Бюлетень нових надходжень загальної бібліотеки НАВС 1 за 2014р (січень) - PDF

Description
Національна академія внутрішніх справ Бюлетень нових надходжень загальної бібліотеки НАВС 1 за 2014р (січень) - Київ Кулінарія Л З-805 Золотая энциклопедия кулинарии: замечательных рецептов

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 21 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Національна академія внутрішніх справ Бюлетень нових надходжень загальної бібліотеки НАВС 1 за 2014р (січень) - Київ Кулінарія Л З-805 Золотая энциклопедия кулинарии: замечательных рецептов / Сост. В.В.Рафеенко.- Донецк: БАО, с.- 50 грн. Л Н725 Новая кулинарная книга: праздники, вечеринки, коктейли.- Москва: РИПОЛ классик, с.- (Новая кулинарная книга).- 35 грн. Л С916 Сучасна кулінарія: Універсальний порадник/ За ред. І.Л.Базилянської.- 2-ге вид., доп.- Харків: Вид. дім Школа , с.- 32 грн. Л Ф931 Фруктово-ягодные салаты и сладкие соусы/ Авт.-сост. В.Н.Жукова.- Москва,Донецк: АСТ, Сталкер, с.- (Вкусная книга).- 13 грн. Л Л223 Ландовська, Анна Валентинівна Салати: 800 кращих рецептів народів світу.- Донецьк: ТОВ ВКФ БАО , с.- 13 грн. Л Ш622 Шиндина, Наталия Геннадиевна Салаты, закуски, кулинарные сюрпризы.- Москва: РИПОЛ классик, с.- (Большая энциклопедия).- 35 грн. Соціологія С5 А437 Актуальні проблеми соціології, психології,педагогіки: Збірн. наук. праць. Вип.11. Спецвипуск Менеджмент у вишій школі України: адаптація до європейського контексту / Київ. нац. ун-т.- Київ: Фенікс, с.- 35 грн. С5 С693 Соціологія права: Зб.досліджень/ Львів. держ. ун-т внутр. справ; автор-упор. О.М.Балинська.- Львів, с.- 25 грн. 2 Т3(2) Р693 Історичні науки Романов И.М. Казахстан: фотоальбом/ И.М.Романов, В.А.Жандаулетов.- Алматы: ТОО Алматыкітап баспасы , с грн. Економічні науки У9(2) Ф591 Фінансовий моніторинг на фондовому ринку в Україні: монографія / О.Є.Користін, Ю.Р.Гавдьо, С.Г.Кельбя, Я.В.Корженівський; НАВС.- Київ: КНТ, с.- 80 грн. У Ж66 Живко, Зінаїда Богданівна Словник сучасних економічних термінів/ З.Б.Живко, М.О.Живко, І.Ю.Живко.- Львів: Край, с.- 45 грн. У Л890 Львівській державний університет внутрішніх справ Науковий вісник... Серія економічна. Вип.1(3)' Львів, с.- 20 грн. У П129 Х П685 Пайн, II Джозеф Б. Экономика впечатлений: работа - это театр, а каждый бизнес сцена / Пайн II Джозеф Б.,Гилмор Джеймс Х.- пер. с англ.- Москва-С.Пб-Киев, с.- 50 грн. Юридичні науки Загальні роботи. Правова інформація та комп'ютерні технології в юридичній діяльності: навч. посіб./ В.Г.Іванов,ред.С.М.Іванов, В.В.Карасюк та ін.; МОН України.- 3-тє вид., перероб. і доп.- Харків: Право, с.- 40 грн. Х А382 Академія правових наук України Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. праць. 3(74).- Харків: Право, с.- 63 грн. 19 к. 3 Х Д673 Донецький державний університет Правничий часопис Донецького університету: Науковий журнал. Вип. 1(29)/ Донецьк, с.- 30 грн. Х У-45 Україна. Центральна виборча комісія Вісник... 3(27)( жов.)/ Київ, с.- 10 грн. Х У453 Українська академія внутрішніх справ (КНУВС-НАВС) Науковий вісник НАВС: наук. журн. / ред. кол.: В.В.Коваленко (голова), В.В.Чернєй та ін. ;МВС України. НАВС.- К., Вип.3(88).- 362с.- 6 грн. 61 к. Теорія держави та права Х0 П592 Порівняльне правознавство: філософські, історико-теоретичні та галузеві аспекти: Матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу р./ Львів. ДУВС;Укр. ассоціація порівнял. правознавства.- Львів, с.- 45 грн. Х0 І-240 Івашев, Євгеній Володимирович Взаємозв'язок антропології та аксіології права як чинник розвитку теорії прав людини: Дис.... канд. юрид. наук ( )/ МВС України. НАВС.- Київ, с. Х0 І-240 Івашев, Євгеній Володимирович Взаємозв'язок антропології та аксіології права як чинник розвитку теорії прав людини: Автореф.дис.... канд. юрид. наук ( )/ МВС України. НАВС.- Київ, с.- Б. ц. Х0 К731 Котенко, Тетяна Вікторівна Функціональне призначення місцевого самоврядування в громадському суспільстві: теоретико-правовий аспект: Автореф. дис.... канд. юрид. наук ( )/ Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України. КНУ ім.т.шевченка.- Київ, с.- Б. ц. Х0 П845 Проць, Олександра Євстахіївна Правова культура молоді в Україні: загальнотеоретичне дослідження: Автореф.дис.... канд.юрид. наук ( )/ Мін-во освіти і науки України. Міжнародний гуманітарний ун-т.- Одеса, с.- Б.ц. 4 Історія держави і права Х2(2) М266 Маркевич, Оксана Валентинівна Організація управління Волинською губернією наприкінці ХVIII ті рр. ХХ ст.: Автореф. дис.... канд. істор наук ( )/ НАН України. Ін-т історії України.- Київ, с.- Б. ц. Х2(2) Р865 Х620 П781 Рум'янцев, Олексій В'ячеславович Правове положення волосних судів (друга половина ХІХ - початок ХХ століття): Автореф.дис.... канд.юрид. наук ( )/ МОН України, Нац. ун-т Юридична академія України ім.я.мудрого .- Харків, с.- Б.ц. Конституційне право Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні: Зб. мат-лів IV Всеукр. НПК (Київ, р.). Ч.2/ МВС України. Мін-во освіти і науки України. НАВС. ННІПП.Київська міська орг-ція Союзу юристів України.. Київс.обл. орг-ція Союзу юристів України. УКр. фонд наук.-екон. та юрид. співробіт.; Коваленко В.В., Чернєй В.В., Колб О.Г. та ін.- Київ, с.- 6 грн. 70 к. Х620 П781 Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні: Зб. мат-лів IV Всеукр. НПК (Київ, р.). Ч.1/ МВС України. Мін-во освіти і науки України. НАВС. ННІПП.Київ.міська орг-ція Союзу юристів України.. Київс.обл. орг-ція Союзу юристів України. УКр. фонд наук.-екон. та юрид. співробіт.; Коваленко В.А., Чернєй В.В., Колб О.Г. та ін.- Київ, с.- 6 грн. 70 к. Х620 С137 Савчин, Михайло Васильович Конституціоналізм і природа конституції: теорія і практика реалізації: Дис.... докт.юрид. наук ( )/ МОН України,Державний вищий навчальний заклад Ужгородський національний університет .- Ужгород, с. Х620 С137 Савчин, Михайло Васильович Конституціоналізм і природа конституції: теорія і практика реалізації: Автореф.дис.... докт.юрид. наук ( )/ МВС України.НАВС.- Київ, с.- Б.ц. 5 Х620 С759 Стаднік, Олег Миколайович Виборче право як інститут конституційного права України: Дис.... канд.юрид. наук ( )/ МВС України, НАВС.- Київ, с. Х620 С759 Х99 У-450 Стаднік, Олег Миколайович Виборче право як інститут конституційного права України: Автореф.дис.... канд.юрид. наук ( )/ МВС України, НАВС.- Київ, с.- Б.ц. Україна. Верховна Рада. Скликання (VI). Сессія (VII) Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія 7 квітня - 13 травня 2011 року: стенографічний звіт. Т. 29/ Верховна Рада України.- Київ: Парламентське вид-во, с грн. Х99 У-450 Україна. Верховна Рада. Скликання (VI).Сесія(VIII) Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія 3 березня - 6 квітня 2011 року: стенографічний звіт. Т. 28/ Верховна Рада України.- Київ: Парламентське вид-во, с грн. Адміністративне право Х99 Б982 Бюлетень законодавства і юридичної практики України: Кодекси України про адміністративні правопорушення. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 12/2013/ Мінюст України.- Київ: ЮрІнком Інтер, с.- 45 грн.34 коп. Е457 Екстремальні ситуації, що виникають у службовій діяльності працівників міліції під час заходів з охорони громадського порядку та затримання злочинців: метод. реком./ Свірін М.О., Федотова Г.В., Гаврилюк Л.В. та ін.; МВС України,ДНДІ.- Київ, с.- 45 грн.!-602 Індикатори стану внутрішнього контролю установи державного сектору України: Метод. посіб. для керівників установ та державних внутрішніх аудиторів/ Ян ван Тайнен, П.П.Андрєєв,О.О.Чечуліна та ін.; Європейський ін-т держ. управл. та аудиту.- Київ: Європейський ін-т держ. управл. та аудиту, с грн. 6 І-741 Інформаційні стратегії в глобальному управлінні: матеріали міжнарод. наук.-практ.конференції,київ, 29 жовт. 2011р./ МОН України.- Київ: Вид. Ліпкан О.С., с.- (Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки).- 30 грн. К576 Кодекс цивільного захисту України: Кодекс України від 02 жовт року 5403-VI. Офіц. тект зі зм. та доп. ст. на 27 листоп р./ М-во юстиції України.- К.: Форум, с.- (Кодекси України; 12/2013) грн. 34 коп. О641 Організаційно-методичні засади взаємодії кримінальної міліції у справах дітей із психологічною службою системи освіти України: метод.реком./ МВС України. НАВС. ННІПФПМГБВВ; Юсупов В.В., Панок В.Г.,Пашковська М.В.,Волошина О.В.- К., с. Т654 Трансформація національних концепцій безпеки як відповідь на нові глобальні та регіональні викладки і загрози:досвід України та НАТО: Збірник матер. міжнародної конференції 19 вересня 2012 р./ Нац. ін-т стратегічних досліджень; Упоряд. В.Ю.Цюкало, М.О.Паламарчук, В.О.Семененко; за ред. К.А,Кононенка.- Київ, с.- (Національна безпека; вип. 4).- 20 грн. Б872 Брайченко, Сергій Миколайович Оскарження в адміністративному судочинстві заходів адміністративного примусу, які застосовуються міліцією: Автореф.дис.... канд.юрид. наук ( )/ МОН України, Нац. авіац. ун-т.- Київ, с.- Б.ц. Б946 Буцьких, Ольга Олександрівна Провадження за нововиявленими обставинами в адміністративному судочинстві України: Автореф.дис.... канд.юрид. наук ( ) / Міжрегіональна акад. управління персоналом.- Київ, с.- Б.ц. Г749 Гошовський, Володимир Сергійович Теоретико-Правові основи реформування системи виконавчої влади в України: Автореф. дис.... док. юрид. наук ( )/ Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини Україна .- Київ, с.- Б. ц. 7 Г753 Граділь, Антон Олександрович Адміністративно-правові засади оформлення дорожньо-транспортних пригод: Автореф.дис.... канд.юрид. наук ( )/ ДВНЗ Запорізький нац. ун-т . Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України.- Запоріжжя, с.- Б.ц. Д132 Давидюк, Вадим Миколайович Оперативно-розшукова діагностика злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності: монография/ В.М.Давидюк, В.А.Некрасов, Ю.В.Горбач; Міністерство доходів і зборів України, Нац. ун-т державн. податкової служби України.- Ірпінь, с.- (Проблеми оперативно-розшукової діяльності).- 42 грн. К289 Касянюк, Тетяна Сергіївна Правове забезпечення інформатизації державної податкової служби України: Автореф.дис.... канд.юрид. наук ( )/ МОН України, Нац. авіац. ун-т.- Київ, с.- Б.ц. К828 Кричун, Михайло Олександрович Діяльність державної податкової служби України у сфері реєстрації та надання дозволів: Автореф.дис....канд.юрид. наук ( ) / Міжрегіональна акад. управління персоналом.- Київ, с.- Б.ц. К930 Куразов, Юсуп Хамзатович Попередження як вид адміністративного стягнення: теорія, досвід та практика застосування: Автореф.дис....канд.юрид. наук ( )/ МОН України,Держ. вищий навч. заклад Запорізький нац. ун-т .- Запоріжжя, с.- Б.ц. К965 Кушнір, Ігор Миколайович Фінансово-правові аспекти регулювання житлового будівництва в Україні: Автореф.дис.... канд.юрид. наук ( )/ Ін-т законодавства ВР України.- Київ, с.- Б.ц. Л182 Лайкова, Марина Сергіївна Правове регулювання антимонопольної діяльності в Україні: Автореф.дис.... канд.юрид. наук ( )/ МОН України, Нац. ун-т Юридична академія України ім.я.мудрого .- Харків, с.- Б.ц. 8 Л613 Ліпкан, Володимир Анатолійович Адміністративна відповідальність за порушення порядку державної закупівлі товарів, робіт і послуг: монографія/ В.А.Ліпкан (ред.), М.Ю.Довгань; Глобальна організація союзницького лідерства, Академія безпеки відкритого суспільства,академія наук вищої освіти України.- (укр. та англ мовами).- Київ: ФОП О.С.Ліпкан, с.- (ORDO ORDINANS).- 80 грн. Л613 Ліпкан, Володимир Анатолійович Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим доступом в Україні: монографія/ В.А.Ліпкан (ред.),в.ю.баскаков; Глобальна організація союзницького лідерства, Академія безпеки відкритого суспільства,академія наук вищої освіти України.- (укр. та англ. мовами).- Київ: ФОП О.С.Ліпкан, с.- (ORDO ORDINANS).- 80 грн. М591 Микитенко, Євген Вікторович Адміністративно-правовий захист прав мігрантів правоохоронними органами України: Автореф.дис.... канд.юрид. наук ( )/ ДВНЗ Запорізький нац. ун-т . Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України.- Запоріжжя, с.- Б.ц. М690 Михайлишин, Ігор Володимирович Адміністративно-правові засади забезпечення реалізації конституційного права грома
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks