ค ม อผ ใช สมาร ต ซ ร ส : C1640W การเตร ยมการ การทำงานพ นฐาน ป มควบค มฟ งก ช นกล อง เล น การใช เมน การเช อมต อกล อง ภาคผนวก. imagination at work - PDF

Description
ค ม อผ ใช imagination at work GE กล องด จ ตอล สมาร ต ซ ร ส : C1640W การเตร ยมการ การทำงานพ นฐาน ป มควบค มฟ งก ช นกล อง เล น การใช เมน การเช อมต อกล อง ภาคผนวก TH คำเต อน อย าให แบตเตอร แพคของกล อง หร ออ

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 14 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อผ ใช imagination at work GE กล องด จ ตอล สมาร ต ซ ร ส : C1640W การเตร ยมการ การทำงานพ นฐาน ป มควบค มฟ งก ช นกล อง เล น การใช เมน การเช อมต อกล อง ภาคผนวก TH คำเต อน อย าให แบตเตอร แพคของกล อง หร ออ ปกรณ เสร มอ นๆ ส มผ สก บฝนหร อ ความช น เพ อป องก นอ นตรายจากไฟไหม หร อไฟฟ าช อต สำหร บล กค าในสหร ฐอเมร กา ถ อยแถลง FCC ได ร บการทดสอบว าสอดคล อง ก บมาตรฐาน FCC สำหร บใช ในบ านหร อสำน กงาน อ ปกรณ น สอดคล องก บกฎข อบ งค บ FCC ส วนท 15การทำงานเป นไปตามเง อนไขสองข อต อไปน : (1) อ ปกรณ น ต องไม ก อให เก ดการรบกวนท เป นอ นตราย และ (2) อ ปกรณ น ต องทนต อการรบกวนท ได ร บ รวมท งการรบกวนท อาจก อใ ห เก ดการทำงานท ไม พ งประสงค สำหร บล กค าในย โรป เคร องหมาย CE ระบ ว าผล ตภ ณฑ สอดค ล องก บข อกำหนดด า น ความปลอดภ ย ส ขภาพ ส งแวดล อม และการป องก นต อล กค า เคร องหมาย CE ม ไว สำหร บการจำหน ายในย โรป ส ญล กษณ น (ด ชน IV เร องเศษเหล อท งของผล ตภ ณฑ ไฟฟ าและอ เลคทรอน กส ร ปถ งขยะม ล อท ม ถ กกากบาท) แสดงถ งการเก บรวบร วมเศษเหล อท งของผล ตภ ณฑ ไฟฟ าและอ เลคทรอน กส ในประเทศของทว ปย โร ป อย าท งอ ปกรณ น เป นของเส ยท เปล าประโยชน โปรดนำกล บมาใช ใหม และท ง อย างเหมาะสม ประกาศเก ยวก บความสอดคล อง ช อร น: C1640W ช อทางการค า: CE ฝ ายท ร บผ ดชอบ: General Imaging Co. ท อย: 1411 W. 190th St., Suite 550, Gardena, CA 90248, USA หมายเลขโทรศ พท ศ นย บร การล กค า: (นอกสหร ฐอเมร กาและแคนาดา: ) i ข อควรระว งเพ อความปลอดภ ย หมายเหต เก ยวก บกล อง: อย าเก บหร อใช กล องถ ายร ปในสภาพแวดล อมต อไปน : ขณะฝนตกและในส งแวดล อมท ม ความช นหร อม ฝ นมาก ในสถานท ซ งกล องสามารถถ กแสงอาท ตย โดยตรง หร อถ กความร อนส ง เ ช น ในรถยนต ท ป ดกระจกในฤด ร อน ในสถานท ซ งกล องส มผ สถ กสนามแม เหล กความแรงส ง เช น ใกล มอเตอร, หม อแปลงไฟฟ า หร อแม เหล ก อย าวางกล องถ ายร ปบนพ นผ วท เป ยกหร อวางไว ในท ท ม น ำหยดหร อม ทรายท อาจจะมาส มผ สก บกล องถ ายร ป หากจะไม ใช กล องถ ายร ปเป นเวลานาน ให เอาแบตเตอร และการ ดหน วยความจำออ กจากกล องและเก บส งเหล าน นไว ในท ม ส งแวดล อมท แห ง หากค ณถ อกล องถ ายร ปจากสถานท เย นมาย งสถานท อ นท นท อาจเก ดความช นค วบแน นอย ภายในกล อง จ งขอแนะนำให ค ณรอส กคร ก อนท จะเป ดกล องใช งาน การร บประก นไม ครอบคล มถ งเร องข อม ลส ญหายหร อข อม ลเส ยหาย หมายเหต เก ยวก บแบตเตอร : การใช แบตเตอร ท ไม ถ กต อง อาจทำให แบตเตอร ร ว ร อน เก ดการล กไหม หร อ ระเบ ดได ด งน นจ งควรส งเกตข อควรระว งต อไปน อย าให แบตเตอร ส มผ สถ กน ำ และใช ความระม ดระว งเป นพ เศษเพ อให ข วต อต างๆ แห ง อย าให ความร อนแบตเตอร หร อโยนลงในกองไฟ อย าพยายามแปรร ป, ถอดช นส วน หร อด ดแปลงแบตเตอร เก บแบตเตอร ให ห างจากการเอ อมถ งของทารกและเด กเล ก แบตเตอร จะเส อมและม อาย การใช งานส นลงอย างม น ยสำค ญในสถานท เย น หมายเหต เก ยวก บการ ดหน วยความจำ: เม อใช การ ดหน วยความจำใหม โปรดฟอร แมทการ ดด วยกล องถ ายร ปด จ ตอลข องค ณก อนท จะใช งาน ห ามเปล ยนโฟลเดอร หร อช อไฟล ในการ ดหน วยความจำของคอมพ วเตอร ไฟล ท ถ กแก ไขจะไม สามารถแสดงบนจอ LCD ของกล องได หากต องการแก ไขข อม ล ภาพ โปรดค ดลอกข อม ลภาพไปย งด สก ถาวรของคอมพ วเตอร ก อน ภาพถ ายโดยกล องน ถ กจ ดเก บเอาไว ในโฟลเดอร ของการ ด SD โดยอ ตโนม ต ก ร ณาอย าเก บภาพท ไม ได ถ ายโดยใช กล องร นน ลงไป เน องจากเม อกล องอย ในโห มดเล นภาพอาจเร ยกด ภาพด งกล าวไม ได อย านำกล องไปอย ในสภาพแวดล อมส ดข ว อาท เช น ความร อนหร ออ ณหภ ม ส งหร อต ำเก นไป ซ งจะทำให อาย การใช งา นของกล องลดลงหร อทำให แบตเตอร เส อมได ii ก อนท ค ณจะเร มต น คำนำ ขอขอบค ณท ค ณซ อกล องด จ ตอล GE โปรดอ านค ม อน อย างระม ดระว ง และเก บไว ในสถานท ปลอดภ ยสำหร บการอ างอ งในอนาคต ล ขส ทธ ถ กต อง Copyright 2013 General Imaging Company สงวนล ขส ทธ ห ามผล ตซ ำ ส งต อ ถ ายเอกสาร เก บไว ในระบบท สามารถเร ยกกล บมาใช ใหม ได หร อแปลเป นภาษาใดๆ หร อภาษาคอมพ วเตอร ในส วนหน งส วนใดของเอกสารน ใ นร ปแบบต างๆ หร อว ธ การอ นๆ ท งหมด โดยไม ได ร บอน ญาตเป นลายล กษณ อ กษรจาก General Imaging Company ก อน เคร องหมายการค า เคร องหมายการค าท งหมดท กล าวถ งในค ม อน ถ กใช เพ อจ ดประสงค ในการอ าง ถ งเท าน น และเป นทร พย ส นของบร ษ ทท เป นเจ าของ ข อม ลเพ อความปลอดภ ย โปรดอ านข อม ลสำค ญต อไปน อย างระม ดระว งก อนท จะใช ผล ตภ ณฑ อย าแยกช นส วน หร อพยายามซ อมกล องด วยต วเอง อย าทำกล องหล น หร อเคาะกล อง การถ ออย างไม เหมาะสมอาจทำให ผล ต ภ ณฑ เส ยหาย ป ดกล องก อนท จะใส หร อถอดแบตเตอร และการ ดหน วยความจำ ใช แบตเตอร ประเภทเด ยวก นก บแบตเตอร ท มาพร อมก บกล องถ ายร ปเท าน น. การใช แบตเตอร ประเภทอ นๆ อาจก อให เก ดความเส ยหายแก กล องถ ายร ปได และทำให การร บประก นส นส ดลง อย าส มผ สเลนส กล อง อย านำกล องไปอย ในสภาพแวดล อมส ดข ว อาท เช น ความร อนหร ออ ณห ภ ม ส งหร อต ำเก นไป ซ งจะทำให อาย การใช งานของกล องลดลงหร อทำให แบ ตเตอร เส อมได อย าใช หร อเก บกล องถ ายร ปในบร เวณท ม ฝ นมาก สกปรกหร อม ทรายเป น จำนวนมาก 1 อย าให เลนส ถ กแสงอาท ตย โดยตรงเป นระยะเวลานาน ดาวน โหลดภาพท งหมด และถอดแบตเตอร ออกจากกล อง ถ าค ณต งใจจะเ ก บกล องไว เป นระยะเวลานาน อย าใช สารทำความสะอาดท ม ฤทธ ก ดกร อน, ม ส วนผสมของแอลกอฮอล หร อน ำยาท เป นต วทำละลายเพ อทำความสะอาดกล อง เช ดกล องด วยผ าท อ อนน มเป ยกหมาดๆ เก ยวก บค ม อน ค ม อน ให ข นตอนในการใช กล องด จ ตอล GE ของค ณ เราพยายามท กว ถ ทางเพ อให แน ใจว าเน อหาของค ม อฉบ บน ม ความเท ยงตรงท ส ด แต General Imaging Company สงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงส งต างๆ โดยไม ต องแจ งให ทราบ ส ญล กษณ ท ใช ในค ม อฉบ บน ตลอดท งค ม อฉบ บน จะม การใช ส ญล กษณ ต อไปน เพ อช วยค ณค นหาข อม ลได อย างรวดเร วและง ายดาย ระบ ถ งข อม ลท ม ประโยชน ท ควรทราบ ระบ ถ งข อควรระว งในขณะท ใช งานกล อง 2 สารบ ญ คำเต อน...i ข อควรระว งเพ อความปลอดภ ย...ii ก อนท ค ณจะเร มต น... 1 คำนำ... 1 ล ขส ทธ ถ กต อง... 1 เคร องหมายการค า... 1 ข อม ลเพ อความปลอดภ ย... 1 เก ยวก บค ม อน... 2 ส ญล กษณ ท ใช ในค ม อฉบ บน... 2 สารบ ญ... 3 เตร ยมพร อม... 7 การแกะกล องบรรจ... 7 ม มมองต างๆ ของกล อง... 8 ใส แบตเตอร และ SD/SDHC การ ด (ไม ได ให มา)...10 การเป ดและป ด...12 ต งเวลา ว นท /เวลา...13 การต งค าภาษา...13 การต งค าว นท และเวลา...14 เก ยวก บหน าจอ LCD...15 การใช งานโหมดต างๆ...16 การต งค าการแสดงผล...16 การแสดงผลบนหน าจอ LCD...17 การแสดงผลบนโหมดถ ายภาพน ง...17 การแสดงผลบนโหมดถ ายว ด โอ...19 การแสดงผลในโหมดการเล น...20 การใช ป มโหมด...21 การถ ายในโหมดอ ตโนม ต...22 โหมดแมนนวล M...22 พาโนราม า...23 โหมดท วท ศน (SCN) 4 ASCN...25 ท วท ศน...25 ก ฬา...25 ชายหาด...25 พระอาท ตย ตก...25 พล...25 ท วท ศน กลางค น...25 ห มะ...25 เด ก...25 ID...25 แก ว...25 กรอบภาพถ าย...25 การถ ายแบบเคล อนกล องตามว ตถ...26 ข อความ...26 ภาพคน...26 ฟ ชอาย...26 งานปาร ต...26 ในอาคาร...26 ใบไม...26 พ พ ธภ ณฑ...26 ภาพคนกลางค น...26 สเก ตช...26 ก นสะเท อน...26 โหมดท วท ศน อ ตโนม ต (ASCN)...27 การทำงานพ นฐาน...29 การถ ายในโหมดอ ตโนม ต...29 การใช ฟ งก ช นซ ม...29 เมน ฟ งก ช นพ นฐาน...30 แฟลช...30 การต งค าการจ บเวลาถ ายภาพ...31 ภาพแมโคร โหมด...32 เมน ฟ งก ช นต งค า...32 การชดเชยเอ กซ โพเชอร...32 ISO...33 การตรวจจ บการกะพร บตา...33 การเล น...34 การแสดงภาพถ ายและว ด โอ...34 ม มมองธ มบ เนล...35 การใช ซ มขณะท เล น (สำหร บภาพน งเท าน น)...36 การใช ป ม ลบ...37 การใช เมน...38 เมน ภาพน ง...38 ขนาด...38 AF ต อเน อง...39 การต งค าการถ ายภาพต อเน อง...39 การต งค าการโฟก ส...40 การต งค าส ของภาพ...40 การต งค าสมด ลแสงส ขาว...41 เมน การต งค า...42 ค ณภาพ...42 ลำแสงช วย AF...43 ด จ ตอลซ ม...43 ประท บว นท...44 ด ภาพอย างเร ว...44 เมน ภาพยนตร...45 พ กเซลภาพ...45 เมน การเล น...46 ป องก น...46 ลบ...47 DPOF (ร ปแบบคำส งพ มพ ด จ ตอล)...48 ต ดขอบ...49 ลดตาแดง...49 หม น...50 ภาพสไลด เมน Setup (ต งค า)...51 บ ป...51 ประหย ดพล งงาน...52 ภาษา...52 โซน...53 ว นท / เวลา...53 ไฟล และซอฟต แวร...53 ฟอร แมตหน วยความจำ...53 ค ดลอกไปย งการ ด(ค ดลอกหน วยความจำภายในไปย งกา ร ดหน วยความจำ)...54 หมายเลขไฟล...54 ร เซ ตการต งค า...55 เวอร ช น FW (เวอร ช นเฟ ร มแวร )...55 ส ง...56 การเช อมต อไปย งพ ซ...56 การต งค าโหมด USB...56 การถ ายโอนไฟล ไปย งพ ซ ของค ณ...56 การเช อมต อไปย งเคร องพ มพ ท ม ค ณสมบ ต พ กบร ดจ...58 การต งค าโหมด USB...58 การเช อมต อกล องและเคร องพ มพ...59 ระบบว ด โอ...60 การใช เมน PictBridge (พ กบร ดจ )...61 พ มพ พร อมว นท...61 พ มพ โดยไม ม ว นท...62 พ มพ ด ชน...63 พ มพ DPOF (ร ปแบบคำส งพ มพ ด จ ตอล)...64 ออก...64 ด ชน...65 ข อม ลจำเพา...65 ข อความผ ดพลาด...69 การแก ไขป ญหา เตร ยมพร อม Quick Start Guide การแกะกล องบรรจ บรรจ ภ ณฑ ของค ณควรม กล องถ ายร ปท ค ณซ อพร อมด วยส งต อไปน หากม รายการใดขาดหายไปหร อชำร ด โปรดต ดต อ General Imaging ใบร บประก น CD-ROM (Optional) สายร อยข อม อ สายเคเบ ล USB แบตเตอร อ ลคาไลน ขนาด AA X2 ค ม อเร มต นใช งานฉบ บย อ 7 ม มมองต างๆ ของกล อง ม มมองด านหน า ม มมองด านหล ง ม มมองด านขวา ม มมองด านบน ม มมองด านล าง แฟลช 13 ป มลบ / ป มลง 2 แสงช วย AF/ต วแสดงสถานะการต งเวลา 14 ป มถ ายภาพกำหนดเวลา Microspur / ป มซ าย 3 ไมโครโฟน 15 ป มฟ งก ช น/ตกลง ม มมองด านซ าย 4 เลนส 16 พอร ต USB / AV 5 หน าจอ LCD 17 ท ย ดสายร อยข อม อ 6 ป มซ ม 18 ลำโพง 7 ต วแสดงสถานะเพาเวอร 19 ป มเพาเวอร ป มเล น 20 ป มภาพยนตร 9 ป มเมน 21 ป มช ตเตอร 10 ป มเล อกโหมด 22 จ ดย ดขาต งกล อง 11 ป มแสดง / ข น 23 ช องใส การ ดหน วยความจำ / แบตเตอร 12 โหมดแฟลช / ป มขวา 9 ใส แบตเตอร และ SD / SDHC การ ด (ไม ได ให มา) 1. เป ดช องใส แบตเตอร 2. ใส แบตเตอร โดยส งเกตตำแหน งของข วท ถ กต อง 10 3. ใส SD / SDHC การ ด (ไม ได ให มา) ลงในสล อตการ ดหน วยความจำ ด ง แส ดงในภาพ 4. ป ดฝาช องใส แ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks