Çavuş, R. & Öztuna Kaplan, A. (2013). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Epistemolojik İnanışlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. The International Symposium on Changes and New Trends in Education, Necmettin Erbakan

Description
Çavuş, R. & Öztuna Kaplan, A. (2013). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Epistemolojik İnanışlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. The International Symposium on Changes and New Trends in Education, Necmettin Erbakan University, Konya.

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Small Business Management

Publish on:

Views: 3 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    54 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ  ANALYSIS OF SECONDARY SCHOOL 8 TH   GRADE STUDENTS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS BY VARIOUS VARIABLES Ragıp ÇAVUŞ   Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü  ragipcavus@hotmail.com Yrd. Doç. Dr. Aysun ÖZTUNA KAPLAN   Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü  aoztuna@sakarya.edu.tr ÖZET:   Bu çalışma ortaokulda öğrenim görmekte olan 8. sınıf öğrencilerinin epistemolojik inanışlarını  belirlemeyi ve çeşitli değişkenlerle ilişkisini incelenmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada tarama modellerinden anlık durum saptama gerçekleştirilmiştir.   Araştırmanın örneklemini 2012 –    2013 eğitim –    öğretim yılında Kocaeli ilindeki farklı ilçelerde öğrenim görmekte olan 464 ortaokul 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri topla ma aracı olarak Schommer (1990) tarafından geliştirilen ve Deryakulu ve Büyüköztürk (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan “Epistemolojik İnanç Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlemesinde SPSS 18.0 (PASW 18.0) istatistik paket programı kullanılmış, ikili karşılaştırmalar için Mann - Whitney U testi, ikiden çok sayıda karşılaştırmalar için de Kruskal - Wallis testi yapılmıştır. Araştırmada öğrencilerin öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna yönelik inanışının gelişmiş düzeye yakın ve öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna inanışlarının orta düzeyde olduğu; tek bir doğrunun var olduğuna inandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan öğrencilerin öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna yönelik inanışlarının cinsiyete, ikamet edilen ilçeye ve baba eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.   Anahtar sözcükler:   Epistemolojik inanış, fen ve teknoloji öğretim programı, 8. sınıf öğrencileri   ABSTRACT : This research aims to determine 8 th   grade students’ epistemological beliefs and analyze correlation with various variables. In the study, cross-sectional survey model, instant situation determination which is one of survey models, was carried out. Sample of the study was composed of 464 secondary school 8 th  grades students who were educated in different district in Kocaeli in 2012- 2013 academic years. “Epistemologic  belief scale” which was developed by Schommer (1990) and adapted in Turkish by Deryakulu and Büyüköztürk (2005) was used as a data collection tool. When data analyzed it was used by SPSS 18.0 (PASW 18.0) statistic  program and Mann-Whitney U test was used for paired comparison, Kruskal-Wallis test was used for multiple comparison. In the study, it was reached the end of students’ b elief on learning allied to effort is near to medium level and belief on learning allied to ability is medium level and students believe only one real. On the other side students’ belief on learning allied to effort is differentiated in as much as gender, residence and father’ educational background. Key words:  Epistemological beliefs, science and technology education program, 8 th  grade students
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks