Cap. 6 Amplificatoare Operationale !spatiere+diagrame

Description
hjhgdfs

Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 42

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  CAPITOLUL 6AMPLIFICATOARE OPERAŢIONALE Amplificatorul operaţional (AO) este un circuit rezultat din implementareaunui amplificator de curent continuu într-o reţea de componente pasive, sau într-oreţea de componente pasive şi active, care ştie să facă anumite operaţii asuprasemnalului, respectiv, semnalelor de intrare. Operaţiile obişnuite sunt: comparare,amplificare, însumare, diferenţă,integrare,şi derivare. 6.1 AMPLIFICATOARE INTEGRATE UZUALE Amplificatorul interat A! este un amplificator de curent continuu de de tipdiferenţial ( pararaful .....)# el ştie să facă numai operaţia de comparare, însă, pentrusimplificare, în toată literatura de specialitate, amplificatorul it! rat  este numit tot amplificator op!ra#ioal .Aplificatoarele interate se prezintă, obişnuit, sub formele unor capsule tip$!%&' şi $!%  $ ual i n l ine cu &' pini şi, respectiv,  pini. *el mai utilizat ampli--ficator interat este +A '&, producţie romnească (sau A '& producţie ... sau%/'&  producţie .............). *apsula cu semnificaţiile pinilor este indicată în fi.0.&.  Fig. 6.1 Capsula DIL1 a amplificatorului integrat ! #1$ %C & pini fără contact' (  )  şi (  *  pinii de aplicare a tensiunilor de alimentare' +% pinii de aplicare a compensării nulului' (  -   ieşirea' I)/ & intrarea inversată' I*/ & intrarea neinversată. 1roprietăţile principale ale amplificatorului interat, cu specificări valorice pentru +'&, sunt arătate mai 2os.3 0ensiunea maimă de alimentare   ma4  2   ....  556#3   mplificarea diferentială de tensiune în 3uclă desc4isă  pe sarcină  5  L   578   este raportul dintre variatia tesniunii de iesire si variatia tensiunii de intrare diferentiale,   - .....7--.--- .3  5e8istenţa de intrare nesimetrică 5 intr  .....599978.  1 19 17 11 1- : ;    %C %C %C )2 +<0 +% %C    ;  1 7 9  = 6 #     %C %C +% I*/ I)/ *2 +%  %C   3 Curentul de polari8are de intrare I  i  este valoarea medie a celor 5 curentide intrare  I  )   si  I  *   , fi.0.5, cnd tensiunea de iesire este zero  I  i   < (  I  ) )I  * )=5...ma4 9, A.3  5e8istenţa de ieşire a eta>ului de ieşire a amplificatoruli integrat 5 - ...& 98.3 0ensiunea de decala> iniţial (  i- ....ma4 >&9 -? 6.3 Curentul de decala> iniţial I  i-  este diferenţa dintre curenţii de polarizarecnd tensiunea de ieşire este nulă (  I  i- &I  )  * I  *  / ....ma4 599>&9 -@ A.3  Factorul de re>ectie al semnalului comun C??5   este raportul întreamplificarea diferenţială   d    si amplificarea de semnal comun   mc   ....@9d.3  Deriva termică de tensiune .....?6= 9 *.3 (ite8a de variatie a semnalului de iesire   @5 (BleC- Date)  este viteza devariatie a semnalului de iesire limită intern cnd aplicăm la intrare un semnal treaptăde amplitudine mare.....9, 6=sec.3 0impul de tran8itie : timpul necesar semnului de iesire să treaca de la &9 o  E  o la @9 o  E  o între două nivele specificate . 3  Frecvenţa limită pentru ecursia maimă de ieşire f  lim ......&97Fz.$e reulă, în tratarea amplificatoarelor operaţionale, spre simplificarea relaţiilor de dependenţă, se presupune că, amplificatorul interat este ideal. Aceasta înseamnă că:G amplificarea diferenţială este   -   H I#G amplificarea de semnal comun este nulă   mc  < 9#G rezistenţa de intrare nesimetrică este  5 intr    H I#G curenţii pe intrările amplificatorului interat sunt nuli, i ;  < i -  < 9#G tensiunea dintre intrările amplificatorului interat este nulă, v i-  < 9.Aplicaţiile curente de amplificator operaţional sunt: amplificator operaţional(AO) inversor, AO neinversor, AO sumator, AO diferenţial, AO interator şi AOderivator. Jle sunt prezentate detaliat în continuare, în subcapitolul 0.5. Alte aplicaţiiale amplificatoarelor operaţionale sunt indicate în subcapitolele 0.?, 0.', şi 0. . 6.% AMPLIFICATOARE OPERAŢIONALE UZUALE6.%.1 Amplificatorul op!ra#ioal i&!r'or  Fig.6.7 mplificatorul operaţional inversor + I%(/.i 7 i 1 i * (  * i ) (  )  5 7  5 1  5(  i (  -     ;  Kn nodul (  *   se poate scrie ecuaţia 9 int95&      5 5viii r i cu     vvv i 9 <9 (0-&) 99      ( ii 6 (0-5)    &9&9&&  =  5vviv 5iv iiii    (0-?)    59959559  =  5vviv 5iv ii    (0-')Knlocuind relaţiile (0-?) şi (0-') în relaţia (0-&) se obţine 9 599&9   5vv 5vv iii  $eoarece v i-   < 9 rezultă &59  5 5vv i   (0- )$e asemenea , rezultă:  5 i  <  5 1  < rezistenţa de intrare a AO inversor, şi (0-0) 9 9&5&9      5 5 5 5 5 ies  (0-) 6.%.% Amplificatorul op!ra#ioal !i&!r'or  Fig.6.9 amplificatorul operaţional neinversor  Kn nodul (  )  se pot scrie relaţiile: '?'?  iiiii      şi '?'  5 5 5vv i    (0-) i 7 i 1 i * (  * i )  5 7  5 1  5 9 (  i (  -     ;  Kn nodul (  *  se poate scrie 5&9&5&5  9  5 5viiiii     (0-@) &59  5ivv i     (0-&9)Lolosind relaţiile (0-) şi (0-@) şi ţinnd cont că v i-  < 9 rezultă      &5'?'9  &  5 5 5 5 5vv i  (0-&&)Lolosind relaţiile de la AO ideal se pot deduce relaţiile pentru rezistenţa deintrare  5 i  a AO inversor şi a rezistenţei de ieşire  5 ies   a acestuia. r i  5   5 int9   şi 9= 99      5 5 ies  (0-&5)$acă  5   H I iar rezistenţa  5 9  e4istă sau este nulă valoric, relaţia (0-&&) devine      &59  &  5 5vv i  (0-&&a)$in relaţiile de mai sus rezultă că rezistenţa de intrare a amplificatoruluioperaţional neinversor este foarte mare comparativ cu cea a amplificatoruluioperaţional inversor. Kn aceste condiţii amplificatorul operaţional inversor vedetensiunea de intrare ca o tensiune la borne pe cnd amplificatorul operaţionalneinversor vede tensiunea de intrare ca pe o tensiune electromotoare.O variantă a amplificatorului operaţional neinversor se obţine atunci cndrezistenţa de reacţie  5 7  este nulă# din relaţia (0-&&M) rezultă v -  < v i  şi din această cauzavarianta poartă numele de amplificator op!ra#ioal r!p!tor . BcNema este indicată înfi.0. .  Fig.6.6 mplificator operaţional repetor  5(  i (  -   ;
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks