ค ม อการใช งานอ ปกรณ. Cli c k e r LIC015 - PDF

Description
ค ม อการใช งานอ ปกรณ Cli c k e r LIC015 การนา Clicker มาใช ในการเร ยนการสอน Clicker เป นอ ปกรณ เคร องม อในการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป น ศ นย กลาง โดยใช เป นเคร องม อส าหร บผ สอนในการน าเข าส บทเร

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 10 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานอ ปกรณ Cli c k e r LIC015 การนา Clicker มาใช ในการเร ยนการสอน Clicker เป นอ ปกรณ เคร องม อในการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป น ศ นย กลาง โดยใช เป นเคร องม อส าหร บผ สอนในการน าเข าส บทเร ยน ว ดผลความเข าใจ ในบทเร ยนของผ เร ยนอย างต อเน อง (Formative Assessment) หร อว ดผลการเร ยนร รวบยอด (Summative Assessment) นอกจากน ผ สอนย งสามารถใช ระบบ Clicker เป นเคร องม อเสร มก จกรรมกล ม ก จกรรมระดมสมอง (Brainstorming) หร อก จกรรมแบบ เพ อนสอนเพ อน (Peer Instruction) และย งสามารถใช เป นเคร องม อให ผ เร ยนประเม น ผ เร ยนด วยก นเอง (Peer Evaluation) รวมท งเก บข อม ลผ เข าเร ยน จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยได พ จารณาน าอ ปกรณ Clicker มาใช ในการเร ยนการสอน เพ อช วยให การเร ยนการสอนม ความน าสนใจย งข น โดยม งเน นการส งเสร มกระบวน การเร ยนร ของน ส ตซ งเหมาะส าหร บการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง ด วยการปฏ ร ปการเร ยนร ซ งม ว ตถ ประสงค ท จะปร บกระบวนการเร ยนการสอนให เป น ร ปแบบ Active Learning โดยใช แนวค ดการสอนให น อยลง เร ยนร ให มากข น (Teach less, Learn more) ด วยการน าศ กยภาพของเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เป น ต วกระต นในการจ ดการเร ยนการสอนในฐานะท เป น Technology-driven Learning การจ ดการเร ยนการสอนในร ปแบบด งกล าวข างต นจะม ได ลดเน อหาความร ให น อยลง แต ผ สอนจะต องท าการว เคราะห เน อหาและปร บว ธ การสอนโดยน าเน อหาท สามารถเร ยน ด วยตนเองไปไว บนเคร อข ายเพ อให ผ เร ยนศ กษาก อนเข าห องเร ยน ท งน อาจารย จะได ใช เวลาในห องเร ยน ในการอภ ปรายหร อแลกเปล ยนความค ดเห นก บผ เร ยนเพ มข น โดยปร บ กระบวนการสอนในห องเร ยนให เป น Active Teaching ด วยการเป ดโอกาสให ผ เร ยนม ส วนร วม ในกระบวนการเร ยนร ม ปฏ ส มพ นธ ก บผ สอนและผ เร ยน 1 การทางานของอ ปกรณ Clicker ส าหร บการท างานของระบบ Clicker จะประกอบด วยอ ปกรณ หล ก 2 อย าง ค อ อ ปกรณ Clicker ซ งท าหน าท เป นต วส งข อม ลและ โปรแกรม Clicker ซ งท าหน าท เป นต วสร างค าถามและร บข อม ล จากอ ปกรณ Clicker โดยผ สอนสามารถเก บข อม ลค าตอบของ ผ เร ยนโดยผ านโปรแกรมควบค มระบบ เพ อน าไปใช เป นข อม ล ส าหร บการเตร ยมการเร ยนการสอนในห วข อถ ดไป หร อน าไปใช ในการประเม นผลการเร ยนร ของผ เร ยนได อ ปกรณ Clicker และ USB โปรแกรม Clicker การใช งานอ ปกรณ Clicker จอภาพ แสดงหมายเลขเคร องหร อรห สน ส ต/ โหมดการค ย /แบตเตอร /ค าตอบหร อ ข อความท ค ย เม อกดส งค าตอบจะปรากฏค าว า OK ในเคร องหมายวงกลมประมาณ 3 ว นาท 2 ป มล กศรเล อนซ าย ป ม Backspace ป มค ย ต วอ กษร/ต วเลข/ข อความส นๆ ป มเปล ยนโหมดการค ย กดป มแต ละคร งเพ อวนเปล ยนร ปแบบการ ค ย ข อม ลเป น ต วอ กษร/ต วเลข/ข อความส นๆ ซ งจะม ภาพปรากฏบนหน าจอ ป มเมน กดป มเพ อเข าถ งเมน หล ก กดป มล กศรเล อนซ ายขวาเพ อเปล ยน ชน ดของเมน กดป ม Enter เพ อเล อกชน ดของเมน ป มล กศรเล อนขวา ป ม Enter/ส งคาตอบ ป มเคร องหมาย/ส ญล กษณ กดป มหลายๆ คร งเพ อเปล ยนเคร องหมาย/ ส ญล กษณ ตามต องการ :., วรรค ( ) x y ป ม เป ด/ป ด เคร อง กดป มเพ อเป ดเคร อง กดป มค าง 2 ว นาท เพ อป ดเคร อง ข อม ลเพ มเต ม เป ดเคร อง เม อเป ดอ ปกรณ Clicker น ส ตจะเห นค าว า einstruction และหมายเลข Serial ของเคร องบนหน าจอ จากน นจะม ค าท กทายปรากฏข น และ อ ปกรณ จะค นหาช นเร ยนเพ อท จะเข าร วมก จกรรม เข าร วมก จกรรมในช นเร ยน น ส ตจะต องใส หมายเลขช องส ญญาณ จากน นกดป ม Enter/ส ง หร อ ไม เช นน นก ให กดป มเมน กดเล อกไปท ชน ดเมน Join และกดป ม Enter/ส ง กรณ ท ผ สอนน าข อม ลน ส ตท เข าเร ยนไว ล วงหน า อ ปกรณ จะ แสดงหน าจอ Stand by โดยอ ตโนม ต เปล ยนร ปแบบการค ย คาตอบ น ส ตสามารถตอบค าถามได หลายแบบโดยจะตอบเป นแบบปรน ยท ม ค าตอบถ กคาตอบเด ยวก ได ตอบแบบจร ง/เท จ ต วเลข ปรน ยท ม ค าตอบ หลายค าตอบ จ ดเร ยงล าด บ ข อความส นๆ ตามแต ร ปแบบค าถามท อาจารย ผ สอนกาหนด อ ปกรณ Clicker จะเปล ยนร ปแบบตอบคาถามให ม การค ย คาตอบท เหมาะสมเม ออาจารย ผ สอนเร มถามคาถาม ตอบคาถาม 1. เล อกร ปแบบการค ย ข อม ลหร อคาตอบท เหมาะสม 2. กดป มเพ อตอบค าถาม หากต องการแก ไขค าตอบก อนส ง ให ใช ป ม Backspace 3. กดป ม Enter/ส ง เพ อส งคาตอบ ส ญล กษณ Enter/ ส ง จะกระพร บปรากฏบนจอภาพ และค าว า OK ก จะแสดงข นเม อค าตอบส งไปส าเร จแล ว หากอาจารย ผ สอนได ระบ คาตอบท ถ กไว ก อนหน าน ส ญล กษณ จะปรากฏข นบนหน าจอ เปล ยนคาตอบ หากใส ค าตอบแล ว แต ย งไม ได กดป ม ENTER/ส ง สามารถเปล ยนค าตอบก คร งก ได ตามต องการ โดยการกดป ม BACKSPACE แล วใส ค าตอบใหม ลงไป แต ถ ากดส งค าตอบแล ว หากอาจารย ผ สอนก าหนดให สามารถเปล ยน ค าตอบได หล งส งค าตอบเข าฐานข อม ลแล ว ก สามารถส งค าตอบใหม เข าไป ได เหม อนก บการส งข อม ลคาตอบตามปกต ป ดเคร อง เม อต องการป ดอ ปกรณ Clicker กดป ม เป ด/ป ด ค างไว ประมาณ 2 ว นาท จนกว าน ส ตจะเห นข อความ Powering Down ปรากฏบนหน าจอ 3 ข นตอนการต ดต งโปรแกรม Clicker 1. ใส แผ น CD แล วรอส กคร 2. จากน นให Double Click ท ไฟล Flow Installer เพ อต ดต งโปรแกรม Flow กด Next 3. จะพบหน าต างเง อนไขการใช โปรแกรม ให เล อก I accept the terms in the license agreement เพ อดาเน นการต อไป จากน นให กด Next 1 2 4 4. จากน นให เล อกพ นท จ ดเก บไฟล กด Next กด Install เพ อต ดต งโปรแกรม 5. ระบบจะใช เวลาเวลาส กคร ในการต ดต งโปรแกรม 5 6. เม อข นตอนการต ดต งโปรแกรมเสร จเร ยบร อยแล ว ให กด Finish (หากต องการเร มการ ใช งานท นท ให กด Launch Flow ก อนแล วจ งกด Finish) การเช อมต อและนาเข าข อม ลเพ อใช งานอ ปกรณ Clicker สามารถทาได 2 ว ธ ด งน 1. การนาข อม ลเข าโดยอ ตโนม ต เหมาะส าหร บช นเร ยนท ม ขนาดใหญ โดยท ผ สอนม ข อม ลรายช อน ส ตอย แล ว (หากเป น น ส ตท ลงทะเบ ยนเร ยนในรายว ชาน นๆ สามารถ Download รายช อ-รห สประจาต วน ส ต จากสาน กงานการทะเบ ยนได ) ระบบจะนารายช อเข าฐานข อม ลเพ อเช อมโยงก บอ ปกรณ Clicker เม อน ส ตเป ดเคร อง Clicker แล ว อ ปกรณ จะท าการเช อมต อก บ USB โดยอ ตโนม ต ม ข นตอนด งน 6 1.1) เป ดโปรแกรม Flow Click ท เมน Manage participants 1.2) เล อก Load from CSV file เล อกไฟล ท เราต งค าข อม ลและรห สประจาต วของผ เร ยน ซ งเป นไฟล นามสก ล CSV กด Open 7 1.3) เม อเล อกไฟล งานเสร จเร ยบร อยแล วระบบจะท าการประมวลผล Preparing CPS Devices และแสดงข อม ลรายช อน ส ตท งหมด จากน นทาการป ดหน าต าง 1.4) เม อเป ดอ ปกรณ Clicker โปรแกรมจะท าการเช อมต อ อ ปกรณ โดยอ ตโนม ต เม อการเช อมต อส าเร จต วเลข จ านวน Participants บนโปรแกรม Flow จะเพ มข น ตามจานวนอ ปกรณ Clickers ท เป ดใช งาน 8 2. การเช อมต อผ านช องส ญญาณ ว ธ น ผ สอนจะต องท าการก าหนดช องส ญญาณและแจ งให ผ เร ยนกดหมายเลขของ ช องส ญญาณเพ อเช อมต ออ ปกรณ ก อนการเร มช นเร ยน โดยม ข นตอนด งน 2.1) ไปท Taskbar ของหน าจอคอมพ วเตอร ให Click ท ส ญล กษณ ซ งจะปรากฏใน แถบเมน ด านล างขวาของหน าจอ (กรณ ท ม การใช งานโปรแกรมอ นๆ ระบบจะซ อน icon ไว ให ค นหาโดยการ Click ท icon ร ป ด งร ป 2.2) เม อ Click ท icon จะปรากฏหน าต าง einstruction Device Manager ให Double Click ท ร ป USB ท เป นเคร องหมายถ ก 9 2.3) หล งจากน นให ส งเกตท ค าว า Base Channel ในเมน RF Receiver Options ส วนน เป นการกาหนดหมายเลขส ญญาณ ซ งสามารถกาหนดหมายเลขใดๆ ก ได ต งแต (ในท น เป นเลข 21) 10 การสร างค าถาม ในข นตอนการสร างค าถาม ผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรม Flow และท าการเช อมต อก บ อ ปกรณ Clicker เพ อเป นการจาลองห องเร ยนจ งจะสามารถสร างคาถามได โดยม ข นตอนด งน 1. ต อ USB เข าก บเคร องคอมพ วเตอร เป ดโปรแกรม Flow 2. เป ดอ ปกรณ Clicker อ ปกรณ จะสอบถามช องส ญญาณ ให กรอกเลข 2 หล กท ปรากฏ ในแถบส เข ยวบนโปรแกรม Flow CRS RF(Pulse) กด Enter (เลขส ญญาณเป นการกาหนดค าเพ อทาให อ ปกรณ ก บระบบเช อมต อก น เช น เลข 21) J o i n : -- d E n t e r C l Enter Join : - - Participants: 0 CPS RF(Pulse) 21 vpad: Enter Join : 3. เม อการเช อมต อส าเร จ ต วเลขจ านวนผ เข าร วม Participants จะเปล ยนเป น 1 และ ท หน าจออ ปกรณ Clicker จะปรากฏข อความ Q : _ เพ อเตร ยมกรอกคาตอบ Participants: 1 1 CPS RF(Pulse) 21 vpad: สามารถกดเคร องหมาย - (ด านขวาบนของหน าต าง) เพ อย อหน าต างโปรแกรมช วคราว โดย icon ท ย อลงมาจะสามารถเคล อนย ายไปไว ตาแหน งใดๆ บนหน าจอคอมพ วเตอร ก ได Participants: 1 CPS RF(Pulse) 21 vpad: จากน นเป ดไฟล PowerPoint เล อนไปย งหน าสไลด ท ต องการต งค าถาม กด icon เพ อเร ยกโปรแกรม 6. Click ท +More เล อก Flow Question Editor เพ อเข าส ข นตอนของการต งค า Participants: 1 CPS RF(Pulse) 21 vpad: Participants: 1 CPS RF(Pulse) 21 vpad: 7. ในเมน Flow Question Editor จะปรากฏห วข อต างๆ ส าหร บใช ในการสร างค าถาม ด งน Id สาหร บใส หมายเลขของข อคาถามท กาล งสร าง Set up your question Type เป นร ปแบบของค าถาม ม ท งหมด 5 ร ปแบบ ด งน - True/False ส าหร บต งค าถาม ท ม คาตอบให เล อกแบบ ถ ก/ผ ด - Multiple Choice ส า ห ร บ ต งค าถามท ม ต วเล อกค าตอบ โดยม ค าตอบท ถ กต องเพ ยง 1 ข อ ซ งโปรแกรมสามารถรองร บ ต วเล อกได ส งส ด 6 ข อ - Multiple Answers ส าหร บต ง ค าถามท ม ต วเล อกค าตอบท ม คาตอบท ถ กต องมากกว า 1 ข อ - Short text ส าหร บต งค าถาม แบบปลายเป ด เพ อให ผ เร ยนพ มพ ค าตอบส นๆ โดยโปรแกรมรองร บ ข อความไม เก น 144 ต วอ กษร (พ มพ ได เฉพาะภาษาอ งกฤษเท าน น) - Numeric ส าหร บต งค าถามท เป นการค านวณท ให ผ ใช งาน ตอบคาถามท เป นต วเลข Title ส าหร บใส ช อห วข อค าถามเพ อเต อนความจ าของผ สอนว าค าถามของข อด งกล าว ถามเก ยวก บเร องใด Value ส าหร บก าหนดค าคะแนนในกรณ ท ผ สอนต องการให ค าถามน นม คะแนน (สามารถกาหนดค าคะแนนได ต งแต 0 จนถ ง ) Penalty สาหร บกาหนดส ดส วนในการลดคะแนนกรณ ตอบคาถามผ ด ต วอย าง ค าถามกาหนดคะแนน (Value) = 5 คะแนน โดยค าตอบท ถ กต องค อ ข อ A เม อก าหนด Penalty = 50% (ม ต วเล อก 0%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% และ 100%) กรณ ท ตอบข อ B, C หร อ D โปรแกรมจะคานวณคะแนนเป น 2.5 คะแนน Time ส าหร บก าหนดเวลาในการตอบค าถามแต ละข อ โดยโปรแกรมจะก าหนดเวลา ให เป น นาท : ว นาท Answer ส าหร บก าหนดต วเล อกค าตอบท ถ กต องของแต ละค าถาม ส วนน ข นอย ก บ ร ปแบบของค าถามท ก าหนดไว ใน Type (กรณ ท เล อกร ปแบบ Short text โปรแกรมจะกาหนดให กรอก Keyword ของคาตอบในช องว าง และกรณ ท เล อก ร ปแบบ Numeric โปรแกรมจะก าหนดให กรอกต วเลขค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks