Brza-izradaaa-prototipa

Description
sda

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  UNIVERZITET ’’UNION NIKOLA TESLA’’ U BEOGRADUFakultet za Preduzetniki !izni Predmet: Preduzetni#t$% i in%$a&i'e Se(inar ki rad Tema rada:  Brza izrada )r%t%ti)a  Mentor:   Student:  D%&* dr Ne!%'#a Zaki+ Katarina I$an%$i+ ,-./--0  Januar, 2012. Sadr1a'2 Tema rada: Brza izrada prototipa........................................................................................1Sadržaj:................................................................................................................................2Brza izrada prototipa je spoj dizajna i komunikacione tehnike koja u samo par dana izrauje trodimenziona!ni mode! odreene ino acije i!i dizajn samo# proiz oda. $ada je %&S'&( trka)ki tim tre*ao da napra i *rze izmene u dizajnu koristi!i su *rzu izradu prototipa ne *i !i identi+iko a!i potencija!ne zamke proiz oda. Postrojenja za antropo!ka istraži anja na -ni erzitetu u Tenesiju koriste *rzu izradu prototipa kako *i pono o st ori!i ske!etne ostatke u s rsi +orenzi)ke rekonstrukcije. .......................................................................................2  U$%d Brza izrada prototipa je spoj dizajna i komunikacione tehnike koja u samo par dana izrauje trodimenziona!ni mode! odreene ino acije i!i dizajn samo# proiz oda. $ada je %&S'&( trka)ki tim tre*ao da napra i *rze izmene u dizajnu koristi!i su *rzu izradu prototipa ne *i !i identi+iko a!i potencija!ne zamke proiz oda. Postrojenja za antropo!ka istraži anja na -ni erzitetu u Tenesiju koriste *rzu izradu prototipa kako *i pono o st ori!i ske!etne ostatke u s rsi +orenzi)ke rekonstrukcije. /na)aj *rze izrade prototipa do!azi do izražaja kada je potre*no drasti)no smanjiti reme i troko e uk!ju)ene u st aranje mode!a neke ino acije jer tako može *iti ana!iziran i ocenjen od strane dizajnera i inženjera pre ne#o to ode u proiz odnju. sto tako, prototipi se koriste u marketinke s rhe kako *i pre ne#o to proiz edemo sam proiz od sazna!i ta potencija!ne muterije mis!e o njemu. $orienje o e tehnike zahte a i rad na ra)unaru odnosno rad sa so+t erom koji se *a i izradom prototipa, kao i rad na maini za izradu isto#. Sto#a, možda e am tre*ati pomo neko#a ko je erziran i stru)an u o oj o*!asti tehno!o#ije.zrada prototipa je *o!ji, *rži, je+tinji  precizniji na)in koji je #raen od samo# dna pa s e do za rno# proiz oda, spremno# za proiz odnju. to *rže i ta)nije napra ite prototip, to ete #a  *rže iz*aciti na tržite i prodati. P%zadina Postoje tri #!a na na)ina da se napra i *rz prototip. 3ormati na tehnika koristi mainu kako *i napra i!a siro inu po odreenom o*!iku. Su*trakti ni procesi po)inju sa e!ikom ) rstinom, zatim uk!anjaju materija! da *i napra i!i že!jeni o*!ik. &diti ni procesi se os!anjaju na ras!oja anje materija!a izno a i izno a dok jedan deo proiz oda ne dosti#ne s oj kona)an o*!ik. ako postoji puno na)ina i opcija za izradu prototipa , mi pokri amo osno ne korake uk!ju)ene u stereo!ito#ra+sku aditi nu tehniku pomou koje su p!asti)ni mode!i napra !jeni tanak po tanak s!oj +ormirajui tako trodimenziona!ni prototip napra !jen pomou maine sa eoma ma!o !judske interakcije. %eke od prednosti *rze izrade prototipa su:4 %isu potre*ne maine, ka!upi4 Po*o!ja a dizajn samo# proiz oda i smanjuje reme izrade4 5tkri a skupe #reke pre iz#u*!jenih mi!iona4 /ahte a manje koraka ne#o tradiciona!an na)in izrade4 %e zahte a !judsku interakciju osim kada je u pitanju unos podataka5sta!e *rze izrade prototipa uk!ju)uju:  S!o*odnu +ormu +a*riko anja, auto +a*riko anje, di#ita!no +a*riko anje, ta!oženje mode!a, d tampanje, s!ojnu proiz odnju itd... K%ra&i Scenario: (ecimo da kompanija raz ija no i proiz od koji moze reproduko ati s e i#re raz!icitih marki na jednom jedinom uredjaju4 raz ijajuci um predposta imo da !asnici o ih  proiz oda pre azi!aze prepreke ezane za patentne, zakonske i tehno!oske *arijere. $ompanija okup!ja produkti an tim kako *i dizajnira!i s!ucaj za no u uni erza!nu p!at+ormu i#rice4 spo!jni omotac koji spaja s e komponente./a pocetak produkti ni tim ima neko!iko dimenzija na umu: isinu, sirinu, du*inu, !akocu, e!iki ekran, neophodne kontro!ne du#mice i td. /apamtiti da *i!o koji tim spreman za izradu  prototipo a ima unapred odredjena oceki anja kupca kao i +unkciona!ne potre*stine  proiz oda i mno#o i!i ise od samo# dizajnirano# parametra. %a samom pocetku *rzo# st aranja prototipa zapitaj se ko!iko *rzo ti tre*a taj prototip. Takodje se zapitaj ko!iko za rsen tre*a da *ude. sto tako tre*a oditi racuna da !i ima do o!jno siro ina koje ucest uju u izradi protipa, da !i tre*a da *ude u#!acan i #!adak za  prezentaciju. 5 a pitanja te ode do ni oa odredjenih deta!ja koji su potre*ni i procesa uk!juceno# u st aranje prototipa. 1. Pomocni kompjuterski uredjaj za dizajniranje podataka$oricsenje pomocno# kompjutersko# dizajna za st aranje prototipa uk!jucuje unosenje dimenzija podataka u sistem koji da!je st ara e!ektronski mode! *aziran na o im podacima. $!juc o o# koraka je da se osi#ura da podaci koji su uneti *udu tacni prema dizajniranom  projektu, i da podatak ne krsi ni jedno pra i!o #eometrije koja je u#radjena u '&6. &ko o a  pra i!a nisu posto ana, +aj!o i ce *iti po#resni i mo#uce neupotre*!ji i4tako da je su isno reci da su '&6 i #eometrijske estine eoma korisne na o om ni ou. Produkti ni centar unosi ss e dimenzione podatke4 isinu, sirinu, duzinu s!ucaja7 s i spo!jni i unutrasnji dijametri *ice istureni kad se pritisnu du#mad7 s+erni u#ao o*!iko ano# s!ucaja7 i neko!iko dru#ih  parametaradizajna. %akon odradjeno# de!a predposta !jajuci da nijedno #eometrijsko pra i!o nije prekrseno, '&6 ce proiz esti trodimenziona!nu s!iku prototipa na ekranu. %ara no sa '&64om mozete koristi opciju rotiranja s!ike da *i st ori!i u id nje#o e ce!osti. 2. S!anje podataka u stere!ito#ra+ske +aj!o eStere!ito#ra+ski proces zahte a da '&6 +aj!o i *udu pos!ati u st! +aj!. S!anje o ih podataka u st! uredjaj omo#uca a st aranje prototipa. &ko se ne koristi stereo!ito#ra+ija morace se kon erto ati '&6 podaci u dru#i tip +ormata, u za isnosti od korisceno# procesa. . Biranje materija!a i speci+ikacija procesa(az!icite masine za izradu prototipa koriste raz!icite materija!e unutar !imitaron ok ira. %eki od primera materija!a su termop!asticne smo!e, po!ikar*onati, osak, praskasti materija!i,  p!astika i meta!. - za isnosti od oda*ranih materija!a i tipa uk!jucene masine morace se iz esti dru#i koraci podesa anja koji ne *i tre*a!o da oduzimaju mno#o remena. 8enera!no receno stereo!ito#ra+ski proces radi na principu #radnje prototipa, s!oj po s!oj, koristeci !aserske zrake koji uc rsca a s aki deo mode!a dok ne postane potpun. $ada se mode! 9
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks