภาพท 3 ภาพท 3 โครงสร างฐานข อม ล จากภาพท 3 จะแยกฐานข อม ลออกเป น 5 ตาราง ค อ ส วนเก บข อม ลการซ อส นค าของน กท องเท ยวเพ อน าไปค นภาษ ส วนเก บข อม ลน กท องเท ยว ส วนเก บสถ ต การค นภาษ ส วนเก บข อม ลบ ญช ผ ใช และส วนเก บข อม ลร านค า ด งแสดงในตารางท 1 ถ ง 5 324_การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย ตารางท 1 โครงสร างตารางเก บข อม ลการซ อส นค า ช อเขตข อม ล ชน ดข อม ล รายละเอ ยด ID_tour Text เก บเลขท หน งส อเด นทางของน กท องเท ยว Price Double เก บข อม ลราคาส นค าท น กท องเท ยวซ อไป ID_STOR INTEGER เก บเลขรห สร านค า NAME_STOR Text เก บข อม ลช อร านค า NAME_ITEM Text เก บข อม ลช อส นค า DATE Date เก บข อม ลว นท ซ อส นค า ตารางท 2 โครงสร างตารางเก บข อม ลน กท องเท ยว ช อเขตข อม ล ชน ดข อม ล รายละเอ ยด ID_tour Text เก บเลขท หน งส อเด นทางของน กท องเท ยว S_name Text เก บช อจร ง L_name Text เก บนามสก ล Country Text เก บช อประเทศ Card_ID Text เก บเลขของบ ตรท ส งมอบให น กท องเท ยว ตารางท 3 โครงสร างตารางเก บข อม ลสถ ต ช อเขตข อม ล ชน ดข อม ล รายละเอ ยด ID_STOR INTEGER เก บเลขรห สร านค า Price DOUBLE เก บราคารวมค าส นค าท น กท องเท ยวได ซ อไป DATE DATE เก บข อม ลเด อนท ท าการค นส นค า ตารางท 4 โครงสร างตารางเก บข อม ลบ ญช ผ ใช ช อเขตข อม ล ชน ดข อม ล ราย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks