Carti - Metoda Figurativa (Matematica Pentru Invatamantul Primar )- Ed.carminis - TEKKEN

Description
Matematica-invatamant primar

Please download to get full document.

View again

of 59
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 59

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  lducaJ vr4  Mitici DudiuFlorentina Dudiu ffJfis8*fill:l.:Stril ,ri'l I * I I ,gproaPutnhl esPrerwlnda rgtt' twa EdituraCARNtrNIS ' '. PITESTI  Dor(rlclor CIP r Dlbllotocll N0llonrle a RomenieiAproipc totul despre metoda lgurativtr: natematici pentru |lvtrlllm0ntul rlmsr / Miticd Duddu, eodor teft]ice, Marin Oanea, ..- PitcAlir arminis ducalional, 006112 .; 20 cm.BibliosrISBN 10) 973-7826-86-8; SBN (13) 978-9?3-7826-86-2L Dudiu, Mitic;IL $tefinici, TeodorIIL Oanea, MarinJl (075.33)O Toate drepturile apar{in trditurii CARMINISRedactor: Carmen JoldescuTebrcredactor: Marina Zan irCoredurA: utoriiRevizie: Cristina Neculai, f,nese DunitruTebnoredact e conputerizara: Editlra CARMINISTiDaml executat a TIPARG S.A. PitestiComenzile e primesc ateLffax: n2441253O22, 52467sau pe adresa: Editura CARMINISstr. Exerciliu, bl. D 22, sc. B, ap. Icod 110242, itetti, ud. Arge$ISBN 973-7826-86-8i SBN (13) 978-973-7826-86-2 PREFATA . Ptuinli, brmici $i alte rudq..prieteni d9. amilie sau,colegi deseNiciu ai pirinlilor se chinuie uneori se ajute un scolar si r;mlve oproblemd. Telefoanele zbdmdie, irul explicaliilor se pierde gi atuncise apeleazd a altcineva, starea de nervozitate cre$te, uneod copilulmerge a gcoala cu problema nerczolvatd ,,...se ti-o rezolve nvlle-ioarea. acd a dar a$a problema rea ) cand... orul poale devenifoarte simplu: fie descoperim inguri, fie vedem ezolvarea hcuti inclasi, oricum, nu ne vine sd credem e doar cateva segmente esenateinspirat clarifi cd otul.. Da, metoda figurativi, fiindci d€spre ea este vmba, poateclarrfrca onlinulul unei probleme- poare ace e pard utoari. Cu ocondi.tie: i o fi inleles cat mai bine, crmoscand at rnai multe nuanteale eiprin aplicarea n caL mai mulle itualii.Iati de ce am consialerat necesar si elaboldn lucrarea,,Aproape totul despre metoda figurativi.. Aceasta i w ajuta inpnmd rand pe copii, dm $i pe cei care vor se-i Wrijine pe acegi4 segdseasce nfoniafii despre conlinuirl metodei, despre modul ei deaplicare n diverse situatii, oferind explicaFi reorctice, modalitili declasificare a problemelor, modele de rezolvare ti propunand s )Ierezohane n numir mare de Fobleme de o largd ?detate.Irl cartea noashi ,,Matematici penlru clas€le III-IV:Tipuri de probleme. Metode de rezolvare. Teste de selectie..(Fditura C.arminis. iretlj.2002) priml a cu inleres e ulililarori, ampus in evidenli cele patuu ipud clasice de prcbleme care se potrezolva prin metoda figurativi: sume Si diferenli, sumd qi cat,diferenfd qi cat, mperFre cu rest.Experienla a catedri ne-a ndemnat sA evidenliem n Drimaparle a actualel ucreri i alte caEgorii de probleme are se polrezolva prin metoda igurativi decat cele clasice. Am considerat cd,pe hngd legetula acestor noi categorii de probleme cu cele clasice,exlsti lm specific al lor care meriti cunoscut si utilizat in eforfirl derczoh,are,  Partca a II-a cuprinde probleme care se pot rezolva prinmotodg igurativd dar nu in mod excJusiv). nele djntre ele pudn-du.so ncadra n subcapitolele drfii . all,e'e ecesildnd dei din maimult. astfel dc subcapitole. Ordinea or este elativ in$mpldtoare. Nulndrplrtdre estd.?ldsabea, n'6fia1;;a aoelor pesen€ care:.: vorbesc ,pafcurgerda riCi p5x,ti'dat mai insermate din lucrarca noastrd permi-Fnd elevilor e-$i ncununeze forturile rin creadvilatea ugera6 eaoeste esene. ,'':Af,telitdh eaciile dtunneavoaste. Nd-am bucua se afldfii,ceproblemeleqeastre -au reat ,,Fobleme ' 9i, mai ales, ne-am blrcurasa aflam ce ucmrea e ate v-a ost de olos.,Mult succes , ,Autoti ,r' 'l' DESPRE *s*
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks