Brosura alaptare

Description
1. PROMOVAREA ALĂPTĂRII ÎN MEDICINA PRIMARĂ Ministerul Sănătăţii Direcţia de Sănătate Publică a JudeţuluiCluj Centrul Regional pentru Promovarea Alăptării…

Please download to get full document.

View again

of 151
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 2 | Pages: 151

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. PROMOVAREA ALĂPTĂRII ÎN MEDICINA PRIMARĂ Ministerul Sănătăţii Direcţia de Sănătate Publică a JudeţuluiCluj Centrul Regional pentru Promovarea Alăptării Cluj
 • 2. Cuprins CUPRINS .................................................................................................................................................................... 2 INTRODUCERE ........................................................................................................................................................ 5 TIPURI DE ALIMENTAŢIE A SUGARULUI ....................................................................................................... 6 STRATEGIA OMS ŞI MS ÎN PROMOVAREA, PROTECŢIA ŞI SPRIJINIREA ALIMENTAŢIEI NATURALE................................................................................................................................................................ 7 I. STRATEGIA ORGANIZAŢIEI MONDIALE A SĂNĂTĂŢII............................................................................................. 7 1. Comitetul Naţional pentru Alăptare ................................................................................................................. 8 2.Iniţiativa " Spital Prieten al Copilului" ............................................................................................................. 9 3. Codul International de Marketing al Substituienţilor de Lapte Matern ......................................................... 11 4. Legislaţia privind maternitatea....................................................................................................................... 13 II. STRATEGIA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN ROMÂNIA (MS) ............................................................................... 14 1. Comitetul Naţional de Promovare a Alăptării (CNPA).................................................................................. 14 2. Promovarea iniţiativei "Prieten al copilului" ................................................................................................ 15 3. Codul internaţional de marketing al substitutelor de lapte matern ................................................................ 17 4. Legislaţia privind maternitatea în România ................................................................................................... 17 CONCEPTUL DE ALĂPTARE.............................................................................................................................. 18 ALĂPTAREA CULTURALĂ................................................................................................................................ 18 ALĂPTAREA BIOLOGICĂ.................................................................................................................................. 19 AVANTAJELE ALIMENTAŢIEI NATURALE................................................................................................... 20 CALITATEA ŞI COMPOZIŢIA LAPTELUI DE MAMĂ..................................................................................... 20 BENEFICIILE ALĂPTĂRII .................................................................................................................................. 23 DEZAVANTAJELE ALIMENTAŢIEI ARTIFICIALE ..................................................................................... 25 ANATOMIA SÂNULUI........................................................................................................................................... 26 FIZIOLOGIA LACTAŢIEI ŞI A SUPTULUI....................................................................................................... 27 I. PRODUCEREA LAPTELUI.......................................................................................................................... 27 II. TRANSFERUL LAPTELUI....................................................................................................................... 30 III. PROCESUL DE SUPT DIN SÂN............................................................................................................... 30 1. Procesul de supt din sân ............................................................................................................................. 30 2. Mecanismul suptului tetinei ........................................................................................................................ 32 3. "Confuzia mamelonului"............................................................................................................................. 32 4. Suptul din „mamelon artificial” ................................................................................................................. 33 5. Necoordonarea suptului cu deglutiţia......................................................................................................... 33 EXPLORAREA FUNCŢIONALĂ A SUPTULUI PRIN TEHNICA EXAMINĂRII DIGITALE...................................................... 33 TEHNICA ALĂPTĂRII .......................................................................................................................................... 36 1. POZIŢIONAREA LA SÂN ................................................................................................................................ 36 2. ATAŞAREA COPILULUI LA SÂN................................................................................................................... 39 ATAŞAREA LA SÂN ÎN SITUAŢII PARTICULARE......................................................................................... 42 POZIŢII DE ALĂPTARE....................................................................................................................................... 43 EVALUAREA UNUI SUPT.................................................................................................................................... 46 1. OBSERVAREA SÂNULUI ŞI A MAMELONULUI ........................................................................................................ 46 2. VERIFICAREA POZIŢIEI ŞI ATAŞĂRII CORECTE LA SÂN .......................................................................................... 47 MODELE DE EVALUARE ALE SUPTULUI (SCORURI DE ATAŞASRE LA SÂN). .................................. 50 INIŢIEREA ŞI STIMULAREA SECREŢIEI LACTATE ÎN MATERNITATE............................................... 54 1) INFORMAŢII GENERALE............................................................................................................................... 54 2) INIŢIEREA ALĂPTĂRII................................................................................................................................... 54 ROLUL SISTEMELOR ROOMING - IN ŞI BEDING – IN................................................................................ 59 2
 • 3. ROOMING - IN .......................................................................................................................................................... 59 BEDING – IN............................................................................................................................................................. 59 DEZAVANTAJELE ALIMENTAŢIEI „PRELACTEALE” ............................................................................... 61 ALTE METODE DE ALIMENTAŢIE.................................................................................................................. 62 CE SĂ NU FACĂ MAMA CÂND ALĂPTEAZĂ.................................................................................................. 66 DIFICULTĂŢI ÎN ALĂPTARE ............................................................................................................................. 67 1. PATOLOGIA MAMELONULUI....................................................................................................................... 67 DISFUNCŢII MAMELONARE ...................................................................................................................................... 67 Mamelonul ombilicat .......................................................................................................................................... 67 Ragadele ............................................................................................................................................................. 68 Micoza mamelonului........................................................................................................................................... 69 Vasospasm .......................................................................................................................................................... 70 Edemul mamelonar ............................................................................................................................................. 71 2. ANGORJAREA SĂNILOR................................................................................................................................ 72 3. CANALE GALACTOFORE OBSTRUATE ...................................................................................................... 73 4. MASTITA........................................................................................................................................................... 74 MULSUL SÂNULUI ................................................................................................................................................ 76 CONSERVAREA LAPTELUI ................................................................................................................................ 80 MENŢINEREA LACTAŢIEI.................................................................................................................................. 81 ALĂPTAREA DISCRETĂ (ALĂPTAREA ÎN LOCURI PUBLICE)................................................................. 84 MONITORIZAREA STĂRII DE BINE A COPILULUI ALĂPTAT LA SÂN ŞI A LACTAŢIEI .................. 85 INCIDENTELE ALĂPTĂRII ................................................................................................................................. 98 1. COPILUL PLÂNGĂCIOS.......................................................................................................................................... 98 2. REFUZUL SÂNULUI ............................................................................................................................................... 99 3. REFLEXUL EXAGERAT DE ELIBERARE A LAPTELUI ............................................................................................. 100 4. REFLUXUL GASTRO- ESOFAGIAN........................................................................................................................ 100 5. DIAREEA POSTPRANDIALĂ ................................................................................................................................. 100 ALĂPTAREA ÎN SITUAŢII PARTICULARE.................................................................................................. 102 I. ALĂPTAREA PREMATURULUI.............................................................................................................................. 102 II ALĂPTAREA COPILULUI BOLNAV........................................................................................................................ 107 III. ALĂPTAREA ÎN CAZUL MAMEI BOLNAVE.......................................................................................................... 108 Medicaţia mamei............................................................................................................................................... 108 IV. ALĂPTAREA GEMENILOR ................................................................................................................................. 109 ÎNŢĂRCAREA ....................................................................................................................................................... 111 DIVERSIFICAREA ALIMENTAŢIEI ................................................................................................................ 112 1. Alăptare exclusivă 6 luni a sugarilor sănătoşi născuţi la termen................................................................. 112 2. Diversificarea alimentaţiei după 6 luni cu menţinerea alăptării până la 2 ani............................................ 113 3. Metoda corespunzătoare de administrare a alimentelor complementare.................................................... 114 4. Prepararea şi păstrarea corespunzătoare ale alimentelor complementare................................................. 115 5. Cantitatea de aliment complementar necesar............................................................................................... 115 6.Consistenţa alimentelor complementare........................................................................................................ 116 7. Frecvenţa meselor şi conţinutul energetic .................................................................................................... 116 8. Valoarea nutritivă al alimentelor complementare ........................................................................................ 116 9. Administrarea de supliment de vitamine şi minerale (sub formă de medicamente) sau produse fortifiate... 117 10. Alimentaţia în cursul şi după îmbolnăvire ................................................................................................. 117 DIVERSIFICAREA ALIMENTAŢIEI LA COPILUL ALERGIC........................................................................ 118 PRINCIPII DE CONSILIERE.............................................................................................................................. 120 I. METODE........................................................................................................................................................... 120 3
 • 4. 1. ASCULTAREA ACTIVĂ................................................................................................................................ 120 2. COMUNICARE VERBALĂ........................................................................................................................... 120 3. EMPATIA...................................................................................................................................................... 121 4. CREAREA ÎNCREDERII ŞI SPRIJINUL...................................................................................................... 121 5. PROGRAMAREA URMĂTOAREI CONSULTAŢII ...................................................................................... 121 II. CONSILIEREA PRENATALĂ................................................................................................................................. 121 III. CONSILIEREA POSTNATALĂ ............................................................................................................................. 121 ANAMNEZA ÎN ALIMENTAŢIA NATURALĂ ................................................................................................ 122 IDEI FALSE ÎN ALĂPTARE................................................................................................................................ 123 CONSULTANT DE LACTAŢIE (LACTATION CONSULTANT) .................................................................. 126 ANEXA1 .................................................................................................................................................................. 129 ANEXA 2 - DECLARATIA INNOCENTI PENTRU PROTECTIA,PROMOVAREA SI SPRIJINUL ALAPTARII............................................................................................................................................................ 130 ANEXA 3 ................................................................................................................................................................. 132 ANEXA 4 - GHIDUL IMPLEMENTĂRII STANDARDELOR INIŢIATIVEI "PRIETEN AL COPILULUI"PENTRU ALĂPTARE ÎN COMUNITĂŢI, ELABORAT DE UNICEF ÎN MAREA BRITANIE............................................................................................................................................................... 135 ANEXA 5' - GHID PENTRU PĂRINŢI DESPRE POLITICA DE ALĂPTARE A UNITĂŢII MEDICALE .................................................................................................................................................................................. 139 ANEXA 5” - ALIMENTAŢIA SUGARULUI LISTĂ POSTNATALĂ DE VERIFICARE ......................... 140 ANEXA 6 - COMPOZIŢIA LAPTELUI UMAN ÎN PRIMELE ZILE DE LACTAŢIE (DUPĂ MENDELSON ŞI COLAB.1983) .......................................................................................................................... 142 ANEXA 7 - COMPOZIŢIA LAPTELUI UMAN ÎNTRE A15-A ŞI A 29-A ZI DE LACTAŢIE (DUPĂ MENDELSON ŞI COLAB. 1983) ......................................................................................................................... 143 ANEXA 8 - LINII DIRECTIVE PENTRU O DIVERSIFICARE CU SUCCES............................................. 144 ANEXA 9 - ALĂPTAREA BIOLOGICĂ............................................................................................................ 145 ANEXA 10. MODELE DE EVALUARE ALE SUPTULUI .............................................................................. 148 4
 • 5. „Nou – născutul are nevoie de trei lucruri: căldura braţelor mamei, mâncare şi siguranţa dată de prezenţa mamei;Toate trei sunt satisfăcute prin alăptare”.dr. Grantly Dick- Read. 5 INTRODUCERE De mii de ani, laptele de mamă asigură satisfacerea nevoilor specifice sugarului. Cu cât se ştie mai mult despre proprietăţile imunologice, nutriţionale ale laptelui matern cu atât acesta îşi dovedeşte mai mult superioritatea faţă de alte preparate de lapte . Alăptarea, deşi o alimentaţie tradiţională pentru specia umană, a cunoscut o perioadă de declin, mai ales în deceniile de mijloc al secolului trecut, când s-a promovat o educaţie sanitară în masă, greşită (datorită intereselor comerciale) susţinând că alimentaţia artificială este la fel de eficientă ca cea naturală. La aceasta s-a mai adăugat teoria unor pediatrii de a forma indivizi independenţi printr-o educaţie rigidă a copiilor, interdicţia de a-i lua în braţe şi de a-i satisface dorinţele imediate, ceea ce a îngreunat formarea ataşamentului copil-părinţi şi dezvoltarea sentimentului de siguranţă, cauza tulburărilor de adaptare de mai târziu a copilului. Tot odată implicarea femeilor pe plan social a restrâns timpul disponibil petrecut cu copilul. Teoria greşită de separarea copilului de mamă după naştere pentru a-l feri de infecţii şi alăptarea la ore fixe a defavorizat instalarea lactaţiei. Rezultatele acestei mişcări au fost dezastruoase, mai ales în ţările subdezvoltate, a crescut incidenţa malnutriţiei, ale bolilor infecţioase şi a mortalităţii infantile. Fenomenul a fost etichetat "cel mai important eşec biologic şi medical din istoria speciei umane". (M. Maiorescu, Constanţa Iacob. Elemente de nutriţie pediatrică.) Lipsa alăptării şi mai ales lipsa alăptării exclusive 6 luni cât şi diversificarea inadecvată sunt importanţi factori de risc pentru morbiditatea şi mortalitatea infantilă iar pe termen lung pentru performanţe şcolare slabe, productivitate redusă şi dezvoltare intelectuală şi socială scăzută. (Strategia OMS şi UNICEF pentru alimentaţia sugarului şi copilului mic). Alăptarea este un act natural dar un comportament care trebuie învăţat. Toate mamele pot alăpta dacă au informaţii corecte şi dacă sunt sprijinite de familie, comunitate şi personalul medical.
 • 6. TIPURI DE ALIMENTAŢIE A SUGARULUI 9 Alimentaţia naturală este metoda de alimentare a sugarului c
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks