chirurgia-osoasa-alveolara.pptx

Description
Ministerul Sănătății al Republicii Moldova Universitatea de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” Facultatea Stomatologie Catedra: Propedeutica Stomatologica si Implantologie Dentara “Pavel Godoroja” Tema: Chirurgia osoasă alveolară și mucogingivală Student: Luchianiuc Andrei 1. Chirurgia osoasă, noțiune. Este o ramură a chirurgiei prin intermediul căreia se remodelează osul care susține unul s

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 12

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  Ministerul Sănătății al Republicii Moldova Universitatea de Medicină și Farmacie “ NicolaeTes temițanu” FacultateaStomatologieCatedra: PropedeuticaStomatologicasiImplantologieDentara “ PavelGodoroja ” Tema: Chirurgiaosoas ă alveolară și mucogingivală Student: Luchianiuc Andrei  1. Chirurgia osoasă, noțiune. Este o ramură a chirurgiei prin intermediul căreia se remodelează osul care susține unul sau mai mulți dinți la locul lor.Este un tip de tratament care se aplică în cazul afecțiunilor gingivale.  2. Osteotomie și osteoplastie. Osteotomie este rezecția unui os cu scop de a remedia o deformitate a acestuia sau în scop terapeuticOsteoplastie este o ramură a chirurgiei care are ca scop înlocuirea țesutului osos pierdut sau refacerea parților defecte.  3. Indicații pentru chirurgia osoasă. 1.Intervenții de rezecție și modelare osoasă: -Pungi parodontale osoase, create printr- o resorbție alveolară; unde osul alveolar este întărit de prelungiri din corpul oaselor maxilare, mai rezistente la resorbție - Resorbții osoase verticale, unde se atenuează neregularitățile conturului osos alveolar- Restaurarea coroanei clinice a dinților prin gingivectomie și remodelare a marginii osului alveolar, cu repoziționarea apicală a lamboului mucogingival 2.Intervenții de restaurare a osului alveolar.Este un procedeu care implică mecanisme de refacere a osului alveolar. Se disting 2 metode de tratament:- Prin tratament de adiție - Fără utilizarea unui material adițional
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks