Čistenie a starostlivosť o ultrazvukové systémy a sondy - PDF

Description
Používateľská príručka Slovensky Čistenie a starostlivosť o ultrazvukové systémy a sondy Obsah Obsah 1 Úvodné informácie... 5 Výstražné symboly... 7 Pripomienky zákazníkov... 8 Služby zákazníkom... 8

Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 13 | Pages: 42

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Používateľská príručka Slovensky Čistenie a starostlivosť o ultrazvukové systémy a sondy Obsah Obsah 1 Úvodné informácie... 5 Výstražné symboly... 7 Pripomienky zákazníkov... 8 Služby zákazníkom... 8 Formátovanie použité v informáciách pre používateľa... 9 Príslušenstvo a spotrebný materiál Bezpečnosť Výstrahy a upozornenia Upozornenie o pôsobení latexových produktov Upozornenie úradu FDA týkajúce sa latexu Kontrola infekcií Prenosná spongiformná encefalopatia Návleky na sondu Čistenie a údržba systému Dezinfekčné a čistiace prostriedky pre povrchové plochy systému Čistenie a dezinfekcia systému a zariadenia na EKG Čistenie systému a zariadenia EKG Dezinfekcia a čistenie povrchových plôch a zariadenia na EKG Údržba systému Lumify Čistenie guľôčkového ovládača Čistenie vzduchového filtra systému Starostlivosť o sondy Metódy starostlivosti o sondy Starostlivosť o sondy, ktoré nie sú určené na TEE Čistenie a starostlivosť o ultrazvukové systémy a sondy 3 Obsah Výstrahy a upozornenia týkajúce sa sond, ktoré nie sú určené na TEE Čistenie sond, ktoré nie sú určené na TEE, káblov a konektorov Dezinfekcia s nižšou úrovňou účinnosti pre sondy, ktoré nie sú určené na TEE Dezinfekcia vyššej úrovne pre sondy, ktoré nie sú určené na TEE Sterilizácia sond, ktoré nie sú určené na TEE Starostlivosť o sondy na USB Výstrahy a upozornenia týkajúce sa sond na USB Čistenie sond na USB, káblov a konektorov Dezinfekcia s nižšou úrovňou účinnosti pre sondy na USB Dezinfekcia vyššej úrovne pre sondy na USB Sterilizácia sond na USB Starostlivosť o sondy na TEE Výstrahy a upozornenia týkajúce sa sond na TEE Pokyny pre sondy na TEE Čistenie, dezinfekcia a sterilizácia sond na TEE ponorením alebo pomocou AER Ultrazvukové vodivé gély Uloženie a preprava sondy Uloženie a preprava sondy Uloženie pri prevoze Denné a dlhodobé uskladnenie Dezinfekčné prostriedky na čistenie systémov a sond O dezinfekčných prostriedkoch Faktory ovplyvňujúce účinnosť dezinfekčných prostriedkov Výber dezinfekčných prostriedkov a čistiacich roztokov Čistenie a starostlivosť o ultrazvukové systémy a sondy Úvodné informácie 1 Úvodné informácie Ultrazvukové systémy a sondy si vyžadujú správnu starostlivosť, čistenie a manipuláciu. Primeraná starostlivosť zahŕňa kontrolu, čistenie a podľa potreby dezinfekciu alebo sterilizáciu. V tejto časti nájdete informácie a pokyny týkajúce sa efektívneho čistenia, dezinfekcie a sterilizácie ultrazvukového systému a sond od spoločnosti Philips. Tieto pokyny vám súčasne pri čistení, dezinfekcii a sterilizácii pomôžu chrániť zariadenie pred poškodením, ktoré by mohlo zrušiť platnosť záruky. Informácie v tejto príručke sa týkajú nasledujúcich ultrazvukových systémov: Rad Affiniti Rad ClearVue CX30 CX50 Rad EPIQ HD5 HD6 HD7 Rad HD11 HD15 ie33 iu22 Lumify Sparq Pokiaľ ide o informácie o ultrazvukových systémoch alebo sondách Philips, ktoré nie sú osobitne uvedené v tomto dokumente, pozrite si vašu Používateľskú príručku, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa konkrétne vášho systému a sond. Čistenie a starostlivosť o ultrazvukové systémy a sondy 5 Úvodné informácie Skôr ako začnete systém alebo jeho sondy čistiť alebo dezinfikovať, prečítajte si túto príručku a dôsledne dodržiavajte všetky výstrahy a upozornenia. Zvláštnu pozornosť venujte informáciám uvedeným v časti Bezpečnosť. Zoznam dezinfekčných a čistiacich prostriedkov kompatibilných s vaším ultrazvukovým systémom a sondami od spoločnosti Philips nájdete v časti Dezinfekčné prostriedky a čistiace roztoky na čistenie ultrazvukových systémov a sond (k dispozícii v dokumentácii priloženej k vášmu systému) alebo na webovej stránke Transducer and System Care : Zoznam sond, ktoré váš systém podporuje, nájdete v Používateľskej príručke k vášmu systému. Obsahuje informácie, ktoré sa týkajú konkrétne vášho systému a sond. Ďalšie informácie: V Severnej Amerike sa obráťte na spoločnosť Philips na čísle Mimo Severnej Ameriky sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Philips. Navštívte webovú stránku Transducer and System Care : Tento dokument a informácie v ňom obsiahnuté predstavujú vlastníctvo a dôverné informácie spoločnosti Philips Healthcare (ďalej len Philips ), ktoré sa nesmú reprodukovať, kopírovať ako celok ani po častiach, meniť, upravovať, poskytovať iným ani rozširovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu právneho oddelenia spoločnosti Philips. Tento dokument je určený pre zákazníkov, ktorým bol poskytnutý na základe licencie ako súčasť nimi zakúpeného zariadenia od spoločnosti Philips, alebo na splnenie regulačných záväzkov na základe požiadaviek úradu FDA podľa smernice 21 CFR (a akýchkoľvek jej zmien a doplnení) a ďalších požiadaviek vyplývajúcich z miestnych právnych predpisov. Je prísne zakázané, aby tento dokument používali neoprávnené osoby. Spoločnosť Philips poskytuje tento dokument bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo implicitnej, vrátane implicitnej záruky obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel. Spoločnosť Philips sa snažila zabezpečiť presnosť tohto dokumentu. Spoločnosť Philips však nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby alebo vynechané informácie a vyhradzuje si právo vykonať bez predchádzajúceho upozornenia zmeny na akýchkoľvek produktoch uvedených 6 Čistenie a starostlivosť o ultrazvukové systémy a sondy Výstražné symboly Úvodné informácie v tomto dokumente s cieľom zvýšiť spoľahlivosť, funkčnosť alebo zlepšiť konštrukčné riešenie. Spoločnosť Philips môže produkty alebo programy uvedené v tomto dokumente kedykoľvek zlepšiť alebo zmeniť. Neoprávnené kopírovanie tohto dokumentu môže okrem porušenia autorských práv znemožniť spoločnosti Philips poskytovať používateľom presné a aktuálne informácie. Tento produkt môže obsahovať prepracované komponenty s výkonom zodpovedajúcim novým komponentom alebo v minulosti príležitostne použité komponenty. xmatrix je obchodná známka spoločnosti Koninklijke Philips N.V. Názvy produktov od iných výrobcov, ako je spoločnosť Philips, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Výstražné symboly Systém môže používať nasledujúce výstražné symboly. Ďalšie symboly uvedené na systéme nájdete v časti Bezpečnosť v Používateľskej príručke k vášmu systému. Výstražné symboly Symbol Popis Označuje upozornenie. Nebezpečné napätie: Tento symbol je uvedený v blízkosti konektorov s vysokým napätím a signalizuje prítomnosť striedavého napätia vyššieho ako V (v Spojených štátoch 600 V). Čistenie a starostlivosť o ultrazvukové systémy a sondy 7 Úvodné informácie Pripomienky zákazníkov Symbol Popis Označuje citlivosť konektora, ktorý nebol testovaný v súlade s normou IEC , na ESD (elektrostatický výboj). Nedotýkajte sa nechránených kolíkov konektora. Dotýkanie sa nechránených kolíkov môže spôsobiť elektrostatický výboj, ktorý by mohol poškodiť zariadenie. Signalizuje požiadavku, aby si používateľ prečítal informácie o bezpečnosti uvedené v používateľskej príručke. Pripomienky zákazníkov Ak máte otázky o informáciách pre používateľa alebo nájdete v informáciách chybu, kontaktujte firmu Philips na telefónnom čísle (v USA). Mimo územia USA kontaktujte svoje miestne zastúpenie služieb zákazníkom Philips. Služby zákazníkom Zamestnanci oddelenia služieb zákazníkom sú pripravení odpovedať na vaše otázky, poradiť vám a zabezpečiť služby a údržbu po celom svete. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti Philips. Zástupcu služieb zákazníkom vám odporučia aj v nasledujúcej pobočke alebo navštívte webovú stránku Contact Us spoločnosti Philips Healthcare: Philips Ultrasound, Inc Bothell Everett Hwy, Bothell, WA , USA Čistenie a starostlivosť o ultrazvukové systémy a sondy Formátovanie použité v informáciách pre používateľa Úvodné informácie Formátovanie použité v informáciách pre používateľa V informáciách pre používateľa týkajúcich sa vášho produktu sa používa nasledujúce formátovanie, ktoré uľahčuje vyhľadávanie informácií a ich osvojenie: Všetky postupy sú označené číslami a všetky postupy nižšej úrovne písmenami. Úspešná realizácia postupu si vyžaduje uskutočnenie všetkých krokov v danom poradí. Zoznam s guľôčkovými odrážkami poskytuje základné informácie o danej funkcii alebo postupe. Ich poradie nie je záväzné. Ľavá strana systému sa nachádza po vašej ľavej strane, ak stojíte tvárou otočený k jeho čelnej strane. Predná strana systému je strana, ktorá sa nachádza počas ovládania najbližšie k vám. Sondy i ceruzkové sondy sa v texte označujú ako sondy odlíšené sú iba v prípade, že tento rozdiel ovplyvňuje význam textu. Informácie dôležité pre bezpečnú a efektívnu prevádzku vášho produktu nájdete v informačných materiáloch v nasledujúcej podobe: Výstrahy označujú informácie, ktoré majú zásadný vplyv na bezpečnosť obsluhy i pacienta. Upozornenia upozorňujú na riziká, ktoré by mohli poškodiť produkt a následne ukončiť platnosť záruky alebo servisnej zmluvy, alebo na spôsoby, ako by mohlo dôjsť k strate údajov o pacientovi alebo systéme. Čistenie a starostlivosť o ultrazvukové systémy a sondy 9 Úvodné informácie Príslušenstvo a spotrebný materiál POZNÁMKA Poznámky upriamujú vašu pozornosť na dôležité informácie, ktoré vám pomôžu využívať produkt ešte efektívnejšie. Príslušenstvo a spotrebný materiál Návleky na sondy, chrániče pred zahryznutím, násadce na vedenie punkčnej ihly a ďalší materiál a príslušenstvo možno objednať od spoločnosti CIVCO Medical Solutions: CIVCO Medical Solutions 102 First Street South, Kalona, IA Tel.: (USA a Kanada), (medzinárodné) Fax: (USA a Kanada), (medzinárodné) Internet: Hlavné káble EKG, súpravy zvodov a elektródy môžete objednať od ktoréhokoľvek dodávateľa. Objednávajte jedine hlavné káble EKG, súpravy zvodov, elektródy s elektrickou izoláciou typu BF alebo CF, ako je stanovené v norme IEC Čistenie a starostlivosť o ultrazvukové systémy a sondy Výstrahy a upozornenia Bezpečnosť 2 Bezpečnosť Prečítajte si informácie, ktoré sú uvedené v tejto časti, aby ste zaistili bezpečnosť všetkých osôb, ktoré obsluhujú a vykonávajú údržbu ultrazvukového zariadenia, všetkých pacientov, ktorých pomocou zariadenia vyšetrujete, a kvalitu systému a jeho príslušenstva. Informácie o bezpečnosti, ktoré sa týkajú len určitého úkonu čistenia alebo dezinfekcie, sú uvedené pri postupe pre tento úkon. Výstrahy a upozornenia V záujme maximálnej bezpečnosti zohľadnite pri použití čistiacich a dezinfekčných prostriedkov nasledujúce výstrahy a upozornenia: Dezinfekčné prostriedky sa odporúčajú na základe ich chemickej kompatibility s materiálmi, z ktorých sú produkty vyrobené, nie z dôvodu ich biologickej účinnosti. Informácie o biologickej účinnosti dezinfekčných prostriedkov nájdete v pokynoch a odporúčaniach ich výrobcu, dokumentoch Federálneho úradu Spojených štátov pre potraviny a lieky (FDA) a amerických centier pre kontrolu chorôb (CDC). Požadovaná úroveň dezinfekcie zariadenia závisí od druhu tkaniva, s ktorým počas používania príde do kontaktu, a typu použitej sondy. Uistite sa, že používate dezinfekčný prostriedok vhodný pre daný typ sondy a jej využitie. Informácie o požadovaných úrovniach dezinfekcie nájdete v časti Metódy starostlivosti o sondy na strane 31. Súčasne si prečítajte pokyny uvedené na štítku dezinfekčného prostriedku a odporúčania Asociácie odborníkov v oblasti kontroly infekcií (APIC), Federálneho úradu Spojených štátov pre potraviny a lieky (FDA) a amerických centier pre kontrolu chorôb (CDC). Čistenie a starostlivosť o ultrazvukové systémy a sondy 11 Bezpečnosť Výstrahy a upozornenia Pri sterilizácii sondy zabezpečte koncentráciu sterilizačného roztoku a dĺžku kontaktu zodpovedajúcu procesu sterilizácie. Vždy postupujte presne podľa pokynov výrobcu. Ak používate hotový roztok, uistite sa, že ešte neuplynul dátum jeho spotreby. Postupujte podľa pokynov výrobcu dezinfekčného prostriedku. Na čistenie systému, periférnych zariadení alebo sond nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, acetón, MEK, riedidlo na farbu ani iné silné roztoky. Na dezinfekciu systému nepoužívajte prípravok Sani-Cloth AF3 ani Super Sani-Cloth. Na obrazovkách displeja nepoužívajte čistiace prostriedky na sklo alebo s obsahom bielidla. Dezinfekčné a čistiace prostriedky okamžite utrite, aby ste zabránili tvorbe zvyškov. 12 Čistenie a starostlivosť o ultrazvukové systémy a sondy Výstrahy a upozornenia Bezpečnosť Na čistenie obrazoviek displeja používajte tkaninu z mikrovlákna; nepoužívajte papierové utierky. Povrchové plochy systému a sond sú odolné voči ultrazvukovému gélu, alkoholu a dezinfekčným prostriedkom, no po použití týchto látok ich treba utrieť, aby sa zabránilo trvalému poškodeniu. Použitím neodporúčaného dezinfekčného prostriedku, nesprávnej koncentrácie roztoku či ponorením sondy hlbšie alebo na dlhší čas, ako sú odporúčané hodnoty, môžete sondu poškodiť alebo zafarbiť, čím zároveň ukončíte platnosť záruky. Jediné časti na sondách s konektormi USB, ktoré možno čistiť izopropylalkoholom, sú kryt sondy a šošovka (akustické okno). Pri sondách, ktoré nie sú určené na TEE, jediné časti, ktoré možno čistiť izopropylalkoholom, sú kryt konektora, kryt sondy a šošovka. Jediné časti sond na TEE, ktoré možno čistiť a dezinfikovať izopropylalkoholom, sú kryt konektora a kryt ovládania. Uistite sa, že daný roztok obsahuje 70 a menej percent alkoholu. Žiadnu inú časť sondy nečistite izopropylalkoholom (vrátane káblov, konektorov USB alebo predĺžených častí), keďže môže poškodiť dané časti sondy. Na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka ani servisná zmluva. Čistenie a starostlivosť o ultrazvukové systémy a sondy 13 Bezpečnosť Upozornenie o pôsobení latexových produktov Niektoré čistiace a dezinfekčné produkty môžu spôsobiť zafarbenie, ak sa po každom použití neodstránia zvyšky dezinfekčného prostriedku a gélu. Pred použitím čistiacich a dezinfekčných prostriedkov vždy dôkladne odstráňte gél. Ak je to kompatibilné s používaním, v prípade potreby možno na odstránenie vzniknutých zvyškov na súčastiach systému a sondy použiť 70 % izopropylalkohol. Upozornenie o pôsobení latexových produktov Plochy ultrazvukových systémov a sond od spoločnosti Philips, ktoré prichádzajú do kontaktu s telom človeka, neobsahujú prírodný kaučukový latex. Návleky na sondu môžu obsahovať prírodný kaučukový latex, ktorý môže u niektorých osôb vyvolávať alergické reakcie. Pásik M2203A slúžiaci ako chránič pred zahryznutím obsahuje prírodný kaučukový latex, ktorý môže vyvolávať alergické reakcie. Upozornenie úradu FDA týkajúce sa latexu 29. marca 1991, Alergické reakcie na zdravotnícke pomôcky obsahujúce latex Na základe hlásených závažných alergických reakcií na zdravotnícke pomôcky obsahujúce latex (prírodný kaučuk) úrad FDA odporúča zdravotníckym pracovníkom, aby sa informovali o citlivosti pacienta na latex a boli pripravení okamžite poskytnúť pomoc pri alergických reakciách. Reakcie pacientov na latex boli hlásené v rozsahu od kontaktnej žihľavky po 14 Čistenie a starostlivosť o ultrazvukové systémy a sondy Upozornenie o pôsobení latexových produktov Bezpečnosť systémovú anafylaxiu. Latex obsahujú mnohé zdravotnícke pomôcky vrátane chirurgických rukavíc a rukavíc používaných pri vyšetreniach, katétrov, intubačných trubíc, anestetických a dentálnych rúšok. V poslednom období vzrástol počet alergických reakcií na zdravotnícke pomôcky obsahujúce latex hlásených úradu FDA. Jedna značka špičiek s latexovou manžetou používaných na črevné nálevy bola nedávno stiahnutá z trhu potom, ako niekoľko pacientov zomrelo v dôsledku anafylaktoidných reakcií počas báryového črevného nálevu. O ďalších prípadoch citlivosti na latex informovali lekárske publikácie. Jednou z príčin pozorovaného nárastu prevalencie citlivosti na latex môže byť opakované vystavenie pôsobeniu latexu obsiahnutého v zdravotníckych pomôckach i v iných spotrebných výrobkoch. Uvádza sa napríklad, že 6 až 7 % chirurgických pracovníkov a 18 až 40 % pacientov s rázštepom chrbtice (spina bifida) sú citliví na latex. Primárnym zdrojom alergických reakcií sú pravdepodobne proteíny obsiahnuté v samotnom latexe. Nie je síce známe, pri akom množstve proteínov je pravdepodobnosť vzniku závažných reakcií, úrad FDA však spolupracuje s výrobcami zdravotníckych pomôcok obsahujúcich latex s cieľom maximálne znížiť obsah proteínov v ich výrobkoch. Úrad FDA vypracoval v súvislosti s týmto problémom nasledujúce odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov: Pri zaznamenávaní anamnézy pacientov sa informujte aj o ich citlivosti na latex. Tieto odporúčania sú mimoriadne dôležité najmä v prípade pacientov na chirurgických alebo rádiologických oddeleniach, pacientov s rázštepom chrbtice (spina bifida) a zdravotníckych pracovníkov. Môže byť užitočné získať informácie o svrbení, vyrážke alebo problémoch s dýchaním pri nosení latexových rukavíc alebo nafukovaní detských balónov. Pacienti, ktorí majú v anamnéze uvedenú citlivosť na latex, by mali mať záznamy označené. V prípade podozrenia na citlivosť na latex zvážte použitie zdravotníckych pomôcok vyrobených z alternatívnych materiálov, napríklad z plastu. V prípade pacienta citlivého na latex by si zdravotnícky pracovník napríklad mohol na latexovú rukavicu navliecť rukavicu neobsahujúcu latex. Ak sú na latex citliví zdravotnícky pracovník i pacient, možno použiť rukavice z alternatívneho materiálu navlečené pod latexovou rukavicou i na nej. (Latexové rukavice označené ako hypoalergenické nemusia vždy zabrániť nežiaducim reakciám.) Ak používate zdravotnícke pomôcky obsahujúce latex, najmä ak sa latex dostáva do kontaktu so sliznicami, nezabudnite, že môže dôjsť k alergickej reakcii. Čistenie a starostlivosť o ultrazvukové systémy a sondy 15 Bezpečnosť Kontrola infekcií V prípade alergickej reakcie, u ktorej je pravdepodobnou príčinou latex, upozornite pacienta na jeho možnú citlivosť na latex a zvážte vyšetrenie u imunológa. Upozornite pacienta, aby zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov služby prvej pomoci pred lekárskym výkonom informoval o svojej citlivosti na latex. Prípadne upozornite pacientov so závažnou citlivosťou na latex, aby nosili pacientsky identifikačný náramok s touto informáciou. Úrad FDA vyzýva zdravotníckych pracovníkov, aby mu poskytli informácie o prípadoch nežiaducich reakcií na latex alebo iné materiály obsiahnuté v zdravotníckych pomôckach. (ďalšie informácie nájdete vo vydaní informačnej publikácie o liekoch (Drug Bulletin) úradu FDA z októbra 1990.) Informácie o prípade ohláste pracovníkom programu úradu FDA pre hlásenie problémov, Med
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks