Budzet EU

Description
Seminarski rad

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 19

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    UNIVERZITET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE   SEMINARSKI RAD IZ PRAVA EVROPSKE UNIJE TEMA: BUDŽET EVROPSKE UNIJE     Budžet  Evropske unije Seminarski rad 2 SADRŽAJ   UVOD ......................................................................................................................................... 3 1.BUDŽET EVROPSKE UNIJE   .............................................................................................. 5 1.1.Bu džetski prihodi EU   ....................................................................................................... 9 1.2.Budžetski rashodi   ........................................................................................................... 11  2. DAN   AŠNJA STRUKTURA BUDŽETA EVROPSKE UNIJE   .......................................... 13 2.1.Struktura budžeta za 2007. godinu  ............................................................................... 13 2.2.Instrument za pretpristupnu pomoć - ipa 2007-2016 ................................................... 14 2.3.Prekogranična saradnja  ................................................................................................ 15  2.4.Razvoj ljudskih resursa .................................................................................................. 15  2.5.Ruralni razvoj ................................................................................................................ 15 2.6.Višegodišnji idikativni finansijski okvir   ........................................................................ 16  2.7.Upravljanje fondovima .................................................................................................. 16  ZAKLJUČAK   ........................................................................................................................... 18 LITERATURA ......................................................................................................................... 19   Budžet  Evropske unije Seminarski rad 3 UVOD Budžet (od starofran. bougette –    mala kožna torba) se uopšteno smatra kao spisak svih  planiranih prihoda i rashoda. Koncept budžeta je od izuzetne važnosti u mikroekonomiji, koja upotrebljava budžetsku liniju da ilustruje razm ij enu između dva ili više ekonomskih dobara. Drugim rij ečima, budžet je organizacioni plan izražen monetarnim terminima.   Državni budžet je sumarni plan potencijalnih prihoda i rashoda vlade. U SAD -u federalni budžet donosi Ministarstvo menadžmenta i budžeta te ga podnosi Kong resu na razmatranje. Po pravilu, zakonodavna vlast (Parlament, Kongres) vrši izm  jene i korekcije  prijedloga budžeta, te ga na kraju usvaja glasanjem. Budžet obično vr  ijedi za jednu fiskalnu godinu. U poslednje vrij eme, donose se budžeti za duži vremenski period, obično za 3 -5 godina, ali koji nisu toliko detaljni kao jednogodišnji budžet. U većini evropskih zemalja fiskalna godina se poklapa sa kalendarskom godinom (od 1. januara do 31. decembra), međutim u SAD - u budžet se donosi za period od 1. oktobra tekuće do 30. septembra naredne godine. Po američkim zakonima, svi niži nivoi vlasti moraju imati uravnotežen budžet, jedino federalni budžet smije iskazati deficit. U Velikoj Britaniji budžet priprema ministar finansija (Chancellor of the Exchequer), drugi najvažniji čovek u vladi, te ga podnosi parlamentu, koji ga rijetko mijenja. U Evropskoj Uniji Prednacrt bužeta utvrđuje Evropska komisij a. Prvi pretres  prednacrta budžeta sprovodi Sav  j et Evrope i uz saglasnost Parlamenta utvrđuje nacrt budžeta.  Dakle, i zvršnu vlast u EU ima Evropska komisija. Evropska Unija nije država, nego je unija (zajednica) dvadeset sedam evropskih država i oformljena je pod sadašnjim imenom Ugovorom o Evropskoj uniji (više poznatim  pod imenom Mastrihtski ugovor) 1992. godine. Mada EU nije država  u mnogim oblastima je definisana kao federacija (npr. u monetarnim odnosima, agrokulturi, trgovini i zaštiti životne sredine).   Budžet  Evropske unije Seminarski rad 4 Drugim rij ečima, organizacija Evropske unije se razlikuje u različitim oblastima u zavisnosti od stepena usglašenosti zemalja članica. EU je definisana kao konfederacija u socijalnoj i ekonomskoj politici, zaštiti potrošača, unutrašnjoj politici, a kao međunarodna organizacija u spoljnoj politici. Glavna oblast na kojoj EU počiva je jedinstveno tržište koje se bazira na carinskoj uniji, jedinstvenoj moneti (usvojenoj od strane 12 članica), zajedničkoj agrokulturnoj politici i zajedničkoj politici u sferi ribarstva.  Aktivnosti Evropske Unije su brojne i raznovrsne a finansiraju se iz budžeta i to uglavnom doprinosima zemalja članica, mada EU ima i vlastite izvore prihoda. U ovom radu biće prezentovani načela i struktura budžeta Evropske Unije, te  procedura donošenja i problemi sa budžetom Evropske Unije.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks