การใช โปรแกรม Captivate PDF

Description
การใช โปรแกรม Captivate 5.5 ทองจ ล ข นขาว สถาบ น กศน.ภาคกลาง โปรแกรม Captivate เป นโปรแกรมส าหร บสร างม ลต ม เด ยบนเว บ การจ บภาพหน าจอ การท า ภาพเคล อนไหว และอ น ๆ โปรแกรม Captivate

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 14 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช โปรแกรม Captivate 5.5 ทองจ ล ข นขาว สถาบ น กศน.ภาคกลาง โปรแกรม Captivate เป นโปรแกรมส าหร บสร างม ลต ม เด ยบนเว บ การจ บภาพหน าจอ การท า ภาพเคล อนไหว และอ น ๆ โปรแกรม Captivate สามารถสร างบทเร ยนแบบม ปฏ ส มพ นธ สร างข อสอบ ได อย างด โดยผ ใช ไม จ าเป นต องเข ยนคาส ง เพราะโปรแกรมม คาส งต าง ๆ ไว ให เล อกผ านทางหน าจอของ โปรแกรม จ งเป นโปรแกรมท ใช งานง าย เร ยนร ได เร ว เหมาะส าหร บคร และผ ท ม หน าท ฝ กอบรมบ คลากร นอกจากน ย งสามารถใช Widget หร อเข ยน Action Script 3 เพ มข ดความสามารถของโปรแกรมได และ สามารถ ส งข นเว บ Youtube ได ท นท หร อจะท าเป นไฟล PDF ก ได โปรแกรม Captivate ม จ ดประสงค หล กส าหร บใช เล นบนอ นเทอร เน ต ผ านทาง Browser หร อใช ก บ LMS โดยส งออกไปใช งานเป น Flash (swf) ตามมาตรฐาน Scorm อย างไรก ตาม โปรแกรมสามารถส งออก เป นไฟล exe และน าไปเล นบนเคร องคอมพ วเตอร ท ไม ได ต อก บอ นเทอร เน ตได ค ณสมบ ต ใหม ของ ร น 5.5 ค อ สามารถส งเข าเผยแพร บนเว บ Youtube ได ท นท สามารถส งออก เป นไฟล MP4 เพ อใช ก บ tablets smartphone และ ios devices หร อ ส งออกเป น PDF ก ได สามารถเพ ม เงาให ก บว ตถ บนหน าจอ ท าให ม ม ต นอกจากน ย งสามารถใช แม แบบส าเร จร ปส าหร บสร างข อสอบได ง าย ข นและสวยงามข นอ กด วย หล กการพ นฐาน โปรแกรม Captivate ท างานในล กษณะเด ยวก บโปรแกรม MS PowerPoint ค อในแต ละไฟล หร อ Project จะประกอบไปด วย Slide หลาย Slide น ามาเร ยงก น ในแต ละ Slide สามารถบรรจ ส งต าง ๆ ซ ง ต อไปน จะเร ยกว าเป น ว ตถ เช น ภาพ ข อความ เส ยง คล ปว ด โอ และ ป ม เป นต น การเข า-ออกของ Slide และว ตถ ใน Slide สามารถก าหนด Effects ต าง ๆ ได เม อส งให โปรแกรมท างาน โปรแกรมจะเร มน าแผ น Slide ท 1 มาแสดง จากน นจะน าเอาแผ น Slide ท 2 และ 3 มาแสดงเร อย ๆ จนหมดท ก Slide การควบค ม Slide ให ไปย งแผ น Slide ท ก าหนด ท าได โดยการ สร างป ม และใช ค าส งของโปรแกรม เพ อให ไปย ง Slide ท ต องการ 1 Slide แต ละแผ น จะม Timeline เป นของตนเอง Timeline จะเป นต วก าหนดเวลาการแสดงของว ตถ แต ละต วในแผ น Slide น น ๆ ตลอดจน การก าหนดให ว ตถ ใดเก ดก อน หร อเก ดหล งอย างไร หร อการก าหนด ตาแหน งของว ตถ ให อย ข างหน า หร ออย หล งว ตถ ใด ก ได ว ตถ แต ละว ตถ เช น ภาพ ข อความ เส ยง และว ด โอ สามารถปร บแก ล กษณะได ผ านทางแถบ Properties โดย ว ตถ แต ละอย าง จะม แถบ Properties ของตนเอง เม อคล กเล อกว ตถ ใด โปรแกรม Captivate จะแสดง Properties ของว ตถ น น ท าให สามารถก าหนดล กษณะของว ตถ น น ๆ ได หน าจอและเมน เมน Panel Groups Filmstrip Properties Slide Document Window Toolbar Timeline 1. เมน หน าจอหล กของ Captivate ม ด งน File ส าหร บการสร าง/เป ดไฟล ใหม การบ นท ก การส งออกเพ อใช งาน และการเล นไฟล (Preview) เป นต น Edit โปรแกรม (Preferences) เป นต น View ส าหร บการค ดลอก วาง ภาพ ข อความ หร อ แผ น Slide ตลอดจนการก าหนดค าของ ม มมองของหน าจอ ปร บหน าจอขนาดต าง ๆ การซ อน Slide เป นต น 2 เป นต น Insert ส าหร บการน าเข าว ตถ ต าง ๆ เช น เพ ม Slide เพ มข อสอบ ภาพน ง ภาพเคล อนไหว และป ม Modify ส าหร บการเปล ยนขนาดของหน าจอแสดงผล (Document Window) ก าหนดตาแหน ง การ จ ดเร ยงว ตถ ต าง ๆ บนหน าจอ (Alignment) เป นต น Project ส าหร บการเปล ยนร ปร างหน าตา (skin editor) การสร างต วแปร เป นต น Quiz ส าหร บสร างข อสอบแบบต าง ๆ และการก าหนดค าของข อสอบ เป นต น Audio ส าหร บการจ ดการเก ยวก บเส ยง เช น การน าเข า และการต ดต อเส ยง เป นต น Video ส าหร บการจ ดการคล ปว ด โอ ไฟล ว ด โอท ใช ได ได แก flv f4v avi mov mp4และ 3gp ในกรณ ท ไม ใช flv หร อ f4v โปรแกรม Captivate จะแปลงไฟล ก อนการ น าเข า Window ส าหร บการเป ดหร อป ดการใช งาน Panal ต าง ๆ ในหน าจอ เช น Timeline Filmstrip Effects และ Properties เป นต น Panal ใดท ก าล งเป ดอย จะเห นม เคร องหมายถ กปรากฏอย ข างหน า ถ าต องการป ด ให คล กเพ อเอาเคร องหมายถ กออกไป 2. Toolbars เป นกล มเคร องม อท น ามาวางไว เพ อให สามารถใช ได อย าง สะดวก เคร องม อในแถบ Toolbars น ท กต ว สามารถเข าถ งได จากเมน เคร องม อท ควรร จ ก ม ด งน 2.1. Selection Tool เป นเคร องม อส าหร บใช เล อกว ตถ ต าง ๆ ท Selection Tool Insert Text Caption Insert Button อย บนหน าจอ เม อใช เคร องม อน คล กท ว ตถ ใดบนหน าจอ จะเห น Properties ของว ตถ น น ๆ แสดง ในแถบ Properties และสามารถท จะปร บปร ง แก ไข หร อก าหนดใหม ได 2.2. Insert Text Caption เป นเคร องม อท ใช บ อย ส าหร บการพ มพ ต วอ กษร โดยจะม พ นเป นแถบคล าย ป ายรองร บ เราสามารถเปล ยนล กษณะของพ น หร อ จะก าหนดให ไม เห นพ นเลย ก ได โดยไปท แถบ Properties และก าหนดเป น Transparent 2.3. Insert Button เป นเคร องม อสร างป มบนหน าจอ เม อคล กเคร องม อน จะเก ดป มท กลางหน าจอโดย อ ตโนม ต เราสามารถลากป มท เก ดข นไปย งตาแหน งใด ๆ ท ต องการบนหน าจอ และสามารถ 3 ก าหนด Action หร อคาส งของป มว า เม อกดป มน แล วให ท าอะไร เช น ให ไปย ง Slide ต อไป หร อ ให ไปย ง Slide ท ก าหนด เป นต น 3. Panel Groups เป นกล มแถบท อย ด านซ ายม อ ประกอบด วย ต าง ๆ ท สามารถก าหนดค าให แก ว ตถ ต าง ๆ ท อย บนหน าจอได 3.1. Properties เป นแถบส าค ญท ก าหนดค ณล กษณะของว ตถ ท ถ ก เล อกบนหน าจอ เช น ภาพ ข อความ ป ม เป นต น 3.2. Library เป นแถบท รวมว ตถ ต าง ๆ ท อย บนหน าจอมาไว ท น เม อ เราน า ภาพ เส ยง หร อ ว ด โอ มาวางบนหน าจอ โปรแกรม Captivate จะน ามาไว ใน Library ให โดย อ ตโนม ต ถ าเราต องการน ามาใช อ ก ก สามารถน าว ตถ ท อย ใน Library มาวางไว บนหน าจอ และ ก าหนด Property เส ยใหม ได ท าให ประหย ด เพราะไม ต องน าเข าว ตถ ใหม ซ งท าให เปล อง หน วยความจ าของเคร องคอมพ วเตอร 3.3. Filmstrip เป นส วนท แสดง Slide ท งหมดในโปรแกรม โดยเร ยงล าด บก อนหล งตามล าด บการ 4 น าเสนอ Slide แต ละแผ นสามารถใช เมาส ลากเพ อสล บตาแหน งก นได จากใน Filmstrip ได ใน Slide แต ละแผ น ควรม การ ต งช อ Slide ในแถบ Properties ด วย ซ ง ม ประโยชน ในการก าหนดเส นทางการ เด นของโปรแกรม เช น เม อคล กป มแล ว จะให โปรแกรมไปท Slide ใด เป นต น ช อ ของ slide แต ละแผ นจะปรากฏท ด านล าง ของ Slide น น ๆ และนอกจากน ถ า Slide น นม ว ด โอ หร อม การใช เส ยง ก จะม ส ญล กษณ ปรากฏให เห น ช อ Slide ส ญล กษณ ว ด โอ ส ญล กษณ เส ยง 4. Document Window เป นหน าจอแสดงผลของโปรแกรม โดยจะแสดง Slide ท ละแผ น ว ตถ ต าง ๆ ท น ามาวาง ใน Slide แต ละแผ น จะปรากฏท น เม อเป ดโปรแกรม Captivate ใหม โปรแกรมจะให ก าหนดขนาดของหน าจอน เรา สามารถปร บม มมองของหน าจอน ให เล กหร อใหญ เพ อสะดวกในการท างานได โดย กดป ม Ctrl ค างไว และ และกดป มเคร องหมายเท าก บ จะขยายให ใหญ ข น แต ถ ากดป ม Ctrl ค างไว และกดป มเคร องหมายลบ จะ ย อหน าจอให เล กลง การกดป มข างต น ไม ม ผลต อขนาดของหน าจอ แต เป นการย อหร อขยายม มมองน เพ อให สามารถท างานได สะดวกข น เท าน น ถ าม การเป ดโปรแกรม Captivate หลายโปรแกรมพร อมก น จะเก ดแถบและม ช อของไฟล ปรากฏ ให เห น ท าให สามารถสล บไป-มาระหว างโปรแกรมได และย งสามารถค ดลอกว ตถ ต าง ๆ ข ามโปรแกรมได โดยใช Copy และ Paste ระหว างก นได 5. Timeline Timeline เป นแถบควบค มว ตถ ท อย ในแผ น Slide แผ นท ก าล งแสดงอย ในหน าจอ Document Window ท งน Slide แต ละแผ น จะม Timeline เป นของตนเอง Timeline ประกอบด วยช น หร อ layers ต าง ๆ หลายช น แต ละช นค อว ตถ แต ละอย างในแผ น Slide น น ๆ ซ งจะม ช อปรากฏอย ให ส งเกตได เช น ในภาพ Btton_3 เป นช นของป มท ช อ Button_3 เป นต น ช นแต ละช น สามารถปร บความยาว ให ปรากฏก อนหล งได โดยใช เมาส ลากให ส นลง หร อยาวข น ได และนอกจากน ย งลากสล บตาแหน ง บน-ล าง ได ว ตถ ท อย ช นบนกว า จะอย หน าว ตถ ท อย ช นล าง ใน Document Window ท ด านล างม ป มควบค ม ให เล น Slide แผ นน สามารถเล น หร อหย ดได โดยใช ป ม หร ออาจจะ คล ก และลากห วอ านส แดง เพ อด ความเปล ยนแปลงได นอกจากน ถ าม การเป ด Panel เช น Master slide หร อ Effects จะเห นม แถบปรากฏเพ มข นท น ซ ง จะสามารถใช งาน Panel น น ๆ ได จากท น เช นก น 5 การสร าง Slide ใหม และการน าเข าว ตถ 1. การเพ ม Slide 1.1. การเพ ม Slide เปล า ให ไปท เมน Insert Blank Slide โปรแกรมจะสร าง Slide เปล าให โดยไม ม ว ตถ ใด ๆ และจะใช พ นหล งของโปรแกรม โดยปกต (ค า Default )จะเป นส ขาว 1.2. การเพ ม Slide เปล า และม แม แบบพ นหล ง ให ไปท Insert New Slide โปรแกรม จะสร าง Slide ใหม และน าพ นหล งของแม แบบท ก าหนดมาใช ด วย ท าให กลมกล นก บ Slide ก อนหน าน 2. การเพ มข อความ 2.1. ให ไปท Insert Standard Objects Text Caption หร อคล กท ป ม Insert Text Caption บนแถบ เคร องม อ จะปรากฏแถบส าหร บพ มพ ข อความ ให พ มพ ข อความท ต องการแล วปร บค า ต าง ๆ ใน แถบ Properties 2.2. การก าหนดค าใน Properties ของข อความ ม ด งน Item Name ช อของข อความ ให ใช ภาษาอ งกฤษเสมอ GENERAL สามารถเปล ยนล กษณะของแถบ เช น ส พ น ร ปร าง เป นต น ถ าไม ต องการให ม พ น ให คล กสามเหล ยม และ เล อก Transparent CHARACTER ส าหร บก าหนดค าต าง ๆ ของ Fonts เช น Fonts ขนาด และส FORMAT ส าหร บก าหนดให จ ดช ดซ าย-ขวา เป นต น TIMING ส าหร บก าหนดระยะเวลาท จะให แสดง และระยะเวลาท จะให ปรากฏหล งจากท Slide ปรากฏ เช น จากภาพด านล าง เป นการก าหนดให Slide ม ความยาว 3 ว นาท และจะเร มแสดงให เห นเม อเป ด Slideเข ามาแล ว 2 ว นาท ด งน น Slide น จะม ความยาวท งหมด 5 ว นาท เม อด ท Timeline เห นด งภาพ 6 TRANSITION ส าหร บก าหนดการเข ามาของข อความ โดยปกต จะให ค อย ๆ จางเข าและจางออกไป (Fade In and Out) เราสามารถเปล ยนแปลงได เช น ให เข ามาท นท แต เวลาออกให ค อย ๆ จางออก (Fade Out Only) หร อ ไม ให ม Transition เลย ก ได Audio ส าหร บเพ มเส ยงเม อข อความน ปรากฏ POSITION & SIZE ส าหร บก าหนดตาแหน งและขนาด ตาแหน ง X ค อระยะห างจากขอบหน าจอซ าย และ ตาแหน ง Y ค อระยะห างจากขอบบนของ Document Window 3. การเพ มภาพ Captivate สามารถน าภาพเข าโปรแกรม และสามารถเป ดไฟล Photoshop และสามารถท างาน ก บโปรแกรม Photoshop ได 3.1. การน าภาพเข าโปรแกรม ไปท Insert Image และเล อกไฟล ท ต องการ 3.2. Properties ของภาพ ม ด งน Item Name ช อป ม ใช ภาษาอ งกฤษ IMAGE ช อของภาพ และการท าให ส บางส ในภาพมอง ไม เห น โดยคล กท Fill ( ) และใช ปากกาด ดส (Color picker) เล อกส ในภาพ หร อ ก าหนดเองจากแผ นส ก ได IMAGE EDIT สามารถปร บแก ส ของภาพ เช น ความ สว าง ความเข ม เปล ยนภาพเป นส เทา การหม นภาพ การต ด บางส วนของภาพออก เป นต น นอกจากน ย งสามารถปร บความ โปร งใสของ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks