Capitol Finante Si Banci

Description
Stabilitatea financiara a intreprinderilor in conditiile actuale

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 41

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  CAPITOLUL III. STABILITATEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERILOR ÎN CONDIŢIILE ECONOMICE ACTUALE   3.1. Analiza stabilităţii financiare a agenţilor economici din R. Moldova   Actualmente stabilitatea financiară joacă un rol esenţial în cadrul sistemului financiar şi în economie pe ansamblu. Stabilitatea financiară a devenit în ultimele decenii un obiectiv tot mai important al procesului decizional economic. Ţinâd cont de crizele cu care ne confruntăm atât pe  plan mondial, şi în mod special pe cel european, realizarea stabilităţii financiare constituie una din noile provocări cărora trebuie să le facă faţă economiile contemporane. Realizarea şi menţinerea stabilităţii financiare ar trebui să devenă un obiectiv politic cheie şi în societatea noastră. Crizele economice, declanşate în ultimii ani captează tot mai mult interesul economiştilor în ceea ce priveşte stabilitatea financiară. O acţiune metodică de prevenire a riscului de instabilitate financiară este mai necesară ca niciodată anume într  - o lume globalizată care se caracterizează printr  - un grad mai mare de contagiune şi de răspândire a crizelor.   Stabilitatea financiară este importantă pentru orice economie indiferent de gradul ei de dezvoltare, deoarece cu ajutorul instituţiilor financiare se efectuează activităţi le principale  pentru toate sectoarele economice. Deci, criza sistemului financiar poate să ducă la blocaje economice, la pierderi directe, şi respectiv la scăderea ritmului de creştere economică şi poate duce chiar la recesiune. De aceea apare necesitatea unei cercetări mai riguroase a tuturor elementelor ce ţin de stabilitatea financiară a unui stat.   Stabilitatea financiară reprezintă o condiţie cheie pentru funcţionarea economiei naţionale şi poate fi definită ca o situaţie în economie, caracterizată prin  lipsa dezechilibrelor ce ar putea cauza o corecţie negativă a pieţelor financiare, apariţia unei crize financiare sistemice sau incapacitatea instituţiilor financiare de a menţine efectuarea uniformă a operaţiunilor financiare. Stabilitatea financiară se menţine prin reglementări adecvate ale riscurilor actuale şi  potenţiale, prin managementul eficient al mecanismelor de gestionare şi redistribuire a riscurilor şi prin asigurarea încrederii populaţiei în sistemul financiar.   În R. Moldova în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 449 din 02.06.2010 a fost creat Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară (CNSF). Banca Naţională a Moldovei (BNM) face parte din componenţa nominală a CNSF, iar guvernatorul BNM este vicepreşedinte al comitetului. Ca u rmare a constituirii CNSF, atribuţiile membrilor comitetului au fost stabilite în baza Memorandumului de înţelegere privind menţinerea stabilităţii financiare din 28 februarie 2011. Conform prevederilor acestuia, BNM este una din instituţiile cheie, responsabile de menţinerea stabilităţii sectorului bancar şi a instituţiilor financiare supravegheate, prin intermediul atribuţiilor legale de care dispune.    Conform datelor generalizate din dările de seamă privind mărimea şi circulaţia  proprietăţii publice de st at, prezentate de întreprinderile de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.568 din 06.05.2008 şi situaţiile financiare pentru anul 2015, valoarea totală a activelor a 200 întreprinderi de stat la 31.12.2015 a constituit 22 902,82 mil lei. Valoarea contabilă a activelor imobilizate în anul 2015 a constutuit 18  294,17 mil. lei sau 79,88 la sută din totalul activelor. Tabelul 3.1 . Structura activelor imobilizate mil lei 2014 2015 Devierea, Devierea % Total active imobilizate, inclusiv: 16 798,30 18 294,17 1 495,87 8,90 Imobilizări corporale în curs de  3 313,33 3 741,29 427,96 12,92 execuţie  Terenuri 643,31 678,43 35,12 5,46 Mijloace fixe 10 972,35 11 889,00 916,65 8,35 Creanţe pe termen lung  712,62 745,43 32,80 4,60 Alte active imobilizate 47,84 123,77 75,93 158,72 Conform datelor statistice  privind mărimea şi circulaţia proprietăţii pentru anul 2015,  prezentate de 193 întreprinderi de stat (96,02% din totalul întreprinderilor supuse analizei) valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe a constituit 11 889,00 mil lei.  Valoarea mijloacelor fixe intrate pe parcursul anului 2015 a constituit 2 185,35 mil lei, iar valoarea mijloacelor fixe ieşite a constituit 169,21 mil lei, inclusiv:      mijloace fixe casate - 56,61 mil lei,    mijloace fixe comercializate - 39,59 mil lei,    mijloace fixe transmise altor întreprinderi/instituţii  - 73,00 mil lei. Patrimoniul net (capitalul propriu) al întreprinderilor de stat a constituit 14 881,47 mil lei. Comparativ cu începutul perioadei de gestiune, se atestă o creştere a patrimoniului net cu 526,99 mil lei (3,67%). Din numărul total de întreprinderi, la 1 6 întreprinderi (8,0%) activele nete au atins valori negative de (140,57) mil lei. Astfel, valoarea patrimoniului Î.S. „Moldtranselectro” este de (106,82) mil lei, Î.S. „Moldresurse” - (24,71) mil lei, I.S. „Rezervcom”  - (1,38) mil lei, Î.S. „ Sta ţ iunea Tehnologic ă    pentru Irigare Vulcănești” - (1,27) mil lei. De asemenea, la 113 unităţi (56,5%) se atestă diminuarea capitalului propriu cu 993,13 mil lei.    15 000,00 14 881,47 14 900,00 14 800,00 14 700,00 14 600,00 14 500,00 14 354,47 14 400,00 14 300,00 14 200,00 14 100,00 14 000,00  Anul 2014 Anul 2015 Figura 3.1. Dinamica evoluţiei valo rii patrimoniului net, mil.lei Sursa: http://www.statistica.md/   Venitul din vânzări obţinut de întreprinderile de stat în anul 2015 constituie 7 319,11 mil . lei, fiind în creștere cu 541,13 mil. l lei (7,98%) faţă de anul 2014.   7 319,11 7 400,00 7 200,00 7 000,00 6 777,98 6 800,00 6 600,00 6 400,00  Anul 2014    Anul 2015 Figura 3.2. Dinamica evoluţiei venitului din vânzări, mil.lei   Sursa: http://www.statistica.md/   Costul vânzărilor constituie 6 264,34 mil lei și este în creștere cu 436,73 mil lei (7,49%) faţă de 2014.  F actorii care au dus la majorarea costurilor și cheltuielilor sunt:      majorarea salariului minim în sectorul real al economiei de la 1650 lei la 1900 lei, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr 219 din 29.04.2015;      m ajorarea cuantumului primelor obligatorii de asistenţă medicală de la 4 la 4,5%;      majorarea tarifelor pentru arenda încăperilor, în conformitate cu prevederile  Legii  bugetului de stat pentru anul 2015;    majorarea costurilor pentru reparaţia și întreţinerea mijloacelor de transport învechite;    majorarea tarifelor la energia electrică și termică;      deprecierea valutei naţionale, etc.     Profitul brut,   ca element principal al rezultatului activităţii operaţionale al întreprinderilor a constituit 1 054,77 mil lei, fiind în creştere cu 10,98% faţă de 2014.    Alte venituri operaţionale  ale întreprinderilor de stat au constituit 291,63 mil lei, fiind în descr  eștere cu 111,38 mil lei (27,64%) faţă de 2014.   Analizând evoluţia activităţii întreprinderilor de stat s - a constatat, că la 115 întreprinderi venitul din vânzări s - a majorat cumulativ cu 807,25 mil lei faţă de  2014. Majorări semnificative a venitului din vânzări, au înregistrat următoarele întreprinderi de stat:    I.S. Compania Aeriana „ Air Moldova ”  - cu 466,54 mil lei, venitul din vânzări, la 31.12.2015, fiind de 2 513.38 mil lei;    I.S. „ Moldelectrica ”  - cu 65,47 mil lei, venitul din vânzări fiind de 387,12 mil lei;    I.S. „ Po ş ta Moldovei ”  - cu 40,74 mil lei, venitul din vânzări fiind de 387,69 mil lei;      I.S. „ Centrul Na ţ ional pentru Frecven ţ e Radio ”  - cu 15,17 mil lei, venitul din vânzări fiind de 50,86 mil lei;    I.S. Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „ Registru ”  - cu 9,21 mil lei, venitul din vânzări fiind de 550,68 mil lei;      I.S. utilizarea spa ţ iului aerian ş i deservirea traficului aerian „ MOLDATSA ”  - cu 6,98 mil lei, venitul din vânzări fiind de 138,87 mil lei;      I.S „ Fiscservinform ”  - cu 8,07 mil lei, venitul din vânzări fiind de 75,49 mil lei;      I.S. Editorial - Poligrafică „Ştiinţa”  - cu 8,62 mil lei, venitul din vânzări fiind de 16,09 mil lei;    I.S. „ Administra ţ ia de Stat a Drumurilor  ”  - cu 7,12 mil lei, venitul din vânzări fiind de 45,27 mil lei;    I.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”  - cu 7,08 mil lei, venitul din vânzări fiind de 60,70 mil lei;    I.S. Întreprinderea pentru Silvicultura „Edineţ”  - cu 6,17 mil lei, venitul din vânzări fiind de 20,02 mil lei;    I.S. Întreprinderea pentru Silvicultura „ Orhei ”  - cu 6,35 mil lei, venitul din vânzări fiind de 26,23 mil lei;    I.S. Institutul de Tehnic ă  Agricol ă   „Mecagro”  - cu 3,6 mil lei, venitul din vânzări fiind de 32,73 mil lei; Totodată, la 75 de întreprinderi de stat venitul din vânzări s - a micşorat cumulativ cu 66,12 mil lei faţă de 2014.   Cele mai esenţiale reduceri a venitului din vânzări s -au atestat la:    I.S. „ Calea Ferat ă din Moldova”  - cu 62,22 mil lei, venitul din vânzări, la 31.12.2015, fiind de 1061,40 mil lei;
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks