Chestionar satisfactie

Description
Chestionar satisfactie participant proiect european in domeniul invatamantului superior.

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1 Proiectul privind Învătământul Secundar (ROSE)   Schema de Granturi Necompetitive pentru Universită ti (SGNU) Beneficiar: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Bucure sti Titlul subproiectului: Un prim pas pentru o viitoare carieră   Titlul Modulului:  Dezvoltare personal  ă  si Coaching    CHE STIONAR DE SATISFACȚIE PERSONALĂ A MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ    La întreb ă rile cu r  ă  spuns pe o scal  ă  de la 1 la 5, încercuiți cifra corespunzătoare răspunsului ales. Semnificația este : 1- În foarte mică măsură 2 -  În mică măsură 3 - Suficient 4-  În mare măsură 5-  În foarte mare măsură   1. În ce măsură sunteți mulțumit(ă) de experiență participării la proiect? 1 2 3 4 5 2. În ce măsură sunteți mulțumit(ă) de calitatea dotărilor tehnice și  a materialelor didactice folosite în proiect? 1 2 3 4 5 3. În ce măsură participarea la proiect a corespuns nevoilor dvs. de dezvoltare personală și profesională? 1 2 3 4 5  2 4. Cum apreciați activitatea cadrelor didactice implicate în acest proiect?  _____________________________________________________________  _____________________________________________________________  _____________________________________________________________  _____________________________________________________________ 5. Activitățile la care ați participat în cadrul proiectului:  a. V-au captat interesul;  b. V- au lăsat relativ indiferent(ă) ; c. Au fost plictisitoare. 6. Exist ă  aspecte ale proiectului care v-au nemul ț umit? Dac ă  da, care sunt acestea?  __________________________________________________________________  __________________________________________________________________  __________________________________________________________________  __________________________________________________________________ 7. Există un lucru cu adevărat important pe care l - ați învățat în urma participării la proiect? Dacă da, care ar fi acesta?  __________________________________________________________________  __________________________________________________________________  __________________________________________________________________  __________________________________________________________________ 8. Oferiți sugestii pentru îmbunătățirea proiectului în viitor:    __________________________________________________________________  __________________________________________________________________  __________________________________________________________________  __________________________________________________________________  __________________________________________________________________  __________________________________________________________________
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks