CHAPTER 02 :: การใช งานโปรแกรมเบ องต น - PDF

Description
CHAPTER 02 :: การใช งานโปรแกรมเบ องต น การใช งานโปรแกรมเบ องต น หล งจากร จ กก บส วนประกอบต างๆ ท ส าค ญบนหน าจอของโปรแกรม Flash CS3 ไปแล วอย างคร าวๆ เร ม จากการสร างภาพเคล อนไหวแบบง ายๆ เพ อให ค ณมองเห

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 22 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
CHAPTER 02 :: การใช งานโปรแกรมเบ องต น การใช งานโปรแกรมเบ องต น หล งจากร จ กก บส วนประกอบต างๆ ท ส าค ญบนหน าจอของโปรแกรม Flash CS3 ไปแล วอย างคร าวๆ เร ม จากการสร างภาพเคล อนไหวแบบง ายๆ เพ อให ค ณมองเห นค ณสมบ ต ของโปรแกรมโดยภาพรวมอย างรวดเร ว จากน นก จะเป นการเร ยนร ว ธ ใช งานค ณสมบ ต พ นฐานอย างอ น ท จ าเป นต อการจ ดการไฟล และการสร างม ฟว อย าง ละเอ ยดย งข น ก อนท จะเร มศ กษาการใช เคร องม อส าหร บวาดภาพและสร างภาพเคล อนไหวในบทต อๆ ไป โปรแกรม Flash สามารถสร างผลงานได ท งภาพน ง ท เร ยกว า (Still Image) และภาพเคล อนไหว ซ งจะ เร ยกว า Movie ท งภาพน ง และภาพเคล อนไหว จ าเป นต องเร มต นจากไฟล Flash ต นฉบ บ ท ม ส วนขยายเป น.fla จากน นจ งบ นท กเป นไฟล ภาพใช งาน ส าหร บภาพน ง สามารถเล อกบ นท กได หลายฟอร แมต เช น 11 ประเภทไฟล ( Type) Adobe Illustrator GIF Image Bitmap AutoCAD DXF Image Enhanced Metafile EPS 3.0 JPEG Image PICT PNG Image Windows Metafile ส วนขยาย (description).ai.gif.bmp.dxf.emf.eps.jpg.pct.png.wmf ภาพเคล อนไหว หร อ Flash Movie สามารถบ นท กในฟอร แมตท พร อมใช งาน ได ด งน ประเภทไฟล ( Type) Flash Movie Animation GIF Image QuickTime Windows AVI Execute File ส วนขยาย (description).swf.gif.mov.avi.exe เร มต นสร างภาพเคล อนไหวแบบง ายๆ ในการสร างภาพเคล อนไหวด วยโปรแกรม Flashเราสามารถท าได ต งแต ระด บง ายๆ ประเภทม ออบเจ ค เพ ยงช นเด ยว และเคล อนไหวอย างจ าก ด เร อยไปจนถ งภาพเคล อนไหวแบบซ บซ อนท ประกอบด วยออบเจ คหลาย ช นและม การตอบสนองต อการกระท าของผ ชม อย างเช นในการสร างระบบอ นเตอร เฟส ของเว บเพจ หร อเกม ออนไลน เป นต น ในข นน เพ อเป นการเร มต น จะขอแนะน าให ค ณลองสร างภาพเคล อนไหวอย างง ายๆ ข นมาส ก 1 ช น โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน 1. เป ดโปรแกรม Flash โดยเล อก Start All Programs Adobe Flash CS3 จากทาสก บาร ของ Windows โปรแกรมจะถ กเป ดข นมาพร อมสร างไฟล เอกสารเปล าให ไว โดยม ช อว า Untitled-1ซ งเราสามารถใช เร มต นท างานได ท นท ไฟล Flash ท สร างใหม ท กคร ง ควรก าหนดค ณสมบ ต ให เหาะสม ด วยค าส ง Modify Document เช น ความส ง/กว างของ Stage ล กษณะส พ นของ Stage เป นต น 2. เป ดไลบราร ท ม ร ปป มส าเร จร ปให ใช โดยเล อกค าส ง Window Common Libraries Buttons ด บเบ ลท คล กร ป ของ button assets เพ อเป ดรายการป มท อย ภายใน 4. คล กลากป ม 1 player icon (ร ปคน) ไปวางไว ท ม มล างซ ายของสเตจ 5. ในส วนของไทม ไลน ให คล กตรงช องเฟรมท 10 แล วเล อกค าส ง Insert Keyframe (F6) เพ อสร างค ย เฟรมใหม บนสเตจให คล กลากร ปคนเล อนไปไว ด านบนขวา 7. คล ก Free Transform Tool บนท ลบ อกซ ร ปคนจะปรากฎป มแฮนเด ลซ งเป นร ปส เหล ยมเล กๆ ส าหร บใช ปร บขนาดข นโดยรอบ 8. คล กลากป มแฮนเด ลตรงม มล างขวาเพ อขยายร ปให ใหญ ข นพอประมาณ 9. บนไทม ไลน คล กตรงช องใดช องหน งระหว างเฟรมท 1 ถ ง 9 บนกรอบ Properties ให เล อกช อง Tween เป นแบบ Motion และเล อกช อง Rotate เป นแบบ CW 11. เล อกค าส ง Contral Play หร อกดค ย Enter เพ อทดสอบภาพเคล อนไหว การจ ดการไฟล ประเภทของไฟล Flash การท างานของโปรแกรม Flash จะเก ยวก บไฟล หล กๆ 2 ประเภทค อ ไฟล เอกสาร (Flash document) ม ส วนต อท ายเป น.fla ไฟล น เป นไฟล ท เราบ นท กในข นตอนการสร าง ช นงาน โดยม นจะจ ดเก บข อม ลต างๆ ซ งได จากกระบวนการออกแบบ และพ ฒนาท งหมดไว ตามสภาพเด ม และเรา สามารถเป ดกล บข นมาแก ไขช นงานได ไฟล ม ฟว (Flash movie) ม ส วนต อท ายเป น.swf ไฟล น เป นผลล พธ ส ดท ายซ งได จากการร บพ บล ซ (publish) ไฟล เอกสารข างต น เพ อน าไปเผยแพร และแสดงด วย Flash player โดยข อม ลต นฉบ บจะถ กบ บอ ด ปร บ ลดค ณสมบ ต และย บรวมก น เพ อให ม ขนาดเล ก ด งน นจ งไม สามารถเป ดกล บข นมาแก ไขช นงาน และในการ เผยแพร ไฟล น เราจ งไม ต องกล วว าข อม ลต นฉบ บในไฟล เอกสารจะถ กผ อ นค ดลอกไปใช สร างไฟล เอกสารใหม เม อเราเป ดโปรแกรม Flash จะม ไฟล เอกสารใหม เป ดข นมาให โดยอ ตโนม ต หล งจากท างานก บไฟล น เสร จแล ว เราก สามารถเป ดไฟล ใหม เพ มอ กได โดยเล อกค าส งFile New หร อคล กป ม New บน Toolbar 15 สร างไฟล เอกสารใหม จากเทมเพลต การสร างเอกสารใหม ท าได โดยเล อกค าส งFile New คล ก Tab Template เล อกหมวดและช อเทมเพลตท ต องการ แล วคล กป ม OK 16 ก าหนดค ณสมบ ต ของเอกสาร ว ธ ก าหนดค ณสมบ ต เหล าน ท าได โดยเล อกค าส งModify Document แล วใส ค าในไดอะล อกบ อกซ ด งร ป จากน นคล กท ป ม OK Dimensions ค อขนาดของสเตจท ใช ในการแสดงม ฟว ซ งสามารถก าหนดได หลายว ธ ใส ความกว าง และความส งในช อง width และ hight ซ งถ าหากไม ระบ หน วย โปรแกรมจะใช หน วย ตามไม บรรท ด ขนาดมาตรฐานของสเตจค อ พ กเซล ขนาดเล กส ดค อ 1*1 พ กเซล และขนาดใหญ ท ส ด เท าก บ 2880*2880 พ กเซล Match : Printer เป นการก าหนดขนาดสเตจ ให เท าก บพ นท ใหญ ท ส ดท สามารถพ มพ ได ซ งค านวณจาก ขนาดกระดาษลบด วยพ นท ขอบโดยรอบ ตามท ก าหนดไว ในส วนของ Page Setup Match : Contents เป นการก าหนดขนาดสเตจ โดยปร บให ม พ นท รอบๆ เน อหาท งหมดเท าก นในแนวต ง และแนวนอน โดยพ นท ว างด านขวาจะถ กปร บให เท าก บพ นท ว างด านซ าย ส วนพ นท ว างด านล างจะถ กปร บให เท าก บพ นท ด านบน ด งน นถ าต องการให สเตจม ขนาดพอด ก บเน อหาจะต องเล อนองค ประกอบท งหมดไปช ดม ม ด านซ ายบนก อนคล กป มน Match : Default ใช ปร บขนาดสเตจให เท าก บค ามาตรฐานค อ 550*400 พ กเซล Frame Rate ค ออ ตราเร วในการแสดงภาพเคล อนไหว ต วเลขน บอกถ งจ านวนเฟรมของภาพท จะถ กแสดง ออกมาใน 1 ว นาท ตามปกต ในการเล นม ฟว บนคอมพ วเตอร ควรใช ความเร วประมาณ 25 fps โดยค ามาตรฐานท โปรแกรมก าหนดเท าก บ 12 fps มาตรฐาน Frame Rate ของโทรท ศน ใช ส ญญาณแบบ PAL (Thai) ใช 25 fps ถ าต างประเทศใช ส ญญาณแบบ NTSC ใช Frame Rate มากกว า 29 fps แต มาตรฐานท ควรใช ค อ 25 fps Ruler Units เล อกหน วยว ดของไม บรรท ด ซ งจะแสดงอย ท ด านบนและด านซ ายของพ นท ท างานเม อ ก าหนดค าต างๆ เร ยบร อยแล ว ถ าค ณต องการเก บข อม ลช ดน ไว เป นค าเร มต น ส าหร บใช ก บเอกสารอ นต อไป ให คล กป ม Make Default หร อคล กป ม OK บ นท กไฟล เอกสาร ขณะก าล งสร างช นงาน หร อภายหล งจากท ท างานเสร จแล ว เราจะต องบ นท กข อม ลเก บไว เป นไฟล เอกสาร Flash (ไฟล FLA) เพ อจะได สามารถเป ดกล บข นมาแก ไขหร อท างานต อในภายหล ง ว ธ บ นท กไฟล เอกสารFlash แบ งออกเป นหลายกรณ ค อ บ นท กไฟล เป นช ออ น หร อเพ อน าไปเก บไว ในโพลเดอร อ น เล อกค าส ง File Save As (ค ย ล ด ctrl + Shift + S) จากน นให เล อกโพลเดอร ต งช อ แล วคล กป ม Save บ นท กเป นไฟล เอกสารของโปรแกรมเวอร ช นก อนน (ค อ flash8 ) เล อกค าส ง File Save As เช นก น แต เล อกในช อง save as type เป น Flash 8 Document บ นท กไฟล โดยให โปรแกรมจ ดระเบ ยบข อม ลใหม ท งหมด เล อกค าส ง File Save and Compact ซ งว ธ จะท าให ได ไฟล ท ม ขนาดเล กลง แต ข อม ลของออบเจ คใดๆท ถ กลบไป (เน องจากการยกเล กข นตอนในพาเนล History) จะถ กล างออกไปด วย บ นท กไฟล ท เป ดไว ท กไฟล พร อมก น เล อกค าส ง File Save All 17 18 การบ นท กเป นเทมเพลต หากต องการน าไฟล ท สร างข นมาไปใช เป นต นแบบของไฟล อ นในภายหล ง ต วอย างเช น ในกรณ ท ใช Flash สร างเว บเพจ อาจจะสร างและบ นท กโครงสร างหล กของเว บเพจไว ก อน และเม อจะสร างเว บเพจแต ละหน าก สามารถเร ยกไฟล เทมเพลตน นก บมาใช ได 1. คล กค าส ง File Save as Template 2. ต งช อไฟล และเล อกหมวดเทมเพลต พร อมท งป อนค าอธ บาย เสร จแล วคล ก Save เป ดไฟล เอกสารท บ นท กไว แล ว การเป ดไฟล เอกสาร Flash เพ อน ากล บมาแก ไขหร อท างานต อให เล อกค าส ง File Open หร อคล กป ม Open บนท ลบาร เล อกไฟล ท ต องการ แล วคล กท ป ม Open 19 ไฟล ท ค ณสามารถเป ดข นมาแก ไขได ค อไฟล.flaเท าน น หากในรายช อไฟล ไม แสดงส วนต อท าย ให ส งเกต จากไอคอนซ งเป นร ป ส าหร บไฟล.swf ค ณจะเป ดข นมาเล นได อย างเด ยว โดยเม อเล อกไฟล ประเภทน โปรแกรม Flash จะเข าส โหมดทดสอบการท างานท นท หากค ณต องการด งไฟล.swf มาประกอบในม ฟว อ น หร อต องการน าออบเจ คบางช น มาใช ให เล อกค าส ง File Import แทน ซ งจะท าได เฉพาะกรณ ท ไฟล ด งกล าวไม ถ กล อคด วยรห สผ าน และข อม ลท ได จะไม สมบ รณ เหม อนต นฉบ บท เป นไฟล.fla การใช เคร องม อของ Flash การย อ/ขยายม มมอง เพ อความสะดวกในขณะสร างช นงาน เราอาจม ความจ าเป นต องย อม มมองของสเตจให เล กลงเพ อจะได มองเห นองค ประกอบท งหมด หร อขยายสเตจข นเพ อด พ นท บางส วนอย างละเอ ยด การย อ/ขยายม มมองสเตจ สามารถท าได หลายว ธ ด งต อไปน เล อก Zoom Tool จากท ลบ อกซ แล วเล อนเมาส ไป คล กบนสเตจ จะท าให สเตจม ขนาดใหญ ข น 1 เท าต ว พร อมท ง ต าแหน งท คล กจะถ กเล อนมาอย ตรงกลางจอ เล อก Zoom Tool จากท ลบ อกซ แล วเล อนเมาส ตรง ส วน Options ของท ลบ อกซ แล วเล อนเมาส ไปคล กบนสเตจ จะ ท าให สเตจม ขนาดเล กลง การย อ/ขยายม มมองโดยยระบ ค าเป น % จะท าได โดยใช Zoom Control ตรงม มบนขวาของสเตจเราสามารถเล อก % จากเมน หร อใส ค าท ต องการลงไปเองต งแต % ก ได การเล อนด ส วนต างๆ ของสเตจ และ Work Area เม อม การขยายม มมองสเตจออกไปจนท าให มองไม เห นเน อหาบางส วน เราสามารถใช สโครลบาร ท อย ด านข างสเตจเพ อเล อนด เน อหาด งกล าวได นอกจากน ย งสามารถใช Hand Tool เล อนสเตจเพ อให บร เวณท ต องการมาปรากฏบนจอเช นก น ว ธ เล อก Hand Tool ท าได 2 แบบค อ เล อก Hand Tool จากท ลบ อกซ จะได เมาส พอยเตอร เป นร ป ขณะท เล อกเคร องม ออ นอย ให กดค ย Space ค างไว เมาส พอยเตอร เปล ยนเป น ช วคราว เม อจะเล กใช ก ปล อยค ย Space การใช เคร องม อน ให น าเมาส ไปคล กบนสเตจ หร อ Work area เพ อเล อน ม มมองจนกว าจะพบเน อหาท ต องการด Background Color ก าหนดส พ นของสเตจ โดยคล ก แล วเล อกส ท ต องการจากช ดส ท ปรากฏข น 20 Tools Modifier เป นส วนขยายค าส งของเคร องม อปกต โดยรายการในส วนน จะปร บเปล ยนไปตามเคร องม อท เล อก ด งน น การเล อกเคร องม อใดๆ ควรตรวจสอบค าส งย อยของเคร องม อน นๆจากส วนควบค มน ด วยเสมอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks