ЧАСОПИС ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ - PDF

Description
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ЧАСОПИС ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК 6 Ніжин 2015 УДК ББК 63. 3я я43 Ч-24 Рекомендовано Вченою радою Ніжинського

Please download to get full document.

View again

of 186
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 8 | Pages: 186

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ЧАСОПИС ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК 6 Ніжин 2015 УДК ББК 63. 3я я43 Ч-24 Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (НДУ ім. М. Гоголя) Протокол 4 від р. Редакційна колегія: кандидат історичних наук, доцент Мицик Л. М. ; кандидат історичних наук, доцент Страшко Є. М. ; кандидат історичних наук, доцент Кривобок О. П. ; кандидат філософських наук, доцент Кушерець Т. В. ; кандидат історичних наук, доцент Желіба О. В. Відповідальний редактор: кандидат історичних наук, доцент Кривобок О. П. Ч-24 Часопис історико-юридичного факультету : збірник наукових праць. Вип. 6 / відп. ред. О. П. Кривобок. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, с. До збірника включено наукові праці викладачів кафедр всесвітньої історії та історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, а також викладачів навчальних закладів, з якими співпрацює університет, з широкого кола питань розвитку історичного процесу від найдавніших часів до сьогодення. УДК ББК 63. 3я я43 Матеріали надруковані в авторській редакції. За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на джерела та інших відомостей відповідають автори публікацій. 2 НДУ ім. М. Гоголя, 2015 ЗМІСТ Бучин А. П., Онищенко Ю. И. Последняя трагедия Сократа Бучин А. П. Бугай О. В. Кто убил маленькую Люсьен? ... 4 (О грехе существования в романе Сартра Ж-П. Тошнота ) Бучин А. П., Киевская Н. С. Сартр и Селин (Об эпиграфе к роману Сартра Ж. -П. Тошнота ) Дудка Л. О. Державно-церковні відносини в сучасній Україні: розмови без діалогу Єфремов В. В. Права власності як об єкт дослідження економічної науки Єфремов В. В. Економічна наука як інтегрована галузь знань.. 55 Жук А. В. Суть реклами та тенденції розвитку рекламного ринку в Україні Желіба О. В. Підготовка учителя історії: між теорією та практикою Конончук І. М. Медичне обслуговування національних меншин України у х рр. ХХ ст Кривобок О. П. Місцеві засоби масової інформації у парламентській виборчій кампанії 2012 року (за матеріалами Ніжинського виборчого округу 209) Кудінов Д. В. Селянство і єврейські погроми в Україні періоду першої російської революції: мемуарне бачення Кушерець Т. В. Релігійна свідомість як фермент розвитку світової історії в історіософії А. Тойнбі Лесик Л. В. Ніжинський війт Петро Тернавіот визначна особистість в історії міста Ніжина Мицик Л. М. Політика Східного партнерства Європейського Союзу: концептуальні засади Москаленко О. Ю. Реконструкція релігійного світогляду первісних мисливців і збирачів України за археологічними джерелами Моціяка П. П. Інтернат Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині Ребенок В. В. Українське козацтво кінця XVI ст. у польській історіографії Сибашвили Г., Лепсверидзе М., Шиукашвили И. Теория ценности Макса Шелера Томек В. Й. Українська політична думка як фактор вирішення державницьких проблем Бурляй О. Історія Русів і козацтво у висвітленні А. Бовгирі Моціяка О. Тарас Чухліб про роль козацтва на міжнародній арені Відомості про авторів ПОСЛЕДНЯЯ ТРАГЕДИЯ СОКРАТА Бучин А. П., Онищенко Ю. И. В статье рассматривается противоречие между двумя известными тезисами: тезисом о мудрости Сократа и тезисом о том, что мудрый Сократ проиграл суд. Авторы статьи напоминают, что Сократ, по уверениям древних, был соавтором Еврипида в его бессмертных трагедиях, потому должен был организовать свою смерть как трагедию, для чего ему надо было заставить суд осудить его на смерть. Сократ спровоцировал судей и выиграл суд, ибо суд принял то решение, которое Сократ добивался. Потому судьи потом возмутились выполнением своего приговора. Ключевые слова: Сократ, Еврипид, мудрый, античная трагедия, несправедливый приговор афинского суда. Мысль о том, что Сократ был мудр, присуща всей мировой философской и около-философской литературе. Вторая не менее распространённая мысль состоит в том, что мудрый Сократ проиграл суд и первым среди философов был казнён по суду 1. Странно, почему никто не обращает внимания на то, что две эти мысли противоречат друг другу? Если Сократ был мудр, то он не должен был проиграть суд, ибо в античном обществе молодёжь приходила к мудрецам учиться мудрости (платно или бесплатно) для того, чтобы выигрывать в судах и в политических спорах. Соответственно, если Сократ проиграл суд, то либо он не был настолько мудр, как принято думать, либо его мудрость в данном случае состояла в том, чтобы сознательно проиграть суд, ибо именно смертный приговор был ему выгоден, и суд надо было ещё заставить вынести ему смертный приговор. Зачем мудрецу надо было проигрывать суд и идти на смерть? Попытка ответить на этот вопрос и является содержанием данной статьи. Во времена Сократа господствовало образное мышление. Современные представления о мире и современное мышление сильно отличаются от того, что было при Сократе, тем, что они не строятся на образах 2. Потому, чтобы понять логику движения мысли Сократа, 1 Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов М. : Мысль , 1986, с Углубившись в анализе культурного кризиса эпохи ещё на один шаг, мы приблизимся к объяснению силы сократовской диалектики. Непонятно, почему она так зачаровывала греков на протяжении двух поколений (при том, что в ней склонны были видеть орудие разрушения), если не пытаться отыскать ключ в происходившей во времена Сократа смене способа чело- 4 приведшую к идее желанности смерти от несправедливого приговора, надо учитывать, что эта мысль двигалась в образах и понятиях присущих гражданину античного полиса. Образный ряд мышления задавался трагедиями, сценическим действием, которое заставляло взрослых мужчин, познавших всё, включая войну, кровь и смерть друзей, плакать и смеяться из-за того, что происходило на сцене по воле автора трагедии или комедии. Трагедийная призма восприятия мира была столь устойчивой, что даже Платон, ученик Сократа, свои философские диалоги замышлял и воспринимал не иначе как по примеру создателей трагедий 3. Происходившее в трагедиях становилось образцом и для политического мышления. Так, например, о тиране Писистрате, скопировавшем свои политические действия с трагедий, рассказывают и Плутарх 4 и Диоген Лаэртский 5. Понятийный ряд мышления задавался понятием смерти как венца жизни. Античные греки считали, что пока человек не умер нельзя веческого общения. Афины пребывали на завершающей стадии перехода от устной речи к письменному слову. Это, в свою очередь, влияло на лексику и форсировало изменения в формах человеческого сознания. Такие перемены можно определить, вообще говоря, как переход от поэзии к прозе, от образа к абстракции, от интуитивных навыков к рациональным операциям. Абстрактная идея представлялась каким-то новым, восхитительным открытием, и провозвестником её был Сократ. В тех же Облаках Аристофана он осмеян как абстрактный мыслитель (phrontistes), отыскивающий мысли (phrontides) и возглавляющий мыслильню (phrontisterion), а также как священнослужитель понятий, которые парят в небесах, словно облака. Мысли должны были вызывать смех уже потому, что это были мысли Энциклопедия Кольера academic. ru/dic. nsf/enc_colier/ Фрасил пишет, что даже диалоги сам Платон издавал тетралогиями по примеру трагических поэтов, которые состязались четырьмя драмами на празднествах Дионисийских, Ленейских, Всеафинских и Хитрийских, четвертая из драм была сатировская, а все четыре назывались тетралогией Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов М. : Мысль , 1986, с Писистрат, изранив себя, приехал в повозке на площадь и стал возмущать народ, говоря, что враги замышляют его убить за его политические убеждения. Поднялись негодующие крики. Солон подош`л к Писистрату и сказал: Нехорошо, сын Гиппократа, ты играешь роль гомеровского Одиссея: он обезобразил себя, чтобы обмануть врагов, а ты это делаешь, чтобы ввести в заблуждение сограждан - Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Том 1. М.: Издательство академии наук, 1961 с Феспиду он воспретил представлять трагедии, полагая, что притворство пагубно; и когда Писистрат сам себя изранил, Солон сказал: Это у него от трагедий! Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов М. : Мысль , 1986, с. 72 5 сказать, как он прожил свою жизнь. Потому и в греческих трагедиях смерть одного или нескольких персонажей являлась обязательной. Но наиболее полно это характерное для античных греков понятие смерти выражено в творчестве Плутарха и, прежде всего, в рассказе о Солоне и Крезе, и в рассказе о смерти Ликурга. В первом из рассказов Солон отказывается признать Креза счастливым, только потому, что он ещё не умер, ещё жив 6. Крез высмеял Солона как слабоумного (счастливым можно назвать только мёртвого!?), но жестоко поплатился за это своей дальнейшей судьбой 7. Античные греки, воспитанные на трагедиях, вносивших жёсткие временные ограничения на сценическое действие, не дробили жизнь на фрагменты, одни из которых могут быть счастливыми, другие несчастными, третьи нейтральными. Они рассматривали жизнь человека от рождения до смерти одним фрагментом времени, одним куском 6 К каждому незаметно подходит будущее, полное всяких случайностей; кому бог пошлёт счастье до конца жизни, того мы считаем счастливым. А называть счастливым человека при жизни, пока он ещё подвержен опасностям, это все равно, что провозглашать победителем и венчать венком атлета, ещё не кончившего состязания: это дело неверное, лишённое всякого значения - Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Том 1. М.: Издательство академии наук, 1961 с Так пренебрежительно в то время Крез отнёсся к Солону. После поражения в битве с Киром он потерял свою столицу, сам был взят в плен живым, и ему предстояла печальная участь быть сожжённым на костре. Костер был уже готов; его связанного возвели на него; все персы смотрели на это зрелище, и Кир был тут. Тогда Крез, насколько у него хватило голоса, трижды воскликнул: О Солон! Кир удивился и послал спросить, что за человек или бог Солон, к которому одному он взывает в таком безысходном несчастии. Крез, ничего не скрывая, сказал: Это был один из эллинских мудрецов, которого я пригласил, но не за тем, чтобы его послушать и научиться чемунибудь такому, что мне было нужно, а для того, чтобы он полюбовался на мои богатства и, вернувшись на родину, рассказал о том благополучии, потеря которого, как оказалось, доставила больше горя, чем его приобретение счастья. Пока оно существовало, хорошего от него только и было, что пустые разговоры да слава; а потеря его привела меня к тяжким страданиям и бедствиям, от которых нет спасения. Так вот он, глядя на моё тогдашнее положение, предугадывал то, что теперь случилось, и советовал иметь в виду конец жизни, а не гордиться и величаться непрочным достоянием . Этот ответ передали Киру; он оказался умнее Креза и, видя подтверждение слов Солона на этом примере, не только освободил Креза, но и относился к нему с уважением в течение всей его жизни. Так прославился Солон: одним словом своим одного царя спас, другого вразумил Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Том 1. М.: Издательство академии наук, 1961 с
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks