Ciuperci și Lichenii

Description
wproiect 2019

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 6

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1 Regnul Fungi ș i Lichen Preluat de: Bădescu G. Alin  Sursa de informare: WWW.Wikipedia.com   2 I.   Regnul Fungi: Regnul Fungi sau Mycota este alcătuit din organisme eucariote, având un aparat unicelular (gimnoplast, plasmodiu, dermatoplast, sifonoplast) sau pluricelular, dar nediferențiat în organe vascularizate. Organismul Fungilor este format din miceliu constituit din hife. Structura cel ulei este de tip eucariot și are trăsăturile particulare următoare:   ã   membrana celulară (când există) este alcătuită din micoceluloza sau micozina; ã   adesea, membrana este impregnată cu chitină, caloză etc;   ã   Plastidele lipsesc complet; ã   conține substanțe de rezervă: glicogen și picături de grăsime;   ã    în celule se află: citoplasmă, vacuole, unul sau mai mulți nuclei în funcție de grupa sistematică, apoi ribozomi, reticul endoplasmatic, condriozomi, etc.  3 1.    Înmulțirea este de 2 tipuri asexuată și sexuată care conțin subcategorii acestea fiind:  Înmulțirea: - Asexuată - Vegetativă - prin porțiuni de miceliu  -Talospori  –   Spori de natură micelară: -Artrosporii -Aleuriosporii -Clamidosporii -prin spori - după modul de formare al sporilor: -Holocarpic -Eucarpic - După posibilitățile de mișcare: -Aplanospori (spori imobili) -Zoospori (spori mobili) - După locul de formare: -Spori endogeni (endospori): -Sporangiospori   -Zoospori   -Ascospori -Spori exogeni (exospori) -Conidii (conidiospori): -Sporodochii -Acervulii -Picnidii: Picnosporii,Stilosporii,spermatii -Bzidiosporii - Sexuată: -Amfimixis -Automixis -Apomixis 2.   Condițiile necesare pentru traiul ciupercilor:   ã   prezența substratului organic;   ã   lipsa luminozității prea mari;   ã   temperatură ridicată;   ã   umezeală destulă.  3.   Cultivarea ciupercilor: La nivel mondial se produc circa 1,5 milioane tone ciuperci anual.Pe plan european se produce aproximativ 60% din această cantitate, adică în jur de 900.000 tone, principalele țări producătoare de ciuperci fiind Franța, Polonia, Italia și Ungaria. Dintre toate speciile de ciuperci, românii preferă specia Agaricus (Champignon).  4 II.   Lichen: Lichenii  sunt un grup aparte de organisme, rezultate în urma conviețuirii permanente dintre o ciupercă (ascomicetă sau mai rar o bazidiomicetă) și o algă verde sau o algă albastră. Au nutriție saprofită. Corpul vegetativ rezultat (talul) este total diferit morfologic, structural și fiziologic față de cei doi parteneri care participă la simbioză. Trăiesc în unele din cele mai dificile condiții de pe Terra în tundra arctică, deșerturi, coaste stâncoase, la înălțimi   mari sau în anumite zone toxice(deșeuri de mine).  Lichenii sunt un grup specific de organisme inferioare. Corpul lor e de dimensiuni mici și poate avea diferite forme. Deosebim licheni crustacei, strâns lipiți de substrat, frunzoși sau foliacei și arborescenți, fixați de substrat cu baza. Se cunosc peste 20000 de specii de licheni,
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks