Capitolul 5: Utilizarea Excel şi SPSS în statistica sociala

Description
În acest capitol ne-am propus să facem o prezentare succintă a principalelor tehnici de utilizare a Excel-ului şi a SPSS în calcularea unor indicatori şi teste statistice. Desigur nu ne-am propus să facem o prezentare exhaustivă a posibilităţilor

Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 3 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Capitolul 5: Utilizarea Excel şi SPSS în statistica sociala În acest capitol ne-am propus să facem o prezentare succintă a principalelor tehnici deutilizare a Excel-ului şi a SPSS în calcularea unor indicatori şi teste statistice !esi"ur nu ne-am propus să facem o prezentare exhausti#ă a posi$ilită%ilor acestor două soft-uri în calculelestatistice &cest capitol #a fi împăr%it în două: în prima parte #om prezenta utilizarea Excel-ului înstatistică' iar în partea a doua utilizarea SPSS-ului în statistică Prezentarea se #a realiza pornindde la exemple concrete (a anumite exemple am modificat în mod inten%ionat datele pentru ae#iden%ia anumite aspecte ale utilizării acestor soft-uri 5) Utilizarea Excel în statistică Excel-ul reprezintă un produs al *icrosoft dez#oltat pentru sistemele +indo,s şi*acintosh Un fişier Excel cuprind mai multe foi de calcul Calculele se pot realiza pe o foaie decalcul' dar se pot realiza le"ături între foile de lucru ale aceluiaşi fişier' sau le"ături cu foi delucru din ale fişiere &mintim că în afară de Excel mai există şi alte soft-uri ce pot realiza sarciniasemănătoare cu ale Excel-ului !e exemplu' din pachetul pen ffice' a#em pen ffice Calc&m optat totuşi pentru prezentarea Excel-ului deoarece' la ora actuală este cel mai răsp.ndit' şiîn "eneral un utilizator al Excel-ului se poate acomoda relati# rapid cu alte pro"rame ce calcul ceau apărut sau ar putea apărea pe pia%a soft-urilorÎn continuare #om considera cunoscut în Excel: − deschiderea' sal#area unui fişier' − elementele meniului' − modul în care se specifică o anumită celulă' − introducerea datelor pe o foaie')  − realizarea celor patru opera%ii matematice între #alorile cuprinse în anumite celule dinfoaia de calcul' − copierea formulelor' 5)/ 0nserarea unei func%ii Înainte de a trece la prezentarea func%iilor specifice Excel-ului' #om reaminti modul încare se poate insera o func%ie în ExcelPentru a insera o func%ie dăm un clic pe $utonul din meniu ce arată ca mai 1os:!upă ce am apăsat pe acest $uton se #a deschide o fereastră de forma următoare:)/2!acă dăm clic pe $utonul indicat de să"eata ) se #a deschide o su$fereastră /  din care putem selecta tipul de func%ie dorită 3în situa%ia de mai sus am selectatop%iunea  Statistical  4 !upă selec%ie în fereastra indicată de să"eata / #a apărea lista cufunc%iile corespunzătoare acelui tip de func%ie !e exemplu pentru a selecta func%ia SU* 3se#a prezenta mai 1os această func%ie4 ale"em cate"oria Math & Trig  şi apoi acti#ăm fereastra/ şi dăm un clic pe $utonul de 1os al ruler-ului 3marcat cu 2 în fi"ura de mai sus4' p.nă se #a#edea în listă denumirea SU* !ăm un clic pe denumire şi apoi apăsăm $utonul 5 Se #ao$%ine fereastraÎn primul dreptun"hi punem celulele care #or intra în sumă!e multe ori s-ar putea însă ca $utonul să nu fie pus în meniu &tunci pentru ainsera o func%ie dăm un clic pe op%iunea  Insert   din meniu şi din fereastra 2  &le"em op%iunea F unction  În cele ce urmează #om relua exemplele din capitolul 2 şi #om arăta cum se potefectua calculele pentru a o$%ine rezultatele prezentate în acele exemple 5)2 *inim şi maxim dintr-un şir de date  Exemplul 5.1. Într-un liceu s-a studiat manifestarea complexului de inferioritate la uneşantion de 26 de adolescen%i S-a studiat posi$ilitatea ca să a#em o manifestare acomplexului de inferioritate prin #alen%e ridicate ale anxietă%ii )  În urma aplicăriitestului s-au o$%inut următoarele rezultate: )  &m luat în considerare doar anxietatea manifestă 7  Pentru a calcula minimul şi mai apoi maximul acestor date' mai înt.i le #om pune într-ofoaie de excel !acă le-am aran1a pe o sin"ură coloană' s-ar putea să nu putem #izualiza pe ecrantoate datele  solu%ie ar fi punem datele în Excel exact ca-n ta$elul de mai sus &tunci c.nd #om selecta tot ta$elul şi #om calcula cu a1utorul func%iilor maximul şiminimul acestor date' date de tip caracter #or fi i"norate În celula 8)9 #om calcula minimulfolosind formula ;*0<3&/:!)=4> &poi' apăs.nd pe  Enter  ' #om o$%ine în 8)9 #aloarea 19 &semănător se #a calcula şi #alorea maximă a datelor folosind în celula 8)? formula;*&@3&/:!)=4> *aximul o$%inut #a fi 33  5)7 *edia  Exemplul 5.2. În urma aplicării unui test de memorie pe un lot de copii s-au o$%inuturmătoarele rezultate3datele au fost de1a trecut pe o foaie de calcul din Excel4Pentru a calcula media pentru memoria #izuală şi memoria auditi#ă #om folosiformula &AEB&CE !e exemplu pentru a calcula media #alorilor memoriei #izuale #omscrie în celula 8)2: ;&AEB&CE38/:8)/4> Bezultatul #a fi 2'/D25
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks