C ÀÄ AzsÀ - 5 ÀoÀåPÀæªÀÄ - PDF

Description
C ÀÄ AzsÀ - 5 ÀoÀåPÀæªÀÄ ÀwæPÉ 1 ÁªÀiÁ Àå eõá À ÀwæPÉ 1. ºÁ WÀl ÉUÀ¼À «µàaiàäuà½ué ÀA AzsÀ ÀlÖ ÁªÀiÁ Àå eáõ À. 2. ÁªÀiÁ Àå «eáõ À. 3. sàæuéæã¼à ±Á ÀÛç. 4. ÁªÀiÁfPÀ «eáõ À. 5. ságàwãaiàä ÀªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Jobs & Career

Publish on:

Views: 109 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
C ÀÄ AzsÀ - 5 ÀoÀåPÀæªÀÄ ÀwæPÉ 1 ÁªÀiÁ Àå eõá À ÀwæPÉ 1. ºÁ WÀl ÉUÀ¼À «µàaiàäuà½ué ÀA AzsÀ ÀlÖ ÁªÀiÁ Àå eáõ À. 2. ÁªÀiÁ Àå «eáõ À. 3. sàæuéæã¼à ±Á ÀÛç. 4. ÁªÀiÁfPÀ «eáõ À. 5. ságàwãaiàä ÀªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ QæAiÀiÁ²Ã vé. 6. ságàwãaiàä EwºÁ À. 7. ságàwãaiàä ÀA«zsÁ À ªÀÄvÀÄÛ ÁªÀðd PÀ DqÀ½vÀ. 8. ÁæAiÉÆÃVPÀ eáõ À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ À¹PÀ ÁªÀÄxÀåð. (J ï.j ï.j ï.¹ ªÀÄlÖ) 9. PÀ ÁðlPzÀÀ ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ÁA ÀÌøwPÀ EwºÁ À. 10. ÁévÀAvÁæöå ÀAvÀgÀ PÀ ÁðlPÀzÀ è sàæ ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ÁªÀiÁfPÀ zà ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ. 11. PÀ ÁðlPÀzÀ DyðPÀvÉ: CzÀgÀ ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ zë ð å; Àæ ÀÄÛvÀ ¹Üw. 12. UÁæ«ÄÃuÁ üªàè Þ, ÀAZÁAiÀÄvï gáeï ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæ«ÄÃt ÀºÀPÁj ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ. 13. PÀ ÁðlPÀzÀ ÀjuÁªÀÄPÁj DqÀ½vÀPÁÌV «eáõ À ªÀÄvÀÄÛ vàavàæeáõ ÀzÀ ÁvÀæ. 14. PÀ ÁðlPÀzÀ Àj ÀgÀ ÀªÀÄ ÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C üªàè Þ ÀªÀÄ ÉåUÀ¼ÀÄ. General Knowledge a. General Knowledge of topics relating to current events. b. General sciences. c. Geography. d. Social sciences. e. Indian society and its dynamics. f. Indian history. g. Indian constitution and public administration. h. Practical knowledge and mental ability. (SSLC Level) i. Social and cultural history of Karnataka. j. Land reforms and social changes in Karnataka after independence. k. Karnataka s economy: its strength and weakness; present status. l. Rural development, Panchayat raj institutions and rural co-operatives. m. Role of science and technology for effective administration of Karnataka. n. Environmental problems and the development issues of Karnataka. Page 66 General English a. English grammar, b. Vocabulary, c. Spelling, d. Synonyms, e. Antonyms, f. Power to understand and comprehend English language and ability to discriminate between correct and incorrect usage, ÁªÀiÁ Àå PÀ ÀßqÀ ÀwæPÉ 1) PÀ ÀßqÀ ªÁåPÀgÀt, 2) ±À Ý ÀA ÀvÀÄÛ, 3) PÁUÀÄtÂvÀ, 4) ÀªÀiÁ ÁxÀðPÀ ÀzÀUÀ¼ÀÄ, 5) «gàäzáþxàðpà ÀzÀUÀ¼ÀÄ 6) PÀ ÀßqÀ sáµéaiàä ÀÄß CjAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀ æ» ÀĪÀ C sàåyðaiàä ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ÀjAiÀiÁzÀ ºÁUÀÆ và ÀÄà ¼ÀPÉ EvÁå UÀ¼À ÀÄß Àj²Ã ÀĪÀ C sàåyðaiàä ÁªÀÄxÀåð. Page 67 ÀwæPÉ 2 ( ðµàö ÀwæPÉ) Rural Development and Panchayat Raj Knowledge 1) Constitution of Grama Panchayat:- Declaration of Panchayat Area and establishment of Grama Panchayats, Constitution of Grama Panchayath Standing Committees, Method of voting and procedure for election, Appointment of administrator of Grama Panchayats, List of Voters, Corrupt practices, Resignation of member, Procedure for election of Adhyaksha and Upadhaksha on the establishment pf Grama Panchayat, Term of office and conditions of service of Adhyaksha and Updhyaksha of Grama Panchayats, Meeting of the Grama Panchayat, Quorum and procedure, resolutions, Minutes, Ward sabha, Grama Sabha. 2) Functions, Duties and Powers of Grama Panchayats, Adhyaksha and Upadhyaksha:- Functions of the Grama Panchayat, General powers of the Grama Panchayat, Standing Committees, other Committees, Powers and duties of the Adhyaksha and Upadhyaksha, Power of Grama Panchayat as to roads, bridges, etc. Regulation of erection of buildings, Licensing of shops, Transfer of institutions or works to Grama Panchayats, Powers and duties in regard to sources of water supply, Salary and Allowances to the Adhyaksha and Upadhyaksha. 3) Staff of Grama Panchayats:- Secretary, Staffing pattern and schedule of employees, Appointment and Control of employees, System of Additional Technical Staff to Grama Panchayats. 4) Conversion of a smaller urban area or a transitional area and amalgamation:- Effect of conversion of a smaller urban area or a transitional area into a Panchayat area, Term of office of members of interim Grama Panchayat and their powers, Effect of amalgamation of Panchayat area. 5) Taxes and Fees:- Levy of Taxes, rate, by Grama Panchayats, Recovery of Taxes and Other Dues, Appeal against assessment etc., Composition of taxes in factory areas. 6) Grants and Funds of Grama Panchayats:- Grant to Grama Panchayats, Discretionary grant, Grama Panchayat fund. Establishment grant to Taluk Panchayats and Zilla Panchayats. 7) Financial Control and Audit:-Presentation of accounts and budget of Grama Panchayat, Revision of budget, Audit of accounts, Presentation of Accounts and budget of Taluk Panchayat, Revision of Budget, Audit of accounts, Presentation of Accounts and budget of Zilla Panchayat, Revision of Budget, Audit of accounts, Page 68 8) Constitution of Taluk Panchayat:- Constituion of Taluk Panchayat, Meetings of Taluk Panchayat, Functions of Taluk Panchayat, General powers of Taluk Panchayat, Taluk Panchayat fund, Powers and duties of the Adhyaksha and Upadhyaksha of Taluk Panchayat, Standing Committees, Executive Officer, Powers and duties of Executive Officer, and pther officers and officials, Executive Officer`s right to requisition records, etc. 9) Constituion of Zilla Panchayat:- Constituion of Zilla Panchayat, Meetings of Zilla Panchayat, Functions of the Zilla Panchayat, General Powers of Zilla Panchayat, Zilla Panchayat Fund, Powers and duties of the Adhyaksha and Upadhyaksha of Zilla Panchayat, Standing Committees, Chief Executive Officer, Powers and duties of Chief Executive Officer, Functions, Powers and Duties of the Chief Executive Officer and Other Officers, Chief Executive Officer`s right to requisition records, etc. 10)Inspection and Supervision:- Power of Inspection and Supervision, Technical Supervision and Inspections, Government and Chief Executive Officer`s powers in respect of Grama Panchayat, Taluk Panchayat and Zilla Panchayat, Power of Government, Zilla Panchayat and Taluk Panchayat to provide for performance of duties in default of Grama Panchayat, Taluk Panchayat or Zilla Panchayat, Inquiry into affairs of Grama Panchayat, Taluk Panchayat, Zilla Panchayat by the Government. 11)Miscellaneous:- Dissolution of Panchayats, Appeals, Finance Commision, State Election Commission, District Planning Committee, State Panchayat Council. 12)Special Rural Development Programmes:- 14 th Finance Plan, Grama swaraj, Grama Vikasa, Mahathma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Drinking water and Sanitation, Swacha Bharath Abhiyana, National Rural Livelyhood Mission, Dinadayal Upadhyaya Grama Jyothi Yojane, Rajiv Gandhi Yuva Chaithanya Yojane. Page 69 À UÁæ«ÄÃuÁ üªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄvï gáeï eáõ À 1) UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄwUÀ¼À gàzà É:- ÀAZÁ ÄÛ À æzéã±àzà WÉÆõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛUÀ¼À ÁÜ À É, UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛ gàzà É, ÁÜ Ä À«Äw ªÀÄvÀzÁ À «zsá À ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ ÁªÀuÁ PÁAiÀÄð«zsÁ À, UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛUÀ½UÉ DqÀ½vÁ üpájaiàä ÉêÀÄPÀ, ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ÀnÖ, s æµàözágàuà¼àä, ÀzÀ ÀågÀ gáfã ÁªÉÄ, UÁæªÀÄ ÀAZÁ Äw ÁÜ À ÉAiÀiÁzÁUÀ CzsÀåPÀë À ªÀÄvÀÄÛ G ÁzsÀåPÀë À ZÀÄ ÁªÀuÉ PÁAiÀÄð«zsÁ À, UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G ÁzsÀåPÀëgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ CªÀ ü ªÀÄvÀÄÛ ÉêÁ µàgàvàäûuà¼àä, À séuà¼à PÁAiÀÄð «zsá À, UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛ À sé, PÉÆÃgÀA ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð«zsÁ À, ÀqÀªÀ½UÀ¼ÀÄ, ÀqÀªÀ½ ÀÄ ÀÛPÀ, ªÁqïð À sé, UÁæªÀÄ À sé. 2) UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛUÀ¼À CzsÀåPÀë À ªÀÄvÀÄÛ G ÁzsÀåPÀë À ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C üpágàuà¼àä:- UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛUÀ¼À ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛAiÀÄ ÁªÀiÁ Àå C üpágàuà¼àä, ÁÜ Ä À«ÄwUÀ¼ÀÄ, EvÀgÀ À«ÄwUÀ¼ÀÄ, CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G ÁzsÀåPÀë À ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C üpágàuà¼àä, gà ÉÛUÀ¼ÀÄ, ÉÃvÀĪÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À UÉÎ UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄwAiÀÄ C üpágà, PÀlÖqÀUÀ¼À ªÀiÁðtzÀ UÉÎ AiÀÄAvÀæt, CAUÀrUÀ½UÉ ÉÊ À ïì PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ, UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄwUÀ½UÉ ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À ªÀðºÀuÉ, ÃgÀÄ ÀgÀ gáf À UÉÎ ªÀÄÆ UÀ¼À UÉÎ C üpágàuà¼àä ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ, UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G ÁzsÀåPÀë À UËgÀªÀ zsà À ªÀÄvÀÄÛ sàvéåuà¼àä. 3) UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛUÀ¼À ¹ âa :- PÁAiÀÄðzÀ²ð, ¹ âa ÀégÀÆ À ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃVUÀ¼À ÀnÖ, ËPÀgÀgÀ ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAvÀæt. UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄwUÉ ºÉZÀÄѪÀj váawæpà ¹ âa AiÀÄ ªÀåªÀ ÉÜ. 4) apàì ÀUÀgÀ ÀæzÉñÀ CxÀªÁ ÀjªÀwðvÀªÁUÀ gàäªà ÀæzÉñÀzÀ ÀjªÀvÀð É ªÀÄvÀÄÛ ÀAAiÉÆÃd É: apàì ÀUÀgÀ À æzéã±à CxÀªÁ ÀjªÀwðvÀªÁUÀ gàäªà ÀæzÉñÀªÀ ÀÄß ÀAZÁ Äw À æzéã±àªà ÁßV ÀjªÀwð ÀĪÀÅzÀgÀ ÀjuÁªÀÄ, ªÀÄzsÀåPÁ à À UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄwAiÀÄ ÀzÀ ÀågÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ CªÀ ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ C üpágàuà¼àä, ÀAZÁ Äw ÀæzÉñÀUÀ¼À ÀAAiÉÆÃd ÉAiÀÄ ÀjuÁªÀÄ. 5) véjuéuà¼àä ªÀÄvÀÄÛ üãdäuà¼àä:- UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛUÀ¼ÀÄ véjuéuà¼à zàgà «ü ÀĪÀÅzÀÄ, véjuéuà¼àä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ÁQUÀ¼À ªÀ ÀÆ, véjué zsáðgàué ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À «gàäzàþ C à Ä, PÁSÁð É ÀæzÉñÀUÀ¼À è véjuéuà¼à UÉÎ gáf ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 6) UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛUÀ¼À C ÀÄzÁ À ªÀÄvÀÄÛ üuà¼àä:- UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛUÀ½UÉ C ÀÄzÁ À, «ªÉÃZÀ ÁvÀäPÀ C ÀÄzÁ À, UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛAiÀÄ ü, vá ÆèPÀÄ ÀAZÁ ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f Áè ÀAZÁ ÄwUÀ½UÉ ¹ âa C ÀÄzÁ À. 7) ºÀtPÁ ÀÄ AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ ÉPÀÌ Àj±ÉÆÃzsÀ É:- UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛUÀ¼À ÉPÀÌUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ eémï ªÀÄAqÀ É, eémï ÀjµÀÌgÀuÉ, ÉPÀÌ ÀvÀ æuà¼à Àj±ÉÆÃzsÀ É. vá ÆèPÀÄ ÀAZÁ ÄÛUÀ¼À ÉPÀÌ ÀvÀ æuà¼à ªÀÄvÀÄÛ eémï ªÀÄAqÀ É, eémï ÀjµÀÌgÀuÉ, ÉPÀÌ ÀvÀæUÀ¼À Àj±ÉÆÃzsÀ É, f Áè ÀAZÁ ÄÛUÀ¼À ÉPÀÌ ÀvÀ æuà¼à ªÀÄvÀÄÛ eémï ªÀÄAqÀ É, eémï ÀjµÀÌgÀuÉ, ÉPÀÌ ÀvÀ æuà¼à Àj±ÉÆÃzsÀ É. Page 70 8) vá ÆèPÀÄ ÀAZÁ ÄÛ gàzà É:- vá ÆèPÀÄ ÀAZÁ ÄÛ gàzà É, vá ÆèPÀÄ ÀAZÁ ÄÛ À séuà¼àä, ÀqÀªÀ½UÀ¼ÀÄ, vá ÆèPÀÄ ÀAZÁ ÄÛAiÀÄ À æpáaiàäðuà¼àä, vá ÆèPÀÄ ÀAZÁ ÄÛ ÁªÀiÁ Àå C üpágàuà¼àä, vá ÆèPÀÄ ÀAZÁ ÄÛ ü, vá ÆèPÀÄ ÀAZÁ ÄÛ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G ÁzsÀåPÀëgÀ C üpágà ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ, ÁÜ Ä À«Äw, PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÁ üpáj, C üpágà ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ. EvÀgÀ C üpájuà¼à ºÁUÀÆ ¹ âa AiÀÄ À æpáaiàäðuà¼àä, zár É EvÁå UÀ¼À ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV PÉÆÃgÀ Ä PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÀ üpájaiàä ºÀPÀÄÌ. 9) f Áè ÀAZÁ ÄÛ gàzà É:- f Áè ÀAZÁ ÄÛ gàzà É, f Áè ÀAZÁ ÄÛ À séuà¼àä, ÀqÀªÀ½UÀ¼ÀÄ, f Áè ÀAZÁ ÄÛAiÀÄ À æpáaiàäðuà¼àä, f Áè ÀAZÁ ÄÛ ÁªÀiÁ Àå C üpágàuà¼àä, f Áè ÀAZÁ ÄÛ ü, f Áè ÀAZÁ ÄÛ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G ÁzsÀåPÀëgÀ C üpágà ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ, ÁÜ Ä À«Äw, ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÀ C üpáj, C üpágà ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ, EvÀgÀ C üpájuà¼à PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, C üpágàuà¼àä ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ, zár É ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV PÉÆÃgÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÁ üpájaiàä ºÀPÀÄÌ. 10) Àj«ÃPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄà ézágàué:- Àj«ÃPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄà ézágàuéaiàä C üpágà, váawæpà ªÉÄà ézágàué ªÀÄvÀÄÛ Àj«ÃPÀëuÉ, UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛ, vá ÆèPÀÄ ÀAZÁ ÄÛ ªÀÄvÀÄÛ f Áè ÀAZÁ ÄÛUÉ ÀA AzsÀ ÀlÖAvÉ ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÀ C üpájaiàäªàgà C üpágàuà¼àä, UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛAiÀÄÄ, vá ÆèPÀÄ ÀAZÁ ÄÛAiÀÄÄ CxÀªÁ f Áè ÀAZÁ ÄÛAiÀÄÄ và ÀÄà J ÀVzÁÝUÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À ÀÄß ÉgÀªÉÃj À Ä ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ f Áè ÀAZÁ ÄÛ ªÀÄvÀÄÛ vá ÆèPÀÄ ÀAZÁ ÄÛAiÀÄ C üpágàuà¼àä, UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄwAiÀÄ, vá ÆèPÀÄ ÀAZÁ ÄwAiÀÄ, f Áè ÀAZÁ ÄwAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À UÉÎ ÀPÁðgÀªÀÅ «ZÁgÀuÉ ÀqÉ ÀĪÀÅzÀÄ. 11) ÀAQÃtð:- ÀAZÁ ÄwUÀ¼À «Àdð É, C à ÄUÀ¼ÀÄ, ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ gádå ZÀÄ ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀ, f Áè AiÉÆÃd Á À«Äw, gádå ÀAZÁ ÄÛ ÀjµÀvÀÄÛ. 12)«±ÉõÀ UÁæ«ÄÃuÁ üªàè Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ:- 14 Éà ºÀtPÁ ÀÄ AiÉÆÃd É, UÁæªÀÄ ÀégÁeï, ÀĪÀtð UÁæªÉÆÃzÀAiÀÄ, ªÀĺÁvÀä UÁA ü gá ÖöçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd É. PÀÄrAiÀÄĪÀ ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÉʪÀÄð å, ÀéZÀÒ ságàvà C üaiàiá À, à À zàaiàiá¼ï G ÁzsÁåAiÀÄ UÁæªÀÄ eéæåãw AiÉÆÃd É, gá ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt fãªà ÉÆà ÁAiÀÄ C üaiàiá À ( ÀAfë), gáfªï UÁA ü AiÀÄĪÀ ZÉÊvÀ Àå AiÉÆÃd É. Page 71
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks