CDL X

Description
Tinichigiu auto- IPT

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 12

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI   Viză agent economic : CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ   ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE 2 ANI   Titlul : „   EXECUTAREA OPERAŢIIL OR TEHNOLOGICE ÎN VEDEREA REALIZĂRII STRUCTURILOR METALICE ”   Clasa: a X- a   Domeniul de pregătire de bază:  Mecanică   Domeniul de pregătire profesională generală:    Lăcătuşerie mecanică structuri    Calificarea profesională: Tinichigiu Vopsitor Auto   -   2014 -    Autori : Iosim Niculiţa ,  prof. ing., grad didactic I,Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt    CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ   „ EXECUTAREA OPERAŢIIL OR TEHNOLOGICE ÎN V EDEREA REALIZĂRII STRUCTURILOR METALICE ”   1. Notă introductivă  Modulul    „ Executarea operaţiilor tehnologice în vederea realizării structurilor metalice   ”   face parte din cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire profesională generală L ăcătuşerie mecanică structuri    , clasa a X- a, învăţământ profesional de 2 ani, şi are alocate un număr de 180 ore    pe an, stagiu de pregătire practică, conform planului de învăţământ. Acest mo dul face parte din „Curriculum în dezvoltare locală” şi vizează dobândirea competenţelor cheie „Lucrul în echipă”, „Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă” şi „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă”, specifice domeniului de pregătire de bază Mecanic. În cadrul instruirii practice comasate, cele trei unităţi de competenţă aferente vor fi realizate conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate din standard şi vor fi evaluate în totalitate corespunzător probelor de evaluare descrise în SPP. 2. U nităţile de competenţe la care se referă modulul      Lucrul in echipă      Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă      Tranziţia de la şcoală la locul de muncă   4 3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare MODULUL:  „ Executarea operaţiilor tehnologice în vederea realizării structurilor metalice   ”   Cunoştinţe  Deprinderi Criterii de evaluare 1. Rezultatul învăţării 1. Descrie rea organizării   şi dotă rii atelierului de structuri şi construcţii mecanice   Organizarea şi dotarea atelierului destructuri şi construcţii mecanice : - condiţii de funcţionare: iluminat, microclimat, ventilaţie, nivel de zgomot  -prezentarea atelierului: utilaje, SDV-uri, bancuri de lucru, amplasare, funcţionare, utilizare  - reguli de organizare ergonomică a locului de muncă  -  prezentarea documentaţiei tehnice şi tehnologice utilizate în atelier -NS SM şi PSI specifice atelierului: instructajul introductiv general şi specific locului de muncă   Înţelege necesitatea organizării ergonomice a locului de muncă.   Indică documentele tehnice şi tehnologice utilizate în atelier. Descrie organizarea şi dotarea atelierului de structuri şi construcţii mecanice.   Enumeră  NS SM şi PSI specifice atelierului de structuri şi construcţii mecanice .   -   descrie condiţiile optime de funcţionare a atelierului -  prezintă dotarea şi să ştie regulile ergonomice de amplasare a utilajelor şi bancurilor de lăcătuşerie  - manevrează corect utilajele şi SDV -urile din dotare - citeşte documentele tehnice şi tehnologice folosite în ateliere - enumeră N S SM şi PSI specifice atelierului şi locului de muncă     2. Rezultatul învăţării 2. Realizarea operaţiilor de finisare şi suprafinisare a unei suprafete metalice   Tehnologia operaţiilor de finisare a suprafeţelor:  - tehnologia operaţiei de răzuire, rodare, şlefuire, lustruire, lepuire, honuire, suprafinisare -scule, dispozitive, materiale abrazive necesare - maşini folosire la realizarea operaţiilor de finisare a suprafeţelor şi modul de lucru la aceste maşini  - modul de lucru la executarea manuală folosind scule adecvate în cazul operaţiilor de finisare a suprafeţelor   -SDV, AMC necesare - controlul operaţiilor de finisare   Îşi însuşeşte tehnologia operaţiilor de fi nisare  precum şi sculele folosite la realizarea acestor operaţii.   Ştie să verifice numărul de pete rezultate în urma trasării suprafeţei răzuite folosind verificatoarele.   Alege abrazivii şi mediile lubrefiante în cazul operaţiilor de finisare.   Îşi însuşeşt e tehnologia lustruirii individuale. - execută operaţiile de finisare şi suprafinisare menţionate  - alege şi foloseşte sculele, dispozitivele şi verificatoarele şi materialele necesare la realizarea acestor operaţii tehnologice  - respectă tehnologia operaţiilor de finisare conform cu documentaţia de execuţie  - verifică calitatea suprafeţelor finisate  - respectă NTSM la finisare şi suprafinisare     3. Rezultatul învăţării 3: Realizează operaţii   de curăţire, îndreptare, trasare, debitare a componentelor structurilor metalice   Executarea operaţiilor de curăţire,îndreptare, trasare, şi debitare: - executarea operaţiilor de curăţire, îndreptare, trasare, şi debitare a guşeelor, tălpilor superioare ş i inferioare ale grinzilor, diagonalelor şi montanţilor   - executarea operaţiilor pregătitoare ale ecliselor,  platbandelor, cornierelor- eclisă, nervurilor de rigidizare Îşi însuşeşte tehnologia de execuţie a operaţiilor de curăţire, în dreptare, trasare, debitare folosite la realizarea componentelor structurilor metalice. Identifică sculele, maşinile şi utilajele, amc -urile, sdv- urile necesare la realizarea operaţiilor primare.   Îşi însuşeşte modul de lucru la efectuarea - execută operaţiile pregătitoare la componentele structurilor metalice nituite: curăţire, îndreptare, trasare, şi debitare  - execută operaţii de pilire şi ajustare generală a componentelor metalice menţionate  - efectuează operaţii de găurire şi alezare la
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks