Caile biliare.pptx

Description
Căile biliare FICAT→CĂI BILIARE→DUODEN 1. Căi biliare intrahepatice 2. Căi biliare extrahepatice canal principal format din ductul hepatocoledoc aparat divertricular format din vezica biliara și ductul cistic sunt situate în etajul supramezocolic al abdomenului  Ductul hepatic comun  Ia naștere din unirea a două canale în care se termină ductele bilifere(ductul hepatic drept și ductul hepatic stâng);  Confluența cel

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 8

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  Căile biliare FICAT→CĂI BILIARE→DUODEN 1. Căi biliare intrahepatice 2. Căi biliare extrahepatice canal principal format din ductul hepatocoledocaparat divertricular format din vezica biliara și ductul cistic sunt situate în etajul supramezocolic al abdomenului   Ductul hepatic comun  Ia naștere din unirea a două canale în care se termină ductele bilifere(ductul hepatic drept și ductul hepatic stâng);  Confluența celor două rădăcini ale ductului ocupă  planul anterior al hilului ficatului;  Are o lungime de 45- 50 mm și un calibru de 5 mm ;  Se afl ă cuprinsîn ligamentulhepato-duodenal(por  ț iuneadreapt ă a omentuluimic)  Unireacu ductulcisticse face înapoiapor  ț iuniisuperioarea duodenului, fiindal ă turatepeo  por  ț iunede 10-15 m iarapoiconflueaz ă  pentrua forma ductulcoledoc   Ductul coledoc  Continuă ductul hepatic comun;  Descrie un arc cu concavitatea îndreptată spre dreapta;  De la srcine coboară înapoia capului pancreasului si se deschide in duoden;  Are o lungime de 30-35 mm iar diametrul este de 5 mm  Are 3 porțiuni: retroduodenală, retropancreatică și intraparietală(mai rar și o porțiune supraduodenală); ele merg paralel între 10 -15 mm și abia apoi confluează in mod real;   Porțiunea retroduodenală: - înainte coboară artera gastroduodenală -înapoi raspunde orificiului omental-  posterior se afla vena portă - la stânga se află artera hepatică  Porțiunea retropancreatică: -înainte cu capul pancreasului- înapoi vine în raport cu vena cavă inferioară și vena renală dreaptă - coledocul mai are raporturi în această porțiune cu arcadele vasculare pancreaticoduodenale  Porțiunea retroparietală: -  perforează împreună cu ductul pancreatic peretele medial al  porțiunii descendente a duodenului - se deschide în ampula hepatopancreatică
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks