ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการ การเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS สาหร บอาจารย ฝ ายนว ตกรรมการเร ยนการสอนอ เล กทรอน กส - PDF

Description
ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการ การเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS สาหร บอาจารย ฝ ายนว ตกรรมการเร ยนการสอนอ เล กทรอน กส สารบ ญ แนะนาระบบบร หารจ ดการการเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS... 3 การเข าใช งาน BUU LMS... 5

Please download to get full document.

View again

of 150
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 21 | Pages: 150

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการ การเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS สาหร บอาจารย ฝ ายนว ตกรรมการเร ยนการสอนอ เล กทรอน กส สารบ ญ แนะนาระบบบร หารจ ดการการเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS... 3 การเข าใช งาน BUU LMS... 5 การจ ดการข อม ลส วนต ว... 7 แนะนาส วนประกอบของรายว ชา แนะนาส วนประกอบของรายว ชา ป มเร ม-ป ดการแก ไขในหน าน การใช งานบล อคในรายว ชา การจ ดการบล อค การเพ มบล อค การจ ดการรายว ชา การแก ไขรายละเอ ยดของว ชา การด รายช อน กเร ยนในรายว ชา การแก ไขหร อเพ มรายละเอ ยดแต ละส ปดาห (Weekly Outline) การใช งาน Rich text HTML editor การเพ มแหล งข อม ล การเพ มแหล งข อม ลแบบแหล งข อม ล การเพ มแหล งข อม ลแบบหลายไฟล (Folder) การเพ มแหล งข อม ลแบบกรอบคาอธ บายหร อป ายประกาศ (Label) การเพ มแหล งข อม ลแบบหน าเว บเพจ (Page) การเพ มแหล งข อม ลแบบ Link URL (URL) การเพ มก จกรรม การบ าน (Assignment) กระดานเสวนา (Forum) ห องสนทนา (Chat) โพลล (Choice) อภ ธานศ พท (Glossary) ว ก (Wiki) การเพ มก จกรรมแบบทดสอบ คาถามแบบเล อกตอบ (Multiple choice) คาถามแบบอ ตน ยหร อคาถามแบบคาตอบส น ๆ (Short answer) คาถามแบบถ กผ ด (True/False) ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 4. คาถามแบบจ บค (Matching) คาถามแบบความเร ยง (Essay) คาถามแบบเต มค าตอบเป นต วเลขหร อช วง (Numerical) คาถามแบบท ม คาตอบฝ งอย ในคาถาม (Embedded answer (Cloze)) การนาเข าคาถามจากไฟล ภายนอก การเพ มคาถามเข าไปในแบบทดสอบ การสร างกล มผ เร ยน การจ ดกล มผ เร ยน การเพ มกล มสมาช ก การลบกล มสมาช ก การเพ มน กศ กษาลงในกล มสมาช ก การปลดสมาช กออกจากกล ม การต งค ารายว ชา: ระบบกล ม สร ปคะแนนก จกรรม บ นท กการใช งานและรายงานการทาก จกรรม Logs Live logs Activity report ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 2 แนะนาระบบบร หารจ ดการการเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS ระบบบร หารจ ดการการเร ยนการสอนออนไลน หร อ LMS (Learning Management System) เป น ระบบจ ดการการเร ยนการสอนท ม หน าท ในการบร หารจ ดการข อม ลของผ เร ยน ผ สอน โครงสร างเน อหา หล กส ตร และข อสอบ รวมท งการต ดตามความก าวหน าและประเม นผลผ เร ยน ตลอดจนการจ ดการในด านการ สร างปฏ ส มพ นธ ระหว างผ เร ยนก บผ สอน ผ สอนสามารถสร างรายว ชาโดยบรรจ เน อหา ก จกรรม การสร าง แบบทดสอบ ส อการสอน จ ดการสภาพแวดล อมทางการเร ยน และจ ดเก บบ นท กข อม ลการเร ยนของผ เร ยนด วย ตนเอง เพ อท ผ สอนจะสามารถน าไปว เคราะห เพ อต ดตามและประเม นผลการเร ยนการสอนในรายว ชาได ผ เร ยนสามารถศ กษาเน อหา และท าก จกรรมต างๆ ตามท ผ สอนสร างไว นอกจากน น ผ สอนและผ เร ยนย ง สามารถต ดต อส อสารก นได ผ านทางเคร องม อส อสารท ระบบจ ดไว ให เช น ข าวประกาศ, อ เมล, ห องสนทนา และ กระดานเสวนา เป นต น มหาว ทยาล ยบ รพาได ม การต ดต งและใช งานระบบบร หารจ ดการการเร ยนการสอนออนไลน โดยได เล อกใช Moodle ซ งเป น LMS ท ได ร บความน ยมอย างแพร หลายและเป นซอฟต แวร Open Source ซ ง ป จจ บ น Moodle ได ม ผ น าไปใช งานท วโลกกว า 75 ภาษา ใน 193 ประเทศ โดยเว บไซต หล กค อ Moodle เป นซอฟต แวร ส าหร บใช ในการจ ดการรายว ชาผ านเว บ โดยก าหนดให ม ระบบการจ ดการ เว บไซต ซ งรองร บท ง ผ ด แลระบบ ผ สอน และผ เร ยน ม เคร องม อท ช วยในการจ ดแหล งความร ก จกรรม และ สภาพแวดล อมทางการเร ยนการสอนผ านเว บให เป นไปได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยข อด ของ Moodle ท เหมาะสมก บการนามาใช จ ดการเร ยนการสอนบนเว บ ได แก ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 3 1. เป นซอฟต แวร ท ใช สน บสน นการเร ยนการสอนโดยสามารถใช เป นส อหล กและส อเสร ม เพ อ ส งเสร มให ผ เร ยนม ประส ทธ ภาพทางการการเร ยนส งข น 2. ใช งานง ายท ง ผ ด แลระบบ ผ สอน และผ เร ยน 3. รองร บมาตรฐาน SCORM 4. ม เคร องม อท ใช สร างแหล งความร และก จกรรมแบบออนไลน 5. เป นระบบท สร างความเช อมโยงทางว ชาการ 6. ม เคร องม อท ช วยในการประเม นผลการเร ยน 7. สามารถใช งานได ด ในระบบปฏ บ ต การ Windows และ Linux 8. เป น Open Source Software สามารถใช งานได ฟร 9. ม การพ ฒนาอย างต อเน อง Moodle เป นซอฟต แวร ท ท างานผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต โดยการก าหนดส ทธ การใช งานม หลาย สถานะ เช น ผ ด แลระบบ ผ สอน หร อผ เร ยน ส าหร บผ สอน การสร างรายว ชาบน Moodle น น สามารถใช เคร องม อท ม อย ใน Moodle สร างเน อหาและก จกรรมในรายว ชาได เช น แหล งข อม ลแบบหน าเว บเพจ แหล งข อม ลแบบไฟล หร อเว บไซต และก จกรรมแบบทดสอบ เป นต น ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 4 การเข าใช งาน BUU LMS ระบบบร หารจ ดการการเร ยนการสอนออนไลน (BUU LMS) น นสามารถเข าใช งานได ท โดยจะปรากฎหน าจอ ด งร ป หน าเว บไซต ระบบบร หารจ ดการการเร ยนการสอนออนไลน (BUU LMS) การเข าใช งานระบบ BUU LMS น นจ าเป นต องม อ เมลของมหาว ทยาล ยก อน โดยสามารถขอได ท อาคารสาน กคอมพ วเตอร ช น 1 ห อง 101 เม อม อ เมลของมหาว ทยาล ยแล ว จ งจะม ส ทธ ในการเข าใช งานระบบ โดยสามารถเข าใช งานได จากการเข าส ระบบจากบล อก Login โดยระบ ช อผ ใช รห สผ าน ท เป นอ เมล มหาว ทยาล ย จากน นคล กท ป ม Login เพ อเข าส ระบบ ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 5 หร อไปท ม มบนด านขวาม อของหน าเว บ เพ อเข าส หน าจอล อกอ น ร ปแสดงล งค เข าส ระบบ ท ม มบนด านขวาม อ เม อท าการล อกอ นเข าส ระบบแล ว ระบบจะแสดงข อม ลผ เข าส ระบบท ม มบนด านขวาม อของหน าจอ โดยท สมาช กสามารถท าการออกจากระบบได โดยคล กท ท ายช อจะปรากฏหน าต าง เล อก Logout หร อ ออกจากระบบ ท ม มบนด านขวาม อ ร ปแสดงล งค ออกจากระบบ ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 6 การจ ดการข อม ลส วนต ว เม อเข าส ระบบแล ว สามารถแก ไขข อม ลส วนต วได โดยการคล กล งค ท เมน My profile setting และ เล อกเมน แก ไขข อม ลส วนต ว ท ม มบนซ ายม อของหน าจอ ร ปแสดงล งค การเข าแก ไขข อม ลส วนต ว เม อคล กท ล งค แก ไขข อม ลส วนต ว จะแสดงหน าข อม ลส วนต วของผ ใช งาน โดยสามารถแก ไขข อม ล ประว ต ส วนต ว อ พโหลดร ปภาพ และความสนใจของตนเองได ร ปแสดงหน าจออ พเดทประว ต ส วนต ว ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 7 ในการแก ไขข อม ลส วนต ว จะแสดงข อม ล ซ งแบ งเป น 4 ส วน ด งน - ส วนท วไป แสดงข อม ลส วนต ว ม ข อม ลส าค ญท ต องระบ จะแสดงเป นต วอ กษรส แดงและม เคร องหมาย * ได แก ช อ นามสก ล อ เมล จ งหว ด เล อกประเทศ และรายละเอ ยด ร ปแสดงการแก ไขข อม ลส วนต วของสมาช ก - ส วนร ปภาพ สามารถเปล ยนร ปภาพแทนต วได จากส วน ร ปภาพของ โดยทาการลากร ปมาท กรอบ หร อคล กท ป ม Add ร ปแสดงการเปล ยนร ปภาพแทนต ว จากน นคล กเล อกท Upload a file และท ช องของ Attachment ให คล ก Browse เพ อค นหาภาพท ต องการ เม อเล อกร ปภาพแล วให คล กท ป ม Upload this file ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 8 ร ปแสดงแหล งข อม ลสาหร บเปล ยนร ปภาพแทนต ว สาหร บช อไฟล ของร ปภาพท จะใช ควรจะต องม ช อไฟล เป นภาษาอ งกฤษ ไม เว นวรรค นามสก ลของไฟล ต องเป น *.jpg *.gif หร อ *.png และขนาดของไฟล ส งส ดไม เก นขนาดตามท ระบบกาหนด และสามารถระบ ค า บรรยายภาพได ในช องคาบรรยายภาพ - ส วนความสนใจ สมาช กสามารถระบ ความความสนใจในช อง รายการของความสนใจหร อไม ระบ ก ได ร ปแสดงรายการของความสนใจ - ข อม ลอ นๆ เป นข อม ลเก ยวก บการต ดต อ เช น Website, Skype ID, MSN ID Mobile phone และ Address เป นต น โดยข อม ลส วนน จะใส หร อไม ใส ก ได ร ปแสดงรายการข อม ลการต ดต อ เม อแก ไขข อม ลเร ยบร อยแล ว ให คล กท ป ม อ พเดทประว ต ส วนต ว ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 9 แนะนาส วนประกอบของรายว ชา อาจารย สามารถเข าไปจ ดการรายว ชา สร างเน อหาและสร างก จกรรมต างๆ ใน BUU LMS ได เฉพาะ ในรายว ชาท ได อาจารย ได ร บการก าหนดส ทธ จากผ ด แลระบบให เป นผ สอนของรายว ชาน น โดยอาจารย ผ สอน หน งคนม ส ทธ เป นผ สอนได หลายรายว ชา และภายในรายว ชาเด ยวก นก สามารถก าหนดให ม ผ สอนร วมก นหลาน คนได แต อาจารย จะไม สามารถลบรายว ชาท ตนได ร บส ทธ เป นผ สอนได หากต องการลบรายว ชาของอาจารย ออกจากระบบต องแจ งให ผ ด แลระบบ หร อผ สร างรายว ชาเป นผ ลบให เม ออาจารย เข าส รายว ชาท ได ร บส ทธ ให เป นผ สอน ในระบบ Moodle จะม เคร องม อส าหร บจ ดการ รายว ชาให โดยแสดงผลเฉพาะผ สอนเท าน น สมาช กอ นๆ เช น ผ เร ยน ไม สามารถมองเห นเคร องม อได เคร องม อของ Moodle ช วยให ผ สอนสามารถสร างเน อหาบทเร ยนโดยใช แหล งข อม ลแบบเว บเพจ อ พโหลด ไฟล ให ผ เร ยนดาวน โหลดเอกสารประกอบบทเร ยน หร อ สร างแบบทดสอบก อน-หล งเร ยนจากเคร องม อ ก จกรรมแบบทดสอบ โดยอาจารย สามารถเข าไปย งรายว ชาท เป นได ร บส ทธ เป นผ สอนได ด งน 1. คล กท ท ายช อจะปรากฏหน าต าง เล อก ว ชาเร ยนของฉ น เพ อแสดงรายว ชาท ได ร บส ทธ เป น ผ สอน และรายว ชาท เป นสมาช กแล ว ร ปแสดงล งค ว ชาเร ยนของฉ น ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 10 2. หร อคล กท ช อรายว ชาในบล อค ว ชาของฉ น ทางด านซ ายม อ ร ปแสดงหน าจอเมน ว ชาเร ยนของฉ น โดยอาจารย สามารถจ ดการรายว ชาท ได ร บส ทธ เป นผ สอนได ด งน 1. แนะนาส วนประกอบของรายว ชา การแสดงผลในหน ารายว ชาส วนของด านบน จะแสดงรายช อว ชา ช อท ใช เข าส ระบบ ป มส าหร บ เปล ยนภาษา ล งค ช อย อ และป มเร มการแก ไขในหน าน ร ปแสดงส วนประกอบด านบนของรายว ชา ส วนเน อหาแบ งเป นคอล มน ซ าย กลาง และขวาของหน าจอ ภายในคอล มน แบ งการแสดงผลแต ละ ส วนในกรอบส เหล ยม เร ยกว า บล อค (Blocks) เม อเข าส รายว ชาในคร งแรกจะม บล อคท จะแสดงผล ได แก คอล มน ซ าย แสดงบล อค Navigation และการจ ดการระบบ คอล มน กลางแสดงบล อคโครงสร างห วข อการเร ยน ตามด วยส วนของเน อหาและก จกรรม คอล มน ขวาแสดงค นกระดานเสวนา บล อคข าวล าส ด ก จกรรมท ก าล งจะม ข น และก จกรรม ล าส ด ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 11 คอล มน กลาง คอล มน ซ าย ร ปแสดงคอล มน แบ งการแสดงผล คอล มน ขวา โดยบล อคท แสดงผลแต ละบล อคสามารถปร บเปล ยนย ายต าแหน งข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks