ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V PDF

Description
ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว

Please download to get full document.

View again

of 68
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 18 | Pages: 68

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว นท 21 พฤศจ กายน ค ม อการใช CODI WELFARE V2.2.2 สารบ ญ ค ม อการใช CODI WELFARE V ระบบ CODI WELFARE V การเข าส ระบบ ข อม ลสว สด การช มชน... 5 ค นหาข อม ลสว สด การ... 5 ด /แก ไขข อม ลสว สด การ... 5 ส งพ มพ แบบแสดงสถานะกองท นสว สด การ ลบกองท น เพ มข อม ลสว สด การ(เพ มข อม ลกองท น) รายงานต างๆ รายงานเช งบร หาร ข อม ลหล กต างๆ ส วนจ ดการส ทธ ผ ใช งานระบบ กล มและการก าหนดส ทธ จ ดการค าอธ บาย ออกจากระบบ ระบบ CODI WELFARE V เป นโปรแกรมส าหร บด ข อม ลขององค กรพ ฒนาช มชน(สว สด การช มชนท องถ น) ผ านเว บไซด Web Browser เช น Internet Explorer แล วกรอก URL ตามท ก าหนดไว จะปรากฏหน าจอด งร ป โดยในการใช งานจะเป นเหม อนเว บไซด ท วไปซ งสามารถคล ก เล อกเมน ข ามไปมาได หล งจากท าการเข าส ระบบ ร ป : หน าหล กเข าส ระบบและหน าแรก หน าหล กน จะแบ งเป น2 ส วน ค อส วนให กรอก ช อผ ใช งาน และ รห สผ าน และส วนท เป นรายงานสร ปข อม ลกองท น สว สด การช มชน พร อมกราฟวงกลมแสดงจ านวนท มาของเง นกองท นสว สด การ โดยระบบจะท าการด งข อม ลป ล าส ดของแต ละ กองท นมาใช ในการแสดงผล การแสดงจ านวนกองท นในหน าแรกของระบบ ให แสดงเม อม การ login เข าใช ระบบเท าน น (ข อม ลซ ก ขวา) 3 การเข าส ระบบ ร ป: หน าเข าส ระบบ ต องใส ช อผ ใช งานระบบและรห สผ าน แล วกด เข าส ระบบ เพ อเข าส ระบบ ถ าเข าส ระบบได จะปรากฎหน าจอด งร ป ร ป: หน าเข าส ระบบเร ยบร อยแล ว เม อเข าส ระบบได แล ว จ งสามารถใช เมน ต างๆ ได ตามส ทธ การใช งานท ต างก นไปตามช อผ ใช ระบบ และกล ม ประกอบด วยเมน หล กต างๆ ด งน 4 1.ข อม ลสว สด การช มชน เม อคล กท เมน ข อม ลสว สด การช มชน เราสามารถเล อก ค นหาข อม ลสว สด การ หร อ เพ มข อม ลสว สด การ ร ป: ข อม ลสว สด การช มชนท องถ น ค นหาข อม ลสว สด การ การค นหาข อม ลสว สด การ ท าได โดยเล อกเง อนไขการค นหา ได แก รห สกองท น ช อกองท น ท อย กองท น แลสถานะ กองท นสว สด การ ซ งถ าเล อกภาค ข อม ลจ งหว ด อ าเภอ ต าบล จะถ กด งมาจากฐานข อม ลโดยอ ต โนม ต จากน นจ งกดป ม ค นหา ผลล พธ จะแสดงด งร ป ร ป: ผลล พธ การค นหาข อม ลสว สด การ ด /แก ไขข อม ลสว สด การ จากหน าผลล พธ จากค นหาข อม ลสว สด การ สามารถคล กท ด /แก ไข จะสามารถเข าส หน ารายละเอ ยดกองท นด งร ป และ เม อคล กท แต ละห วข อทางด านซ าย จะปรากฎรายละเอ ยดของแต ละห วข อน นทางด านขวา ข อม ลในรายละเอ ยดกองท นประกอบด วย 1. ช อกองท น เป นข อม ลส วนท ด ได อย างเด ยว โดยข อม ลในส วนน จะด งข อม ลจากโปรแกรมร บรองสถานสภาพฯ โดยในเวอร ช นของ Phase 2 น ในส วนท ายของหน าแสดงผลได เพ มส วนการบ นท ก สถานะสว สด การช มชน ค อ ด าเน นการ และอย ระหว างต ดตามข อม ล 5 ร ป: ช อกองท น 6 2. การก อต ง จะแบ งส วนแสดงออกเป น 2 ส วนได แก 1. ส วนท 1: เป นข อม ลส วนท ด ได อย างเด ยวโดยข อม ลในส วนน จะด งข อม ลจากโปรแกรมร บรองสภาพ 2. ส วนท 2: เป นข อม ลผลการด าเน นงาน โดยท ในแต ละองค กรจะม ข อม ลป ผลการด าเน นงานน ได เพ ยง 1 ป เท าน น! แสดงผลข อม ลผลด าเน นงาน ถ าม การบ นท กข อม ลแล วจะไม สามารถแก ไขได ร ป: การก อต ง การก าหนดป การแบ งแสดงข อม ลเป นรายป งบประมาณ ในท น จะม อย ด วยก น 3 ข อค อ 1. ข อ 3 สมาช กกองท น 2. ข อ 4 กองท นสว สด การช มชน 3. ข อ 6 สว สด การท จ ดให ก บสมาช ก 4. ข อ 10 รายงานฐานะการเง นกองท นสว สด การช มชน โดยสามารถเล อกด ข อม ลในแต ละป ได จาก Dropdown list ท ตรงม มบนด านขวา ของแต ละหน าจอ หากต องการ เพ ม หร อ ลบ ข อม ลป สามารถท าได 2 ทางค อ 1. ให คล กป ม จ ดการข อม ลรายป ท ตรงม มบนด านขวาม อของหน าจอ 2. ให คล กจากเมน ข อม ลรายป ท อย ตรงเมน ด านซ าย จะปรากฏหน าข นมา ด งร ป หน าจ ดการข อม ลรายป ร ป: หน าจ ดการข อม ลรายป 7 จากหน าน จะแสดงป งบประมาณท งหมดของแต ละกองท น และแสดงข อม ลการอน ม ต สมทบงบประมาณของแต ละป น นๆ ใน ร ปแบบตาราง การก าหนดป น สามารถประย กต ใช ได ก บท กข อม ลท ม ข อม ลรายป การเพ มข อม ลป ผ ใช งานสามารถเล อกเพ มป จากการคล กป ม เพ มป จะปรากฏหน าจอการค ย ข อม ล โดยจ าเป นต อง กรอกข อม ลให ครบถ วน ได แก o ข อ 3.1 ข อม ลประชากรรายป o ข อ 3.2 จ านวนผ ท เป นสมาช ก o ข อ 4.1 จ านวนเง นกองท นสว สด การป จจ บ น o ข อ 4.2 จ านวนเง นสมทบสว สด การช มชนของสมาช ก o ข อ 4.3 ท มาของเง นกองท นสว สด การ ซ งอย างน อยต องม การสมทบจากสมาช กรายป เท าน o ข อ 6 อย างน อย 3 รายการ o ข อ 10 รายงานฐานะการเง นกองท นสว สด การช มชน จากภาพ Dropdown list (ป จะเร มจากป ของว นท ก อต ง ถ งป ป จ บ น แล วบวกเพ มไปอ ก 7 ป ) ร ป การเล อก dropdrow list ป ข อม ล เม อกรอกข อม ลจนครบถ วนท กข อแล ว คล กป ม บ นท กข อม ลป เพ อบ นท กข อม ลส ฐานข อม ล การบ นท ก อน ม ต สมทบงบประมาณ ซ งหากในป งบประมาณใดท ม การบ นท กว าได ร บการอน ม ต สมทบ งบประมาณไปแล ว ระบบจะไม อน ญาตให ท าการลบข อม ลป งบประมาณน น การพ มพ แบบแสดงสถานะกองท น ผ ใช งานสามารถเล อกพ มพ แบบแสดงสถานะกองท นสว สด การในแต ละป ได ด รายละเอ ยด ผ ใช งานสามารถคล กป ม ด ในแต ละป ข อม ลเพ อด รายละเอ ยดข อม ลในป น นๆได การลบข อม ลป ท าการลบข อม ลเป นรายป ได โดยคล ก ลบ ท ายรายการ ข อควรระว ง ในการลบข อม ลรายป ระบบจะท าการลบข อม ลในส วนอ นๆ ท เก ยวข องก บป งบประมาณน ไปด วยโดยอ ตโนม ต เช น ข อม ล จ านวนเง นท มาของกองท นสว สด การช มชน, ข อม ลสว สด การท จ ดให ก บสมาช ก ด งน นก อนท าการลบข อม ลใดๆ ผ ใช งานควร ตรวจสอบข อม ลท ต องการจะลบ ให แน ใจก อนการลบข อม ลท กคร ง และป ข อม ลไม สามารถเพ มป ก อนป ท ก อต งองค กรได ร ป : การอน ม ต สมทบงบประมาณรายป การบ นท กการอน ม ต สมทบงบประมาณรายป ส ทธ ในการบ นท กข อม ล นอกจากผ ใช งานจะต องม ส ทธ แก ไขสว สด การแล ว ผ ใช งานย งต องม ส ทธ การล อคข อม ลสมทบงบประมาณ ด วย 8 ผ ใช งานระบบม ส ทธ ในการล อคข อม ลรายป หมายถ ง สามารถจ ดการการล อคข อม ลรายป ในข อ 3, ข อ 4, ข อ 6,ข อ 10 ได ผ ใช งานระบบไม ม ส ทธ ในการล อคข อม ลรายป หมายถ ง ไม สามารถจ ดการการล อคข อม ลรายป ในข อ 3, ข อ 4, ข อ 6 และ ข อ 10 ได การเล อกล อกข อม ลสมทบงบประมาณรายป หมายถ ง 1. ระบบจะไม อน ญาตให ลบข อม ลรายป ท งข อ 3,ข อ 4, ข อ 6 และข อ ในข อ 3 จะม แค ส ทธ การด ข อม ลได อย างเด ยวเท าน น 3. สมาช กกองท น ประกอบด วย 3.1 จ านวนสมาช ก แบ งเป น 2 ส วน ได แก ส วนท ไม สามารถแก ไขได ค อ ข อม ล จ านวนสมาช กแรกต ง และ จ านวนสมาช กป จจ บ น โดยข อม ลในส วน น จะด งข อม ลจากโปรแกรมร บรองสภาพ ส วนท สามารถบ นท กข อม ลได ได แก ข อม ล ประชากร(รายป ) โดยระบบจะจ ดเก บเป นรายป ร ป : แสดงจ านวนสมาช ก 3.2 จ านวนผ ท เป นสมาช กสมทบครบป ในแต ละกองท น(รายป ) สามารถเล อกไม ขอร บการสมทบงบประมาณ หร อ เล อกขอร บการสมทบครบป คร งท 1, คร งท 2, คร งท 3, คร งท 4, คร งท 5 และคร งท 6 ได โดยม เง อนไขในการบ นท กข อม ลด งน ในแต ละกองท นจะบ นท กการขอร บสมทบครบป ได 6 คร งเท าน น การขอร บสมทบครบป คร งท 1 สามารถเล อกบ นท กได 3 ต วเล อก ค อ 1. กองท นเด ม (ก อต งก อน 20 ก นยายน 2551) ครบ 1 ป ณ ว นท 30 ก นยายน กองท นเด ม ครบ 1 ป (ก อต งหล ง 20 ก นยายน 2551 ถ ง 30 ก นยายน 2552) 3. กองท นใหม ครบป (ก อต งหล ง 1 ต ลาคม 2552) การขอร บสมทบครบป คร งท 2 สามารถเล อกได เพ ยงต วเล อกเด ยวเท าน นค อ 1. กองท นเด มขอสมทบรอบท 2 ครบรอบ 1 ป จากคณะอน กรรมการโครงการสน บสน นการจ ดสว สด การคร งแรก การขอร บสมทบครบป คร งท 3 สามารถเล อกได เพ ยงต วเล อกเด ยวเท าน น ค อ 1. กองท นเด มขอสมทบรอบท 3 ครบรอบ 1 ป จากคณะอน กรรมการโครงการสน บสน นการจ ดสว สด การคร งท 2 การขอร บสมทบครบป คร งท 4 สามารถเล อกได เพ ยงต วเล อกเด ยวเท าน น ค อ 1. กองท นเด มขอสมทบรอบท 4 ครบรอบ 1 ป จากคณะอน กรรมการโครงการสน บสน นการจ ดสว สด การคร งท 3 การขอร บสมทบครบป คร งท 5 สามารถเล อกได เพ ยงต วเล อกเด ยวเท าน น ค อ 1. กองท นเด มขอสมทบรอบท 5 ครบรอบ 1 ป จากคณะอน กรรมการโครงการสน บสน นการจ ดสว สด การคร งท 4 9 การขอร บสมทบครบป คร งท 6 สามารถเล อกได เพ ยงต วเล อกเด ยวเท าน น ค อ 1. กองท นเด มขอสมทบรอบท 6 ครบรอบ 1 ป จากคณะอน กรรมการโครงการสน บสน นการจ ดสว สด การคร งท 5 การขอสมทบครบป ไม จ าเป นต องเป นข อม ลป ท ต อก น แต o ไม สามารถขอสมทบ คร งท 3 ก อนคร งท 2 และ คร งท 1 ได o ไม สามารถขอสมทบ คร งท 2 ก อนคร งท 1 ได ร ป : จ านวนผ ท เป นสมาช กสมทบครบป 3.3 ล กษณะของสมาช ก สามารถแก ไขได โดยคล กเล อก แล วกรอกจ านวนคน และเม อท าการแก ไขแล วให กด บ นท ก หากข อม ลในป งบประมาณใดท ได ร บการอน ม ต การสมทบงบประมาณไปแล วน น ระบบจะไม อน ญาตให ท าการแก ไขข อม ล ร ป : ล กษณะของสมาช ก 3.4 การกระจายต วของสมาช ก สามารถแก ไขได เฉพาะจ านวนสมาช กมาจากและจ านวนหม บ านท งหมดในต าบล และเม อ ท าการแก ไขแล วให กด บ นท ก ส วนจ านวนกรรมการกองท นน นจะเป นการด งข อม ลในจากข อ 7 (คณะกรรมการกองท น) มาแสดง เท าน น) หากข อม ลในป งบประมาณใดท ได ร บการอน ม ต การสมทบงบประมาณไปแล วน น ระบบจะไม อน ญาตให ท าการแก ไข ข อม ล 10 ร ป : การกระจายต วของสมาช ก 3.5 ข อม ลสมาช ก แสดงข อม ลสมาช กในแต ละป ของแต ละกองท น แบ งย อยได อ ก 3 ข อย อยด งน Upload file ผ ใช งานจะต อง Upload file excel ท ต องการจะบ นท กข อม ลสมาช กจาก template excel ท ระบบม ให Download จากหน าจอเท าน น เพ อให การตรวจสอบการน าเข าข อม ลเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพมากท ส ด หากข อม ลในป งบประมาณ ใดท ได ร บการอน ม ต การสมทบงบประมาณไปแล วน น ระบบจะไม อน ญาตให ท าการ Upload file excel เพ มเต ม รายช อสมาช ก แสดงข อม ลสมาช กล าส ดท ได จากการน าเข าข อม ลในข อ โดยในแต ละประเภทสมา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks