CALPRA

Description
arta

Please download to get full document.

View again

of 250
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 250

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  5  LICHIDAÞI-L PE RASPUTIN ! CUPRINS  Notã despre date.............................................................................6Prefaþã.............................................................................................7Personajele principale.....................................................................901. Vânãtoarea................................................................................1302. Umbra suspiciunii.....................................................................2903. Probele......................................................................................4704. Spionii care au acþionat din umbrã...........................................6205. Forþele Întunericului.................................................................8206. Pe marginea prãpastiei..............................................................10707. Jocuri de rãzboi.........................................................................11708. Cu cãrþile pe masã.....................................................................12809. O camerã la subsol....................................................................14210. A fost odatã...............................................................................15111. Sfârºit de drum..........................................................................16812. Consecinþa................................................................................184  Anexa 1 Documente – Curtea Supremã New York.......................................193  Anexa 2 Raport al Poliþiei din 17 decembrie 1916.......................................198  Anexa 3 Rapoarte ale Serviciilor Secrete Engleze........................................201  Anexa 4 Lista membrilor Misiunii Secrete Britanice din Petrograd.............214Abrevieri folosite în note................................................................215 Note................................................................................................216  6ANDREW COOK  Notã despre date Calendarul pe stil nou (Gregorian), care a intrat în uz în Europacontinentalã ºi în Anglia din 1582, nu a înlocuit calendarul pe stil vechi(Iulian) în Rusia pânã în 1918, când s-au scãzut treisprezece zile. În aceastãcarte s-a recurs la calendarul pe stil vechi pentru evenimentele dinainte de1918 ºi la cel pe stil nou pentru evenimentele ulterioare. Oricum, diplomaþii britanici ºi oficialii din Rusia foloseau calendarul pe stil nou înainte deschimbare. Când cele douã sisteme au funcþionat concurenþial, înconformitate cu sursele documentare, a existat riscul confuziei. De aceea, pentru a-l ajuta pe cititor, în unele pãrþi ale acestei cãrþi s-au folosit dateleduble.  7  LICHIDAÞI-L PE RASPUTIN ! Prefaþã Când editorul meu, Jonathan Reeve, mi-a sugerat pentru prima datã sãscriu ediþia a doua revizuitã a biografiei lui Sidney Reilly, „Asul Spionilor“,am înþeles cã mi se oferea o oportunitate idealã pentru a relua câteva din punctele cercetãrii încã nerezolvate la momentul în care a fost tipãritã primaediþie, în 2002.Unul dintre ele se referea la John Scale, omul care l-a recrutat pe Reillyîn Serviciile Secrete ºi a cãrui mânã din umbrã i-a ghidat prima lui misiuneîn Rusia, în aprilie 1918. ªtiam cã Scale a murit în 1949, dar nu deþineamniciun fel de informaþii despre familia lui. Eram convins cã el reprezentacheia nu numai pentru misiunea lui Sidney Reilly din Rusia, dar ºi pentrualte enigme ale spionajului care au urmat revoluþiei ruse.În cele din urmã, la începutul lui 2003, dupã migãloase cercetãri, fiicalui, Muriel Harding-Newman, a fost localizatã în Scoþia. Întâlnirea cu eami-a întãrit convingerea cã uciderea lui Grigori Rasputin, în 1916, nu a fostun lucru chiar aºa de simplu cum pãrea la prima vedere. Povestea tradiþionalã,aºa cum era relatatã în 1927 în cartea  Rasputin , o confesiune a asasinuluilui Rasputin, Felix Iusupov, se citea ca o ultra-dramaticã poveste goticãhorror. Rasputin a fost mai întâi otrãvit, apoi împuºcat ºi în cele din urmãaruncat în fluviul Neva de niºte aristocraþi nemulþumiþi, conduºi de Iusupov.Conform acestei relatãri, acþiunile conspiratorilor sunt determinate deîngrijorarea provocatã de influenþa lui Rasputin asupra Þarului Nicolae alII-lea ºi a soþiei lui, Alexandra. Deºi aceastã relatare a fost verificatã pesteani de istorici, o alternativã credibilã a teoriei s-a dovedit lipsitã deconsistenþã.Oricum, dupã pãrerea lui Muriel Harding-Newman, tatãl ei a fost unfactor decisiv în complotul organizat în vederea crimei. De asemenea, eraîn posesia unei adevãrate Peºteri a lui Aladin, plinã cu materiale informativecare i-au aparþinut lui Scale, inclusiv o listã cu toþi ofiþerii Serviciului SecretBritanic care au acþionat în Petrograd la vremea morþii lui Rasputin. Dupãce m-am întors acasã, am gãsit rãgazul necesar pentru a reciti cartea lui  8ANDREW COOK Iusupov. În lunile care au urmat mi-am propus sã descopãr urmele membrilor familiilor altor ofiþeri ai serviciilor secrete de pe lista lui Scale ºi am cititrapoartele diplomatice ºi informative care s-au schimbat între Londra ºiPetrograd în 1916. A fost o lecturã dificilã, care m-a fãcut sã-mi amintesccât de aproape a fost Anglia de înfrângere în acele ore întunecate alerãzboiului, dominatã de teama cã Rusia era pe punctul sã încheie paceseparatã cu Germania ºi sã se retragã din conflict. ªi de astã datã, numelelui Rasputin rãzbãtea din rapoarte.În Rusia, înregistrãrile din arhive atestau cã trei investigaþii fãcute înlegãturã cu moartea lui au rãmas neconcludente din cauzã cã niciodatã nuau fost complete ºi, ca o consecinþã, nimeni n-avea sã fie acuzat sau adus înfaþa unei curþi de judecatã. Douã investigaþii fãcute dupã moartea lui Rasputinau fost conduse în acelaºi timp de ministrul de Interne ºi de ministrul deJustiþie. Acestor investigaþii li s-a pus capãt în momentul în care a devenitevident cã membrii familiei imperiale erau implicaþi în complot. Dupãcãderea monarhiei, în martie 1917, noul Guvern Provizoriu a constituit o„Comisie Extraordinarã de Anchetã pentru Investigaþii ale actelor ilegalesãvârºite de miniºtri ºi de alte persoane oficiale“. Comisia urmãrea, printrealtele, ºi cercetarea influenþei lui Rasputin ºi a circumstanþelor care auconcurat la moartea lui. Aceasta era responsabilitatea secþiei a treia aComisiei. Cercetarea era abia la început când bolºevicii au preluat putereaºi au desfiinþat Comisia.Moartea dramaticã a lui Rasputin a anulat, în mare parte, alte întrebãrilegate de viaþa lui. De ce, de exemplu, povestea unui þãran dintr-un sat dinîndepãrtata Siberie, devenit cel mai puternic favorit al Împãratului Rusiei,ne incitã mai mult decât oricare alt episod din istoria Rusiei? De ce existãmai multe minciuni ºi secrete decât adevãr în povestea morþii lui? Ce seascunde în spatele contradicþiilor din viaþa lui care au determinat împletireaunor fapte reale, zvonuri, mituri, misticism ºi pure invenþii? A fost Rasputino victimã sau un ºarlatan imoral? Un demon care a supus familia imperialãsau o persoanã care îi putea veni în ajutor?Acestea sunt numai câteva dintre cele mai importante întrebãri caremi-au venit în minte în timp ce mã pregãteam sã cercetez circumstanþeledin spatele morþii lui. În fine, rezultatele acestei cercetãri au condus larealizarea filmului produs de BBC Timewatch Cine l-a ucis pe Rasputin?,  pentru care am lucrat în calitate de consultant istoric, ºi în cele din urmã la publicarea acestei cãrþi, care s-a inspirat din cele mai noi descoperiri fãcuteulterior, dupã difuzarea filmului.
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks