ค ม อการค านวณต นท นก จกรรมย อยและผลผล ตย อยโดยใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 (User Manual) - PDF

Description
ค ม อการค านวณต นท นก จกรรมย อยและผลผล ตย อยโดยใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 (User Manual) กรมบ ญช กลาง ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ กล มงานมาตรฐานและนโยบายการบ ญช ภาคร ฐ ธ นวาคม 2554 สารบ ญ หน า บทน

Please download to get full document.

View again

of 52
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 152 | Pages: 52

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการค านวณต นท นก จกรรมย อยและผลผล ตย อยโดยใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 (User Manual) กรมบ ญช กลาง ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ กล มงานมาตรฐานและนโยบายการบ ญช ภาคร ฐ ธ นวาคม 2554 สารบ ญ หน า บทน า 1 1. การเตร ยมข อม ลค าใช จ าย 2 2. การก าหนดเกณฑ การป นส วนค าใช จ ายทางอ อมเข าส ศ นย ต นท น 6 3. การก าหนดเกณฑ การป นส วนต นท นจากศ นย ต นท นเข าส ก จกรรมย อย 9 4. การก าหนดเกณฑ การป นส วนต นท นระหว างก จกรรมย อย การก าหนดเกณฑ การป นส วนต นท นจากก จกรรมย อยเข าส ผลผล ตย อย การน าเข าข อม ลท ได เตร ยมไว เพ อประมวลผลในโปรแกรม CGD_Costing V 1 บทน า ตามท ส วนราชการได จ ดท าบ ญช ต นท นในงานบร การสาธารณะตาม พระราชกฤษฎ กาว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 21 ซ งส วนราชการได จ ดท าบ ญช ต นท นต งแต ป งบประมาณ พ.ศ จนถ งป จจ บ นตามหล กเกณฑ ว ธ การท กรมบ ญช กลางก าหนด และในป งบประมาณ พ.ศ กรมบ ญช กลางได ม การปร บ หล กเกณฑ ว ธ การค านวณต นท นผลผล ตไปส ระด บต นท นก จกรรมย อย และต นท นผลผล ตย อย ต อมาในป งบประมาณ พ.ศ กรมบ ญช กลางได จ ดท าโปรแกรม CGD_Costing เพ ออ านวยความสะดวก ให ส วนราชการ และส วนราชการได ใช โปรแกรมด งกล าวในการค านวณต นท นก จกรรมย อย และต นท นผลผล ตย อย ท งน โปรแกรม CGD_Costing V.2555 ได พ ฒนาโดยใช โปรแกรม Microsoft Access ซ งส วนราชการต องต ดต งโปรแกรม Microsoft Access XP หร อ 2003 จ งสามารถใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 ได หากส วนราชการใช โปรแกรม Microsoft Access 2007 ต องม การต ดต ง Service Pack 2 จ งสามารถถ ายโอนข อม ลไปย ง Microsoft Excel ได โปรแกรม CGD_Costing V.2555 สามารถค านวณต นท นตามศ นย ต นท น ต นท นก จกรรมย อย และต นท นผลผล ตย อย โดยการน ารายการค าใช จ ายจากระบบ GFMIS และข อม ลเกณฑ การป นส วนต นท นท ส วนราชการก าหนดข นมาค านวณต นท น โปรแกรม CGD_Costing V.2555 น น จะม การท างานเหม อนก บโปรแกรม CGD_Costing V.2554 แต ม การเพ ม การตรวจสอบความถ กต องของข อม ลค าใช จ ายเข าส ก จกรรมย อยท ม การน าเข าและความสมเหต สมผล ของเกณฑ การป นส วนค าใช จ ายทางอ อมท ส วนราชการได ก าหนด และปร บปร งเพ มรห สบ ญช แยกประเภทท ก าหนดข นใหม ในระบบ GFMIS ในโปรแกรมให เป นป จจ บ น ส าหร บส วนราชการท ย งไม ม การระบ รห ส ก จกรรมย อย เม อบ นท กค าใช จ ายในระบบ GFMIS ก สามารถใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 ได เช นเด ยวก น โดยข นตอนการใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 สร ปด งน 1. การเตร ยมข อม ลค าใช จ าย 2. การก าหนดเกณฑ การป นส วนค าใช จ ายทางอ อมส ศ นย ต นท น 3. การก าหนดเกณฑ การป นส วนต นท นจากศ นย ต นท นส ก จกรรมย อย 4. การก าหนดเกณฑ การป นส วนต นท นระหว างก จกรรมย อย 5. การก าหนดเกณฑ การป นส วนต นท นจากก จกรรมย อยส ผลผล ตย อย 6. การน าเข าข อม ลท ได เตร ยมไว เพ อประมวลผลในโปรแกรม CGD_Costing V.2555 1. การเตร ยมข อม ลค าใช จ าย ส วนราชการต องเร ยกข อม ลค าใช จ ายมาจากระบบ GFMIS เพ อน าข อม ลค าใช จ ายท อย ในระบบเพ อมาจ ดเตร ยมข อม ลในร ปแบบท ก าหนดโดยม ว ธ การด งน 1.1 เร ยกค าใช จ ายโดยใช Transaction code: KSB1 กด Enter การกรอกข อม ลเพ อเร ยกด รายงาน - ศ นย ต นท น : ระบ รห สหน วยงาน 5 หล ก ตามด วย ถ ง เช น ถ ง ส วนประกอบต นท น : ระบ รห สบ ญช แยกประเภท ถ ง ว นท ผ านรายการ : ช วงว นท ต องการค านวณต นท น (ต วอย างเช น ป งบประมาณ พ.ศ ให ระบ ถ ง ) - โครงร าง : /TOMYUM_V1 (เป นโครงร างท กรมบ ญช กลางสร างข นเพ อให สามารถเร ยกค าใช จ ายและม รห สก จกรรมย อยเพ อใช ในการค านวณต นท นผลผล ต) 3 - คล ก : การก าหนดเพ มเต ม - พ มพ : หมายเหต : การระบ หมายถ ง จ านวนรายการส งส ดท ระบบแสดงค า ซ งโดยปกต การเร ยกข อม ลค าใช จ ายจากระบบ GFMIS ไปค านวณต นท นผลผล ตโดยใช โปรแกรม CGD_Costing V น น ต องม การโอนข อม ลไปย ง Microsoft Excel ก อน ซ งโปรแกรม Microsoft Excel XP หร อ Microsoft Excel 2003 จะรองร บได จ านวน 65,536 รายการ และ Microsoft Excel 2007 สามารถรองร บได จ านวน 1,048,576 รายการ ด งน น ส วนราชการต อง ค าน งถ งปร มาณรายการทางบ ญช ของส วนราชการด วย โดยอาจทยอยเร ยกรายการท ละช วงเวลา หร อ ศ นย ต นท น 4 ผลล พธ ท ปรากฏบนหน าจอ SAP 1.3 เม อด งข อม ลมาจากระบบ GFMIS แล วให ส งข อม ลค าใช จ ายออกไปย ง โปรแกรม Excel โดย - คล ก : การส งออก และสเปรดช ด 1.4 ใน Excel จะปรากฏ Pop Up Screen ให ระบ Directory ท ต องการจ ดเก บ ข อม ลและระบ ช อ File ท จ ดเก บข อม ล 5 1.5 เม อเป ด File ท Save ไว โดยใช โปรแกรม Excel จะปรากฏ รห สก จกรรย อย ศ.ต นท น หมายถ ง รห สศ นย ต นท น แหล งของเง น หมายถ ง รห สแหล งของเง น ก จกรรมหล ก หมายถ ง รห สก จกรรมหล ก สปก.ต นท น หมายถ ง รห สบ ญช แยกประเภท (หร อ ส วนประกอบต นท น) Val in RC หมายถ ง จ านวนเง น บ/ชประกอบ1 หมายถ ง รห สก จกรรมย อย เม อส งข อม ลไปเก บใน Excel ให เตร ยมข อม ลท อย ใน Excel เพ อน าเข าโปรแกรม CGD_Costing V.2555 กรณ ส วนราชการท ม ค าใช จ ายท ไม ถ กต องในระบบ GFMIS และย งไม ได ปร บปร ง แก ไขข อม ลในระบบ GFMIS ส วนราชการสามารถปร บปร งเพ มหร อลบข อม ลค าใช จ ายโดยตรงในระบบ Excel ได เพ อให ข อม ลค าใช จ ายม ความครบถ วน ถ กต อง สอดคล องก บก จกรรมการด าเน นงานท เก ดข น 1.6 จ ดเร ยงคอล มน ข อม ลค าใช จ ายในโปรแกรม Excel ตามล าด บด งน และลบ บรรท ด Heading ออกให คงเหล อแต ข อม ลค าใช จ าย Column A ค อ รห สศ นย ต นท น Column B ค อ รห สแหล งของเง น Column C ค อ รห สก จกรรมหล ก Column D ค อ รห สบ ญช แยกประเภท (หร อ ส วนประกอบต นท น) Column E ค อ จ านวนเง น Column F ค อ รห สก จกรรมย อย เน องจากข อม ลท ส วนราชการด งมาจากระบบ GFMIS ม ร ปแบบแตกต างก นส วนราชการต อง ปร บข อม ลให อย ในร ปแบบท กรมบ ญช กลางก าหนดเพ อให สามารถน าข อม ลค าใช จ ายเข าโปรแกรม CGD_Costing V.2555 ร ปแบบข อม ลค าใช จ ายท น าเข าโปรแกรม 6 การเตร ยมข อม ลค าใช จ ายเป นข นตอนแรกเพ อน าข อม ลค าใช จ ายเข าใน โปรแกรม CGD_Costing V.2555 ท กรมบ ญช กลางได ปร บปร งข นใหม เพ อรองร บรห สก จกรรมย อย ของส วนราชการ การเตร ยมข อม ลค าใช จ ายเป นข นตอนท ม ความส าค ญมาก ส วนราชการต อง จ ดเตร ยมข อม ลให อย ในร ปแบบท กรมบ ญช กลางก าหนดเพ อให การน าเข าข อม ลค าใช จ ายไม ม ความผ ดพลาด 2. การก าหนดเกณฑ การป นส วนค าใช จ ายทางอ อมเข าส ศ นย ต นท น ส วนราชการต องจ ดท าตารางก าหนดเกณฑ การป นส วนค าใช จ ายทางอ อม เพ อกระจายค าใช จ ายทางอ อมเข าส ศ นย ต นท นต าง ๆ โดยข อม ลท ส วนราชการต องเตร ยมเพ อใช ใน โปรแกรม CGD_Costing V.2555 ม ด งน 1. รห สบ ญช แยกประเภทค าใช จ ายทางอ อมท ต องป นส วน 2. รห สศ นย ต นท นส งค าใช จ ายทางอ อม 3. เกณฑ การป นส วนค าใช จ ายทางอ อม 4. รห สศ นย ต นท นร บค าใช จ ายทางอ อม เม อส วนราชการเตร ยมข อม ลเกณฑ การป นส วนค าใช จ ายทางอ อมเร ยบร อยแล วส วนราชการต องจ ดเตร ยม เกณฑ การป นส วนด งกล าวให อย ใน File Excel ตามร ปแบบท กรมบ ญช กลางก าหนดด งน Column A ค อ รห สบ ญช แยกประเภท Column B ค อ รห สศ นย ต นท นส ง (ในกรณ ท ส วนราชการไม ใส รห สศ นย ต นท นโปรแกรมจะน าข อม ลค าใช จ ายท เก ดข นจากท กศ นย ต นท นและท กแหล งเง นท ม บ ญช แยกประเภทต วท ก าหนดใน Column A มาท าการป นส วนและเม อไม ก าหนดรห สศ นย ต นท นส งใน Column B ใน Column E ส วนราชการต องพ มพ ค า 0 เสมอ) Column C ค อ ส ดส วนหร อจ านวนเง น โดยในการป นส วนใน Column C ส วนราชการสามารถก าหนดโดยใช ส ดส วนหร อจ านวนเง น ส วนราชการสามารถก าหนดเกณฑ การป นส วนค าใช จ ายทางอ อมไปย งศ นย ต นท นอ นได ในร ปของส ดส วนหร อจ านวนเง น การก าหนดเป น จ านวนเง นส วนราชการต องสามารถระบ จ านวนเง นค าใช จ ายทางอ อมท ต องการป นส วนโดยตรงไปย ง ศ นย ต นท นอ นน นเป นจ านวนเง นค าใช จ ายเท าไรและอย ในแหล งเง นประเภทใด ถ าส วนราชการก าหนดค าใน Column C เป นส ดส วน ด งน น ส วนราชการ ต องก าหนดค าใน Column E เท าก บ 0 ถ าส วนราชการก าหนดค าใน Column C เป นจ านวนเง น ด งน น ส วนราชการ ต องก าหนดค าใน Column E เท าก บแหล งของเง น Column D ค อ รห สศ นย ต นท นร บ Column E ค อ รห สแหล งของเง น ให ใส ค า 0 หมายถ ง การป นส วนตามส ดส วนใน Column C ให ใส ค า หมายถ ง การป นส วนตามจ านวนเง นใน Column C ซ งหมายถ งจ านวนเง นท เป นเง นในงบประมาณ ให ใส ค า หมายถ ง การป นส วนตามจ านวนเง นใน Column C ซ งหมายถ งจ านวนเง นท เป นเง นนอกงบประมาณ ให ใส ค า หมายถ ง การป นส วนตามจ านวนเง นใน Column C ซ งหมายถ งจ านวนเง นท เป นงบกลาง การระบ รห สแหล งของเง นท ข นต นด วย 51XXXXX น น เป นค าท ก าหนดข น ในการเข ยนโปรแกรมเท าน น จะไม ม ความส มพ นธ ก บป งบประมาณแต อย างไร 7 8 ร ปแบบข อม ลเกณฑ การป นส วนค าใช จ ายทางอ อมท น าเข าโปรแกรม ป นส วนโดย ระบ ส ดส วน ป นส วนโดยระบ จ านวนเง น ส วนราชการไม ใส รห ส ศ นย ต นท น จากร ปข างต นเป นต วอย างการป นส วนค าใช จ ายทางอ อม โดยขออธ บายด งน - ถ าพ จารณาจาก 3 แถวแรก เป นการป นส วนค าใช จ ายเง นช วยการศ กษาบ ตร ( ) จากศ นย ต นท น ไปย งศ นย ต นท น ศ นย ต นท น ศ นย ต นท น ในส ดส วน 6:33:28 ถ าค าใช จ ายเง นช วยการศ กษาบ ตรของศ นย ต นท น เป นเง นในงบประมาณ 134,000 บาท ศ นย ต นท น จะได ร บการป นส วนเป นเง น 12,000 บาท (134,000 x 6 /( ) ศ นย ต นท น จะได ร บการป นส วนเป นเง น 66,000 บาท (134,000 x 33 /( ) และศ นย ต นท น จะได ร บการป นส วนเป นเง น 56,000 บาท (134,000 x 28/( ) และถ าม ยอดเง นค าใช จ ายเง นช วยการศ กษาบ ตรของ ศ นย ต นท น ส าหร บเง นนอกงบประมาณและงบกลาง โปรแกรมก จะป นส วนด วยว ธ การ เด ยวก น - ในกรณ แถวท 8 โปรแกรมจะป นส วนค าใช จ ายบ ญช ช วยค าร กษาพยาบาลฯ ( ) ของศ นย ต นท น ไปย งศ นย ต นท น เป นเง น 20,000 บาท ในแหล งของเง นในงบประมาณ - ในกรณ แถวท 11 โปรแกรมจะด งค าใช จ ายท ถ กบ นท กไว ในบ ญช ค าจ างเหมา บร การบ คคลภายนอก ( ) ของท กศ นย ต นท น ป นส วนไปย งศ นย ต นท น การก าหนดเกณฑ การป นส วนค าใช จ ายทางอ อมเป นข นตอนท สองเพ อน าข อม ล เข าประมวลผลในโปรแกรมการค านวณต นท นผลผล ต ท งน ร ปแบบของข อม ลเกณฑ การป นส วนจะม ผลกระทบต อการกระจายค าใช จ ายทางอ อมไ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks