โปรแกรม. Camtasia Studio ท ศน ย เพชรส ช วง ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ - PDF

Description
โปรแกรม Camtasia Studio ท ศน ย เพชรส ช วง ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ สารบ ญ ข นตอนการเข าส โปรแกรม Camtasia Studio 1-2 ส วนประกอบโปรแกรม Camtasia 2-6 โปรแกรมต างๆใน Camtasia Studio 7-8 ข นตอนการใช งาน

Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 26 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โปรแกรม Camtasia Studio ท ศน ย เพชรส ช วง ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ สารบ ญ ข นตอนการเข าส โปรแกรม Camtasia Studio 1-2 ส วนประกอบโปรแกรม Camtasia 2-6 โปรแกรมต างๆใน Camtasia Studio 7-8 ข นตอนการใช งาน Camtasia Recorder 9-12 การบ นท กแบบเต มหน าจอ การบ นท กแบบก าหนดขนาดหน าจอตามต องการ การบ นท กหน าจอ PowerPoint Presentation การใส Effect ให ก บช นงาน การใส Title การใส Callout การใส Transition การน าเสนอผลงาน การน าเสนอผลงานในร ปแบบไฟล ว ด โอ นามสก ล.avi การน าเสนอผลงานในร ปแบบไฟล Flash การน าเสนอผลงานในร ปแบบ.exe หน า Camtasia Studio 6 โปรแกรม Camtasia Studio เป นโปรแกรมส าหร บผล ตส อการเร ยนการสอนท ด และม ประส ทธ ภาพ โปรแกรมหน ง ซ งสามารถบ นท กการท างานต างๆบนหน าจอคอมพ วเตอร และย งสามารถบ นท กค าอธ บายไปพร อม ก บการบ นท กหน าจอ จากน นย งสามารถปร บแต งแก ไขโดยการแทรกเส ยงเพลง เส ยงการบรรยายเพ มเต ม effect ต างๆ เพ อเพ มความน าสนใจให ก บส อการเร ยนการสอนท สร างข น ข นตอนการเข าส โปรแกรม Camtasia Studio สามารถท าได ด งน 1. ด บเบ ลคล กท บน Desktop 2. หร อคล กป ม Start - All Programs - Camtasia Studio6- Camtasia Studio 3. จะแสดงหน าต าง Welcome - Camtasia Studio เพ อต อนร บเข าส โปรแกรม ประกอบไปด วย 4 งานบร การว ชาการ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 1/46 3.1 Recorder the Screen ส าหร บจ บภาพหน าจอ 3.2 Recorder Voice Narration ส าหร บบ นท กเส ยง 3.3 Recorder PowerPoint ส าหร บบ นท ก PowerPoint 3.4 Import Media ส าหร บน าไฟล ว ด โอ,ร ปภาพมาใช งาน 3.5 Recent Projects แสดงรายช อไฟล ล าส ดท เพ งใช งาน สามารถคล ก more เพ อด รายช อเพ มเต ม 3.6 Tutories Videos ว ด โอแนะน าการใช งานโปรแกรม Camtasia Studio 4. คล กป ม Close จะเข าส โปรแกรม Camtasia ส วนประกอบโปรแกรม Camtasia เมน บาร ประกอบด วยเมน ต างท ใช ในการท างาน ได แก เมน File,Edit,View,Play,Tools,Helps งานบร การว ชาการ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 2/46 - เมน File ใช ส าหร บ สร าง เป ด น าเข าไฟล บ นท ก และออกจากโปรแกรม - เมน Edit ใช ส าหร บแก ไขว ด โอ - เมน View ใช ส าหร บ View งานในร ปแบบต างๆ - เมน Play ใช ส าหร บด งานท ได สร างไว - เมน Tools ประกอบด วย เคร องม อต างๆ ท ใช ในการสร างงาน - เมน Help ช วยเหล อการใช งานโปรแกรม 2. ท ลบาร ประกอบด วย เคร องม อต างๆ ท ใช ในการสร างงาน 3. Task List เป นท รวบรวมค าส งหล กๆในการท างานก บว ด โอ ซ งประกอบด วย 3.1 Record the screen บ นท กหน าจอ 3.2 Record PowerPoint บ นท กหน าจอ PowerPoint 3.3 Add ใช ส าหร บน าเข าไฟล ต างๆ ประกอบด วย - Import media น าเข าไฟล ในร ปแบบต างๆ ได แก ไฟล ภาพ,ไฟล ว ด โอ,ไฟล เส ยง - Title clips ใช ส าหร บสร าง Title ให ก บว ด โอ - Voice narration.ใช ส าหร บบ นท กเส ยง - Record camera ใช ส าหร บบ นท กจากกล อง Webcam งานบร การว ชาการ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 3/46 3.4 Edit ใช ส าหร บแก ไขไฟล งาน ประกอบด วย - Audio enhancements ใช ในการปร บแต ง แก ไข ค ณภาพของเส ยง - Zoom-n-Pan ใช ในการการย อ-ขยาย พ นท - Callouts ใช ส าหร บใส ค าอธ บายเพ มลงไปในว ด โอ - Transitions ใช ส าหร บใส Effect ต างๆ - Captions ใช ส าหร บการใส ข อความ - Flash Quiz and Survey ใช ส าหร บการสร างค าถาม และแบบส ารวจ - Picture-in-Picture (PIP) ใช ส าหร บการบ นท กภาพจากกล องเว บแคม 3.5 Produce ใช ส าหร บจ ดเก บและน าเสนอไฟล งาน ประกอบด วย - Produce video as ใช ส าหร บการเล อกเก บไฟล งานในร ปแบบต างๆ - Create CD menu ใช ส าหร บการจ ดเก บในร ปแบบ CD-ROM งานบร การว ชาการ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 4/46 - Create web menu ใช ส าหร บการจ ดเก บในร ปแบบ แสดงงานผ านเว บ - Batch production ใช ส าหร บการแปลงไฟล ว ด โอหลายๆ ไฟล พร อมก น 4. Clip Bin ใช ส าหร บแสดงไฟล งานท น าเข า(Import media)มาใช งาน ได แก ไฟล ว ด โอ, ร ปภาพ, เส ยง ไฟล ต าง ๆ ท เล อกน าเข า จะเข ามาอย ใน Clip Bin 5. Timeline และ Storyboard เป นส วนท ใช แสดงไฟล ว ด โอท เล อกมาจาก Clip Bin โดยจะแสดงว ด โอในแต ละช วงเวลา ใช ส าหร บแก ไขงานต างๆ ท งไฟล ว ด โอ,ไฟล เส ยง และไฟล ร ปภาพ หร อ เพ มส วนประกอบ ต าง ๆ ลงในไฟล ว ด โอ ภายใน Timeline จะแยกออกเป นแทร ค ๆ ในแต ละแทร ค จะแสดงส วนท เราใส ลง ไป เช น ภาพเคล อนไหว,ภาพน ง,เส ยง งานบร การว ชาการ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 5/46 โดยสามารถแสดงผลสล บไปมาได ระหว าง Timeline และ Storyboard โดยคล กท Show Storyboard จะ แสดงส วนท เป น Storyboard ซ ง Storyboard จะใช ส าหร บด ภาพรวมของเน อหา 6. Preview Area พ นท ท ใช ส าหร บแสดงต วอย างของว ด โอท สร างข น โดยจะม แถบเคร องม อควบค มในการ เล นไฟล ว ด โอให ด วย การใช งาน Preview Area น นสามารถปร บแต งม มมองได หลายแบบตามความเหมาะสม ด งน 1. ป มย อ/ขยาย ป มน จะอย ทางด านบนซ ายม อ สามารถเล อกให แสดงผลแบบพอด ก บหน าต าง(Shrink to fit) หร อแสดงผล 100% เต ม 2. ป มขยายภาพให เต มจอ (Switch to fullscreen mode)ป มน จะอย ทางด านบนขวาม อ ใช ส าหร บขยาย ภาพให เต มจอ 3. ป มแยกหน าต าง (Detach/Attach the video preview) ป มน จะอย ทางด านบนขวาม อใช ส าหร บการ แยกแสดงต วอย างว ด โอแยกออกมาอ กหน าต าง งานบร การว ชาการ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 6/46 โปรแกรมต างๆใน Camtasia Studio ในช ดโปรแกรม Camtasia Studio ม โปรแกรมต างๆให เล อกใช งาน ซ งแต ละโปรแกรมจะม หน าท ในการท างาน ต างก น ด งน 1. ใช ส าหร บสร างงาน แก ไข แทรกว ด โอ ใส effect ต างๆให ก บงานท สร างข น 2. ใช ส าหร บสร างเมน เพ อท จะเป ดว ด โอท สร างข น 3. ใช ส าหร บส าหร บเป ดเล นไฟล ว ด โอ งานบร การว ชาการ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 7/46 4. ใช ส าหร บบ นท กก จกรรมต างๆท เก ดข นบนหน าจอคอมพ วเตอร 5. ใช ส าหร บสร างเว บเมน งานบร การว ชาการ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 8/46 ข นตอนการใช งาน Camtasia Recorder Camtasia Recorder เป นโปรแกรมท ใช ในการบ นท กหน าจอคอมพ วเตอร ซ งจะท าการจ บภาพตามการ เคล อนท ของเคอร เซอร รวมถ งก จกรรมต างๆท เก ดข นบนหน าจอคอมพ วเตอร ม ข นตอนด งน 1. คล กป ม Start - All Programs - Camtasia Studio6- Applications- Camtasia Recorder 2. หร อคล กป ม Start - All Programs - Camtasia Studio6- Camtasia Studio 3. จะแสดงหน าต าง Welcome - Camtasia Studio จากน นคล กเล อก Recorder the Screen งานบร การว ชาการ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 9/46 4. จะแสดงหน าต าง Camtasia Recorder ประกอบด วยส วนต างๆด งน 4.1 เมน บาร ประกอบด วยเมน ต างๆ ได แก เมน Capture ประกอบด วยค าส งเก ยวก บการจ บภาพ ได แก Record ใช ส าหร บบ นท ก Stop ใช ส าหร บหย ดการบ นท ก Delete ใช ส าหร บลบภาพท เพ งบ นท ก Select Area to Record ใช ส าหร บเล อกพ นท ในการบ นท กภาพ Lock to Application ใช ส าหร บล อกหน าจอในการจ บภาพ Record Audio ใช ส าหร บบ นท กเส ยง Record Camera ใช ส าหร บการบ นท กจากกล องเว บแคม งานบร การว ชาการ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 10/46 เมน Effects ประกอบด วยร ปแบบการใส effects ให ก บงานท สร างข น ได แก Annotation การใส ว นท และเวลา,การใส ข อความลงไปในงานท สร างข น Sound การก าหนดให ม หร อไม ม เส ยงเม อคล กเมาส Cursur การก าหนด effect ให Cursur ในขณะจ บภาพ Options การก าหนดค าต างๆ ให ก บ Annotation,Sound,Cursur งานบร การว ชาการ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 11/46 เมน Tools ประกอบด วยโปรแกรมต างๆ เพ อเร ยกใช งาน,Option ส าหร บก าหนด ค ณสมบ ต,Record Toolbars ส าหร บก าหนดการแสดง Toolbar ท ใช ส าหร บการ record เมน Help ช วยเหล อการใช งานโปรแกรม 4.2 ในกรอบ Select Area ใช ส าหร บการก าหนดพ นท ในการจ บภาพแบบ Full Screen(เต มจอ) หร อ Custom(ก าหนดขนาดเอง) 4.3 ในกรอบ Setting ใช ส าหร บการก าหนดการจ บภาพจากกล องเว บแคม(Camera),การบ นท กเส ยง(Audio) และแถบก าหนกระด บความด งของเส ยง 4.4 ป ม rec คล กป มน เพ อท าการบ นท กหน าจอ งานบร การว ชาการ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 12/46 การบ นท กแบบเต มหน าจอ สามารถท าได ด งน 1. หล งจากท เป ดโปรแกรม Camtasia Recorder จากน นคล กท ป ม 2. จะแสดงกรอบเส นประส เข ยวรอบหน าจอคอมพ วเตอร ในกรณ ท ต องการอ ดเส ยงบรรยายเข าไปด วย สามารถท าได โดยการเส ยบไมโครโฟนลงไปในช องส าหร บเส ยบไมโครโฟน 3. จากน นคล กป ม หร อกด F9 ท แป นพ มพ เพ อท าการบ นท ก 4. จะปรากฎหน าต างน บถอยหล ง เพ อเร มการบ นท ก งานบร การว ชาการ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 13/46 5. จากน นจะเร มบ นท กหน าจอ ให ท าการเป ดโปรแกรมท ต องการสร างส อการเร ยนการสอนพร อมก บสามารถ พ ดบรรยายไปพร อมก นได 6. ในกรณ ท ต องการหย ดการบ นท กช วคราว สามารถท าได โดยการกด F9 เม อต องการบ นท กต อ กด F9 อ ก คร ง 7. เม อต องการหย กการบ นท กให กด F10 จากน นจะแสดงหน าต าง Preview เพ อแสดงไฟล ว ด โอท ได จากการ บ นท ก 8. ในหน าต าง Preview ประกอบด วยส วนต างๆ ด งน ส าหร บแสดง เวลาณ.ต าแหน งแสดงผล/เวลาท งหมดของว ด โอ คล กเพ อให แสดงผลพอด ก บหน าจอ Preview ป มควบค มการแสดงผล ประกอบด วย ป มไปย งต าแหน งเร มต น,ป มแสดงผล,ป มไป ย งต าแหน งส ดท าย งานบร การว ชาการ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 14/46 ส าหร บบ นท กงาน สามารน ากล บมาแก ไขในภายหล ง เม อคล กป มน จะเป ดหน าต าง Camtasia Recorder เพ อท าการบ นท ก จากน นให ท าตามข นตอนด งน 1. ในช อง File name : ให ต งช อไฟล ตามต องการ 2. ในช อง Save as type : ให เล อกร ปแบบไฟล ท ต องการบ นท ก แบบ Camtasia Recording Files(*.camrec) สามารถน าไฟล กล บมาแก ไขใหม ได ก บแบบ Video File(*.avi) 3. คล กป ม เพ อบ นท กงาน จากน นหน าต างPreview จะป ด เม อบ นท กเสร จ ส าหร บลบงานท สร างข นในกรณ ท ไม ต องการ เม อคล กป มน จะแสดงหน าต างแจ งว าต องการลบ ข อม ลท ได บ นท กมาหร อไม ถ าต องการให คล กป ม ส าหร บแก ไขงาน เม อคล กป มน จะท าการบ นท กและเข าส หน าจอ Camtasia Studio เพ อท าการ แก ไขได เลย ส าหร บน าไปเผยแพร ในร ปแบบอ น เช น AVI,Flash งานบร การว ชาการ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 15/46 การบ นท กแบบก าหนดขนาดหน าจอตามต องการ สามารถท าได ด งน 1. หล งจากท เป ดโปรแกรม Camtasia Recorder จากน นคล กท ป ม 2. พ มพ ขนาดในช อง Dimension ตามต องการ 3. หร อจะเล อก โดยคล กท จะแสดงขนาดท โปรแกรมม ไว ให จากน นเล อกขนาดตามต องการ 4. และย งสามารถก าหนดโดยคล กท จะแสดงเส นส แดง งานบร การว ชาการ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 16/46 5. จากน นใช เมาส ลากขนาดตามต องการ จะได ขอบเขตท ต องการจ บภาพ 6. สามารถปร บขยายขอบเขตท เล อกโดยการลากตามจ ดส เหล ยมรอบภาพเพ อย อขยายขนาดตามต องการ 7. หร อสามารถปร บโดยการคล กลากต าแหน งตรงกลางภาพ เพ อย ายขอบเขตการจ บภาพ การบ นท กหน าจอ PowerPoint Presentation สามารถเร ยกใช งานได 3 ว ธ การด งน 1. เร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks