Cerere de Inlaturare a Unor Omisiuni Vadite (1)

Description
Model

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Cerere de înlăturare a unor omisiuni vădite Sediul materiei:    Art. 279   C. proc. pen.    Art. 272, 273 C. proc. pen. Domnule/Doamna  Preşedinte,   sau Domnule/Doamna procuror, Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință),  având calitatea de martor/expert/interpret/avocat în cauza nr. … înregistrată pe rolul   … (indicarea instanței/parchetului pe rolul căreia se află cauza)   solicit înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul ordonanţei din data de …. constând în nepronunţarea instanței/organului de urmărire penală cu privire la cererea formulată de restituire a cheltuielilor de transport, de întreţinere și locuință efectuate  în … ( indicarea datei  sau a perioadei) 1  /    cu privire la plata   onorariului avocaţial, conform delegației de asistență juridică obligatorie nr. ... 2 / cu privire la plata onorariului pentru expertiză/pentru activitatea desfășurată în cauză în calitate de interpret 3 . Sau  Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință),  în calitate de … 4   solicit înlăturarea omisiunii vădite din cupri nsul încheierii/sentinței/deciziei/ordonanţei din data de …. constând în nepronunţarea instanței/organului de urmărire penală cu privire la restituirea lucrurilor  5 /cererea de 1   Dacă cererea este formulată de martor/expert /interpret 2   Dacă cererea este formulată de avocat 3   Dacă cererea este formulată de interpret/expert   4   Orice persoană interesată   5   Cererea de restituire vizează lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat sau de la orice persoană care le -a  primit spre a le păstra, dacă sunt proprietatea persoanei vătămate sau a altei persoane ori au fost luate pe nedrept din posesia sau deţinerea a cestora (art. 255 alin. (1) C. proc. pen.)  ridicare a măsurilor asigurătorii 6   în cauza nr. …………..înregistrată pe rolul………… (  indicarea instanței/parchetului pe rolul căreia se află cauza  )   În fapt,   … (indicarea in concreto a motivelor care au justificat solicitarea restituirii cheltuielilor, plata onorariului avocațial, plata onorariului pentru expertiză/pentru activitatea de interpret desfășurată în cauză, motivele invocate  pentru restituirea lucrurilor sau ridicarea măsurilor asigurătorii).   În drept,   îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 279 C. proc. pen. Data, Semnătura,  Domnului/Doamnei Preşedinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție  sau Domnului/Doamnei Procuror din cadrul    Parchetului de pe lângă  Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și  Justiție/DNA/DIICOT    6   Cererea poate fi formulată de persoană ale cărei bunuri sunt obiectul măsurilor asigurătorii  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks