chap 05

Description
විරිය සම්බොජ්ජන්ග

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  41 fkdñf,a fnodyeÍu i|yd h'   wdo¾Yj;a pß; 05  Y%S ,dxlsl lD;fõ§ ck;dj ieu od buy;a f.!rjfhka isysm;a lrk .sys meúÈ i;amqreI W;=uka rdYshls' iajlSh Ôú;fha wmuK lemlsÍï isÿfldg rg cd;sh wd.u NdIdj yd idys;Hh fjkqfjka uyd fufyjrla isÿl< tn÷ w;Hqodr pß; folla y÷kajd §u fuu mdvfuys uqLH mrud¾:hhs' ta O¾u úkhOr YslaIdldó uy f;rkula jQ w;smQcH f¾reldfka pkaoúu, uykdysñhkaf.a pß;h yd cd;sh;a wd.u;a mqnqÿjd,Sug Èú mrÿjg ;nd ls%hdl< wk.dßl O¾umd, ;=udf.a pß;h;a h' fuu pß; u.ska ,ndfok wdo¾Y wmf.a YsIH Ôú;hg fnfyúka jeo.;a fjhs' w;smQcH f¾reldfka pkaoúu, uykdysñmdKka jykafia  iïnqÿ iiqk r|d mj;skafka is,aj;a .=Kj;a W.;a Y%djlhka jykafia,d u;hs' fl;rï Wi nqÿms<su ;snqK;a ffp;H fjfyr úydr ;snqK;a tu jia;+kag nqÿiiqk /l .ekSug yelshdjla fkdue;' NsslaIQka jykafia,d fyd¢ka O¾uh yodrd tu O¾uh foaYkd lrñka idlÉPd lrñka f,aLk.; lrñka mj;ajdf.k hEu iiqfkys hymeje;aug w;HjYH h' tfia wm iïnqÿ iiqk /l.ekSug uE; hq.fha ls%hdl< fY%aIaG h;sjrhdKka jykafia kula f,i f¾reldfka pkaoúu, uykdysñmdKka jykafia y÷kajd Èh yels h'   fld<U Èia;s%lalfha nKavdr.u wdikakfha wÈldÍ m;a;=fõ rhs.ï fldar<fha f¾reldk .u msysgd we;' fuh mqxÑ .uls' fï .u wo fuka tod ÈhqKq m%foaYhla úh' ireidr fl;aj;=j,ska ieÿï,;a f¾reldk b;d iqkaor .ïudkhls' fï .fï isá fodka nia;shka o mjq,sia .=Kj¾Ok uy;dg iy uqKisxyf.a fmdä fkdakd ud;djg 1897 cQ,s ui 19 jeks Èk Wmka mskaj;a mq;al=urd rEfn,a .=Kj¾Ok kñka y÷kajkq ,eìKs' Tyq yhfofkl=f.ka hq;a mjqf,a jeäu,d úh' Tyqg nd, fidfydhqßhla yd fidfydhqrka y;rfofkla o tu mjq,g we;=<;a úh'  42 fkdñf,a fnodyeÍu i|yd h'  fï mskaj;a orejd wOHdmkh ,eîug .sfha w,a,mq .fï ;snQ ùÈhf.dv mdi,ghs' Tyq tys fojk mka;sh olajd bf.kSu lf<a h' ta Èkj, nqreu cd;sl hQ' úkhd,xldr kï ysñmdKka jykafia fydrK m%foaYhg jevu fldg l¿myk kue;s lkafoa .,a.=ydjl jev isáhy' Wka jykafia fyd¢ka isxy, NdIdj fkd±k isáh;a okakd ;rñka tu .ï m%foaYfha ck;djg O¾uh foaYkd l<y' fuu O¾u foaYkdj, úfYaI;ajhla jQfha uyKlfï w.h ks;r fmkajd §uhs' thg fya;=jla  jkakg we;af;a nqreu rfÜ fndfyda fofkl= ál l,lg fyda meúÈ ù lghq;= lsÍu úh yels h' fï ksid u .fï ljqre;a ;u orejl= meúÈ lsÍug leue;a;la ±lajQy' tys m%;sM,hla f,i foudmshkaf.a wdYs¾jdo we;sj .fï orejka úisy;afofkla meúÈùug leue;a; m<l<y' nqreu cd;sl úkhd,xldr yduqÿrejka jykafia tu orejka úisy;afokd u meúÈ l<y' l%s'j' 1906 ckjdß 08 jkod mdi,a wOHdmkh k;r lr meúÈ Èúhg we;=<;a jQ rEfn,a .=Kj¾Ok o fuu msßig wh;a jQ w;r Tyq meúÈ ùfuka miq j f¾reldfka pkaoúu, hk kñka y÷kajkq ,eìKs' fufia meúÈ jQ idufKarhka jykafia,dg jeä ld,hla ,xldfõ jev isàug yels jQfha ke;' Wka jykafia,d ish¨ fokd u 1908 ckjdß 27 Èk úkhd,xldr ysñhka úiska nqreu rgg ^ñhkaudrhg& le|jdf.k hk ,oy' isxy, NdIdj yer lsis u NdIdjla fkd±k nqreu rgg jeäh fï fmdä yduqÿrejreka msßig uq, § wOHdmkh ,eîu flfia jqj;a l;dny lsÍu mjd wmyiq úh' tfy;a Wka jykafia,d ál l,lska nqreu NdIdj fyd¢ka bf.k .;ay' ta w;r iQ;% úkh yd wNsO¾uh b;d fyd¢ka m%.=K l<y' ;s%msglh muKla fkdj ;u NslaIq Ôú;hg wjYH lrk   wej;=ï mej;=ï fuka u Ndjkdj o fyd¢ka m%.=K l<y' nqreufha b;d ±k W.;a  43 fkdñf,a fnodyeÍu i|yd h' NslaIQka jykafia,d fj;ska wOHdmkh ,o fï idufKarhka jykafia,d w;r f¾reldfka ysñfhda b;d olaI whqßka ;s%msglh muKla fkdj nqreu NdIdfjka ,shù we;s wNsO¾u .%ka: wdÈh mjd bf.k .;ay' Wka jykafia nqreu NdIdj b;d fyd¢ka  ,sùug lshùug olaIfhla jQy' tfia u jir 10 la muK nqreufha wOHdmkh ,nd Wka jykafia 1917 Tlaf;dan¾ 26 fjks Èk nqreu rfÜ Oïñldrdu iSudfõ § wêiS, ixLHd; Wmiïmodj ,nd.;ay' Wmiïmodj ,nd ál l,lska ,xldjg jevu l< Wka jykafia fougf.dv uyd úY=oaOdrdu mkaif,a jev isáhy' tu mkaif,a jevisá isßOïu kï kdysñmdKka jykafia wNsO¾uh W.kajk w;r f¾reldfka ysñfhda o tu mka;shg f.dia W.kajk wdldrh n,d isáhy' ál Èklska isxy, bf.k.;a Wka jykafia tu mka;sfha whg wNsO¾uh b.ekajQy' l=vd ld,fha nqreuhg jevu l< ksid isxy, NdIdj ms<sn| fyd| yelshdjla fkd;snQ Wka jykafia cd;l fmd; ioaO¾u r;akdj,sh mQcdj,sh jeks fmd;a lshjd isxy, NdIdj ms<sn| ±kqu j¾Okh lr.;ay' ta ksid u Wka jykafia úiska rpkd lrk ,o m<uq .%ka:h jQ ks¾jdK úksYapfha wfma me/Ks fmd;a ;=< Ndú; jk jpk fhdod ;sfnk nj fmfka' uq,ald,fha isxy, jpk fkdokakd ksid ;ud tfia ,Sj o wfkla .%ka: rpkd lsÍfï § ir, jpk fhdod we;s nj miq ld,hl Wka jykafia u i|yka l<y'  w;s.re f¾reldfka uy kdysñhka úiska rpkd lrk ,o .%ka: ixLHdj úismylg;a jeä h' f:arjd§ ms<s.ekSïj,g tlÕ j fuka u u;fNaohlg ;=vq fkdfok wdldrhg Wka jykafia ta iEu .%ka:hla u rpkd fldg we;' ;s%msglfha i|yka lreKq u;=lrñka fmd;a ,sùu Wka jykafia ;=< ;snQ wmQre yelshdjls' ;ud ,shQ fohla kej; lmd yß je/È ye§ula o lgqigyka ,shd miq j ksje/È j ,sùula o Wka jykafiaf.a Ôú;fha ;snqfKa ke;' ,shk foa tl j;dfjka u ,shd uqøKhg heùu isß;hs' wo ,xldfõ whg muKla fkdj f,dalfha fndfyda isxy, ck;djg fuu .%ka: jeo.;a ù we;' tfia rÑ; .%ka: w;r fmfyjia iudoka jQ Wmdil Wmdisldjka WfmdaI: wIagdx. YS,h rlsñka l,a .;l< hq;= wdldrh .ek Wmfoia ,ndfok fmdfydh Èkh  .%ka:h;a iudcfha fndfyda fokd w;r we;s m%Yak ishhlg ms<s;=re iemfhk O¾u úksYaph  .%ka:h;a fn!oaO Ôú;hla fyd¢ka .;lrk wdldrh úia;r flfrk fn!oaOhdf.a w;afmd;  .%ka:h;a oi mdrñ;d ms<sn| §¾> úia;rhla flfrk mdrñ;d m%lrKh  .%ka:h;a wNsO¾uh bf.k .ekSug leue;s whg by< ±kqula ,nd fok wNsO¾u ud¾.h  .%ka:h;a b;d m%fhdackj;a .%ka: lsysmhls'  Wka jykafia msßfjka wOHdmkh fyda úYajúoHd, wOHdmkh fyda ,nd Wmdê ,o flfkla fkdjQy¦ nqreuhg f.dia mkai,a wOHdmkh ,eîfuka yd Ndjkd lsÍfuka ,enQ ±kqfuka ish .%ka: rpkd fldg we;' fuu .%ka: fldmuK jeo.;a o hkakg fyd| u iy;slh jkafka Wka jykafiaf.a yelshdj ±k úYajúoHd, yd  44 fkdñf,a fnodyeÍu i|yd h' wOHdmk wdh;kdÈfhka Wka jykafiag msßkeuQ Wmdê iy;slhs' m%dÖk NdfIdamldr iud.u u.ska md,s ixialD; isxy, NdId ms<sn| yi< ±kqula we;s whg fokq ,nk Wmdêhla jk —iïudk mKaä;˜ Wmdêh Wka jykafiag msßkeñKs' úoHd,xldr úYajúoHd,h j¾;udk le,Ksh úYajúoHd,h u.ska wNsO¾uh ms<sn| uydpd¾h moúhla o tu úYajúoHd,h u.ska u 1963 j¾Ifha § idys;H pl%j¾;s Wmdêh o msßkeñKs' wkqrdOmqr nqoaOY%djl NslaIq úYajúoHd,h u.ska m%jpk úYdro iïudk Wmdêh o msßkeuqK w;r 1976 j¾Ifha § Y%%S ,xld Yafjðka ksldfha uydkdhl moúh o 1995 j¾Ifha § wurmqr uyd ix> iNdj u.ska wurmqr uyd ufydamdOHdh Ydik fYdaNk hk f.!rj kduh o Wka jykafia fj; msßkud we;' fu;rï .rekdu W.;alï ;snqK o Wka jykafia b;d pdï w,afmaÉP Ôú;hla .; l<y' fudk kdhllï ;snqK o Wka jykafia l=vd ldurhla ;=< b;d ksy;udkS Èúfmfj;la f.jQ nj fndfyda fokd okakd lreKls' O¾u .%ka: rdYshla rpkd l< o ta yeu tlla u mqgqfõ ys|f.k l=vd ,E,s lE,a,la u; ;ndf.k ,shd we;' jákd fïi mqgq we| we;sß,s nquq;=reKqj,ska hqla; jQ iqfLdamfNda.S  Èúfmfj;la fkdf.jQ wm ysñmdKka jykafia ;ud rpkd l< .%ka: úl=Kd uqo,a fiùug iQodkï jQfha o ke;' tajd yqfola u O¾u odkh msKsi u rpkd l< nj fkdryils' ta nj Wka jykafiaf.a .%ka:hl u i|yka fldg we;af;a fufia h' —uu fmd;a rpkd lf<a uqo,a yïn lsÍfï woyiska fkdfjhs' uf.a fmd;la fjk ljqreka fyda uqøKh l<dg uf.a fmd;aj, fldgia Wmqgd .;a;dg uf.a kula ul,d fjk flfkl=f.a u kñka uqøKh l<dg uf.a kï lsis u úreoaO;ajhla keye' tal kS;s úfrdaë jqKdg uf.ka kï ;ykula keye'˜ Wka jykafia l=uk wdldrfha flfkl= o hkakg by; mdGh u m%udKj;a  fõ' Wka jykafia Ndjkdj .ek fmd;a rpkd lf<a ;uka jykafia ,;a w;a±lSï we;sj h' nqÿ nK ;u Ôú;hg <xlrf.k iqfmaY, YslaIdldó Èúfmfj;la f.jQ Wka jykafia wmj;a ùug fmr iajlSh wdodykh isÿ lrk wdldrh o ,shd ;eîu úfYaI;ajhls' Wka jykafiaf.a b,a,Su jQfha ,iaik fmÜáhl ;nd fldä oud f;drK .id uyd Ñ;lj,ska irid f,dl= wdodyk W;aijhla lsÍu fkdj ;uka jykafia oyj,a úfõl .kakd l=vd we| msáka u j;af;a or f.dvla .id ta u; ;nd wdodykh lrk f,i h' ;u isrer o Èk .Kka ;nd fkdf.k or f.dv .id wjika jQ ú.i wdodykh fldg wka whg ±kqï fok f,i tys igyka fldg ;sìKs' iEu fohla u wks;H nj f,dalhdg milalr foñka Wka jykafia 1997 cQ,s 04 Èk isysfhka hq;= j wmj;a jQ fial' Wka jykafiaf.a b,a,Su u; wdodykh b;d pdï wdldrhg isÿfldg mska wkqfudaoka flßKs'
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks