căile-ferate

Description
Caile ferate din Romania

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 31

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  Căile ferate în România  Scurt istoric al cailor ferate din România ã  Pe teritoriul României, prima linie a fost deschisă  pe 20 august 1854 şifăcealegătura  între Oraviţa  (în Banat) şiBaziaş,  un port la Dunăre . Având o lungime de 62,5 km, linia a fost folosităiniţial  doar pentru transportul cărbunelui ; ã  În anul 2004 a fost înființată  divizia CFR Electrificare, având înadministrare circa 10.000 de kilometri de rețea  de contact electrificată,  77 de substații  de tracțiuneși  un număr   de 3.500 de angajați ; ã  În anul 2006 lungimea simplă  a liniilor aflate în exploatare era de 10.789kilometri, și  lungimea desfășurată  a acestora era de 20.677 kilometri (față  de21.030 km în anul 2001) și  circa 992 stații  de cale ferată ; ã  În 2017 mai erau în funcțiune  10.628 km de cale, din care 2.917 km de cale dublăși  4.031 km de linii electrificate, deservite de 917 stații .   Legături feroviare cu statele vecine ã  Romania are un număr   de 15 legături  feroviare cu 5 state vecine: Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, Ucraina și  Moldova. ã  Cu Bulgaria: -prin punctul de frontieră  Russe, deservește  calea feratăBucurești -Sofia -prin punctul de frontieră  Negru Vodă,deservește  linia Medgidia-Bazargic -prin punctul de frontieră  Vidin prin intermediul ferryboat-ului Calafat-Vidin ã  Cu Ungaria: -prin punctul de frontieră  Curtici, care deservește  calea ferată Arad-Budapesta -prin punctul de frontieră  Salonta, care deservește  liniaSalonta-Kotegyan -prin punctul de frontieră  Episcopia Bihor, pentru traficulîntre Oradea-Szolnok -prin Cărei  ,punct ce deservește  calea ferată  Carei- Nyrabrany.  ã  Cu Iugoslavia: -prin punctul de frontieră  Jimbolia care deservește  linia Timisora-Kikinda -prin punctul Stamora- Moravița,  pentru relația Timisora-Belgrad. ã  Cu Ucraina:-prin punctul de frontieră  Halmeu, care deserveștelegăturăferoviară  Satu-Mare-Diakovo -prin punctul de frontieră  Câmpulung la Tisa, care face legătură  între Sighetu Marmatiei-Teresva -prin punctul de frontieră  Valea Vișeului,  care deservește  calea ferată  Sighetu Marmatiei-Rahov -prin punctul de frontieră  Vicsani , care face legătură  Suceava-Lvov-prin punctul de frontieră  Reni, care deserveștelegăturăferoviarăGalați - Bati ã  Cu Republica Moldova: -prin punctul de frontieră  Ungheni, care deservește  calea feratăIași - Chișinău .
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks