CF seminar 2 3 4

Description
Seminar contabilitate primara

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 18

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Contabilitate financiară Seminarii 2,3,4 (rezolvare): Contabilitatea capitalurilor I. Contabilitatea capitalurilor 1.1. Contabilitatea capitalului social i a primelor le!ate e capital1.  Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 200.000 lei divizat în 20.000 deacţiuni. La înfiinţare s-a depus la bancă contravaloarea a 12.000 de acţiuni şi s-au adus aporturi înnatură concretizate într-un teren evaluat la suma de 30.000 lei şi în instalaţii de lucru evaluate lasuma de 20.000 lei pentru care s-au acordat !.000 de acţiuni. estul capitalului social s-a depus încontul bancar în termen de 12 luni de la înfiinţare. # 1. Subscrierea capitalului#$!%&1011 200.000'ărsarea capitalului în momentulînfiinţării(!12121112131&$!%1)0.000120.00030.00020.000 e*ularizarea capitalului vărsat laînfiinţare1011&1012 1)0.000'ărsarea ulterioară a capitalului încontul bancar de disponibilităţi băneşti!121&$!% 30.000 e*ularizarea capitalului aportat ulterior1011&1012 30.000 2.  Se constituie o societate comercială cu răspundere limitată cu un capital social subscris de 20.000lei vărsat inte*ral înainte de înmatricularea societăţii la e*istrul +omerţului astfel# numerar depusla bancă# !.000 lei, un utila evaluat la 1$.000 lei, materii prime în valoare de 1.000 lei. 2.'ărsarea capitalului subscris(!1212131301&1012 10.000!.0001$.0001.000 3.  Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 100.000 uro. +ursul valutar la datasubscrierii este de 3! lei/uro. portul adus de acţionari în contul capitalului subscris estereprezentat de un utila evaluat la $0.000 uro şi de numerar depus la bancă în sumă de %0.000uro. +ursul valutar la data recepţiei milocului fi adus ca aport în natură este de 3% lei/uro iar cel de la data vărsării numerarului în valută în contul bancar al societăţii este de 3$ lei/uro. # 3.  #ecep$ia utila%ului a us ca aport la capitalul social:  otă de calcul1. 'aloarea utilaului la data subscrierii  $0.000 uro  3! lei/uro42. 'aloarea la data recepţiei  $0.000 5S6  3% lei/uro43. 6iferenţa de curs valutar 7 favorabilă  rd.2 7 rd.1 41$0.0001$$.000$.000 8itular curs# +onf. univ. dr. driana 8iron-8udor +9:4sistenţi# sist. univ. drd. 'ictor ;<ller 6rd. aluca 9osivan- 1 -  Contabilitate financiară Seminarii 2,3,4 (rezolvare): Contabilitatea capitalurilor Subscrierea capitalului în valută#$!%&1011 3!0.000 ecepţia utilaului adus ca aport lacapitalul social2131&($!%10%=1$$.0001$0.000$.0006epunerea numerarului în valută la bancă se aplică aceeaşi re*ulă ca la punctul precedent(!12$10%=%%!&$!% 210.00020$.000$.0002.000 e*ularizarea capitalului#1011&1012 3!0.000 4.  dunarea *enerală etraordinară a acţionarilor >otărăşte maorarea capitalului social prin# a4 emisiunea unui nou pac>et de !.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 10 lei care se vor ac>itaulterior în numerar  b4 acceptarea unui nou aport în natură concretizat într-un camion evaluat la =0.000 lei, $.a4 Subscrierea acţiunilor$!%&1011 !0.000fectuarea vărsămintelor de cătreacţionari!311&$!%!0.000 e*ularizarea capitalului social1011&1012 !0.000 b4 Subscrierea aportului în natură$!%&1011=0.0009ntrarea în patrimoniu a aportuluisubscris2133&$!% =0.000 e*ularizarea capitalului social1011&1012 =0.000 &.  ? societate comercială >otărăşte maorarea capitalului social prin încorporarea următoarelor elemente de capitaluri proprii# rezerve statutare %.000 lei alte rezerve $.000 lei rezultatul reportat!.000 lei. dunarea *enerală etraordinară mai >otărăşte maorarea capitalului social cu 10.000 lei prin compensarea unei datorii faţă de un furnizor. !.@ncorporarea rezervelor statutare şireţinerea impozitului pe dividende de10(10%3&(1012$$%!.000$.!00!00@ncorporarea altor rezerve presupunemcă nu au ca sursă de provenienţă profitul410%=&1012 %.000misiunea acţiunilor$!%&101110.000+ompensarea datoriei cu creanţarezultată din emisiunea acţiunilor $01&$!%10.000 e*ularizarea capitalului1011&1012 10.000 '.  dunarea *enerală a acţionarilor >otărăşte maorarea capitalului social prin emisiunea a 1.000 deacţiuni care se vAnd în numerar la valoarea de emisiune contabilă4. +apitalurile proprii alesocietăţii înainte de emisiune sunt în valoare de 130.000 lei iar capitalul social este divizat în10.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 10 lei.8itular curs# +onf. univ. dr. driana 8iron-8udor +9:4sistenţi# sist. univ. drd. 'ictor ;<ller 6rd. aluca 9osivan- 2 -  Contabilitate financiară Seminarii 2,3,4 (rezolvare): Contabilitatea capitalurilor# '.  'aloarea de emisiune  '..4 & +apitaluri proprii & 130.000/10.000 & 13 lei/acţiune umăr de acţiuni  'aloarea de emisiune totală & '..  umărul de acţiuni care se emit& & 13 lei/acţiune  1.000 acţiuni & 13.000 lei.  Brima de emisiune B..4 & 'aloarea de emisiune 7 'aloarea nominală & & 13 lei/acţiune 7 10 lei/acţiune & 3 lei/acţiune.  Brima de emisiune totală & B..  umărul de acţiuni care se emit&& 3 lei/acţiune  1.000 acţiuni & 3.000 lei.  @nre*istrările în contabilitate sunt#Subscrierea capitalului$!%&(101110$113.00010.0003.000'ărsarea ca    pitalului subscris#!311&$!%13.000 e*ularizarea capitalului social1011&101210.000 . Se cunosc următoarele date# societatea  are un capital social vărsat în totalitate divizat în10.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 10 lei. Se >otărăşte maorarea capitalului social printr-unaport reprezentat de un utila evaluat la 1$.000 lei. Suma capitalurilor proprii este de 1$0.000 leireprezentate pe lAn*ă capitalul social de rezervele constituite de societate în sumă de $0.000 lei.8otodată societatea a plătit în numerar suma de 200 lei reprezentAnd c>eltuieli pentru emisiuneanoilor acţiuni. 6in primele de aport încasate se acoperă c>eltuielile cu emisiunea noilor acţiuni iar din suma ce a rămas %0( se încorporează ulterior la alte rezerve iar restul se încorporează încapitalul social.. # .  'aloarea nominală '4 a noilor acţiuni este e*ală cu cea a acţiunilor eistente# 10.000 lei,  'aloarea contabilă a utilaului este valoarea de aport ' aport 4 adică 1$.000 lei,  Bentru a se stabili cAte acţiuni noi se vor emite se va determina valoarea contabilă a unei acţiuni' c 4# ' c  & 1$0.000 / 10.000 & 1$ lei/acţiune   umărul de acţiuni noi care se vor emite  e 4#  e '  aport / ' c  & 1$.000 / 1$ & 1.000 acţiuni  Brima de aport & ' aport  7 '   e  & 1$.000 7 10.000 & $.000 leiSubscrierea capitalului$!%&(101110$31$.00010.000$.000Blata în numerar a c>eltuielilor cuemisiunea noilor acţiuni201&!31120'ărsarea capitalului subscris2131&$!%1$.0008ransformarea capitalului nevărsat încapital vărsat1011&101210.000coperirea c>eltuielilor de emisiune aacţiunilor din prima de aport#10$3&201200@ncorporarea primei de aport rămase încapitalul social şi la alte rezerve10$3&(101210%=3.=001.!202.2=08itular curs# +onf. univ. dr. driana 8iron-8udor +9:4sistenţi# sist. univ. drd. 'ictor ;<ller 6rd. aluca 9osivan- 3 -  Contabilitate financiară Seminarii 2,3,4 (rezolvare): Contabilitatea capitalurilor.  Se maorează capitalul social prin conversia unor obli*aţiuni în valoare totală de 10.000 lei înacţiuni cu valoarea nominală totală de =.000 lei. Brimele de conversie se transferă ulterior la alterezerve. # .*arianta I +onversia obli*aţiunilor în acţiuni#1%1&(101210$$10.000=.0002.000@ncorporarea primelor de conversie laalte reserve.10$$&10%=2.000 *arianta a II+a Subscrierea de acţiuni la valoarea deemisiune$!%&(101110$$10.000=.0002.000+onversia obli*aţiunilor în acţiuni1%1&$!%10.000 e*ularizarea capitalului1011&1012=.000@ncorporarea primelor de conversie laalte rezerve.10$$&10%=2.000 .  Se maorează capitalul social prin emisiunea a C.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 1 leu.portul la capital este reprezentat de un utila evaluat la $.000 5S6, cursul valutar la datasubscrierii este de 2) lei/5S6 iar la data recepţiei utilaului de 2= lei/5S6. # .  Brima de aport & 'aloarea de aport 7 Suma cu care creşte capitalul social & $.000 5S6  2) lei/5S6 7 C.000 acţiuni  1 lei/acţiune & 10.=00 7 C.000 & 1.=00 leiSubscrierea capitalului în valută$!%&(101110$310.=00C.0001.=00 ecepţia utilaului reprezentAnd aport la capitalul social2131&($!%10%=11.20010.=00$00 e*ularizarea capitalului1011&1012C.000 1-.  Se înre*istrează în contabilitatea unei societăţi următoarele operaţiuni#a4 Se >otărăşte diminuarea capitalului social cu 10.000 lei în vederea acoperirii unor pierderireportate din eerciţiile precedente. b4 5n asociat se retra*e din afacere şi i se restituie în numerar contravaloarea aportuluisocial depus în sumă de !.000 lei. 10.a4 6iminuarea capitalului social în vedereaacoperirii unor pierderi reportate1012&11)10.0008itular curs# +onf. univ. dr. driana 8iron-8udor +9:4sistenţi# sist. univ. drd. 'ictor ;<ller 6rd. aluca 9osivan- $ -
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks