Car Tea or Top Edie Traumatologi e

Description
aa

Please download to get full document.

View again

of 597
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 597

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  0 MINISTERULSĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVAUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU ORTOPEDIEŞI TRAUMATOLOGIE Sub redacţia profesorului universitarF. Gornea Chişinău2010  1 MINISTERULSĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVAUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU  atedra Ortopedie şitraumatologie ORTOPEDIEŞI TRAUMATOLOGIE Sub redacţiaprof. univ. F. Gornea Ediţia a doua ChişinăuCentrul Editorial-Poligrafic  Medicina  2 2010 CZUOAprobat de Consiliul metodic central al USMF  Nicolae Testemiţanu , proces-verbalnr.6din19.05.2005 Autori:  F. Gornea, dr.hab.med.,profesor universitar,şef catedrăOrtopedieşitraumatologie  I. Marin, dr.hab.med.,profesor universitar   P. Ţapu, dr.med.,conferenţiar universitar   N. Caproş, dr.med.,conferenţiar universitar  Gr. Verega, dr.med.,conferenţiar universitar   I. Tofan, dr.med.,conferenţiar universitar  S. Ojog, dr.med.,conferenţiaruniversitar   A. Moraru, dr.med.,asistent universitar   I. Vacarciuc, dr.med.,conferenţiaruniversitar  Recenzenţi:  M. Corlăteanu, dr.hab.med.,profesor universitar, OmEmerit, LaureatalPremiului de Stat  N. Şauga, dr. hab.med.,profesor universitar  Redactor: Sofia Fleştor  Machetare computerizată:  Ala Livădar  © CEP  Medicina, 2010ISBN© F. Gorneaş.a., 2010 DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII  3 CUPRINS Prefaţă.................................................................................... ParteaINOŢIUNI GENERALEDESPRE ORTOPEDIEI ŞITRAUMATOLOGIECapitolulI . Noţiunile de ortopedie şi traumatologie .Scurtistoric al dezvoltării ortopediei şi traumatologiei (prof.univ.F. Gornea).................................................................... CapitolulII.Metodele de investigaţie a bolnavilor cupa-tologii ale aparatului locomotor (prof. univ. F. Gornea).......... CapitolulIII.Traumatismele aparatului locomotor (ge-neralităţi) (prof. univ. F. Gornea)....................................... ã Leziunile deschise ale ţesuturilor moi(prof.F.Gornea,conf. univ. P. Ţapu)............................................................ ã Leziuniletendoanelor(conf. univ. P. Ţapu)....................... ã Leziunile traumatice ale nervilor periferici (dr.med.,asis-tent univ. I. Vacarciuc)........................................................ ã Leziunilevaselor sangvine în traumatismele aparatuluilo-comotor (prof. univ. F. Gornea, conf. univ.P. Ţapu)................ ã Leziunile traumatice închise ale aparatului locomotor(ge-neralităţi) (prof. univ. F. Gornea)........................................ ã Fracturile oaselor aparatului locomotor(generalităţi)(prof. univ. F. Gornea)....................................................... ã Politraumatismele. Maladia traumatică (prof. univ.F.Gor-nea)...................................................................................... ã Şocul traumatic (prof. univ. F. Gornea).............................. CapitolulIV.Emboliagrăsoasătraumatică (  prof.univ. F.Gornea).................................................................... CapitolulV.Sindromul de strivire (crushsyndrome) (prof.univ.F. Gornea)...... ParteaIITRAUMATOLOGIESPECIALĂ:TRAUMATISMELEOSTEOARTICULARE ALEAPARATULUI
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks