CDL

Description
Model CDL -domeniul Electromecanica

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   1 1.   NOTĂ DE PREZENTARE      Calificare profesională:   Electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice și din industria alimentară       Nivel de pregătire: învățământ profesional de 3 ani       Număr ore:150 ore (5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi)      CDL-ul face parte din ,,Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală” pentru clasa a IX-a, învățământ profesional de 3 ani, având alocate un număr de 15 0 ore/an, , în vederea asigurării  pregătirii de specialitate în domeniul „Electromecanica”.    Scopu l acestui CDL este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la lucrările în electrotehnică şi electromecanica . Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat motivele esenţiale pentru includerea acestui curriculum. Tinerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pe piaţa muncii.   Scopul curriculumului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele aspecte:  - dobândirea şi adâncirea competenţelor de bază care sunt importante pe piaţa muncii : competentele cheie alături de competenţele personale şi sociale: comunicarea, lucrul în echipă, gândirea critică, asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi sprijinul antreprenorial; - lărgirea domeniului ocupaţional prin dobândirea unor competenţe suplimentare faţă de cele  propuse prin curriculumul diferenţiat necesare formării abilităţilor practice specifice viitorului loc de muncă , ţinând cont de calificarea care va fi dobândită la sfârşitul studiil or . - dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii;  -  promovarea valorilor democratice care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise. Având în vedere că pentru clasa a IX-a învățământ profesional de 3 ani, curriculumul  are la  bază Standardele de Pregătire Profesională şi este construit pe structura unităţilor de competenţa  pentru abilităţi cheie şi de competenţă tehnica şi profesională, curriculumul în dezvoltare locală vizează, alături de celelalte discipline din trunchiul comun, atingerea de către elev i a acestor competenţe, în totalitatea lor. În acelaşi timp, sunt asigurate condiţiile necesare dezvoltării unor abilităţi de aplicare a normelor de tehnica securităţii munci, de prevenire şi stingere a incendiilor specifice atelierelor electromecanica.   2 Plasarea CDL- ului în stagiul de pregătire practică oferă oportunitatea unor abordări diferenţiate şi extensii ale conţinuturilor, în funcţie de cerinţele şi resursele  agentului economic la care se realizează pregătirea.      Conţinutul CDL - ului are în vedere dobândirea unităţilor de rezultate ale învățării tehnice generale și specializate ale calificării ÎPT din standardul de pregătire profesională.   În zona noastră practica   se desfăşoară la diferite ateliere electromecanice , Service auto,  partea electromecanica, ale unor agenţi economici cu care şcoala are încheiate parteneriate.   Am propus acest CDL ţinând cont de nevoile de formare identificate la nivelul angajatorilor lo cali şi a competenţelor profesionale care corespund acestor nevoi de formare şi care sunt complementare calificării pentru care se pregătesc elevii . La agenţii economici unde îşi desfăşoară activitatea în domeniul electromecanic sunt necesare cunoştinţe de spre efectuarea operatiilor de  prelucrare mecanică.   Activităţile de învăţare pe care le propunem sunt diverse, sarcinile sunt definite în paşi mici şi au grad de dificultate progresiv, astfel încât să permită fiecărui elev să lucreze în ritmul său şi să ev olueze până la un nivel maxim al performanţei. Competente profesionale:    Executarea operatiilor de taiere-debitare (desenele de executie si schitele tehnice sunt verificate  pentru determinarea corecta a cotelor)    Executarea operatiilor de gaurire-filetare (desenele de executie si schitele tehnicev erificate conform documentatiei tehnice)    Executarea operatiilor de indreptare ( identifica piesele: table, profile, bare, sarme, tevi respectand documentatia tehnica)    Executarea operatiilor de indoire( sunt identificate piesele: table, profile, bare, sarme, tevi respectand documentatia tehnica) Competente cheie:    Comunicarea interactiva la locul de munca    Competenta de matematica si compotente de baza in stiinta si tehnologie    Competenta de a invata    Competențe antreprenoriale      Asigurarea calitatii lucrarilor executate    Organizarea locului de muncă      Asigurarea curateniei la locul de munca    Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta   3 2.   TABEL DE CORELARE DINTRE REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII ȘI CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII :   3.   Rezultate ale învăţării suplimentare/Rezultate ale învăţării propuse spre aprofundare/extindere 2   Conţinuturile învăţări i Situaţii de învăţare   Cunoştinţe   Abilităţi  Atitudini 1 Modul de amplasare a utilajelor Microclimatul din atelier si Organizarea ergonomică a locului de muncă  2.1 Organizarea locului de munca 3.1Respectarea cerintelor ergonomice la locul de munca Organizarea locului de muncă   Amplasarea utilajelor Microclimatul din atelier Organizarea ergonomică a locului de muncă  Respectarea normelor de SSM și PSI   1.2 Componenta si rolul documentatiei tehnice Desene de execuţie   Fişe tehnologice  2.2 Interpretarea d cumentaţiei tehnice specifice domeniului mecanic 3.2Respectarea prescriptiilor din desenele de executie la realizarea pieselor prin operatii de lacatuserie Documentaţia tehnică specifică domeniului mecanic Desene de execuţie   Fişe tehnologice   Planuri de operaţie  Standarde Interpretarea desenului de execuție/fișei   tehnologice în vederea executării  piesei prin operații de prelucrări mecanice 1.3   Tipuri de SDV-uri folosite in atelierul mecanic. Trusa lăcătuşului Ac de trasat  punctator, pile , burghie, tarozi şi filiere  Dispozitive: Menghină de banc şi de maşină   Mandrine, bucşe de reducţie,  Port- tarod şi port - filieră,   Masă de trasat, placă de ndreptat Instrumente de măsură şi control: 2.3 Identificarea si alegerea SDV-urilor specifice prelucrărilor mecanice: indreptare, trasare, debitare, pilire, indoire, gaurire, filetare 3.3Asumarea initiativei in rezolvarea unor probleme Scule specifice prelucrărilor mecanice   Trusa lăcătuşului  Burghie Pile Tarozi şi filiere   Dispozitive Universale:(menghină de banc şi de maşină, mandrine, bucşe de reducţie, manivele port - tarod şi port - filieră, masă de trasat, placă de ndreptat, colţare,cale )   Speciale: (dispozitiv de îndoit ţevi  ) Instrumente de măsură şi control   Rigle gradate, rulete Echere, raportoare Utilizarea corespunzătoare a SDV-urilor/utilajelor n vederea executării  piesei prin operații de prelucrări mecanice. Verificarea dimensiunilor reperului prelucrat în conformitate cu indicațiile din fișa tehnologică     4 Rigle gradate, rulete echere, raportoare,calibre şi şabloane sublere, micrometre Şublere  Micrometre Calibre şi şabloane     1.4 Semifabricate laminate. table, profile, bare, sarme, tevi 2.4Alegerea semifabricatului In functie de forma piesei care trebuie sa fie executata 3.4 Asumarea in cadrul echipei a responsabilitatii  pentru sarcina de lucru primita Materiale şi semifabricate specifice   Materiale metalice feroase şi neferoase   Semifabricate turnate, forjate, matriţate, laminate. table, profile, bare, sarme, tevi   Argumentarea alegerii materiilor  prime și materialelor   utilizate 1 .5 Modul de execuţie a operaţiilor : indreptare, trasare,  debitare,pilire, indoire, gaurire, filetare 2.5 Stabilirea tehnologiei de execuţie a pieselor simple, prin operaţii de lăcătuşerie.   Realizarea practică a unor  piese simple 3.5 Respectarea normelor de securitate si sanatate in munca Stabilirea tehnologiei de execuţie a ieselor simple, prin operaţii de lăcătuşerie:   Succesiunea operaţiilor;   Descrierea tehnologică a operaţiilor;   Verificarea calității  piesei executate. Identifiacrea defectelor de execuție și  prezentarea modului de remediere   1.6 Tipuri de masni unelte: Polizoare Foarfece mecanice Maşini de găurit.  2.6 Identificarea si alegerea masinilor unelte corespunzatoare operatiei de prelucrare 3.6 Adoptarea unei atitudinini responsabile fata de protectia mediului Utilaje şi echipamente pentru prelucrări mecanice Polizoare Foarfece mecanice Maşini de găurit. Utilizarea corespunzătoare a utilajelor în vederea executării piesei prin operații de prelucrări mecanice.   1.7 Lucrări practice în domeniul electromecanic 2.7Instrucţiuni de lucru specifice locului de muncă: fişe de lucru, regulamente, schiţe simple, explicaţii  3.7.Adoptarea unei atitudini față de sarcinile de lucru specifice locului de muncă.   Tehnologii în electromecanică   S cule şi dispozitive pentru lucrări în domeniul electric(trusa de bază şiunlte şi scule speciale); P regătirea conductoarelor electrice:  - tăierea cablurilor la lungime (debitarea);  - fasonarea (îndepărtarea straturilor ce acoperă conductoarele până la dezizolarea lor) capetelor de cabluri; - curăţarea şi metalizarea conductoarelor nainte de a se introduce în papucul de legătură;  Utilizarea instrucţiunilor de lucru în funcţie de sarcinile date Verificarea individuală a realizării sarcinii date  pe baza instrucţiunilor de lucru
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks