Centrum Excelentnosti pre Keramiku, sklo a Silikátové Materiály. prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. - PDF

Description
Centrum Excelentnosti pre Keramiku, sklo a Silikátové Materiály prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály ITMS kód projektu: Prijímateľ

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 33 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Centrum Excelentnosti pre Keramiku, sklo a Silikátové Materiály prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály ITMS kód projektu: Prijímateľ pomoci: Ústav anorganickej chémie, Slovenská akadémia vied, Bratislava Partneri: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ústav materiálového výskumu, Slovenská akadémia vied, Košice C E K S i M : Výška finančnej podpory: 3,976, Miesto realizácie: Trenčín, Košice https://sites.google.com/site/ceksimeu/pristroje ceksimeu Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály C E K S i M : Aktivita 1.1 Zriadenie Centra excelentnosti a zadefinovanie interných pravidiel činnosti Centra Aktivita 1.2 Príprava výskumných, pedagogických a inovačných stratégií a výskumných zámerov pre prax Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality technického vybavenia Centra excelentnosti Aktivita 3.1 Špičkový výskum v oblasti keramiky, skla, a silikátových materiálov https://sites.google.com/site/ceksimeu/pristroje ceksimeu Stratégia pri budovaní Centra Vybudovanie prístrojovej a metodickej infraštruktúry Kompletné pokrytie experimentálnych techník potrebných pre pracovisko materiálového výskumu: Príprava materiálov Charakterizácia materiálov Dosiahnutie nezávislosti z pohľadu základných experimentálnych techník Odstránenie úzkych miest ovplyvňujúcich efektivitu práce Prehĺbenie spolupráce s partnerskými akademickými pracoviskami Vybudovanie a prehĺbenie spolupráce s priemyslom v aplikovanom výskume Zatraktívnenie pracoviska pre zahraničných partnerov z pohľadu spoločného podávania projektov Využitie získanej techniky vo výchove odborníkov (inžinierske a doktorandské štúdium) V ý s k u m n é z a m e r a n i e: K E R A M I K A : Zloženie, štruktúra a vlastnosti keramických materiálov: amorfné fázy na hraniciach zŕn v polykryštalických keramických materiáloch, so špeciálnym zameraním na nanoštruktúrne materiály a nanokompozity keramika-keramika. Oxidová keramika: Submikrónová korundová keramika Nanokompozity Al 2 O 3 -SiC, Al 2 O 3 -CNT Oteruvzdornosť materiálov na báze Al 2 O 3 Korózia: chemická odolnosť konštrukčnej keramiky vo vodných roztokoch žiaruvzdorných materiálov v sklotvorných taveninách dentálnych materiálov mechanické vlastnosti V ý s k u m n é z a m e r a n i e: S K L O Skúmanie vzťahov medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami skiel so špeciálnym zameraním na oxidové, resp. kremičitanové sklá. Skúmanie vzťahov medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami skiel Vývoj nových druhov priemyselných skiel Skúmanie kinetiky lúhovania skiel kvapalnými médiami Meranie elektrických a impedančných charakteristík skiel a sklotvorných tavenín pri vysokých teplotách Priame pozorovanie dejov v sklotvorných taveninách, najmä procesov tavenia sklárskeho kmeňa a čírenia skloviny Hlinitanové sklá s fotoluminiscenčnými vlastnosťami B U D O V A N I E I N F R A Š T R U K T Ú R Y LABORATÓRIUM PRÍPRAVY A MECHANICKEJ ÚPRAVY VZORIEK: Diamantová píla na rezanie tvrdých materiálov Bühler Abrasimatic 300 Vibračný mlyn Fritsch Pulversiette 0 Presná diamantová píla na rezanie tvrdých materiálov Bühler Izomet 5000 Keramografická leštička s príslušenstvom Bühler Ecomet 300/Automet 300 Lapovačka Bühler EcoMet 300Pro LABORATÓRIUM KOLOIDNÝCH PROCESOV: Reometer/viskozimeter Haake MARS III meranie tokových vlastností kvapalín a viskozity v intervale od 0,5 mpas do 106 mpas Reoskopický modul Analyzátor veľkosti častíc a zeta potenciometer Brookhaven 90Plus Planétový mlyn Fritsch Pulversiette 6 Héliový pyknometer Ultrapyc 1200e LABORATÓRIUM KORÓZNYCH TESTOV: Klimatická komora Angelantoni Discovery DY110 Laboratórna sušiareň do 350 o C Zariadenie na mikrovlnný rozklad vzoriek Berghof Speedwave 4 Autokláv Büchi CC075 LABORATÓRIUM CHEMICKEJ ANALÝZY: Atómový absorpčný spektrometer Varian AA 220Z ICP AES Varian Vista MPX Zariadenie pre prípravu ultračistej deionizovanej vody Milipore Simplicity Zatraiadenie pre mikrovlnný rozklad vzoriek Berghof Speedwave 4 PECNÉ LABORATÓRIUM: Spádová pec Rúrová pec do 1300 C Komorová pec pre prácu v bežnej atmosfére do 1800 C Rúrová pec pre prácu vo vákuu/kontrolovanej atmosfére do 1800 C Žiarový lis Pec s miešaním na tavenie skla do o LABORATÓRIUM ELEKTRÓNOVEJ MIKROSKOPIE: JEOL JSM-7600 F/EDS/WDS/EBSD Prístroj na detailnú mikroštruktúrnu a chemickú analýzu materiálov Rozlíšenie: 1-2 nm pri 15kV Analytické moduly: 1 x WDS detektor 1 x SDD detektor 1 x EBSD detektor databázový SW na vyhodnocovanie EBSD spektier JEOL JFC-1300 AUTO Sputter Coater, JEOL JEC-520 Carbon Coater Pokovovanie elektricky nevodivých vzoriek pre elektrónovú mikroskopiu LABORATÓRIUM RTG DIFRAKCIE: RTG difraktometer Panalytical Empyrean kvalitatívna a semikvantitatívna analýza fázového zloženia materiálov goniometer s Θ-2Θ geometriou a priemerom 240 mm RTG lampa s Cu anódou Meranie v reflexii aj transmisii 3D Pixcel detektor Vysokoteplotná cela Anton Paar s maximálnou pracovnou teplotou 1600 C Kryogénna a vlhkostná cela Anton Paar s pracovnou teplotou od -180 do 400 C SAXS LABORATÓRIUM RTG FLUORESCENCIE: RTG FLUORESCENČNÝ SPEKTROMETER BRUKER S4 TIGER Semikvanititatívna a kvantitatívna chemická analýza Tuhé aj kvapalné vzorky Všetky prvky od B vyššie Vrátane prípravne vzoriek LABORATÓRIUM FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ: Žiarový mikroskop do 1500 o C Leitz Vysokoteplotná rotačná viskozimetria do 1550 o C Rozsah viskozít ,5 dpas Bähr Tvrdomer WIKI 200 LABORATÓRIUM TERMICKEJ A MECHANICKEJ ANALÝZY: Zariadenie pre simultánnu termickú analýzu Netzsch STA 449 F1 Jupiter TG/DTA/DSC DTA a TG do 2000 C DSC do 1600 C Termomechanický analyzátor Netzsch TMA 402 F1 Hyperion SPEKTROSKOPICKÉ LABORATÓRIUM Fluorescenčný spektrometer Fluorolog 3: FL 3-21 (Horiba) UV-VIS-NIR spektrometer Cary 5000 (Agilent Technologies) Vláknový spektrometer pre blízku IČ oblasť Ocean Optics NIRQUEST LABORATÓRIUM RAMANOVSKEJ SPEKTROMETRIE Meranie Ramanovských a luminiscenčných spektier Laserové excitačné zdroje 488 nm 514 nm 457 nm 633 nm Teploty do 600 o C S integrovaným DSC LABORATÓRIUM ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ Potenciostat s frekvenčným analyzátorom Solartron Analytical Modulab ESC-MTS Impedančná spektroskopia Max teplota 1300 o C RLC bridge Fluke LABORATÓRNE VYBAVENIE NA ÚMV SAV, KOŠICE Ramanovský mikroskop Optický profilometer/konfokálny mikroskop Nanotribometer Rozbrusovacia píla za mokra Presná automatická píla Nízkootáčková presná píla Stroj na zalievanie/zalisovávanie keramografických vzoriek Brúska a leštička Bombardovačka Plazmová leptačka Spolupráca s akademickými inštitúciami v zahraničí Technische Universität Bayreuth, SRN NTU Taipei, Taiwan NTUSC Taipei, Taiwan Friedrich-Schiller Universität Jena, Nemecko Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nurnberg, Nemecko Institute of Glass and Ceramics, Madrid, Španielsko University of Padova, Taliansko University of Bologna, Taliansko AGH Krakow, Poľsko Univerzita Pardubice, ČR Univerzita Liberec, ČR VŠChT Praha, ČR VUT Brno, ČR Masarykova univerzita Brno, ČR Príklady výskumných úloh v oblasti keramiky a skla I / a.u. 4 G 9/2 4 S 3/2 4 I 15/2 4 F 9/2 4 I 15/2 Luminofóry pre LED diódy 3,5x10 5 3,0x10 5 2,5x G 11/2 4 I 15/2 Ex em =548 nm Ex Em ex =378 nm Em 2,0x10 5 1,5x H 9/2 4 F 3/2,5/2 4 F 7/2 2 H 11/2 4 I 15/2 1,0x10 5 AYS15Er1 5,0x10 4 0,0 Wavelength (nm) AYS15Er5 Nanokompozity Al 2 O 3 -SiC Využitie organokremičitých polymérov ako zdroja SiC Konvenčný spôsob prípravy Zvýšenie odolnosti: voči oteru voči creepu Cumulative weight loss in 10-3 g cm -2 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 T1 TGFS TGHP TCS5 TCS5G T2 IP3 IP5 IP8 IP8HIP 0, [%] 1,2 75 MPa 150 MPa 200 MPa ASC5 Al 2 O 3 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 ASC3 ASC15 ASC20 ASC10 0, Time [h] Time in hours Strela: kaliber: 7,62 x 51 mm Typ: AP8 (WC jadro) Výrobca: NAMMO, Sweden Rýchlosť: m/s Vrstvený pancier so zafírovým povrchom a lamelárnym ochranným systémom po viacnásobnom zásahu. Pohľad spredu a zozadu Rozmery 500x500 mm 7,62 x 54R B-32 API Hrúbka [mm] Cena [EUR] 7,62x51 AP8 (WC core) Hrúbka [mm] Cena [EUR] Sklo Sklo/zafír Sklo/zafírový pás Korózia keramiky a biomateriálov Nekorodovaný povrchplocha ľudského zuba Korodovaný povrch ľudského zuba Ďalšie budovanie Centra Účasť na riešení projektov 1. ITMS Znalostná databáza a expertný systém environmentálneho riešenia havárií straty chladiva v prevádzke jadrovej elektrárne (ZDESJE) 2. ITMS Priemyselný výskum pre potreby zefektívnenia unikátnej technológie tavenia a tvarovania úžitkového skla (PVTECHSKLO) 3. ITMS Výskumné centrum ALLEGRO (Allegro) 4. ITMS Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej platformy pre zvyšovanie cezhraničnej konkurencieschopnosti v oblasti využitia plazmových aplikácií pre sklo-keramické technológie (PLAZMA) 5. ITMS Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov (CEDITEC) 6. H2020-WIDESPREAD Centre for functional and surface-functionalized glasses (FunGlass) Centre for functional and surface-functionalized glasses (FunGlass) Upgrade CEKSiM na centrum európskeho formátu Projekt uspel v konkurencii 134 projektov ako 1 zo 4 žiadateľov zo SR Partneri Friedrich-Schiller Universität Jena, Nemecko Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nurnberg, Nemecko Institute of Glass and Ceramics, Madrid, Španielsko University of Padova, Taliansko KONTAKT: Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály Študentská 2, Trenčín Vedúci centra: Prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. Tel. : Fax : E:-mail: https://www.ceksim.eu Poďakovanie: Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály ITMS kód Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks