Các dạng toán tỉ số phầm trăn khối tiểu học

Description
Tuyển tập hơn 40 bài toán về tỉ số phần trăm. Đây là dạng toán học sinh khối lớp 5 rất hay nhầm khi giải. Chi tiết tại đây: https://hoc360.net/bai-tap-ve-ti-so-ti-so-phan-tram-o-tieu-hoc/

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. hoc360.net - Tài liệu học tập, bài giảng miễn phí 14.TỈ SỐ _ TỈ SỐ % Bài 1: Hai người cùng làm chung một công việc hết 48 ngày sẽ xong. Người A làm trong 63 ngày rồi nghỉ, người B làm tiếp 28 ngày xong việc. Hỏi nếu người A làm nột mình thì sau bao lâu sẽ xong việc Giải Lấy 28 ngày trong 63 ngày của người A để cùng làm với 28 ngày người B thì được: 28/48 công việc. (hay 7/12 công việc). Thời gian còn lại của người A làm: 63 – 28 = 35 (ngày) 35 ngày người A làm được: 1 – 7/12 = 5/12 (công việc) Thời gian người A làm một mình để xong công việc: 35 : 5 x 12 = (84 ngày) Đáp số: 84 ngày Bài 2: Một cửa hàng bán mứt trong dịp tết bán được 4/5 số lượng mứt với số lãi 20% so với giá mua. số còn lại bán lỗ 20% so với giá mua. Hỏi cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm. Giải Bán 4/5 với tiền lãi 20% thì tỉ lệ % lãi so với giá mua. 20% x 4/5 = 16% (so giá mua) Bán 1/5(1-4/5) với tiền lỗ 20% thì tỉ lệ % lỗ so với giá mua. 20% x 1/5 = 4% (so giá mua) Tỉ lệ % lãi trong dịp tết: 16% - 4% = 12% Bài 3: Giá xăng tháng 2 tăng 10% so với giá xăng tháng 1. Giá xăng tháng 3 tăng 10% so với giá xăng tháng 2. Hỏi giá xăng tháng 3 tăng bao nhiêu phần trăm so với giá xăng tháng 1? Giải Tỉ số % giá xăng tháng 2 so với giá xăng tháng 1: 100%x(100%+10%) =110% Tỉ số % giá xăng tháng 3 so với giá xăng tháng 2: 110%x(100%+10%) =121% Giá xăng tháng 3 tăng số so với giá xăng tháng 1: 121%-100% = 21% Bài 4: Giá xăng tháng 3 tăng 10% so với giá xăng tháng 2. Giá xăng tháng 4 tăng 10% so với giá xăng tháng 3. Hỏi giá xăng tháng 4 tăng bao nhiêu phần trăm so với giá xăng tháng 2 ? Giải Xem giá xăng tháng 2 là 100% thì tháng 3 là: 100%+10%= 110% Giá xăng tháng tư so với tháng 2 là: 110% x (100%+10%) = 121% Giá xăng tháng 4 tăng so với tháng 2: 121% - 100% = 21% Bài 5: Một cuộn day chia thành 4 đoạn. Biết đoạn thứ nhất bằng 1/2 tổng độ dài ba đoạn kia, đoạn thứ hai bằng 1/3 tổng độ dài ba đoạn kia, đoạn thứ ba dài bằng(1/4) tổng độ dài 3 đoạn kia, đoạn thứ tư là 19,5m. Cuộn day trước khi chia là ... Giải Ta thấy:
 • 2. hoc360.net - Tài liệu học tập, bài giảng miễn phí Đoạn thứ 1 bằng 1/2 tổng độ dài 3 đoạn còn lại _ Đoạn 1 bằng 1/3 tổng độ dài 4 đoạn. Đoạn thứ 2 bằng 1/3 tổng độ dài 3 đoạn còn lại _ Đoạn 2 bằng 1/4 tổng độ dài 4 đoạn. Đoạn thứ 3 bằng 1/4 tổng độ dài 3 đoạn còn lại _ Đoạn 3 bằng 1/5 tổng độ dài 4 đoạn. Mà 1/3 + 1/4 + 1/5 = 47/60 19,5(m) ứng với: 1 – 47/60 = 13/60 Cuộn dây đó dài: 19,5 : 13 x 60 = 90 (m) Bài 6: Ngày thứ nhất An làm được 3/5 số bài tập cô giáo cho về nhà, ngày thứ hai An làm thêm được 52 bài tập nữa, số bài tập còn lại bằng 1/8 số bài tập An đã làm. Tìm số bài tập cô giáo đã cho An về nhà. Giải Theo bài ra nếu coi số bài tập còn lại là 1 phần thì số bài tập đã làm là 8 phần bằng nhau như thế. Tổng số bài tập An phải làm là 1 + 8 = 9 phần. Phân số chỉ số bài tập An đã làm là 8/9 (tổng số bài) Phân số chỉ 52 bài tập là: 8/9 - 3/5 = 13/45 (tổng số bài) Số bài tập cô giáo đã giáo đã cho là: 52 : 13/45 = 180 (bài) Bài 9: Tỉ số % Năng suất lao động tăng 25%. Hỏi khi hoàn thành sản phẩm thì thời gian sẽ giảm bao nhiêu %?.. Giải Giả sử mỗi giờ làm 100 sản phẩm, năng suất tăng 25% thì được 100 x 1,25 = 125 (sản phẩm) Thời gian hoàn thành 100 sản phẩm: 100 : 125 = 4/5 (giờ) = 80% (giờ) Tỉ số phần trăm thời gian được giảm: 100% - 80% = 20% Bài 10: Tỉ số % Một cửa hàng bán bánh kẹo nhập về 360 thùng bánh. Sau khi bán được 300 thùng, cửa hàng đã thu đủ số tiền vốn. Số bánh còn lại cửa hàng đã giảm giá bán 20% so với giá bán của 300 thùng đã bán. Hỏi sau khi bán hết 360 thùng bánh đó cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm tiền vốn? Giải Trong 360 thùng có 300 thùng tiền vốn ; Phần còn lại là 360 - 300 = 60 thùng ( đó chính là tiền lời ) Tiền lời so với tiền vốn bằng : 60 : 300 = 60/300 = 1/5 tiền vốn Tiền lời sau khi giãm còn lại : 100% - 20 % = 80% Cuối cùng tiền lời so với tiền vốn bằng : 1/5 X 80% = 16% Đáp số : 16% Cách 2 Số thùng bánh còn lại: 360 – 300 = 60 (thùng) Số vốn là: 300 x 100% = 300 (tiền vốn) Giá bán ban đầu là 100% thì giá bán 60 thùng là: 100% - 20% = 80% Tiền bán 60 thùng còn lại: 60 x 80% = 48 (tiền vốn) Tỉ lệ % tiền lãi so với tiền vốn: 48 : 300 x 100/100 = 16% Đáp số: 16%
 • 3. hoc360.net - Tài liệu học tập, bài giảng miễn phí Bài 11: Tỉ số % Nhân dịp kỉ niệm 5 năm toàn quốc phát động phong trào " Toàn dân đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô , xe máy " , các cửa hàng bán mũ bảo hiểm hon đa đã giảm giá 20 % , vì vạy mỗi chiếc mũ chỉ bán với giá 120 000 đồng. Hỏi a, Giá bán ban đầu ( khi chưa giảm giá ) của mỗi chiếc mũ là bao nhieu ? b.Nếu muốn bán mỗi cái mũ với giá ban đầu thì phải tăng bao nhiêu phần trăm ? Giải Giảm đi 20% thì còn 100% - 20% = 80% Giá tiền ban đầu là: 120 000 : 80 x 100 = 150 000 (đồng) Bán với giá ban đầu so với 120 000 thì đạt: 150 000 : 120 000 x 100 = 125% Số phần trăm phải tăng: 125% - 100% = 25% Bài 12: Một quả dưa hấu cân nặng 2 kg chứa 92% nước. Sau khi phơi nắng thì lượng nước trong quả dưa chỉ còn 90% . Hỏi khi đó quả dưa can nặng bao nhiêu kg? Giải Lượng nước trong quả dưa hấu: 2 x 92% = 1,84 (kg) 90% lượng nước còn lại: 1,84 x 90% = 1,656 (kg) Khối lượng quả dưa bị giảm: 1,84 – 1,656 = 0,184 (kg) Sau khi phơi nắng quả dưa hấu cân nặng: 2 – 0,184 = 1,816 (kg) Bài 13: An đọc một quyển truyện trong 3 ngày. Ngày thứ nhất An đọc được 1/3 tổng số trang và 18 trang; ngày thứ hai An đọc được 1/3 tổng số trang và 6 trang; ngày thứ ba An đọc được số trang bằng 2/3 số trang ngày thứ nhất. Hỏi quyển truyện đó có bao nhiêu trang? Giải Số trang truyện An đọc ngày thứ ba : 1/3 x 2/3 = 2/9 ( tổng số trang ) Ngày thứ ba An còn đọc thêm : 18 x 2/3 = 12 trang Tổng số trang của quyển truyện : 1/3 + 18 + 1/3 + 6 + 2/9 + 12= 1/3 + 1/3 + 2/9 + 36 = 8/9 + 36 Phân số chỉ 36 trang truyện : 1 - 8/9 = 1/9 ( tổng số trang ) Tổng số trang của quyển truyện là : 36 x 9 = 324 Đáp số : 324 trang Bài 14 Ngày thường giá mỗi vé xem xiếc là 60000 đồng. Ngày 1-6 do giảm giá vé nên số vé bán được tăng thêm 50% và tổng số tiền bán vé thu được cũng tăng thêm 25%. Hỏi giá bán 1 chiếc vé ngày 1-6 là bao nhiêu? Giải Giả sử ngày thường bán được 1 vé thì ngày 1-6 bán được: 1 + ( 1 x 50% ) = 1,5 vé Tổng số tiền bán vé ngày 1-6 : 60000 + ( 60000x25% ) = 75000 đồng Giá bán 1 chiếc vé ngày 1-6 là : 75000 : 1,5 = 50000 đồng Đáp số : 50000 đồng
 • 4. hoc360.net - Tài liệu học tập, bài giảng miễn phí Bài 15 Một gánh xiếc đến thị trấn miền núi để lưu diễn. Trong ngày diễn đầu tiên số người chưa đến nhiều. Nhằm thu hút khán giá, trong ngày diễn thứ 2 gánh xiếc đã giảm giá vé xuống so với giá bán ngày đầu. Do đó số khán giả tăng 28% và số tiền thu được giảm 8,8%. Hỏi giá vé bán ngày thứ hai đã giảm bao nhiêu % so với giá vé bán ngày đầu? Giải Coi số khán giả đến xem trong ngày đầu là 100% thì số khán giả đến xem ngày thứ hai là: 100% + 28% = 128% (số khán giả ngày đầu) Coi số tiền thu được trong ngày đầu là 100% thì số tiền thu được trong ngày thứ hai là: 100% - 8,8% = 91,2% (số tiền thu được ngày đầu) Tỷ số % giá vé bán ngày thứ hai so với giá vé bán ngày đầu là: 91,2/100 : 128/100 = 0,7125 = 71,25 % Vậy giá vé bán ngày thứ hai giảm hơn giá vé bán ngày đầu số % là: 100% - 71,25% = 28,75% Đáp số: 28,75% Bài 16 Nếu cạnh hình lập phương tăng thêm 20% thì diện tích toàn phần của hình lập phương đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm? Giải Giả sử cạnh hình lập phương cũ là 10 thì diện tích toàn phần hình lập phương cũ là: (10 x 10) x 6 = 600 Nếu cạnh tăng thêm 20% tức là cạnh hình lập phương mới là 12. Diện tích toàn phần hình lập phương mới là: (12 x 12) x 6 = 864 Phần diện tích tăng thêm là: 864 - 600 = 264 Tỉ số phần trăm DT toàn phần hình lập phương mới tăng thêm là: 264 : 600 x 100 = 44%. Đáp số 44 % Bài 17 Học kì 1 lớp 5A có 81,25% HS đạt loại giỏi. Cô giáo nhẩm tính nếu có thêm 4 bạn nữa đạt loại giỏi thì tổng số HS giỏi bằng 93,75% số HS của lớp. Tính số HS giỏi của lớp. Giải Tỉ số phần trăm số học sinh của 4 bạn là: 93,75 - 81,25 = 12,5 % Số HS giỏi của lớp đó là: 93,75 : 12,5 x 4 = 30 (HS) Đáp số : 30 HS Bài 18 Lúc đầu, Hà có số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Sau khi chơi, Hà ăn thêm được 3 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh nên lúc đó số bi xanh bằng 5/21 số bi đỏ. Hỏi lúc đầu Hà có bao nhiêu viên bi mỗi loại. Giải
 • 5. hoc360.net - Tài liệu học tập, bài giảng miễn phí Bài 19 Một HS đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc được 1/5 quyển và 16 trang. Ngày thứ hai đọc được 3/10 số trang còn lại và 20 trang. Ngày thứ ba đọc 3/4 số trang còn lại và 30 trang cuối cùng. Quyển sách đó có tấc cả bao nhiêu trang? Giải Phân số chỉ 30 trang cuối: 1 – ¾ = ¼ (số trang sau ngày 2) Số trang sau ngày thứ 2: 30 x 4 = 120 (trang) Số trang trước khi đọc 20 trang ngày thứ 2: 120 + 20 = 140 (trang) Phân số chỉ 140 trang còn lại sau ngày thứ nhất: 1 – 3/10 = 7/10 (ngày thứ nhất) Số trang sau ngày thứ nhất: 140 : 7 x 10 = 200 (trang) Số trang trước khi đọc 16 trang ngày thứ 1: 200 + 16 = 216 (trang) Phân số chỉ 216 trang còn lại sau khi đọc 1/5 quyển sách: 1 – 1/5 = 4/5 (quyển sách) số trang của quyển sách: 216 :4 x 5 = 270 (trang) ĐS: 270 trang Bài 20: Hồng kể với Hà:"Năm học trước lớp tớ có 4 bạn nam bằng 25% số bạn nữ. sang năm học này có một bạn nam chuyển sang trường khác nhưng lại có một bạn nữ chuyển về nên số bạn nam chỉ bằng 20% số bạn nữ". Hà mĩm cười: Nghe cậu nói tớ biết ngay được số bạn nam và số bạn nữ hiện nay của lớp cậu." Em thử tính được như Hà không thì tính số bạn nam và bạn nữ hiện nay của lớp Hồng? Giải 25%=1/4
 • 6. hoc360.net - Tài liệu học tập, bài giảng miễn phí 20%=1/5 Sơ đồ của năm trước: Năm nay Nam: |___| |___| Nữ; |___|___|___|___| |___|___|___|___|___| 4 + 1 =5 (phần) 5 + 1 = 6 (phần) Tổng số học sinh không đổi vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 6 Số học sinh là 30 bạn. Số nam hiện nay: 30 : 6 = 5 (nam) Số nữ hiện nay: 30 – 5 = 25 (nữ) Đáp số: 5 nam _ 25 nữ Bài 21: Một nhà máy có 2 tổ công nhân. Lúc đầu số công nhân của 2 tổ bằng nhau, những sau đó tổ I nhận thêm 15 công nhân và tổ II nhận thêm 5 công nhân nên số công nhân tổ I bằng 51% tổng số công nhân của nhà máy. Hỏi lúc đầu nhà máy có bao nhiêu công nhân? (Ai thông minh hơn L5) Giải Sau khi nhận thêm thì số công nhân tổ I hơn số công nhân tổ II: 15 - 5 = 10 (công nhân) Lúc này tỉ số % của tổ II so với tổng số công nhân là: 100% - 51% = 49% Tỉ số % ứng với 10 công nhân là: 51% - 49% = 2% (tổng số CN) Tổng số công nhân lúc này là: 10 : 2 x 100 = 500 (công nhân) Số công nhân của nhà máy lúc đầu là: 500 - (15+5) = 480 (công nhân) Đáp số: 480 công nhân. Bài 22: Sản lượng lúa ở khu vực A hơn sản lượng lúa ở khu vực B là 38% mặc dù diện tích ở khu vực A chỉ hơn khu vực B là 1,5 %. Hỏi năng suất thu hoạch của khu vực A nhiều hơn khu vực B là bao nhiêu phần trăm? Giải Xem sản lượng lúa khu vực B là 100% thì sản lượng lúa khu vực B là: 100% + 38% = 138% Xem diện tích khu vực B là 100% thì diện tích khu vực B là: 100% + 1,5% = 101,5% Năng suất lúa khu vực A là: 138% : 101,5% = 135,96% Năng suất lúa khu vực A nhiều hơn khu vực B là: 135,96% - 100% = 35,96% Đáp số: 35,96% Bài 23: Một can chứa đầy dầu cân nặng 30kg , trong đó dầu chiếm 90 % khối lượng can dầu đó . Sau khi người ta lấy ra một số lít dầu ở can thì lượng dầu còn lại ở trong can chiếm 85 % khối lượng can dầu lúc đó. Hỏi người ta lấy ra bao nhiêu lít dầu , biết mỗi lít dầu cân nặng 0,8 kg ? Giải Khối lượng dầu trong can lúc đầy dầu: 30 x 90% = 27 (kg) Khối lượng vỏ can: 30 – 27 = 3 (kg) Sau khi lấy dầu thì 3 kg ứng với: 100% - 85% = 15% (can dầu lúc đó)
 • 7. hoc360.net - Tài liệu học tập, bài giảng miễn phí Khối lượng dầu còn lại: 3 : 15 x 85 = 17 (kg) Số lít dầu người ta đã lấy ra: (27 – 17) : 0,8 = 12,5 (lít) Đáp số: 12,5 lít dầu. Bài 24: Cho 200 gam dung dịch chứa 50 gam muối. Tính số gam nước cần pha thêm để được một dung dịch chứa 10% muối. Giải 50 gam muối ứng với 10% dung dịch thì lượng dung dịch sẽ là: 50 : 10 x 100 = 500 (gam) Lượng nước cần pha thêm: 500 – 200 = 300 (gam) Đáp số: 300 gam nước Bài 25: Để tăng diện tích của một hình chữ lên 2 lần mà chiều dài chỉ tăng 25% thì chiều rộng của hình phải tăng thêm bao nhiêu phần trăm ? Giải Xem diện tích hình chữ nhật là 100% thì 2 lần diện tích hình chữ nhật là 100%x2=200%. Chiều dài hình chữ nhật khi đã tăng; 100%+25%=125% Chiều rộng hình chữ nhật cần tăng lên là: 200% : 125% = 160%. Phần tăng thêm ở chiều rộng: 160% - 100% = 60% dhg Bài 26: Học kỳ 1 lớp số học sinh giỏi của lớp 5A bằng 2/7 số học sinh còn lại sang học kỳ 2 số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn ,nên số học sinh giỏi bằng 2/3 số học sinh còn lại .Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh ? Giải Tóm tắt: HK1: HSG 2 phần _ còn lại 7 phần : Cả lớp 2+7=9 (phần) HK2: HSG 2 phần _ còn lại 3 phần : Cả lớp 2+3=5 (phần) Qua tóm tắt, mỗi phần HSG ở HK2 hơn mỗi phần HSG ở HK1 là : 8 : 2 = 4 (em) Tổng số phần bằng nhau ở HK1: 2 + 7 = 9 (phần) Tổng số phần bằng nhau ở HK2: 2 + 3 = 5 (phần) Hiệu số phần bằng nhau là: 9 – 5 = 4 (phần) 4 phần này ứng với số học sinh là: 4 x 5 = 20 (học sinh) Số học sinh của lớp là: 20 : 4 x 9 = 45 (học sinh) Đáp số: 45 học sinh. Bài 27: Một cửa hàng có một tấm vải, ngày thứ nhất bán 4/7 tấm vải với giá 18000 đồng một mét thì lãi 72000 đồng, ngày thứ hai bán phần còn lại của tấm vải với giá 16000 đồng một mét và lãi 18000 đồng. Hỏi t m vải dài bao nhiêu mét. Giải Nếu bán cả tấm vải 18000 đồng một mét thì sẽ lãi:
 • 8. hoc360.net - Tài liệu học tập, bài giảng miễn phí 72000 : 4 x 7 = 126000 (đồng) Phân số chỉ số vải còn lại: 1 – 4/7 = 3/7 (tấm vải) Nếu bán cả tấm vải giá 16000 đồng một mét thì lãi: 18000 : 3 x 7 = 42 000 (đồng) 18000 đồng hơn 16000 đồng: 18000 – 16000 = 2000 (đồng) Tấm vải dài: (126000 – 42000) : 2000 = 42 (mét) Đáp số: 42 mét Bài 27: Một lớp học có số học sinh nữ bằng 5/3 số học sinh nam.Nếu bảy học sinh nam chưa vào lớp thì số học sinh nữ gấp bốn lần số học sinh nam. Hỏi lớp học có tất cả bao nhiêu học sinh ? Giải Nếu 7 học sinh nam chưa vào lớp thì số học sinh nam bằng 1/4 = 5/20 nữ. Số học sinh nam bằng 3/5 = 12/20 (nữ) Phân số chỉ 7 học sinh nam: 12/20 – 5/20 = 7/20 (nữ) Số học sinh nữ: 7 : 7 x 20 = 20 (nữ) Số học sinh nam: 20 : 5 x 3 = 12 (nam) Số học sinh lớp học: 20 + 12 = 32 (học sinh) Đáp số: 32 học sinh. Bài 28: Một người buôn( mua) bút máy 1 chiếc với giá 7.000đ. Người ấy bán lại 4/5 số bút đó với giá 10.000đ một chiếc và chỗ còn lại thì bán 9.000đ một chiếc. Bán xong người ấy được lãi tất cả 560.000đ. Hỏi số bút máy người ấy đã buôn( mua) ? Giải Phân số chỉ số bút còn lại: 1 – 4/5 = 1/5 (số bút) Bán 10 000 đồng/chiếc, mỗi chiếc lãi được: 10 000 – 7 000 = 3 000 (đồng) Bán 9 000 đồng/chiếc, mỗi chiếc lãi được: 9 000 – 7 000 = 2 000 (đồng) Tỉ số tiền lãi: 3000/2000 = 3/2 Tỉ số bút bán giá 10000 đồng và giá 9000 đồng là: 4/1 Tỉ số tiền lãi với giá 10000 đồng và giá 9000 đồng: (3x4)/(2x1) = 6/1 Tiền lãi với giá 9000 đồng là: 560 000 : (6+1) = 80 000 (đồng) Số bút bán với giá 9 000 đồng: 80 000 : 2 000 = 40 (bút) Số bút máy người ấy đã mua: 40 x 5 = 200 (bút) Đáp số: 200 bút. Bài 29: Một người buôn buôn một số chén giá 5.000đ một chiếc. Đem về người đó đánh vớ mất 12 chiếc. người ấy bán chỗ chén còn lại như sau: 1/4 số chén bán 6.000đ một chiếc,
 • 9. hoc360.net - Tài liệu học tập, bài giảng miễn phí 2/3 số chén bán 7.000đ một chiếc, còn lại bao nhiêu bán 8.000đ một chiếc. Hỏi số chén buôn về,biết người đó được lãi 94.000 đ Giải Số chén bán 8000 đồng : 1 – ¼ - 2/3 = 1/12 (còn lại) Giá tiền 12 cái chén: 5000 x 12 = 60000 (đồng) Tổng tiền lãi trên số chén còn lại: 94000 + 60000 = 154000 (đồng) Tỉ số tiền lãi mỗi cái chén lần lượt theo giá 6000; 7000; 8000 là: 1000 : 2000 : 3000 hay 1 : 2 : 3 Mà: 1/4 = 3/12 ; 2/3 = 8/12 ; 1/12 Tỉ số tiền lãi theo mỗi loại giá là: 3x1 : 2x8 : 3x1 hay 3 : 16 : 3 Hay số tiền lãi theo giá 6000 đồng có 3 phần ;7000 đồng có 16 phần; 8000 đồng có 3 phần: Tổng số phần bằng nhau: 3+16+3 = 22 (phần) Số tiền lãi với giá 8000 đồng/chén: 154000 : 22 x 3 = 21000 (đồng) Số chén ứng với 1/12 số chén còn lại: 21000 : 3000 = 7 (chén) Số chén còn lại: 7 x 12 = 84 (chén) Số chén người đó buôn là: 84 + 12 = 96 (chén) Đáp số : 96 chén Bài 30: Biết: 2/5 số tiền của An và 4/7 số tiền của Bình là 14.000đ 5/6 số tiền của An và 9/14 số tiền của Bình là 21.500đ Tính số tiền mỗi người ? Giải 2/5 số tiền của An và 4/7 số tiền của Bình là 14.000đ Hay 1/5 số tiền của An và 4/14 số tiền của Bình là 7.000đ (1) (chia cho 2). 5/6 số tiền của An và 9/14 số tiền của Bình là 21.500đ (2) Nhân (1) với 9 và nhân (2) với 4 ta được: 9/5 tiền An + 36/14 tiền Bình = 63000 (3) 20/6 tiền An + 36/14 tiền Bình = 86000 (4) Lấy (4) trừ đi (3): 20/6 – 9/5 (tiền An) = 23000 100/30 – 54/30 = 23000 46/30 tiền An = 23000 đồng Tiền An là: 23000 : 46/30 = 15000 (đồng) 2/5 số tiền của An là: 15000 x 2/5 = 6000 (đồng) 4/7 số tiền của Bình: 14000 – 6000 = 8000 (đồng) Số tiền của Bình là: 8000 : 4/7 = 14000 (đồng) Đáp số : An 15000 đồng ; Bình 14000 đồng. Bài 31:
 • 10. hoc360.net - Tài liệu học tập, bài giảng miễn phí Ba bạn Mai, Hồng, Đào làm được tất cả 680 bông hoa. Thời gian Hồng dùng để làm hoa gấp ba lần thời gian Mai làm và tổng số thời gian của cả ba bạn làm hoa hết tất cả là 45 phút. Hỏi mỗi bạn làm được bao nhiêu bông hoa, biết rằng một phút Mai làm được 17 bông, Hồng làm được 15 bông và Đào làm được 12 bông. Giải Tóm tắt: Thời gian Hồng gấp 3 lần của Mai + Đào = 45 phút Mỗi phút: Mai 17 hoa ; Hồng 15 hoa ; Đào 12 hoa. Thời gian của Hồng có 3 phần thì thời gian của Mai có 1 phần. Tỉ số hoa của Hồng và hoa của Mai là: (15x3) / (17x1) = 45/17 Tổng số phần bằng nhau : 45 + 17 = 62 (phần) Giá trị mỗi phần có thể là : 680 : 62 = 10 (hoa) dư 60 hoa Dư 60 hoa có thể là số hoa của Đào. Số hoa của Hồng là : 10 x 45 = 450 (hoa) Số hao của Mai là : 10 x 17 = 170 (hoa) Số hoa của Đào là : 680 – (450 + 170) = 60 (hoa). Đáp số: Hồng 450 hoa, Mai 170 hoa, Đào 60 hoa Thử lại : Thời gian Đào làm : 60 : 12 = 5 (phút) Thời gian còn lại : 45 – 5 = 40 (phút) Thời gian của Hồng: 40 : 4 x 3 = 30 (phút) Thời gian của Mai: 30 : 3 = 10 (phút) Số hoa của Hồng : 15 x 30 = 450 (hoa) Số hoa của Mai: 17 x 10 = 170 (hoa) Qua bài giải cho ta thấy thời gian 45 phút chỉ để kiểm tra chứ không giúp ích cho việc giải bài. Bài 32: An và Hùng có 82 000 đồng. khi An tiêu hết 4/7 số tiền của mình và Hùng tiêu hết 2/5 số tiền của mình thì Hùng còn nhiều hơn An 6 000 đồng. Tính số tiền lúc đầu của mỗi bạn? Giải Phân số chỉ số tiền còn lại của An là: 1 – 4/7 = 3/7 (tiền của An) Của Hùng là: 1 – 2/5 = 3/5 (tiền Hùng) Xem tiền của An có 7 phần thì tiền của Hùng có 5 phần. Mỗi phần bằng nhau thì tiền của Hùng nhiều hơn tiền của An là : 6 000 : 3 = 2 000 (đồng) Để các phần bằng nhau tiền của An bằng các phần bằng nhau tiền của Hùng thì số tiền của Hùng phải bớt đi : 2 000 x 5 = 10 000 (đồng) Lúc này tổng sẽ còn : 82 000 – 10 000 = 72 000 (đồng) Tổng số phần bằng nhau : 7 + 5 = 12 (phần) Giá trị 1 phần là :
 • 11. hoc360.net - Tài liệu học tập, bài giảng miễn phí 72 000 : 12 = 6 000 (đồng) Số tiền của An là : 6 000 x 7 = 42 000 (đồng) Số tiền của Hùng là : 82 000 – 42 000 = 40 000 (đồng) Đáp số : 42 000 đồng và 40 000 đồng. Bài 33: Một người mua buôn một số bút máy với giá 6000 đồng/cái. Người đó bán lại 1/2 số bút với giá 9000đồng /1 cái; 1/3 số bút với giá 8000 đồng / cái, chỗ còn lại bán với giá 7000 đồng/ cái. Bán xong người ấy được lãi tất cả 98 000 đồng. Hỏi người ấy đã buôn bán bán bao nhiêu cái bút? Giải Ta thấy: 1/2 = 3/6 ; 1/3 = 2/6 Tỉ số theo tiền lãi loại 9000 – 6000 = 3000 (đồng); 8000 – 6000 = 2000 (đồng) và 7000 – 6000 = 1000 (đồng) trên mỗi cây bút là: 3x3 : 2x2 : 1x1 hay 9 : 4 : 1 Tổng số phần bằng nha: 9 + 4 + 1 = 14 (phần) Giá trị 1 phần: 98000 : 14 = 7000 (đồng) Số tiền lãi mỗi loại là: *.Loại 7000 đồng. 7000 x 1 = 7000 (đồng) Số bút bán 7000 đồng là: 7000 : 1000 = 7 (bút) *.Loại 8000 đồng: 7000 x 4 = 28000 (đồng) Số bút bán giá 8000 là: 28000 : 2000 = 14 (bút) *.Loại 9000 đồng: 7000 x 9 = 63000 (đồng) Số bút bán giá 9000 đồng: 63000 : 3 = 21 (bút) Tổng số bút là: 7 + 14 + 21 = 42 (cây bút) Đáp số : 42 cây bút. Bài 34: Một bài thi gồm 20 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm, mỗi câu trả lời sau bị trừ đi 2 điểm
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks